Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN. Blå og grønn næring Biologisk baserte primærnæringer Sentrale faktorer i distrikts-Norges sysselsetting, bosetting og kultur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN. Blå og grønn næring Biologisk baserte primærnæringer Sentrale faktorer i distrikts-Norges sysselsetting, bosetting og kultur."— Utskrift av presentasjonen:

1 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN

2 Blå og grønn næring Biologisk baserte primærnæringer Sentrale faktorer i distrikts-Norges sysselsetting, bosetting og kultur 70.500 årsverk i landbruket, 17.200 fiskere og 4.400 ansatte i havbruk Nærings- og nytelsesmiddelindustrien: 12.900 ansatt i fiskeforedling, 34.000 som arbeider med foredling av norske jordbruksvarer Eksportverdien av norske fiskeprodukter: 28 milliarder kroner Produksjonsverdien av norsk jordbruksprodukter: 124 milliarder kroner

3 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Essensen i innstillingen: Foto: Vidar Vassvik Å lage et slagkraftig, robust nasjonalt forskningssystem som står seg i internasjonal konkurranse og har en tett kopling til universitetene

4 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN 1. Kartlegge, analysere og fremme forslag om arbeidsdeling og samarbeidsformer samt organisering av forskningen ved de aktuelle forskningsmiljøene. 2.Fremme forslag overfor departementene til beslutning om strukturelle tiltak i forskningsmiljøene for å øke synergier, herunder arbeidsdeling, eierskap, styringsformer, rammevilkår og finansiering. Mandat (utdrag) Foto: Matforsk

5 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Mandat (utdrag) Arbeidet har tatt hensyn til at universiteter, vitenskapelige høyskoler og teknologiske institutter har vesentlig FoU - aktivitet og bidrar til kompetanseoppbygging for landbruksbasert og marin verdiskaping, universiteter og vitenskapelige høyskoler er autonome, dvs ikke instruerbare, regjeringen har vedtatt å sette i gang en gjennomgang av den norske instituttsektoren, som en del av arbeidet med ny forskningsmelding.

6 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Styringsgruppen Finn Bergesen jr., administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon, leder Inger Solberg, administrerende direktør i Norgården AS, nestleder Kathrine Angell-Hansen, avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet Svein Berg, administrerende direktør i Eksportutvalget for fisk Rolf Domstein, administrerende direktør i Domstein ASA Geir Isaksen, administrerende direktør i Cermaq AS Knut B. Haanæs, divisjonsdirektør i Norges forskningsråd Wenche Østrem, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet

7 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Referansegruppen Akvaforsk: Adm. dir. Bjørn Skjævestad og forskningsdirektør Olai Einen Fiskeriforskning: Adm. dir. Ivan Burkow og ass.dir. Liv B. Ulriksen Havforskningsinstituttet: Adm. dir. Tore Nepstad og forskningsdir. Ole J. Torrissen Matforsk: Adm. dir. Hogne Vik og forskningsdirektør Einar Risvik NIFES: Styreleder Ragnar Berger og direktør Øyvind Lie Norconserv: Adm. dir. Helge Bergslien og forskningsleder Torstein Skåra Planteforsk: Styreleder Bjørn Iversen og adm. dir. Harald Lossius SINTEF Fiskeri og havbruk: Adm. dir. Karl Almås og styremedlem Oddvar Aam Veterinærinstituttet: Styreleder Jostein Refsnes og adm. dir. Roar Gudding

8 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Prosessen Åpen: Alle involverte organisasjoner som har ønsket å bidra har hatt mulighet Omfattende: 51 møter, 46 organisasjoner har vært involvert (i tillegg til de berørte instituttene og departementene) Stort engasjement: Mange innspill og utspill Dynamisk: Skissene har utviklet seg underveis og i dialog med de berørte organisasjonene

9 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Bakgrunn Dagens forskningslandskap er preget av Mange små aktører Fragmentert innsats Ressursødende konkurranse Foto: Matforsk

10 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Bakgrunn Styringsgruppen legger vekt på Sterkere næringslivsinnretning av forskningen Høy vitenskapelig kvalitet Mer forskning for hver krone Internasjonal konkurranse Verdikjedebasert tilnærming Samarbeid med universitetene og de vitenskapelige høyskolene Foto: Vidar Vassvik

11 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Berørte institutter Institutt for akvakulturforskning AS (Akvaforsk) Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (Fiskeriforskning) Havforskningsinstituttet Matforsk AS Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Norconserv AS Norsk institutt for planteforskning (Planteforsk) SINTEF Fiskeri og havbruk AS Veterinærinstituttet

12 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Ni berørte institutter Totalt kr 1,5 milliarder i driftsinntekter i 2003 1.626 ansatte, hvorav 657 forskere Fire tilknyttet Fiskeri- og kystdepartementet, fire tilknyttet Landbruks- og matdepartementet og ett frittstående Fem aksjeselskaper og fire forvaltningsorganer

13 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN HOVEDGREPET: En ny struktur, der det skilles mellom infrastruktur, forvaltningsrettede og næringsrettede oppgaver Det foreslås å 1. etablere en fellesarena for koordinering og rådgiving for de blå-grønne forskningsfinansiørene og forskningsutførerne 2. opprette et eget infrastrukturselskap som overtar de berørte instituttenes havbrukstasjoner, men også de som er drevet av universitetene og andre, 3. rendyrke den forvaltningsrettede virksomheten i egne institutter og skille ut næringsrettet virksomhet fra de instituttene som er forvaltningsorganer, og 4. samle den næringsrettede virksomheten i et holdingselskap.

14 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Et samlende fellesorgan Den blå-grønne matalliansen: Et rådgivende og koordinerende fellesorgan for de berørte instituttene, universitetene, departementene, Forskningsrådet og forskningsfondene Funksjon: Møteplass for diskusjon og koordinering av aktuelle problem- stillinger Gi råd om samlede, strategiske satsinger til myndighetene og Norges forskningsråd Etablere nettverk for informasjonsutveksling Ledelse og administrasjon: Norges forskningsråd

15 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Rendyrking av forvaltningsrettet forskning Den forvaltningsrettede forskningen rendyrkes i egne institutter og den næringsrettede virksomheten skilles fra den forvaltningsrettede Nøytral ekstern gjennomgang foretas for å skille ut den næringsrettede forskningen Departementene konkretiserer sine behov

16 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Samling av norske havbruks-stasjoner For å hindre overetablering, etableres det et aksjeselskap som skal eie og drive havbruksstasjonene Overtar stasjonene til Fiskeriforskning, Akvaforsk, Havforskningsinstituttet, Veterinærmedisinsk oppdragssenter og Torskeavlstasjonen i Tromsø Utvides med andre offentlige havbruksstasjoner etter hvert Inngår i det næringsrettede forskningskonsernet Foto: Havbruksstasjonen i Tromsø

17 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Styrking av næringsrettet forskning Det opprettes et holdingselskap for næringsrettet forskning Fase 1: Selskapet arbeider for å overta eierinteressene i - Akvaforsk - Fiskeriforskning - Den utskilte delen av Havforskningsinstituttet - Matforsk - Norconserv - SINTEF Fiskeri og havbruk Fase 2: Ordinær drift med handlekraftige datterselskaper

18 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Næringsrettet forskning Faglig profil: Forskningsstøtte til eksisterende bedrifter; både oppdragsforskning fullt betalt av næringsliv, brukerstyrte prosjekter eller felles deltagelse i EU- prosjekter. Forskning rettet mot nytt næringsliv. Bidrag til kommersialisering, oppstart av nye bedrifter sammen med andre aktører. Næringsrettede oppdrag og forskning for norske og utenlandske myndigheter. Forskning for fagutvikling, kompetanseheving, utdanning.

19 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Datter- selskap VI NIFES HI forv. BF Universitetene NORSK FISKERI- OG MATFORSKNING AS (NOFIMA) Arena for samhandling og samarbeid Den blå-grønne matalliansen Datter- selskap Datter- selskap Infrastruktur Fellesfag Næringsrettet forskning - Fase 2

20 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Næringsrettet forskning For å sikre at det nye selskapet ivaretar universitetenes randsonefunksjoner, foreslås det at universitetene har eierinteresser i holdingselskapet Fase 1: De to departementene og ett universitet/ randsoneselskap har flertall. Tre universiteter/ randsoneselskaper har sammen negativ kontroll Fase 2: Andre næringslivsfokuserte aktører kan eventuelt overta departementenes eierpost Datterselskapene er heleide av holdingselskapet, men infrastrukturselskapet kan ha institusjoner som avgir havbruksstasjoner med som eiere.

21 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Næringsrettet forskning Ledelse og styring: Det anbefales at næringslivet skal ha flertall i styret. Dette nedfelles i en aksjonæravtale. Selskapet bør ha en sterk konsernledelse med klare fullmakter fra holdingselskapets styre Konsernledelsen består av en nøytral og strategisk orientert leder samt lederne for datterselskapene.

22 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN Næringsrettet forskning Størrelse og lokalisering Omsetning (basert på 2003-tall): Ca kr. 450 mill. Ansatte: Ca. 500, hvorav 50% forskere. Lokalisering: Faglig virksomhet: Tromsø, Bergen, Ås, Stavanger og Trondheim samt havbruksstasjonene Hovedkontorene: Lokaliseres til universitetssteder med sterkt faglig miljø

23 DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN


Laste ned ppt "DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN. Blå og grønn næring Biologisk baserte primærnæringer Sentrale faktorer i distrikts-Norges sysselsetting, bosetting og kultur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google