Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørutvikling 5. Mai 2008 Karlsøy Kjell Furu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørutvikling 5. Mai 2008 Karlsøy Kjell Furu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørutvikling 5. Mai 2008 Karlsøy Kjell Furu

2 Bakgrunn Lov om offentlige anskaffelser ble et «kultursjokk» for mange innkjøpere, ledere og folkevalgte – og leverandører rundt om i Norge. Sentrale myndigheter er opptatt av at offentlige oppdragsgivere: praktiserer regelverket i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, aktivt utnytter de muligheter regelverket gir til å drive leverandørutvikling, dvs. medvirke til å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig.

3 LUK - Leverandørutvikling i Troms
v/ Halti Næringshage AS (HNH) Samarbeidspartnere: Næringshagen i Målselv (NiM) Senja Næringshage (SNH) Kunnskapsparken i Harstad (KiH) Troms fylkeskommune

4 Organisering av LUK - prosjektet

5 Regioninndeling Midt-Troms og Tromsø: Sør Troms: Nord-Troms
Målselv Bardu Balsfjord Tromsø Karlsøy Sør Troms: Harstad m/omland (8) Nord-Troms Nordreisa Kværnangen Skjervøy Kåfjord Lyngen Storfjord Midt-Troms (ytre) (6) Lenvik Senja kommunene Sørreisa Dyrøy

6 Definisjon Leverandørutvikling kan defineres som
Innsatsen fra offentlige etater for å utvikle leverandørene slik at de er i stand til å møte de krav oppdragsgiverne stiller i forbindelse med anskaffelser.   Dette praktiseres gjennom: 1. Utvikling gjennom informasjon 2. Utvikling gjennom samarbeid 3. Utvikling gjennom konkurranse

7 Planlagte aktiviteter i Troms
Dag-seminar om leverandørutvikling, med fokus på regelverk om offentlige anskaffelser og utvikling av konkurransegrunnlag som fremmer leverandørutvikling. Målgruppe var leverandører og innkjøpere/ beslutningstakere i det offentlige og lokalt næringsliv. Etablere minst 1 møteplass mellom det offentlige og næringslivet i hver av regionene/og eller i kommunene. Samtlige kommuner skal innen 1 år ha etablert interne rutiner for håndtering av offentlige anskaffelser i tråd med lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, bl.a. som del av intern kontroll. etablert rutiner for tidlig varsling om kommende anskaffelser gjennom frivillig og lovpålagte kunngjøringer, rutine for utarbeidelse av konkurransegrunnlag som fremmer leverandørutvikling. Ved prosjektslutt vurderes organisering av årlige ”næringslivsdager” hvor innkjøpere og leverandører møtes.

8 Hvorfor leverandørutvikling ?
Bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig Lokale ”uryddige” ordninger?  Resultat: Oppdragsgiver kan påregne å få flere tilbud å velge mellom = større mulighet for å kunne gjøre en rimeligere og bedre anskaffelse – til beste for samfunnet

9 Prosjektmål Konkurransegrunnlag i fylkeskommune og kommuner skal utarbeides på en slik måte at de så langt som mulig fremmer leverandørutvikling. Leverandører i Troms skal tidligst mulig få informasjon om anskaffelser som er under planlegging slik at kan forberede seg til kommende konkurranser. Fylkeskommunen og kommunene skal gjennomføre sine anskaffelser i henhold til konkurransereglene om offentlige anskaffelser, og leverandører i Troms skal ikke bli forkastet i tilbudskonkurranser på grunn av formelle feil i tilbud eller mangler i dokumentasjon. Næringslivet i Troms skal kjenne til hvor de kan henvende seg for råd og veiledning om regelverk for offentlige anskaffelser. Næringsutviklere, innkjøpere, fagfolk og næringsliv i Troms skal ha en felles arena eller flere mindre arenaer for kompetanseutveksling og samarbeid om felles positiv utvikling på dette området. Henvendelser: Troms fylkeskommune – innkjøpsavdelingen

10 Roller/rollekonflikter ‑ Kjøper - Leverandør
To målsettinger samtidig: bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske målsettinger (Gode innkjøp og et konkurransedyktig næringsliv). Aktiv og god leverandørutvikling betinger gjensidig respekt for de ulike aktørenes rolle og oppgave, og en samhandlingssituasjon som må preges av tillit.  Fokus må samtidig være rettet mot de grunnleggende innkjøpsprinsippene om åpenhet, likebehandling og gjennomsiktighet

11 ..i toppen også… …”Anskaffelses protokollen skal sikre
etterprøvbarhet, gjennomsiktighet og Leverandørenes rettssikkerhet”…..

12 Lokal arbeidsgruppe? Kartlegge rutiner i den enkelte kommune
Kartlegge kompetansenivå i lokalt næringsliv Plan for regional aktivitet basert på 1 og 2 Bidra til innføring av nye rutiner i kommunene Gjennomføre kurs/kompetanseheving/ informasjonsmøter for aktuelle parter.

13 Lokal arbeidsgruppe – en ressurs!
Være motivator og engasjere Avklare behov og muligheter mht lokal utvikling Bidra med innspill til opplæringstiltak: Lover og forskrifter Leverandørsamarbeid/Innkjøps-samarbeid Hvor presenteres anskaffelser? ”Porsjonering” av anskaffelser/splitt av oppdrag? Samarbeidsaktører - partnerskap

14 Likebehandling Informasjon Kriterier Plikter og regelverk
(internt, eksternt, før etter anbud etc.) Kriterier (alle leverandører skal behandles ut i fra samme kriterier) Plikter og regelverk (overholde lover, forskrifter og reglement).

15 Forhåndsinformasjon – et fellesgode
Informasjon om neste års budsjett ‑ både drift‑ og investeringsbudsjettet, samt langtidsbudsjett/økonomiplan neste 3 år, og sannsynlige prosjekter på lengre sikt. Dette gir leverandørene anledning til å sondere markedet for underleverandører i god tid før selve anskaffelsen foretas.

16 Samarbeid Oppdragsgiver bør tilstrebe å legge forholdene til rette
for å kunne dele opp en stor og bred forespørsel slik at også mindre virksomheter gis anledning til å melde seg i konkurransen. Mindre bedrifter - som ikke kan tilby bredt nok spekter av produkter som oppdragsgiver etterspør – bør oppmuntres til samarbeid slik at de sammen gjør dem mer konkurransekraftig i markedet.

17 Utforming av anbud‑/tilbudsdokument
Det offentlige skal opptre som krevende kunde, stille profesjonelle krav til leverandører hva angår kvalitet, leveringssikkerhet, leveringstider oa. Dette bidrar til kostnadsbevissthet, effektivitet og produktutvikling hos norske bedrifter og derved å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet. Av anbud‑/tilbudsdokumentet må det klart fremkomme hva anskaffelsen omfatter og hvilke kriterier som vil bli vektlagt i evalueringen. Overdrevet krav om opplysninger, krav til dokumentasjon, garantikrav osv., kan gjøre det vanskelig for bedrifter med liten administrasjon å delta i konkurransen.

18 Presisering/habilitet
I kontraktsperioden defineres leverandørutvikling som oppdragsgivers innsats for å få en vellykket og utviklende periode, som igjen kan gi grunnlag for nytt samarbeid med samme eller nye leverandører. Forhold som kan svekke tilliten til at det kun tas saklige og relevante hensyn skal unngås. Kjøpers praksis blir, gjennom formelle og uformelle kanaler, fort allment kjent og kan ha betydning i forhold til andre mulige samarbeidsparter. Det må derfor ikke tas lett på hvordan man oppfattes utad.

19 Tilbakemelding Tilbakemelding til tapende part etter avholdt konkurranse er et viktig leverandørutviklingstiltak, det gir leverandøren opplysninger om sterke og svake sider ved anbudet/tilbudet og derigjennom mulighet til forbedringer Leverandøren har rett til å få vite på hvilke områder anbudet/tilbudet ikke nådde opp i konkurransen. I tillegg skal leverandøren få opplysninger om egenskapene og de relative fordelene med det anbudet/tilbudet som ble valgt.

20 Langsiktig prosess - skulle begynt i går? Dagens situasjon: Framtid:
Strengere krav Økt konkurranse Store konsekvenser Tap av kontrakt Tap av ressurser ved tvist Utestengelse? Framtid: Samarbeidsløsninger lokalt/regionalt E-handel Sertifisering Globalisering – en utfordring og en mulighet

21


Laste ned ppt "Leverandørutvikling 5. Mai 2008 Karlsøy Kjell Furu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google