Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

2 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering av metoder ved innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten Ulike beslutningsprosesser Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011 og 2012 Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 2012 Implementering 2013 Videre utvikling 2013 -

3 Hovedmål Felles praksis – Metodevurdering som etablert praksis før innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Beslutningsgrunnlag – Metodevurderingene skal danne beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av ny metode Forutsigbarhet og transparens – Etablert rolle- og ansvarsfordeling – Åpenhet i beslutningsprosesser – Tilgang til beslutningsgrunnlag Prioriteringsverktøy – Sikre bærekraftig utvikling på lang sikt Rask og likeverdig tilgang – Sikre at pasienter i Norge får rask og likeverdig tilgang til nye metoder

4 Metodebegrepet Metoder omfatter alle tiltak for å – Forebygge – Utrede og diagnostisere – Behandle – Rehabilitere – Organisere helsetjenester Eksempler på metoder – Medisinsk utstyr – Prosedyrer – Legemidler – Organisering av helsetjenester

5 Hva er en metodevurdering? En kunnskapsoppsummering – Oppsummert informasjon om blant annet sikkerhet og effekt for en metode etter systematiske søk i ulike kilder. – Vurdering av konsekvenser for pasienter, helsetjenesten og samfunnet. Metoden og problemstillingen avgjør hvilket kunnskapsgrunnlag som er nødvendig, og dermed hvilken type metodevurdering som er hensiktsmessig.

6 Metodikk Alle metodevurderinger er bygget på internasjonalt anerkjente prinsipper for «Health Technology Assessment (HTA)»., bl.a fra – England (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) – Sverige (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU) – Australia (Review of HTA in Australia, Australian Government, 2009) – Skottland (Scottish Medicines Consortium, SMC)

7 Helhetlig system Metodevurderinger inngår i et helhetlig system for innføring av nye metoder Dette vil skje i dialog og samarbeid mellom – Spesialisthelsetjenesten – Helsedirektoratet – Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – Statens legemiddelverk – Referansegruppe med blant annet pasientorganisasjoner og produsenter MetodevarslingMetodevurderinger Prioritering Beslutning Implementering

8 Ny metode i bruk i spesialisthelsetjenesten? Lokale metodevurderinger Nasjonale metodevurderinger Nasjonale metodevurderinger Fullstendig metodevurdering Kunnskapssenteret Hurtig metodevurdering Legemiddelverket Kunnskapssenteret Hurtig metodevurdering Legemiddelverket Kunnskapssenteret Mini- metodevurdering Helseforetakene Mini- metodevurdering Helseforetakene Metodevarsling Lokale og nasjonale prosesser

9 Metodevarsling Kunnskapssenteret har ansvaret for å etablere og drifte en nasjonal funksjon for metodevarsling (klar i 2014). Innhente informasjon om nye metoder opptil 2-3 år før ventet innføring Innholdet i metodevarslene kan danne grunnlag for et forslag til en metodevurdering Etableres i samarbeid med Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og helseforetakene Avhenger av samarbeid med leverandører, produsenter, ekspertkompetansen i spesialisthelsetjenesten og regulatoriske myndigheter Databasen mednytt (www.mednytt.no) inneholder norske titler med lenker til tidlige vurderingerwww.mednytt.no

10 Metodevurderinger Utføres lokalt i helseforetakene i avgrenset format Medisinsk utstyr, prosedyrer, organisering av helsetjenester Utføres av fagekspertisen ved hjelp av støttefunksjoner Mini- metodevurdering Nasjonal vurdering av en metode for én indikasjon Vurdering av legemidler utføres av Statens legemiddelverk Vurdering av øvrige metoder utføres av Kunnskapssenteret Hurtig metodevurdering Omfattende nasjonal vurdering av f.eks. et sett av behandlingstiltak innenfor et terapiområde Utføres av Kunnskapssenteret Fullstendig metodevurdering

11 Vektlegging i ulike metodevurderinger Effekt Sikkerhet Kostnader Organisering Kostnadseffektivitet Budsjettkonsekvenser Etikk Jus Mini metodevurdering Fullstendig metodevurdering Hurtig metodevurdering

12 Mini-metodevurdering Mini – metodevurdering benyttes for – Medisinsk utstyr – Prosedyrerelatert diagnostikk, behandling og rehabilitering Forenklet metodevurderinger som utføres lokalt på sykehusene av de ansatte som ønsker å innføre en ny metode Nasjonal database www.minimetodevurdering.no med ferdigstilte vurderingerwww.minimetodevurdering.no Vurderingene legges til grunn for beslutninger i det enkelte helseforetak Skal ikke benyttes for legemidler

13 Hurtige metodevurderinger Kunnskapsoppsummering med fokus på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Utføres av Statens legemiddelverk for legemidler, mens Kunnskapssenteret utfører hurtig metodevurderinger på øvrige metoder. Utføres fortrinnsvis i forbindelse med markedsføringstillatelsen (MT) for legemidler og ved CE- merking for medisinsk utstyr. Produsenten/leverandøren utarbeider dokumentasjon og deretter gjennomføres selve metodevurderingen innenfor en frist på 180 dager.

14 Hurtig metodevurdering av legemidler Fra studier til etablert behandling Fase IFase IIFase III Søknad om MT Kongresser, publikasjoner MT «Positive opinion» Cirka 1 år «Scientific advice» 3+1 mnd SLV vurderer innen 180 dager Leverandøren sender inn dokumentasjon SLV i dialog med kliniske eksperter Legemiddelutvikling RHFene - felles beslutning MT - Markedsføringstillatelse SLV - Statens Legemiddelverk RHF – Regionalt Helseforetak Forslag Bestillerforum RHF

15 Evt. CE-merking Forskning og utvikling Kunnskapssenteret vurderer innen 180 dager Leverandøren sender evt. inn dokumentasjon Forslag Bestillerforum RHF RHFene - felles beslutning Kunnskap- senteret i dialog med kliniske eksperter Hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og prosedyrer Fra studier til etablert behandling

16 Fullstendig metodevurdering En omfattende systematisk vurdering hvor flere metoder vurderes opp mot hverandre – for eksempel innenfor et terapiområde Flere aspekter ved metodene vurderes slik som effekt, sikkerhet, organisatoriske, etiske og juridiske konsekvenser Kan være aktuell å gjennomføre når flere metoder har vært i bruk en stund og det kommer en ny metode som representerer et helt nytt behandlingsprinsipp

17 Beslutningsprosessen Lokalt: Når mini-metodevurderinger er gjennomført vil beslutningene fattes i eksisterende beslutningsstrukturer i helseforetakene. Nasjonalt: Når metodevurderinger er gjennomført vil beslutninger fattes i eksisterende beslutningsstrukturer i de regionale helseforetakene: Ferdige nasjonale metodevurdering er beslutningsgrunnlag for RHFene Interregionale fagdirektørmøte gir anbefaling til de administrerende direktørene (AD) Beslutning om innføring av nye metoder fattes ved konsensus i Beslutningsforum (de fire ADene) Beslutningene koordineres med Helsedirektoratets arbeid med å ta nye metoder inn i nasjonale faglige retningslinjer

18 En metodes vei igjennom systemet Bestillerforum RHF Metodevurdering Beslutningsforum ImplementeringMonitorering Mini-metodevurderingBeslutning i HFImplementering Koordinering – nasjonaleretningslinjer Hdir Forslag til bestilling Monitorering MetodevarslingNye metoder Lokalt (HF) Beslutning om innføring baseres på mini-metodevurdering Utføres lokalt i helseforetaket Nasjonalt (RHF, SLV, K) Beslutning om innføring baseres på hurtig eller fullstendig metodevurdering utført av myndigheter på nasjonalt nivå HF: Helseforetak RHF: Regionalt helseforetak Hdir: Helsedirektoratet

19 Hvem gjør hva – sentrale aktører Helseforetakene (HF) – Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan sende inn forslag om nasjonale metodevurderinger – Gjennomfører mini-metodevurderinger – Etter ferdigstillelse av en mini-metodevurdering fatter helseforetaket en beslutning om metoden skal innføres på det aktuelle sykehuset – Fageksperter deltar med sin kompetanse inn i metodevurderingsarbeidet Bestillerforum RHF – Møtes hver måned for å gå igjennom innkomne forslag – Beslutter hvilke metodevurderinger som skal gjennomføres på nasjonalt nivå, og hvilken type metodevurdering som er best egnet – Sammensatt av fagdirektørene fra de fire RHFene og to representanter fra Helsedirektoratet – På møtene deltar også observatør fra Statens legemiddelverk og Kunnskapssenteret Beslutningsforum RHF – Består av de administrerende direktørene ved de fire RHFene – Beslutter om en metode skal taes i bruk basert på ferdige nasjonale metodevurderinger

20 Hvem gjør hva – sentrale aktører Statens legemiddelverk – Gjennomfører hurtig metodevurdering av legemidler Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – Gjennomfører hurtig metodevurdering av andre metoder enn legemidler, og alle fullstendige metodevurderinger – Ansvar for den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger – Ansvar for å opprette en metodevarslingsfunksjon i 2014 Helsedirektoratet – Ansvar for utarbeidelse og innholdet i nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogrammene for kreft. RHFenes beslutninger vedrørende bruk av nye metoder skal koordineres med Helsedirektoratets ansvar på disse områdene Sekretariatet i Helsedirektoratet – Helsedirektoratet er tillagt koordineringsfunksjonen for implementeringen og videreutviklingen av nasjonalt system – Flere sekretariatsfunksjoner: sekretariat for nasjonalt system, sekretariat for Bestillerforum RHF, sekretariat for referansegruppen og for nasjonal arbeidsgruppe

21 Hvem gjør hva – sentrale aktører Leverandører / Produsenter – Flere viktige oppgaver. Kan sende inn forslag om nasjonale metodevurderinger og utarbeider dokumentasjon til hurtig metodevurderinger Nasjonal arbeidsgruppe – Består av representanter fra: de regionale helseforetakene, Statens legemiddelverk, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet er observatør – Gruppen har hatt et ansvar for å utvikle, evaluere og videreutvikle det nasjonale systemet, herunder systembeskrivelsen som fungerer som et arbeids- og referansedokument for de involverte aktørene Referansegruppe – Et forum for konstruktive tilbakemeldinger og innspill som kan bidra til å kvalitetssikre, videreutvikle og evaluere nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten – Sammensatt av representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner, forskningsmiljøene, helse- og omsorgstjenesten, primærhelsetjenesten, industrien og produsenter/leverandører av metoder

22 Nasjonale faglige retningslinjer Helsedirektoratet vil i det nye systemet videreføre ansvaret for de nasjonale faglige retningslinjer som en integrert del av nytt helhetlig system for metodevurdering Beslutninger om innføring av nye metoder implementeres i retningslinjer. Etablering av nye retningslinjer kan bli aktuelt

23 Vil du vite mer? Følg med på nettsiden på Helsedirektoratet.no for oversikt over nasjonale metodevurderingernettsiden på Helsedirektoratet.no – Status og oversikt over alle forslag og metoder Status og oversikt – Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon metodevurdering@helsedir.no Informasjon om mini- metodevurderinger finnes i databasen på Kunnskapssenteret.no databasen på Kunnskapssenteret.no


Laste ned ppt "Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google