Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikatorbasert måling og evaluering av tilgjengelighetstiltak Norsk Ergonomiforenings seminar 5. juni 2007 Seniorrådgiver Trine Hagen Utbyggingsavdelingen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikatorbasert måling og evaluering av tilgjengelighetstiltak Norsk Ergonomiforenings seminar 5. juni 2007 Seniorrådgiver Trine Hagen Utbyggingsavdelingen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikatorbasert måling og evaluering av tilgjengelighetstiltak Norsk Ergonomiforenings seminar 5. juni 2007 Seniorrådgiver Trine Hagen Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Trine.Hagen@vegvesen.no

2 Begreper Tilgjengelighet for alle: Infrastrukturen er utformet slik at så mange brukere som mulig kan bruke det, men det tillates spesiell utforming eller spesielle tekniske innretninger og eventuelt assistanse. Universell utforming: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.

3 Hvordan jobber Statens vegvesen med tilgjengelighet? Sektoransvar for oppfølging av handlingsplan for BRA- programmet Forvaltning av tilskuddsordning for kommunesektoren Nasjonal transportplan: Tilgjengelighet et hovedmål. Tverretatlig NTP-gruppe. Utvikling og bruk av indikatorer. Håndbok 017 Vegnormalen, revidert Ny håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg Kompetanseoppbygging, informasjon, FoU, brukermedvirkning

4 Økonomiske rammer Å planlegge for universell utforming koster ikke mer enn å ikke gjøre det Det vil koste 10-60 mrd å gjøre all kollektivtransport i hele vegnettet tilgjengelig for alle, avhengig av hvilken standard som velges Ny infrastruktur: Universell utforming er standard!

5 Forskning og utvikling Evaluering av tilskuddsordningen for BRA: Anbudsprosess i gang Utarbeidelse av veileder for tilgjengelighet Delfinansiering av EU-prosjektet Euro- Access (Transportøkonomisk institutt)

6 Nasjonal transportplans indikatorsystem Indikatorer på 8 felt Kvantifiserbarhet Indikatorene følges opp og videreutvikles i løpet av perioden www.ntp.dep.no Inngår som del av Statens vegvesens styringssystem gjennom målekortet og resultatkontraktene

7 Statens vegvesens styringssystem Nasjonal transportplan Handlingsprogram Årlige budsjetter Resultatavtaler Målekort

8 Indikatorer for tilgjengelighet til kollektivtransportsystemet på veg T1.1: Andel av stamrutene for kollektivtransport på veg i de fire store byene som er tilgjengelige for alle T1.2: Andel av store kollektivknutepunkter som er tilgjengelige for alle

9 Gjennomføring Regionale kollektivtransportkoordinatorer registrerer Rapportering til Vegdirektoratet Metodiske utfordringer: –Flere kokker, potensielt lav validitet –Nivåproblematikk –Uutprøvd system og ingen pilot –Lite tid til prøving og feiling Videreutvikling i NTP-perioden

10 Tilskuddsordning for kollektivtransport i kommunesektoren 2006-2007: 50 mill over statsbudsjettet Kommuner og fylkeskommuner søker Finansierer lokale samarbeidsprosjekter med 25% egenfinansiering og brukermedvirkning Mål: Bedret tilgjengelighet til kollektivtransporten Bredt spekter av tiltak, flest på infrastruktur og informasjon Evaluering starter i august

11 Evaluering av tilskuddsordningen 900.000 (inkl mva) over to år Anbudskonkurranse om evalueringens gjennomføring Datakilder: Spørreskjemaer og intervjuer Opprettelse av database for videre datainnsamling og evaluering Spredning av informasjon om resultatene av tiltakene er viktig – vitenskapelig og populærvitenskapelig

12 Tre problemstillinger Har tilskuddsordningen bidratt til at det er blitt bedre tilgjengelighet til kollektivtransporten lokalt? Har noen typer tiltak hatt bedre effekt enn andre typer tiltak? Bidrar tilskuddsordningen til å oppfylle målene med BRA-programmet og NTPs mål? Er det noen effekter av tilskuddsordningen på lokalt samarbeid?


Laste ned ppt "Indikatorbasert måling og evaluering av tilgjengelighetstiltak Norsk Ergonomiforenings seminar 5. juni 2007 Seniorrådgiver Trine Hagen Utbyggingsavdelingen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google