Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 4 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 4 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 4 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger
Kontraktsrettsreglenes virkninger Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål Begrunnelser (og evt. forklaringer) på kontraktsrettsregler Hovedspørsmål: Bidrar eksisterende eller alternative regler til Pareto-effektivitet og ønsket fordeling? Regler som incentiver To typer av analyseverktøy Spillteori for studier av forholdet mellom to parter Markedsteori (fullkommen konkurranse) for studier av hele markeder ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Kapitlenes hovedinnhold
Kap 11 Hovedspørsmål og overordnet kontraktsrettsteori Kontraktsretten bidrar til oppfyllelse av FK-forutsetningene Kontraktsretten gir incentiver til effektivitet Kap 12 Avtalevilkår i et marked Frivillig utforming av sekundære avtalevilkår i et marked Virkninger av deklaratoriske og preseptoriske regler for slike plikter Kap 13 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd Frivillig valg av avtale om erstatningsplikt Partene ønsker i egeninteresse å pålegge seg selv sanksjoner Kap 14 Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling Betydningen av majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett Mangelsansvaret analysert v.hj.a. modell for fullkommen konk. Teorien anvendt på videospillerdommen ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

3 Kap 11 Hovedspørsmål og overordnet kontraktsrettsteori
11.1 De tre problemtyper 11.2 Virkninger av kontraktsrettsregler Analyseverktøy Forutsetning i RØ: Rasjonelle aktører Forutsetning for kontraktsretten: Betjene aktører som antas å være i stand til å handle i overensstemmelse med egne interesser (=Rasjonelle aktører?) Spillteori passer for avtalesituasjonen med to eller få aktører (?), ellers markedsteori Kontraktsrettsregler og effektivitet Kontraktsrettsregler fjerner hindringer for Pareto-forbedringer Kontraktsrettsregler reduserer transaksjonskostnader 11.3 Hvilke kontraktsvilkår og kontraktsrettsregler bør vi ha? To viktige spørsmål i kontraktsretten: Hvilke løfter bør håndheves? Hvilke sanksjoner bør vi ha for kontraktsbrudd? Svarene avhenger av målsetning: Effektive avtaler Hvilke løfter bør håndheves for at resultatet skal bli effektivt? Hvilke sanksjoner bør vi ha for at resultatet skal bli effektivt? Effektivitet som harmoniserende moment i kontraktsretten 11.4 Begrunnelse og forklaring av rettsregler ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 11.5 Markedsanalyser uten kontraktsbrudd
En ideell (eller perfekt) kontrakt er en kontrakt som partene ville ha inngått hvis det ikke hadde vært for transaksjonskostnader En ideell kontrakt er Pareto-effektiv Frikonkurransemodellens likevektsløsning består av ideelle kontrakter. (Her er det forutsatt at det ikke foreligger transaksjonskostnader) Tema i RØ: Bidrar kontraktsrettsregler til at den ideelle kontrakt blir realisert? Hvordan bør kontraktsretten være for å realisere den ideelle kontrakt? Kan kontraktsretten begrunnes og forklares som et resultat av et ønske om å realisere den ideelle kontrakt? Korrespondanser mellom FK-modellen (med ideell kontrakt) og kontraktsretten __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 11.6 Spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen
Mulige grunner til at normen ”avtaler skal holdes” blir etterlevet: Dom for erstatning etter oppfyllelsesinteressen, annen erstatning, naturaloppfyllelse Skyld, skam, hensyn til fremtidig forretningsvirksomhet Forhandlingsspill uten kontrakt og uten norm om at ”avtaler skal holdes” Tilvirkningskontrakt Produksjonskostnader: 4 Kjøpers betalingsvillighet: 7 Samarbeidsoverskudd: 3 (1 til kjøper og 2 til selger) Selger: dominerende strategi (DS): Ikke samarbeid Kjøper: beste svar (ingen DS): Ikke forskutter __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 11.6 Spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen (forts.)
Virkning av normen ”avtaler skal holdes” med erstatningsplikt for brudd (positiv analyse) Forhandlingsspill med kontrakt Selger: DS: Oppfyllelse Kjøper: DS: Forskutter __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 11.7 Forklaring av rettsregler - økonomisk teori om kontraktsrett
Begrunnelser/forklaringer av kontraktsrettsregler Ønske om oppfyllelse av FK-forutsetninger Problemløsning når FK ikke er mulig eller ønskelig Ønske om å redusere transaksjonskostnader Kontraktsretten har som formål (iflg. teori i Cooter & Ulen): å stimulere til samarbeid mellom partene å skape optimal grad av oppfyllelse å skape optimal innrettelse å minimalisere forhandlingskostnader å skjerme 3. mannsinteresser Teorien kan oppsummeres slik: Kontraktsretten har som formål å bidra til at FK-forutsetningene blir oppfylt, korrigere markedssvikt og redusere transaksjonskostnadene (bidrar til effektivitet) Betydningen av en slik teori Interessant perspektiv om effektivitet skulle være et grunnleggende formål Fastere holdepunkt for å vurdere reelle hensyn Pedagogisk fordelaktig ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 12 Avtalevilkår i et marked
Bestemmelse av primære avtalevilkår kan analyseres v.hj.a. markedsteori, herunder modell for fullkommen konkurranse Virkninger av sekundære avtalevilkår på pris og omsatt mengde kan analyseres v.hj.a. samme modell(er) Sekundære avtalevilkår påvirker partenes kostnader og betalingsvillighet, hvilket fører til ”skift” i tilbuds- og etterspørselskurver, og derved forflytninger av likevektsløsninger. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 13 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd
Hvilke kontraktsregler kan partene forventes å bli enige om? Hvilken erstatningsplikt kan partene forventes å bli enige om? Partene vil ønske å underlegge seg selv sanksjoner slik at den ideelle kontrakt blir inngått og oppfylt 13.1 Oppfyllelse, brudd og sanksjoner En ideell kontrakt er fullstendig (spesifikasjoner for alle mulige situasjoner) effektiv (mest mulig til fordeling) Kontraktsretten bør bidra til at ideelle kontrakter blir inngått ”Kostnad av kontraktsbrudd” bør internaliseres Spillteoretisk analyse Problemstillinger: Virkning av erstatning etter oppfyllelsesinteressen på partenes adferd Blir resultatet av partenes adferd effektivt? Hvilken erstatningsregel bør partene velge om de ønsker mest mulig til fordeling? Erstatning etter oppfyllelsesinteressen gir ”riktig” internalisering ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 13.1.1 Spillteoretisk analyse (forts.)
Tabell Forhandlingsspill om tilvirkning uten kontrakt som kan håndheves, med to mulige samarbeidskostnader Best for selger å bryte en eventuell kontrakt Dette vil kjøper forstå, og vil derfor ikke forskuddsbetale

11 13. 1. 1 Spillteoretisk analyse (forts. ) Tabell 13
Spillteoretisk analyse (forts.) Tabell Forhandlingsspill med kontrakt og med to mulige oppfyllelseskostnader - Ved oppfyllelse blir utfallene som i tabell Hvis oppfyllelseskostnadene blir høye, vil selger bryte - Dominerende strategi for kjøper: Forskutter - Resultatet er Kaldor-Hicks-effektivt og Pareto-effektivt uansett faktiske oppfyllelseskostnader - En rasjonell aktør vil uten sanksjoner ikke forhåndsbetale (ingen kontrakt) - Betinget normativ konklusjon: Hvis partene ønsker Pareto-effektivitet, bør de avtale erstatning etter oppfyllelsesinteressen ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 13.2 Innrettelse Innrettelse gir større utbytte ved oppfyllelse Innrettelse gir tap ved brudd (i mangel av erstatning) Skal vise: Erstatning etter perfekt oppfyllelsesinteresse gir Pareto-effektivitet Løftemottagers rasjonelle valg (under usikkerhet) Forventet gevinst og tap S = størrelse på en gevinst, et tap, etc. P = sannsynligheten for at S skal bli realisert PS = forventningsverdien To gevinster/tap: S1, P1; S2 P2 Forventet verdi: S1P1 + S2, P2 Eks: S1 = 10, P1;= 0,2 S2,= 20, P2 = 0,8 Forventet verdi: = 18 Antar at aktørene er risikonøytrale, dvs. kun vurderer forventningsverdier ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 13. 2. 1. 2 Innrettelse uten kontrakt Tabell 13
Innrettelse uten kontrakt Tabell Forhandlingsspill uten kontrakt og med to alternative innrettelseskostnader Øverste linje: lav innrettelse (kostnad = 0) Nederste linje: høy innrettelse(kostnad = 0,2) Best for selger ikke å samarbeide (DS) Best for kjøper med lav innrettelse (BR) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 Bestemmelse av den perfekte oppfyllelsesinteresse
Kontrakt som kan håndheves - Innrettelse avhenger av erstatning ved kontraktsbrudd Perfekt oppfyllelsesinteresse = oppfyllelsesinteressen for den innrettelse som gir et Kaldor-Hicks-effektivt resultat Imperfekt oppfyllelsesinteresse = oppfyllelsesinteressen for øvrige innrettelser Bestemmelse av den perfekte oppfyllelsesinteresse Spørsmål: Hvilken innrettelse er Kaldor-Hicks-effektiv (i tabell 13.3)? Svar: Ved lave samarbeidskostnader: Høy innrettelse og samarbeid Ved høye samarbeidskostnader: Lav innrettelse og ikke samarbeid Altså: Samarbeidskostnadene bestemmer om samarbeid er K-H-effektivt Ex ante (før beslutning): usikkert hva samarbeidskostnadene vil bli og dermed om selger vil samarbeide Anta at sannsynligheten for oppfyllelse (P) øker fra 0 til 1 K-H-effektivitet: Lav innrettelse for ”lav” P, høy innrettelse for ”høy” P ”Vippepunkt” for en bestemt verdi av P Forventet utfall for partene samlet ved lav innrettelse: P(1+2) + (1-P)(-4+4) = 3P Forventet utfall for partene samlet ved høy innrettelse: P(1,5+2) + (1-P)(-4,2+4) = 3,7P-0,2 Vippepunkt for P*, der P* bestemmes av 3P* = 3,7P* - 0,2 som gir P* = 2/7 Heretter: Antar P<2/7, dvs at lav innrettelse er K-H-effektivt. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 Utfall ved kontraktsbrudd under perfekt og imperfekt oppfyllelsesinteresse (jfr. tabell 13.4) Lav innrettelse: Kjøpers utfall ved kontraktsbrudd: 1; selgers utfall: -1 (for begge oppfyllelsesinteresser) Høy innrettelse: - Imperfekt oppfyllelsesinteresse, som inkl. negativ kontraktsinteresse (= 0,2): - -Kjøpers utfall: 1,7-0,2 = 1,5; Selgers utfall: -1,7 - Perfekt oppfyllelsesinteresse, som ikke inkl. negativ kontraktsinteresse - Kjøpers utfall: 1-0,2 = 0,8; Selgers utfall: -1 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 Aktørenes valg (i) Erstatning etter den imperfekte oppfyllelsesinteressen: Kjøper velger høy innrettelse (ikke K-H-effektivt) (ii) Erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen: Lav innrettelse best for kjøper ved brudd (utfall = 1 > 0,8) Høy innrettelse best ved for kjøper oppfyllelse (utfall = 1,5 > 1) Anta hypotetisk at sannsynligheten for oppfyllelse (P) øker fra 0 til 1 Kjøper vil velge lav innrettelse når P er ”lav” Kjøper vil velge høy innrettelse når P er ”høy” Vippepunktet: Kjøpers forventede utfall ved lav innrettelse: P(1) + (1-P)(1) = 1 Kjøpers forventede utfall ved høy innrettelse: P(1,5) + (1-P)(0,8) = 0,7P + 0,8 Vippepunkt for P*, der P* bestemmes av 1 = 0,7P* + 0,8, som gir P* = 2/7 Antok at P<2/7, og at kjøper vet dette. Kjøper vil i egeninteresse velge lav innrettelse (hvilket er best også for ”samfunnet” Konklusjon: Hvis det gis erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse, vil kjøper innrette seg slik at resultatet bli K-H-effektivt. Hvis det gis erstatning etter den imperfekte oppfyllelsesinteresse, vil innrettelsen bli for høy til å gi et K-H-effektivt resultat ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 13.2.2 Betinget normativ analyse
Den (vitenskapsteoretisk) positive analyse viser at erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse gir et K-H-effektivt resultat Hvis man ønsker et K-H-effektivt resultat, er erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse en mulig sanksjonsregel Hvorfor erstatning etter perfekt oppfyllelsesinteresse? Hvis løftegiver må erstatte all innrettelse, vil løftemottager øke innrettelsen så lenge dette gir et stadig bedre utfall ved oppfyllelse Intet å tape på brudd For høy innrettelse Konklusjon: Hvis partene ønsker innrettelse som innebærer Kaldor-Hicks-effektivitet (ved kontraktsoppfyllelse eller brudd), bør brudd erstattes etter den perfekte oppfyllelsesinteressen. Innrettelsen blir for høy hvis alle innrettelseskostnader erstattes Hvis kontraktsretten skal ha som formål å bidra til Kaldor-Hicks-effektiv utnyttelse av samfunnet ressurser, bør det ved kontraktsbrudd betales erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 13. 3 Oppfyllelse og innrettelse 13. 3. 1 Sammenhengene i modellen 13
13.3 Oppfyllelse og innrettelse Sammenhengene i modellen Forebyggelseskostnader og kontraktsoppfyllelse kB: Bjørns kostnader ved forebyggelse (fotskrift B for Bjørn) p = p(kB): sannsynlighet for kontraktsoppfyllelse (p for "probability") SANNSYNLIGHET FOR OPPFYLLELSE, p 1 p = p(kB) BJØRNS FOREBYGGELSESKOSTNADER, kB (FORHOLDSREGLER) Figur 13.1 Sannsynlighet for oppfyllelse som funksjon av forebyggelseskostnad ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste
kA: Annes (totale) variable kostnader (for mai) Io = Io(kA): Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse Iio = Iio(kA): Annes salgsinntekt hvis kontraktsbrudd INNRETTELSE, kA Annes maksimale fortjeneste ved oppfyllelse SALGSINNTEKT, VARIABLE KOSTNADER Annes variable kostnader Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse, Io(kA) X kAh ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Figur. 13.2a Annes fortjeneste ved kontraktsoppfyllelse

20 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste (forts.)
Annes forventede salgsinntekt, FS: FS = pIo + (1-p)Iio = pIo + Iio – pIio = p(Io -Iio) + Iio = p(kB)[ Io(kA) - Iio(kA) ] + Iio(kA) Annes forventede fortjeneste, FF: FF = FS – kA = p(Io - Iio) + Iio - kA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 13.3.1.2 Innrettelse, salgsinntekt og fortjeneste (forts.)
Annes salgsinntekt hvis kontraktsoppfyllelse, Io(kA) SALGS-INNTEKT, VARIABLE KOSTNADER Annes variable kostnader X Annes maksimale fortjeneste ved oppfyllelse Annes salgsinntekt hvis kontraktsbrudd, Iio(kA) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Annes maksimale fortjeneste ved brudd kAl kAh INNRETTELSE, kA Figur Annes fortjeneste som funksjon av innrettelse ved oppfyllelse og kontraktsbrudd

22 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning (intuitivt)
Målsetning for ”samfunnet”: Maksimaliser Annes Forventede Fortjeneste minus Bjørns oppfyllelseskostnader: Maksimaliser FS – kA – kB Maksimaliser FF – kB Analysestrategi: (a) Forklare (uten formalisering) at det finnes to spesielle verdier av kA og kB , kA*og kB*, som gjør FS – kA – kB størst mulig. (b) Forklare at rasjonelle parter vil velge å realisere denne løsningen.

23 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning, ad (a)
(i) Virkninger av variasjoner i oppfyllelseskostnadene for en vilkårlig verdi av kA Jo høyere oppfyllelseskostnadene (kB) er, desto dårligere blir resultatet for Bjørn desto bedre blir resultatet for Anne, idet sannsynligheten for oppfyllelse (p) øker Ekstremt høye oppfyllelseskostnader vil ikke være lønnsomt for partene samlet, idet de ”siste” kronene som brukes til dette vil gi minimal økning i sannsynligheten for oppfyllelse og derved liten økning i Annes forventede fortjeneste. Ekstremt lave oppfyllelseskostnader vil heller ikke være lønnsomt for partene samlet, idet selv en liten økning i oppfyllelseskostnadene her vil gi en betydelig økning i sannsynligheten for oppfyllelse, og en betydelig økning i Annes forventede fortjeneste. En mellomliggende verdi vil gi det beste samlede resultat. Dette resultat vil gjelde for enhver verdi av kA.

24 13.3.2 Samfunnsøkonomisk optimal løsning, ad (a) (forts.)
(ii) Virkninger av variasjon i innrettelseskostnadene for en vilkårlig verdi av kB, (og dermed av p). Ved ekstremt lav innrettelse vil selv en liten økning i innrettelsen gi så vidt stor økning i Annes forventede salgsinntekt at en økning i innrettelsen vil øke hennes nettoinntekt (og derved også FF – kB). Ved ekstremt høy innrettelse vil en liten reduksjon i innrettelsen knapt få en merkbar betydning for salgsinntekten, slik at en reduksjon i innrettelsen vil øke Annes nettoinntekt (og derved også FF – kB). For en gitt (vilkårlig) oppfyllelseskostnad vil det være én innrettelseskostnad som gir Anne den største forventede fortjeneste, og dermed også den største verdi av FF – kB. Dette resultat gjelder for enhver oppfyllelseskostnad. Det er én kombinasjon av oppfyllelseskostnader og innrettelseskostnader som alt i alt gjør FS – kA – kB størst mulig. La oss kalle dem kA*og kB*. ”Samfunnets” beste resultat er FS – kA* – kB*.

25 13.3.3 Partenes adferd – Erstatningsregler, ad (b)
Forutsetninger: (i) Ved kontraktsbrudd må Bjørn erstatte Annes tap. Forskjellige erstatningsutmålinger (ii) Annes målsetning: Maksimalisere forventet fortjeneste pluss eventuell erstatning (iii) Bjørns målsetning: Minimalisere forebyggelseskostnader og eventuelle forventede ansvarskostnader (iv) Begge parter antas kjent med, og legger til grunn for sin adferd, den annens målsetning og erstatningsregel. Erstatningsutmåling Erstatning etter den perfekte positive kontraktsinteresse, PPK: Ved kontraktsbrudd skal erstatningen være lik den fortjeneste Anne ville forvente å få for den samfunnsøkonomisk optimale kombinasjonen kA*, kB* . Skal vise at kA*, kB* er en likevektsløsning for partene. Likevekt betyr at hvis Anne velger kA*, vil Bjørn velge kB*, og hvis Bjørn velger kB*, vil Anne velge kA*.

26 13.3.3 Partenes adferd (forts.)
Anne: Skal vise at Annes fortjeneste pluss eventuell erstatning vil bli redusert om hun velger en annen innrettelse enn kA*. Erstatningen er et bestemt beløp, PPK, og derfor uavhengig av Annes faktiske innrettelse. Den får derfor ingen betydning for hvor mye hun innretter seg. (Dette er hovedpoenget med regelen om perfekt positiv kontraktsinteresse.) Annes problemstilling: Maksimaliser FS – kA+ PPK Det er forklart ovenfor at ”samfunnets” beste resultat er FS – kA* – kB* Sammenlign dette med Annes problemstilling: Hvis (hypotetisk) Anne velger innrettelse forskjellig fra kA*, vil samfunnet komme dårligere ut. Men dette vil kun ramme Anne selv, idet det er forutsatt at Bjørn har valgt kB*. Anne vil derfor velge kA*.

27 3.3.3 Partenes adferd (forts.)
Bjørn Skal vise at Bjørn kommer best ut om han velger kB*. Forklart ovenfor: Løsningen (kombinasjonen) kA*, kB* er best for ”samfunnet” Hvis Bjørn velger en annen innrettelse enn kB* , vil ”samfunnet” tape. Men det er forklart ovenfor at Annes fortjeneste (inkl. eventuell erstatning) blir den samme uansett hva Bjørn måtte gjøre. ”Samfunnets” tap vil derfor bli Bjørns tap. Konklusjon: Bjørn vil i egeninteresse velge kB* . Forklaring: Ansvarsregelen internaliserer hos Bjørn de kostnader et brudd påfører Anne for det tilfelle at hun handler samfunnsøkonomisk optimalt .

28 13.3.4 Partenes adferd under andre erstatningsregler
Positiv kontraktsinteresse: Anne vil tjene på å øke innrettelseskostnadene utover det samfunnsøkonmisk optimale: Forventet fortjeneste + eventuell erstatning vil øke. Innrettelseskostnadene vil bli dekket av Bjørn i tilfelle brudd Konklusjon: Ikke samfunnsøkonomisk optimalt Negativ kontraktsinteresse: Bjørn vil velge lavere oppfyllelseskostnader enn det samfunnsøkonomisk optimale. Anne vil foretrekke lavere innrettelse enn den samfunnsøkonomisk optimale. Konklusjon: Andre erstatningsutmålinger enn etter den perfekte positive kontraktsinteresse gir ikke en samfunnsøkonomisk optimalt resultat.

29 14 Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling
RØs tre typer av spørsmål anvendt på utfylling av kontrakter: Fører deklaratoriske kontraktsrettsregler til effektiv ressursbruk Hvordan bør reglene være for å oppnå effektiv ressursbruk? Kan forskjellige kontraktsrettsregler forstås og forklares som resultat av et ønske om effektivitet? Svarene vil avhenge av transaksjonskostnader og av om det ved strategisk adferd kan lønne seg å unnlate å gi informasjon til den annen part. Disse faktorers betydning for tolkning av kontrakter og for bakgrunnsretten vil bli drøftet Majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett Analyse av mangelsansvaret ved hjelp av en modell for fullkommen konkurranse Anvendelse i drøftelse av innholdet i Videospillerdommen ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 14.1 Majoritetssynspunktet
Imitasjon av den ideelle kontrakt Høye TK skaper behov for deklaratoriske kontraktsrettsregler og utfylling Strategisk adferd (tilbakeholdt informasjon) skaper behov for tyngende bakgrunnsrett Eks: Hadley-regelen Generell eller konkret utfylling? To elementer i imitasjonen av den ideelle kontrakt: Minstekostnadsprinsippet Eventuell justering av prisen

31 14.2 Tyngende bakgrunnsrett
Hadley vs Baxendale (forsinket transport av aksel til mølle) Uformell analyse Forutsetninger Fullkommen konkurranse på transportmarkedet Høy-tap møllere og lav-tap møllere med henholdsvis høye og lave tap ved forsinkelser Transportørene kan ikke observere hvilken gruppe en møller tilhører Lave TK Deklaratorisk bortfrakteransvar ikke effektivt Høy-tap møllere vil få full beskyttelse uten å måtte betale for ekstra risiko For omfattende forholdsregler for lav-tap møllere og for begrensede for høy-tap møllere Hadley-regelen eliminerer ineffektiviteten (tyngende bakgrunnsrett) To separate markeder med forskjellig pris Betydningen av høye TK Oppsummering Teori om bakgrunnsrett ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32 14.3 Teoretisk analyse av mangelsansvaret
Talleksempel: Hver 5. videospiller må repareres for 1000 kroner A: betale 6000 kroner for en videospiller med ansvar for selv å dekke reparasjonskostnadene B: betale 6200 kroner hvor selgeren dekker slike kostnader. En persons holdning til risiko: A foretrekkes fremfor B: Risikovillig B foretrekkes fremfor A: Risikouvillig A like god som B: Risikonøytral Tabell 6.1 Konstellasjoner av partenes informasjoner og holdning til risiko ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33 Positiv analyse Alternativ 1-4: Selger er risikonøytral og har full informasjon Alternativ 1: Kjøper er risikonøytral og har full informasjon T0 E0 P0 M0 MENGDE PRIS Figur 14.1 Referansesituasjon, ingen feil eller mangler R0 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34 14. 3. 2 Positiv analyse (forts. ) Alt
Positiv analyse (forts.) Alt. 1: Risikonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Mangelsansvar T0 E0 P0 M0 MENGDE PRIS Figur Mangelsansvar T1 200 P1k P1s M1 R1 a b d ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35 Konklusjon for alternativ 1
Alt. 1: Riskonøytralitet og full informasjon hos kjøper (forts.) - Kjøper har reparasjonsansvaret T0 E0 P0 M0 PRIS Figur Kjøperansvar for feil 200 P1k P1s M1 R1’ E1 a' b' c' d' Konklusjon for alternativ 1 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) begge parter har full informasjon, vil (i) så vel mangelsansvar som kjøperansvar for feil gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) begge ha samme fordelingsvirkning mellom kjøpere og selgere. Ansvarsregulering vil ikke påvirke disse resultater. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36 Alternativ 2: Kjøper har risikoaversjon Mangelsansvar: Som i alt
Alternativ 2: Kjøper har risikoaversjon Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig.14.2) Kjøperansvar (fig. 14.4) Konklusjon for alternativ 2: Når (a) kjøper er risikouvillig, (b) selger er risikonøytral, og (c) begge har full informasjon vil (i) mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme Pareto-effektive likevektsløsning (ii) mangelsansvar og kjøperansvar for feil gi samme fordeling. Partene vil forhandle seg rundt eventuell deklaratorisk rett. Eventuell preseptorisk rett som legger ansvaret på den part som har høyest risikoaversjon påfører samfunnet et effektivitetstap. Figur Risikoaversjon hos kjøper og kjøperansvar for feil T0 E0 P0 M0 MENGDE PRIS 300 P2k P2s M1 E2 M2 R2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37 Konklusjon for alternativ 3
Alternativ 3 Mangelfull informasjon hos kjøper Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 14.2) Kjøper har reparasjonsansvar (fig 14.5) Konklusjon for alternativ 3 Når (a) begge parter er risikonøytrale (b) selger har full informasjon (c) kjøper har mangelfull informasjon vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar for feil føre til en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (spontant selgeransvar) (iii) kjøperansvar være en ulempe for kjøper og en fordel for selger hvis kjøper undervurderer reparasjonskostnadene. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene. (Se oppgave om deklaratorisk selgeransvar) T0 E0 M0 MENGDE PRIS Figur Kjøperansvar, mangelfull informasjon hos kjøper 100 P3s M1 E2 M2 M3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38 Konklusjon for alternativ 4
Alternativ 4: Kjøper er risikouvillig og har mangelfull informasjon - Mangelsansvar: Som i alt. 1 (fig. 14.2) - Reparasjonsansvar hos kjøper (fig. 14.6) Konklusjon for alternativ 4 Når (a) kjøper er risikouvilling og har manglende informasjon og (b) selger er risikonøytral og har full informasjon, vil (i) mangelsansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning (ii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøper overvurderer reparasjonskostnadene (partene vil avtale selgeransvar) (iii) kjøperansvar gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er høyere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnadene (iv) kjøperansvar ikke gi en Pareto-effektiv likevektsløsning hvis kjøpers sikkerhetsekvivalent er lavere enn kjøpers undervurdering av reparasjonskostnader. Partene vil forhandle seg rundt deklaratorisk kjøperansvar under forutsetningen i (ii) og i (iii), men ikke under forutsetningen i (iv). Preseptorisk kjøperansvar vil forhindre en effektiv løsning under forutsetningen i (ii) og i (iii). PRIS 100 T0 c' E1 g f e P3s b' ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d' a' h E2 E0 M4 M1 M3 M0 MENGDE Figur Konsument- og produsentoverskudd ved kjøperansvar og mangelfull informasjon hos kjøper

39 14.3.2 Positiv analyse (forts.) Andre modellalternativ
Alternative konstellasjoner av holdning til risiko og asymmetrisk informasjon Alt. 5-16 Fremskaffelse av informasjon om feil og mangler Andre modeller Forskjellige reparasjonskostnader Forsikring Transaksjonskostnader Betinget normativ analyse Effektivitet eller/og ønsket fordeling TK kan forhindre Pareto-effektivitet Deklaratorisk rett ved høye TK Ansvar bør plasseres hos den part som med de laveste kostnader kan bære det. Regler bør være klare, slik at partene lett forstår når det er i deres interesse å kontrahere seg rundt ineffektive regler Regler bør passe for flest mulig faktiske tilfeller for å spare TK (jf standardkontrakter) Et ønske om Pareto-effektivitet ved plassering av ansvaret for produktfeil vil i visse tilfeller bli oppfylt av markedet, mens det i andre tilfeller er nødvendig med regulering. For å bestemme når det er behov for regulering, er det nødvendig å klargjøre aktørenes forutsetninger. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 14.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen Utdrag av konklusjon i Videospillerdommen
"Risikoplasseringen mellom selger og kjøper bør være slik at innen det nevnte tidsperspektiv [fem år] bør Føreland som forbrukerkjøper ha rett til å forvente at IR-mottageren ikke blir funksjonsudyktig på grunn av svakheter som forelå ved leveringen, altså at selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottageren er. Jeg finner denne løsning rettspolitisk velbegrunnet, og legger også vekt på at funksjonsudyktighet i en videospiller er statistisk påregnelig, og at det for selgersiden derfor langt på vei er et spørsmål om å plassere omkostninger. En utligning gjennom prisene på samtlige produkter har mer for seg enn å plassere omkostningen hos den enkelte forbrukerkjøper som tilfeldig rammes av svikten." (Rt s 781) [Mine understrekninger]

41 14.4 Anvendelse av mangelsanalysen på Videospillerdommen
Positiv analyse - rasjonalisering av dommen Samsvar mellom dom og modell? Dommerens virkelighetsoppfatning . Markedsform: Fullkommen konkurranse? Mange kjøpere og selger? Full informasjon? Risikonøytrale aktører? Ingen transaksjonskostnader? Konklusjon: Fullkommen konkurranse med tillegg: Alternativ 4 Dommerens verdier (reelle hensyn) Ønske om effektivitet Ønske om fordeling: Tilgodese kjøper? Konklusjon Alt 4 med dom i overensstemmelse med dommerens verdier

42 14.4.2 Betinget normativ analyse
Konsekvenser av et eventuelt ønske om effektivitet avhenger av forutsetninger om partenes holdning til risiko deres informasjon transaksjonskostnadenes eventuelle betyning Selgeransvar ”tryggest” for alt. 1-4, men trolig kjøperansvar for enkelte andre alternativ Konsekvenser av fordelingsønsker avhenger av samme forutsetninger (Jfr. positiv analyse av konsument- og produsentoverskudd under forskjellige forutsetninger) ”Rettspolitisk velbegrunnet” dom? Dommen ikke særlig presis Vår analyse viser at dommen under visse forutsetninger gir et Pareto-effektivt resultat avlaster kjøperne for problemet med risiko Er dommen forbrukervennlig? Krüger: ”Rettspolitisk kontroversiell kjøpsrettstenkning” Ja, hvis poenget er å gi kjøperne en forsikringsordning Nei, hvis kjøperne påtvinges en produktkvalitet der fordelene er lavere enn kostnadene


Laste ned ppt "Del 4 Kontraktsrett Tre hovedproblemstillinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google