Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VARDENESET BALLKLUBB sportslig strategi for Barne avd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VARDENESET BALLKLUBB sportslig strategi for Barne avd."— Utskrift av presentasjonen:

1 VARDENESET BALLKLUBB sportslig strategi for Barne avd.

2 Sportsplan for Barne avd. i Vardeneset ballklubb
Sportslige mål og retningslinjer Innhold: Visjon , Mål for VBK og Fair play …………………………………………………3. Organisering sportslig……………………………………………………………. .4. Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for barneleder………… ,6. Definisjoner – begrepsforklaringer - praktisering: Topping, differensiering og hospitering……………………………… Topping og differensiering – praktisering i barneavdelingen……… Hospitering– praktisering i barneavdelingen…………….………… Barneavdelingen Tiltak………………………………………………………………………...10. Barnefotball – våre verdier og retningslinjer…………………………….11 Organisering og rapportering……………………………………………..12 Sportslig føringer……………………………………………………… – 16. Overgang 7” til 11” fotball……………………………………………… Bane og treningstid……………………………………………………………… Sportslig

3 Sportslig Visjon for VBK Mål for VBK Fair Play i Vardeneset Ballklubb
Vardeneset Ballklubb skal gi alle som vil, et tilbud som er tilpasset sine egne behov, evner og ambisjoner. Mål for VBK Fotball for alle Godt miljø/god trivsel Fokus på utvikling/mestring, talentutvikling må være nedfelt i styret Beholde flest mulig så lenge som mulig Få avdelingen (sportslig utvalg) til å fungere. Fair Play i Vardeneset Ballklubb VBKs første 11`er. Vi skal ha respekt for medspiller, motspillere, dommere, trenere og lagledere. Vi skal ta vel imot gjestelag og dommere til våre hjemmekamper. Vi skal ha en real og fin opptreden på og utenfor banen og ha sterkt fokus på fair play. Vi skal takke dommer og motstandere for kampen, uansett kampresultat. Vi skal alle skal vise respekt for klubbens beslutninger og regelverk. Vi skal ta vare på klubbens eiendeler. Vi skal alltid rydde opp etter oss i garderobe og på kamparena. Vi skal alltid være gode Vbk-ambassadører. skal bidra til å skape glede og trivsel for alle på Idrettsannlegget. Vi skal ha null toleranse for rusmidler i barn og ungdomsavdeling Ledere og støtteapparat i VBK skal være gode rollemodeller og forbilder. Sportslig

4 Organisering sportslig
SPORTSLIG UTVALG Trenerkoordinator Sportslig leder A-lag Ungdomsleder Sportslig leder Seniorleder Barneleder RESSURS BANK Dommer koordinator SpillerUtvikler Trenerkoordinator Arrangement leder Kurs/Utdanning koordinator Daglig Leder A Lags utvalg Sportslig leder A-lag A-lags trener Hjelpe trener Representant spillere Oppmann Medisinsk Arrangement B lags trener Juniortrener SpillerUtvikler Senioravdeling Seniorleder Ungdoms Utvalg Ungdomsleder Trinnledere årskull Barne Utvalg Barneleder Trinnledere Årskull Dame lag Junior 16 års trinnet 12 års trinnet B lag 15 års trinnet 11 års trinnet C lag 14 års trinnet 10 års trinnet Old Boys 13 års trinnet 9 års trinnet Veteran 12 års trinnet 8 års trinnet Gutter 50 7 års trinnet HC lag 6 års trinnet Sportslig

5 Sportslig Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Barneleder 5
Revisjon av føringer for barneavdelingen skal gjennomføres årlig av sportslig utvalg. Ny revisjon skal godkjennes av styre Ansvarsområde: Barneleder har som hovedoppgave å organisere og tilrettelegge for at alle barn i alderen 6-12 år, som ønsker å spille fotball, har et aktivitetstilbud i bydelen.  Barneleder er ansvarlig for å etablere trinnledere på hvert alderstrinn. Samt avholde månedlige møter i barneutvalget Barneleder må følge opp og påse at ledere og spillere følger klubbens etiske og moralske retningslinjer og verdinormer, jfr. VBK’s første 11’er.  Barneleder må være oppdatert med klubbens retningslinjer for barnearbeid samt holde seg orientert med lokale og sentrale lover og regler for barnearbeid. Dette for å sikre at VBK utvikles og drives iht. gjeldende regelverk.  Alle lag har utstyr (drakter, baller, kjegler og lignende ) Oppstart av 6 årslag/nye lag Innskriving for nye medlemmer i klubben Ansvarlig for at de sportslige føringene for barneavdelingen blir fulgt. Sørger for at kontaktinfo på VBK nettside er oppdatert på de nye trenere/oppmenn. Lage "oppstartsmappe" med info som deles ut til trener/oppmann på hvert lag. Arbeidsoppgaver: Lede barne utvalget og medlem i sportslig utvalg. Bidra til at alle lag blir forsvarlig organisert med trenere og ledere. (Påmelding av lag til ”seriesystemet” er dagligleders ansvar.) Orientere om klubbens visjoner, målsetninger, handlingsplaner, verdier o.l. Motivere til skolering og utdanning. Lover og regler – klubb, krets og forbund. Utveksle tanker og ideer samt bidra til erfaringsoverføring på tvers mellom lag og alderstrinn mm. Kontakt med kretsen Sportslig 5

6 Sportslig Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for Barneleder
Fort. Arbeidsoppgaver Regler og retningslinjer for barnearbeid Ved behov delta i møter med foreldre og spillere. Ha jevnlig kontakt med ungdomsleder. Hovedhensikt: Sikre god overgang fra 7’er til 11’er fotballen. Komme med forslag samt iverksette tiltak som kan bedre barnearbeidet i VBK. Eks: Ferdighetsmerke, ”barnas dag”, fotballskole, internturneringer o.l. Følge opp og påse at leder- og spilleroversikt blir ajourholdt. Følge opp og påse at årsrapport blir utarbeidet for alle lag i barneavdelingen. Samt andre oppgaver som naturlig faller inn under barnelederes ansvarsområde.  Tilgjengelig på mail og telefon for medlemmene i barneavdelingen for så å gi en raskest mulig respons på forespørslene. Rekruttere nye spillere/lag fra skoler i nærmiljøet . oppfølging (møte) av trenere/ledere Informere ledere/trenere om hva kan de kan forvente av VBK. Deler ut standard pakke til alle lag (nøkkel til utstyrskonteiner, bag med utstyr, baller etc.). Informerer litt om regler (seriekamper, banetildeling, turneringer, bruk av klubbhus). Del ut skjema for politiattest til nye trenere / ledere. Sjekker at alle lag har trener, ass trener, oppmann og foreldrekontakt Sørg for at alle får bestilt trenersjakke o.l. Utpeke/velge trinnledere som også går inn som medlem i barneutvalget. Trinnleder skal være en trener/leder hvert årstrinnet. Rapportering; Barneleder rapporterer til sportslig leder Barneleder kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt. Sportslig 6

7 Definisjoner – begrepsforklaringer
Topping: Topping vil si at de som er antatt best får vesentlig mer spilletid i kamper enn andre på laget. Dersom de beste spillerne fra samme treningsgruppe settes sammen i jevne kamper for å avgjøre kampen til lagets fordel, så kaller vi dette for "topping". Differensiering: Differensiering vil si at en i oppfølgingen av unge spillere bør være opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspilleres forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Trygghet + Mestring = Trivsel Det blir da viktig å tilpasse aktivitetene etter spillernes ferdighet – for å gi utfordringer og framkalle en mest mulig positiv mestringsfølelse. Trivselen blir så summen av ganske mange viktige følelsesbegreper som allerede er nevnt – og som kan plusses på med fellesskap, inkludering, tilhørighet, aksept og respekt. Hospitering: Hospitering vil si å gi spillere som har ferdigheter, tid, modenhet, holdninger og motivasjon et tilbud om trening og kamp på et høyere ferdighetsnivå enn det de får på sitt ordinære alderstrinn. Gjennom hospitering vil spiller kunne få større utfordringer og videreutvikle tekniske og taktiske fotballferdigheter. . Sportslig

8 Sportslig Praktisering i barneavdelingen Topping:
av lag skal IKKE forekomme i barnefotballen Differensiering: I barnefotballen år skal det deles inn lag ut fra sosiale hensyn. Det skal ikke deles inn lag ut fra hvor gode spillerne er. Differensiering i barnefotballen skjer i treningssammenheng og da i forbindelse med øvelser. Inndelingen skjer ut fra kapasitet, forutsetninger og fotballferdighet. Differensiering – retningslinjer: 6-9 år: Treningene og øvelsene skal først og fremst være lekbetont. Differensiering benyttes som virkemiddel for å oppnå mestring og trivsel uavhengig av ferdighetsnivå. 10-12 år: Differensiering i trening for å oppnå mestring, utvikling, utfordringer og trivsel uavhengig av ferdighetsnivå. Sportslig

9 Sportslig Praktisering i barneavdelingen Hospitering
Hospitering kan benyttes som egnet virkemiddel i barneavdelingen dersom det er spillere som har spesielle evner, ferdigheter og behov som gjør at vedkommende ikke får mestring, utvikling og trivsel på eget alderstrinn. Hospitering i barneavdelingen skal skje i tett dialog mellom foreldre, trenere på begge involverte lag og barneleder og eventuelt trenerkoordinator og spillerutvikler. Hvordan hospiteringen skal gjennomføres i praksis må vurderes konkret fra spiller til spiller, da det vil være store individuelle forskjeller mht. ferdigheter og modenhet. Pga den viktigheten et godt miljø og trygghet har for yngre spillere er det ønskelig at minst 2 spillere hospiterer om gangen. Det er også viktig at trenere legger forholdene godt til rette for dem som hospiterer, slik at de blir tatt godt i mot og føler seg velkomne i de nye omgivelser. . Sportslig

10 Tiltak barneavdelingen
Organisere barneavdelingen med barneutvalg og trinnleder Introduksjon av klubben/inkludering ved oppstart. Kursing/utdanning av trenere Lage interne turneringer. Felles/konkrete mål Fotballskole Ferdighetsmerke Øvelsesbank/trenerkoordinator Overgangen 5” til 7” fotball Overgangen 7” til 11” fotball Differensiering Få med foreldre Skape miljø og trivsel i barneavdelingen Sportslig

11 Sportslig Barnefotball – våre verdier og retningslinjer
Overordnet mål for barnefotballen Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud slik at spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp. Spillerne skal gis muligheter til å lære fotballspillets helhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. Alle spillerne skal spille mye. Overordnede retningslinjer: Vardeneset BK skal følge NFF` s retningslinjer for barnefotball. Lagene ledes av minst en lagleder og minst en trener. Det er også ønskelig at hvert lag innehar en foreldrekontakt. I arbeidet med barnefotballen må treneren spesielt merke seg følgende momenter i NFF`s retningslinjer: Alle spillere skal få mye spilletid i henhold til NFF` s retningslinjer Skape interesse for spillet og lagmiljøet. Skape gode opplevelser for spillerne. Unngå prestasjonspress og elitetenkning. Topping av lag skal ikke forekomme. I utgangspunktet stiller alle likt, og jevnbyrdighet er et mål. Alle får spille forskjellige steder på laget. Barnefotballens 3 grunnverdier: Likhetsprinsippet (gjelder innad i et lag) Jevnbyrdighetsprinsippet (gjelder forholdet mellom lagene) Breddeformelen: Trygghet + Mestering = Trivsel Sportslig

12 Organisering og rapporteringer for barne utvalget i VBK
Barne avdelingen Revisjon av føringer for barneavdelingen skal gjennomføres årlig årlig av sportslig utvalg. Ny revisjon skal godkjennes av styret. Organisering Barne utvalget. Barne utvalget består av barneleder og trinnledere for hvert årstrinnet. Trinnledere er en trener eller leder fra et av lagene på hvert årstrinn. Trinnledere og trenere / ledere for hvert enkelt trinn påser at føringene for deres årstrinn blir etterfulgt og igangsatt. Rapportering For å sikre at disse føringene blir praktisert skal fast rapportering månedlig innføres. Rapporteringen er svært viktig. Så ikke trenere og ledere i klubben føler de står alene. Det er også en kontroll på at avdelingene drives etter VBKs retnings linjer. Barneleder Rapporterer månedlig til sportslig utvalg Kontrollerer at trinnledere rapporterer som avtalt til barneleder Trinnleder Rapporterer månedlig til barneleder Trinnleder samler jente og gutte trenere/ledere til møter for årstrinnet Sportslig

13 Sportslig Sportslig føringer for barneavdelingen 6 åringer :
Trenings tid 1 dag (1 time) oppsatt trening i uken Trenerne kan benytte differensiering som virkemiddel internt i laget og trinnet. Treningsplan bør utvikles av trenerkoordinator og sportslig utvalg Trenere rapporterer månedlig til trinnleder. Trinnleders oppgaver: Medlem av Barne utvalget Bygge broer mellom lagene og sammen med trenere/ledere skape samhold og godt miljø innen årskullet Trinnleder samler jente og gutte trenere / ledere til møter 2 ganger i året eller etter behov. Mist ett før sesongen starter og ett etter sesongen. Dette for å få en dialog i trinnet. Møte kan for eksempel ha som agenda å dele på erfaring og løse evnt. misforståelser / frustrasjoner osv. mellom lagene på trinnet og evnt. til klubben. Trinnleder kan kalle inn representanter fra barne avd. til disse møtene om ønskelig. Trinnleder skal sørge for at trenere/ledere skape et miljø rund lagenes foreldre, for eksempel så enkelt som å få noen av foreldrene til å ta med kaffe på treningene (foreldrene er med og ser på treningene til jentene og guttene det første året de trener) dette skaper et samhold foreldrene i mellom og en tilhørighet til VBK. Det kan få de lettere inn i forskjellige oppgaver i klubben som for eksempel miljø avd. (åpen kiosk, vaffel steking) og lignende. Trinnleder rapporterer månedlig til Barneleder  7- 8 åringer:   1 dager (1 time) oppsatt trening i uken, er det ønskelig med mer trenings tid kan dette meddeles til dagligleder Utpeke/velg trinnleder som også går inn som medlem i barneutvalget..Trinnleder skal være en trener/leder fra hvert årstrinnet Trinnleder kaller jente og gutte trenere / ledere inn til møter 2- 4 ganger i året eller etter behov for dialog i mellom trenere/ledere på trinnet. Møte kan for eksempel ha som agenda å dele på erfaring og løse evnt. misforståelser / frustrasjoner osv. mellom lagene på trinnet og evnt. til klubben. Trinnleder kan selvfølgelig kalle inn representanter i fra barne avd. til disse møtene om ønskelig. Sportslig

14 Sportslig 10 åringer: 9 åringer:
2 dager (1 time) oppsatt trening i uken Samlinger med f.eks. fotball merke takning i samarbeid med sportslig og trenerne/lederne på årstrinnet. Trenerne kan benytte differensiering som virkemiddel internt i laget og trinnet. Treningsplan bør utvikles av trenerkoordinator og sportslig utvalg Trenere rapporterer månedlig til trinnleder. Trinnleders oppgaver: Medlem av Barne utvalget Bygge broer mellom lagene og sammen med trenere/ledere skape samhold og godt miljø innen årskullet Utpeke/velg trinnleder som også går inn som medlem i barneutvalget. Trinnleder skal være en trener/leder fra 9 årstrinnet Trinnleder kaller jente og gutte trenere / ledere inn til jevnlige møter over trinnet. Trinnleder rapporterer månedlig til Barneleder  10 åringer: 2 dager (1,5 time) oppsatt trening i uken Hospitering opp til 11 årstrinnet, evnt. jentene hospiterer til gutte lag i samme årstrinnet i trenings sammenheng. Innhente felles øvelse (øvelsebank i hurtighet / spenst og lignende fra sportslig utvalg) Trinnleder skal være en trener/leder fra 10 årstrinnet Etablere for eksempel interne fotballskoler for trinnet sammen med ledere/trenere, trinnet skal etter hvert drive skolene selv. Hvert lag må stille med trenere og utstyr under planlegging/møter og ute på banen. Felles keeper samlinger / treninger månedlig. Samlingen kan for eksempel. innlemmes i fotballskolen. Klubben tildeler trinnet 150 kr pr. gutt/jente. Pengene øremerkes til samhold og tilhørighet over trinnet og til klubben. (f.eks fotballskole gensere) Intern vinterserie for årstrinnet Sportslig

15 2 dager (1,5 time) oppsatt trening i uken Delta i VBK cup
11 åringer:   2 dager (1,5 time) oppsatt trening i uken Delta i VBK cup Felles reise til fotball turnering utenfor fylke. Hospitering opp til 12 årstrinnet, evnt. jentene hospiterer til gutte lag i samme årstrinnet i trenings sammenheng. Trenerne kan benytte differensiering som virkemiddel internt i laget og trinnet. Innhente felles øvelse (øvelsebank i hurtighet / spenst og lignende fra sportslig utvalg Treningsplan bør utvikles av trenerkoordinator og sportslig utvalg Trenere rapporterer månedlig til trinnleder. Trinnleders oppgaver: Medlem av Barne utvalget Bygge broer mellom lagene og sammen med trenere/ledere skape samhold og godt miljø innen årskullet Møte før sesongen starter hva forventes av ledere/trenere og hva kan de forvente av barne avd./klubb Trinnleder skal være en trener/leder fra 11 årstrinnet Trinnleder kaller jente og gutte trenere / ledere inn til jevnlige møter over trinnet, hver andre måned. Etablere for eksempel interne fotballskoler for trinnet sammen med ledere/trenere, trinnet skal etter hvert drive skolene selv. Hvert lag må stille med trenere og utstyr under planlegging/møter og ute på banen. Felles keeper samlinger / treninger månedlig. Samlingen kan for eksempel. innlemmes i fotballskolen. Klubben tildeler trinnet 150 kr pr. gutt/jente. Pengene øremerkes til samhold og tilhørighet over trinnet og til klubben. (f.eks fotballskole gensere) Intern vinterserie for årstrinnet Trinnleder rapporterer månedlig til Barneleder Sportslig

16 2 dager (1,5 time) oppsatt trening i uken Delta i VBK cup
12 åringer: 2 dager (1,5 time) oppsatt trening i uken Delta i VBK cup Felles reise til en fotballturnering utenfor fylke. Hospitering opp til ungdomsavd..evnt. jentene hospiterer til gutte lag i samme årstrinnet i trenings sammenheng. Trenerne kan benytte differensiering som virkemiddel internt i laget og trinnet. Treningsplan bør utvikles av trenerkoordinator og sportslig utvalg Innhente felles øvelse (øvelsebank i hurtighet / spenst og lignende fra sportslig utvalg) Viss ønskelig kan det påmeldes lag i høst sesongen for spill i 13 år s klassen(11” fotball) Trenere rapporterer månedlig til trinnleder. Trinnleders oppgaver: Medlem av Barne utvalget Bygge broer mellom lagene og sammen med trenere/ledere skape samhold og godt miljø innen årskullet Møte før sesongen starter hva forventes av ledere/trenere og hva kan de forvente av barne avd./klubb Trinnleder skal være en trener/leder fra 12 årstrinnet Trinnleder kaller jente og gutte trenere / ledere inn til jevnlige møter over trinnet, hver andre måned. Etablere for eksempel intern fotballskoler for trinnet sammen med trinnets ledere/trenere,. Hvert lag må stille med trenere og utstyr under planlegging/møter og ute på banen. Felles keeper samlinger / treninger månedlig. Samlingen kan for eksempel. innlemmes i fotballskolen. Klubben tildeler trinnet 150 kr pr. gutt/jente. Pengene øremerkes til samhold og tilhørighet over trinnet og til klubben. f.eks fotballskole gensere) Etablere føringene/samlinger tidlig på året for å finne trenere/ledere for overgangen til de forskjellige lagene (1,2 og 3 lag) i ungdoms avd. dette gjøres sammen med representanter for styre , sportslig , dagligleder, ungdomsleder og barne avd. Intern vinterserie for årstrinnet Trinnleder rapporterer månedlig til Barneleder Sportslig

17 Overgang 7” til 11” fotball
Inndele lag etter ferdigheter, holdninger og treningsiver fra 13 år Forutsetninger for å lykkes: At dette er kommunisert og forstått på tidlig tidspunkt til alle involverte At trenere/ledere/foreldre skjønner at de ikke skal ha større ambisjoner enn spillere At det ikke er en statisk gruppe på 1 ” lag At det er god kommunikasjon mellom lagene Hospitering mellom lag på trinn Felles treninger Felles turneringer Foreldre kontakt Trinnleder 12 år forbedrer sammensetningen av trenere og ledere for 1,2 og 3 lag til overgangen 11” fotball (13 år)

18 Bane og treningstid tildeling
Bane og treningstid tildeling.   Barne, ungdoms og sportslig leder sitter i komiteen som tildeler treningsbane/tid. Tildeling skjer etter føringer fra sportslig utvalg som må være godkjent av styret. Der etter overtar dagligleder. A-laget skal ha prioritet på kunstgress og de skal ha 4 treninger i uken. Når det er kapasitet tilgjengelig på kunstgressbanene skal barne avdelingen tildeles treningstid Det viser seg at det er få viss ingen lag i 6,7 og 8 trinnet som har to dager trening i uken. Lagene kan meddele dagligleder viss de ønsker en ekstra treningsdag. Viss alle lag få tildelt to treningsdager a`1,5t i uken vil fleksibiliteten på anlegget bli mindre. Sportslig


Laste ned ppt "VARDENESET BALLKLUBB sportslig strategi for Barne avd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google