Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”PVG-PROSJEKTET” Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009 Oddbjørn Knutsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”PVG-PROSJEKTET” Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009 Oddbjørn Knutsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”PVG-PROSJEKTET” Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009
Oddbjørn Knutsen

2 Presentasjon av foreleser Oddbjørn Knutsen
Ansatt i undervisnings- og forskerstilling i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Nesna (Associate Professor, Nesna University College) adresse: Arbeidsoppgaver studieåret 2009/2010: Fagansvarlig/studiekoordinator og faglærer ved Spesialpedagogikk 2 og Spesialpedagogikk 3 (masternivå), Høgskolen i Nesna Veileder mastergradstudenter Prosjektleder for: a) Det 3-årige PVG-delprosjekt 4 ”Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet.” b) Det flerårige ”Prosjekt KALS 10. årstrinn. Prosessinitierende lese-og skriveprøve for ungdomstrinnet”. Arbeider nå med delprosjekt 2. Standardisering av grenseverdier i prøven. Et samarbeid med flere ungdomsskoler ulike steder i Norge. Hospiterer som pedagogisk-psykologisk rådgiver i klinisk arbeid ved den Pedagogisk-Psykologiske Tjenesten (PPT) for Ytre Helgeland Oddbjørn Knutsen

3 Plenumsinnlegg om ”PVG-prosjektet”
Generelt og kort om hovedprosjektet (PVG-prosjektet) Begrepsavklaringer Kort om delprosjektene Presentasjon av det digitale ressurssenteret ”Lærerforum” Delprosjekt 4: Utprøving av pedagogisk-psykologisk tjeneste på nett. Om delprosjektet og resultatene. Oddbjørn Knutsen

4 Hva handler PVG-prosjektet om? - kort oppsummering av intensjonene
Prosjektet handler om profesjonell veiledning via et nytt elektronisk ”lærerforum” ”Lærerforum” skal være et bidrag til å utvikle skolen som en lærende organisasjon Lærerforum skal bidra til å styrke lærerstudenters kompetanse i å hente inn støtte og veiledning – og selv gi støtte og veiledning – ved bruk av moderne kommunikasjon Lærerforum skal i særlig grad bidra til å videreutvikle lærerutdanningen Utvikle skolens læringskultur ved å ta i bruk prinsippene innenfor ”blended learning” Fokus på lærernes mestring, trivsel og helse Gi svar i forhold til et bredt spekter av yrkesfaglige spørsmål Utnytte synergien som akkumuleres via coaching i lærerforumet Betydning for lærere i distriktskoler Oddbjørn Knutsen

5 Grunnopplæringen 1. – 10. årstrinn i grunnskolen
Videregående skole (3 år) Oddbjørn Knutsen

6 ”Blended learning” Illustrerer at både tradisjonelle undervisningsmetoder – slik de nyttes i direkte kontakt mellom lærer og elev – og nyere distanseovergripende kommunikasjon anvendes side om side innenfor moderne undervisning (Heintze og Procter 2004) Læringsprosessen representerer et forløp (ulike trinn) som dels samsvarer med et ”proaktivt” aksjonsforskningsdesign (Bersin 2004): Trinn 1: Identifisere utfordringene i læringsprosessen Trinn 2: Definere aktørene og utvikle strategi/metode for å kunne måle effekter Trinn 3: Iverksette prosessen Trinn 4: Gjennomføring og resultatmålinger (evaluering) Oddbjørn Knutsen

7 ”Proaktiv” aksjonsforskning
Utvikle prosjektplan Velge arena for aksjonsforskningen Iverksetting av innovasjonen, arbeidet, forsøket, m.v. uten forutgående vitenskapelig undersøkelse Forskningsbasert evaluering ei tid ut i prosessforløpet Resultatet danner grunnlag for justering av målene Oddbjørn Knutsen

8 Hva er PP-tjenesten (PPT)?
PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste Forankret i Opplæringsloven Sakkyndig instans i forhold til spesialundervisning for barn, unge og voksne i kommuner og fylkeskommune Fagteamet gjennomfører jevnlige skole- og barnehagebesøk To hovedarbeidsområder: Individnivå – elevsaker: Utredning og sakkyndig tilrådning om tiltak Systemnivå – organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehager og skoler Oddbjørn Knutsen

9 Samarbeidspartnere Oddbjørn Knutsen
Prosjektet er fremmet på vegne av et team (hovedprosjektgruppa) som er satt sammen av deltakere fra: Høgskolen i Nesna Høgskolen i Bodø Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Statped Nord Skoler og PP-tjenesten fra: Bodø kommune Tromsø kommune Rana kommune Alstahaug kommune Dønna kommune Sortland kommune Bokproduksjon og bokutgivelser: Gyldendals Akademiske Forlag Økonomi: Deltakende institusjoner Norges Forskningsråd Dataplattform * Universitetet i Lüneburg, Tyskland Oddbjørn Knutsen

10 Internasjonalt PVG-prosjektet er tilknyttet det internasjonale prosjektet ”Vital-Tempus”. Dette prosjektet utforsker også bruk av nettveiledning. Dette gir viktige komparative muligheter. Et internasjonalt parallelt nettsted for lærere i Nederland, Østerrike og Russland Oddbjørn Knutsen

11 Prosjektstruktur og prosjektledelse
Hovedprosjektet ledes av Professor Jarle Sjøvoll, Høgskolen i Bodø E-post: Professor Kjell Skogen, Universitetet i Oslo Hovedprosjektet består av 6 ulike delprosjekter, med egne delprosjektledere (delprosjektansvarlige): Delprosjekt 1: Problemer i praksis og praksisrettet problemløsning Delprosjekt 2: ”Best practice”. Utvikling av dataplattformen ”Lærerforum” Delprosjekt 3: Oppfølging av nyutdannede lærere Delprosjekt 4: PP-tjeneste på nett Delprosjekt 5: Elektronisk nett som redskap i praksisrettet kunnskapsløft i distriktsskoler Delprosjekt 6: Sammenfattet rapport (satt sammen av alle delrapportene) Oddbjørn Knutsen

12 Dataplattformen ”Lærerforum”
Er utviklet ved Universitetet i Lüneburg, Tyskland Et åpent nettsted der alle kan gå inn og lese det som er lagt ut (caser og kommentarer) Et fast team av profesjonelle veiledere Bruke en søkermotor f.eks ”Google” og søke på ordet ”Lærerforum” . Kommer da inn via Høgskolen i Bodø (Bodø University College) Alternativ: Klikk på ”veiledningsområder” De som ønsker det kan registrere seg som brukere og legge ut anonymiserte caser og kommentere caser Oddbjørn Knutsen

13 Total produksjon (hovedprosjektet) registrert pr. 7. oktober 2009
PVG-prosjektet (hovedprosjektet) som er summen av alle delprosjekter, har vært knyttet til ei sentral forskergruppe på fagpersoner. Disse har stått for produksjonen i prosjektet. Sum gjennomførte PhD-kurs (egen deltakelse) 28 Sum kurs og innlegg om prosjektet 81 Sum publikasjoner (artikler, forskningsrapporter, paper, m.v.) 93 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen ”Lærerforum” 569 Sum antall som har vært inne og lest i ”den elektroniske ressursbanken” Lærerforum (antall besøkende) Oddbjørn Knutsen

14 PPT i skolesystemet Skole Skole PPT Skole Skole Oddbjørn Knutsen

15 Kommunikasjonen mellom PPT og skolene
Før prosjektstart: Telefon Brev Møter og skolebesøk Var ikke nok til å dekke behovet. Dette gjaldt spesielt løpende veiledning i elevsaker Behov for mer kontakt Oddbjørn Knutsen

16 Delprosjekt 4 ”PP-tjeneste på nett – Helgelandsprosjektet”
Et spesialpedagogisk utviklingsprosjekt Overordnet målsetting Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogisk- psykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen og rådgivningen som PP-tjenesten gir Oddbjørn Knutsen

17 Delmål Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og utviklende yrkesutøvelse Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i skolen Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon, kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen Oddbjørn Knutsen

18 Prosjektdesign Et ”proaktivt” aksjonsforskningsprosjekt
Fase 1 Startfase Fase 2 Aksjon. Ny praksis Fase 3 Innhente data Fase 4 Evaluere Fase 5 Justere delmål Ide Planlegging. Avklare prosjektskoler Iverksetting Samle data Tolke data Reflektere over løsninger Finjustere delmål og tiltak Prosjektgruppa: Orientering om prosjektet ved PPT og i prosjekt- skolene. Prosjektlærere Delta i orientering om PVG-prosjektet og om Lærerforum Fagteam for oppfølging av aksjonen i PPT og i Saksbehandler PPT Nettveiledning Bruke nettbasert veiledning. Sende case/problemstillinger til PPT-rådgiver. Føre ukelogg Metodedrøftinger Intervjuguide Analyse av resultater Delta i intervju som informanter Drøfte resultatene fra datainnsamling og Analyse. Føre ukelogg. Drøfte justeringer av tiltak skolene Eventuelle endringer i skolen og i praksis (undervisning og samarbeid) Refleksjon Utprøving Tradisjonell forskning Refleksjon / kriterier Spredning Organisasjonslæring Prosjektplan. Kurs. Innlegg. Artikler. Paper. Intervju og analyse Grunnlag for justering av mål evt. nye mål Rapport. Artikler. Media. Konferanser. Oddbjørn Knutsen

19 En aksjonskjede -sirkulære bevegelser-
Høgskolen PPT-kontoret Prosjektskoler Oppstarten Først: Forsker fra høgskolen aksjonerer i ett PPT-kontor. Deretter: Saksbehandler fra PPT aksjonerer i utvalgte prosjektskoler Oddbjørn Knutsen

20 Teorigrunnlag 1. Aksjonsforskning i skolesystemet
forskeren er en aktiv medarbeider forskeren skal gjennomføre en vitenskapelig evaluering justere målene i samsvar med evalueringsresultatene 2. ”Blended learning” læring gjennom å ta i bruk effektive kombinasjoner av ulike undervisningsformer og medier 3. Sosialkonstruktivisme kunnskap ”konstrueres” gjennom det sosiale samspillet dialogen mellom aktørene danner grunnlag for ny og bedre kunnskap Oddbjørn Knutsen

21 Etikk i aksjonsforskning
I delprosjektet er dette viktig i forhold til forskeren: har ulike roller: observerende og deltakende posisjoner går inn i forskningsfeltet og forsker ”bak fasaden” må ha handlingskompetanse i forhold til situasjonsbestemte utfordringer dukker fram igjen og viser funnene som er gjort rapportene kan være til gunst og ugunst for samarbeidspartnerne Det etiske nivået i aksjonsforskning må legges meget høyt Det overordnede målet er kontinuerlig utvikling av systemet og at aktørene skal ha fordel av dette Aksjonsforskningen gjennomføres i sosiale miljøer der alle kjenner hverandre godt Risikoen for å forrykke gode relasjoner og nødvendigheten av endringer i forhold til de posisjonene aktørene hadde i utgangspunktet, er alltid til stede når praksis endres Oddbjørn Knutsen

22 Valg av dataplattform Dataplattformen ”Lærerforum” er åpen for alle
Dataplattform for utprøving av veiledning fra PPT på nett i elevsaker, krever et lukket forum for å sikre personvernet Vi kunne derfor ikke bruke ”Lærerforum” i delprosjekt 4 I delprosjekt 4 ”PPT på nett” måtte vi bruke en alternativ dataplattform for nettveiledning/-rådgivning i elevsaker Kan ikke bruke vanlig Dataplattformen ”Its Learning” brukes av de fleste grunnskoler og videregående skoler på Helgeland, og gir muligheter for å opprette et lukket og passordbeskyttet forum  ”Its learning” ble valgt som dataplattform for utprøving av PPT på nett Oddbjørn Knutsen

23 Prosjektdeltakere Høgskolen i Nesna
Oddbjørn Knutsen. Prosjektleder for delprosjekt 4. Leder av prosjektgruppe Helgeland. PPT-Rana PPT-leder/pedagogisk-psykologisk rådgiver Sylvi Bratteng. Deltaker i prosjektgruppe Helgeland. PPT Ytre Helgeland Pedagogisk-psykologisk rådgiver Elbjørg Larsen. Veileder 2 grunnskoler via dataplattformen ”Its Learning”. 2 grunnskoler S-teamleder og lærere. Deltar i utprøvingen av nettveiledning. Rektor har ansvaret for gjennomføringa på den enkelte skolen. Enkelte foreldre har deltatt Oddbjørn Knutsen

24 Produksjon registrert pr. 7. oktober 2009
Produksjonen pr i delprosjekt 4 ”Prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet”. Antall veiledninger på ”Its Learning” er ikke tatt med. Sum gjennomførte forskerkurs (PhD-nivå) (Egen deltakelse. 25 studiepoeng pr deltaker i prosjektgruppa) 9 Sum kurs og innlegg om prosjektet 13 Sum publikasjoner (artikler, paper, populariseringer, m.v.) 12 Sum bidrag (veiledning og caser) på databasen ”Lærerforum” 95 Delrapport (forskningsbasert) fra prosjektgruppe Helgeland til prosjektledelsen og til Norges Forskningsråd (24 sider) 1 Hovedrapport (forskningsbasert) fra delprosjektleder til FoU-utvalget ved Høgskolen i Nesna (116 sider) Oddbjørn Knutsen

25 Underveisevalueringa -Evalueringsmodell og overordnede problemstillinger-
1. Kontekst (situasjon og sammenheng) Hvordan har deltakerne opplevd tilgjengeligheten til PPT før prosjektstart, hvilken forståelse har de av prosjektmålene og hvor relevant mener de at disse målene er? 2. Organisering Hvordan har deltakerne opplevd organiseringen og ledelsen av prosjektet? 3. Prosesser Hvordan har deltakerne opplevd samarbeidet, rollene, motivasjonen og eget bidrag i prosjektarbeidet? 4. Resultater Hvilke resultater, muligheter og utfordringer har prosjektet gitt? Oddbjørn Knutsen

26 Utvalg og metode for evalueringsundersøkelsen
2 rektorer 2 S-teamledere 5 deltakende lærere 1 PPT-leder 3 saksbehandlere fra PPT Sum: 13 informanter Metode Semistrukturert kvalitativt intervju med hver informant (halvåpent intervju uten faste svaralternativer) Kvalitativ analyse (systematisering, analyse og vurdering av den informasjonen som informantene ga i intervjuene) Oddbjørn Knutsen

27 Resultater Oppsummering av hovedtrekkene fra de ulike
informantgruppene i evalueringsundersøkelsen Oddbjørn Knutsen

28 Deltakende lærere Har fått opplæring i bruken av dataplattformen ”Its Learning”. Dette har vært et eget opplegg utenfor prosjektet Det ble ikke avsatt ekstra tid eller gjort andre tilettelegginger i forbindelse med utprøving av nettveiledningen Nettveiledningen ble en del av det ordinære arbeidet ved skolen Et godt samarbeid, nær kontakt og støtte fra saksbehandler fra PPT En nærmere og mer tilgjengelig PP-tjeneste En mer positiv holdning til PP-tjenesten Tettere og bedre samarbeid med de andre lærerne som deltar i prosjektet Høy motivasjon for å prøve ut nettveiledning Opplever bedre mestring av undervisningen og er blitt tryggere i lærerrollen Bedre kvalitet på de fysiske møtene fordi den nære kontakten i mellomperiodene gir bedre kjennskap til elevsakene for alle parter Nettveiledning er et meget bra supplement, men kan ikke erstatte tilstedeværelse fra PPT Oddbjørn Knutsen

29 S-teamlederne Har fått bedre kjennskap til lærernes arbeid i elevsakene Et bedre og nærmere samarbeid mellom lærerne og saksbehandler fra PPT i elevsakene Bedre kvalitet på de fysiske møtene Forbedring av egen veiledningskompetanse Bedre spesialpedagogisk kompetanse Nettveiledning må være et supplement til, men ikke en erstatning for den direkte tilstedeværende kontakten med PPT Oddbjørn Knutsen

30 Rektorene Suksessen med prosjektet er at det er konkret og relevant
Utprøvingen av nettveiledning har vært veldig nyttig for skolen Flere lærere skal nå bruke nettveiledning Den nære kontakten med saksbehandler fra PPT har gitt lærerne oppmuntring og bekreftelse på at de gjør de riktige tingene Har ført til økt trygghet hos lærerne i deres yrkesrolle Nettkontakten har gjort at saksbehandler fra PPT oppleves å være mer tilstede ved skolen Alle parter har fått bedre kjennskap til elevsakene gjennom en nær og felles kontakt via nettet i mellomperiodene Kvaliteten på de fysiske møtene er blitt bedre Nettveiledningen har gjort tjenesten fra PPT mye bedre Det er viktig å sikre personvernet når nettveiledning benyttes Oddbjørn Knutsen

31 Deltakende saksbehandler fra PPT
Større trygghet i rollen som pedagogisk-psykologisk rådgiver Kommer mye nærmere skolene, og det gir en helt annen tilstedeværelse enn tidligere Kjenner mye bedre til elevsakene Veiledningen overfor lærerne blir mer målrettet og presis Kan bidra enda sterkere med egen rådgivningskompetanse Kontakten med foreldrene er lettere Bedre kjennskap til og forståelse for hvordan systemet er på skolene Kan i større grad delta i drøftinger om rammeforholdene ved skolene Bedre kontroll med henvisningene til PPT fordi behovet og alternative tiltak har vært drøftet anonymt med s-teamleder via nettet Ingen elever henvises før det er enighet om dette behovet Prosjektet innebærer en ny arbeidsmåte for PPT og er en viktig videre utvikling av denne tjenesten Oddbjørn Knutsen

32 PPT-leder Direkte kontakt med skolene via nettet vil gjøre PPT mer tilgjengelig Prosjektlærerne har hatt gode erfaringer med nettveiledningen Skriftig formulering via nettet gjør at den som legger inn noe må tenke mer i gjennom saken Mer faglighet og bedring av den skriftlige framstillingen i elevsakene Veldig bra at saksbehandler har fått økt sin formelle forskerkompetanse gjennom dr.gradskursene PPT-kontoret er med på noe som er framtidsrettet Nettveiledning kan bli en del av de daglige rutinene Det er viktig utfordring å sikre personvernet når en ny og elektronisk arena skal brukes i arbeidet Oddbjørn Knutsen

33 Vurdering av måloppnåelse
Omfatter overordnet mål og delmålene for delprosjekt 4 ”PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet.” Oddbjørn Knutsen

34 Delmål 1 Å få erfaring som kan vise om denne tjenesten kan bidra til å bedre lærernes faglige kompetanse, trygghet og trivsel i arbeidssituasjonen Resultater: Prosjektlærerne mente at en nettbasert tjeneste der de samhandler og får veiledning fra saksbehandler fra PPT via nettet, har fungert meget bra Prosjektlærerne opplever bedre mestring av undervisningen og større trygghet i lærerrollen Prosjektlærerne er meget motivert for nettkommunikasjonen Konklusjon: Delmålet er nådd. Oddbjørn Knutsen

35 Delmål 2 Å bidra til å fremme lærernes helse gjennom en givende og
utviklende yrkesutøvelse Resultater: Prosjektlærerne har opplevd bedre mestring av undervisningen og økt trygghet i sin yrkesutøvelse, har bedret trivselen i arbeidet Større sikkerhet i arbeidet og bedre trivsel vil være helsefrembringende Konklusjon: Delmålet er nådd Oddbjørn Knutsen

36 Delmål 3 Å vurdere om denne nettbaserte tjenesten fungerer som
kommunikasjonsforum for veiledning i forhold til spesialundervisning i Skolen Resultater: Alle informantene på de ulike nivåene og institusjonene var enige om at nettveiledning fungerer meget godt i forhold til spesialundervisning i skolen Nettkommunikasjonen gir en mye bedre tilgjengelighet til PPT enn tidligere, da det kun forgikk skriftlig kommunikasjon, skolebesøk 2-3 ganger pr år og telefonkontakt når alle parter hadde tid eller var til stede ved telefonen Konklusjon: Delmålet er nådd Oddbjørn Knutsen

37 Delmål 4 Å vurdere hva som kreves av tilrettelegging, informasjon,
kompetanseheving og elektronisk infrastruktur for at en slik tjeneste skal fungere etter intensjonen Resultater: Kurs og kunnskap om den valgte dataplattformen er helt nødvendig Det er viktig at PPT har den sammen dataplattformen som skolene Tilrettelegging kan være både veiledning underveis i bruken av dataplattformen, men også sikring av personvernet når en elektronisk arena skal benyttes for kommunikasjon i elevsaker Evalueringsundersøkelsen viser at overnevnte punkter har vært vurdert av partene i prosjektet Konklusjon: Delmålet er nådd. Oddbjørn Knutsen

38 Overordnet mål for delprosjekt 4 ”prosjekt PP-tjeneste på nett
Overordnet mål for delprosjekt 4 ”prosjekt PP-tjeneste på nett. Helgelandsprosjektet. Å prøve ut og få erfaringer med om pedagogisk-psykologisk veiledning over nett kan være et faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PP-tjenesten gir Resultater: Utprøvingen og evalueringsundersøkelsen har vist at veiledning via en dataplattform er et meget velfungerende faglig og funksjonelt supplement til den tradisjonelle veiledningen som PPT gir. Konklusjon: Det overordnede målet for delprosjektet er nådd. Oddbjørn Knutsen

39 Behov for måljusteringer
Det er ikke behov for justering av eksisterende delmål Det er behov for et ekstra delmål i prosjektet som omfatter tidsbruk ved PPT og i prosjektskolene i elevsaker. Dette må knyttes til Tidligere tidsbruk i elevsakene Tidsbruk i elevsakene like etter prosjektstart Tidsbruk i elevsaker når nettveiledningen ”har satt seg” Oddbjørn Knutsen

40 Oppsummering Alle delmålene er nådd, men det er behov for et ekstra delmål Utprøving av nettveiledning har ført til/fører til endringer av systemet i prosjektskolene og PPT Bedre internt samarbeid i prosjektskolene Veiledningsmodellen er i ferd med å spre seg til flere skoler Viktig å sikre personvernet Identifiserte suksessfaktorer: Forankring i ledelsen ved skolene At prosjektlærerne har fått kursing i den valgte dataplattformen En motivert og kompetent saksbehandler fra PPT Motiverte s-teamledere og prosjektlærere At prosjektet har vært relevant, nyttig, konkret og elevrelatert At prosjektarbeidet var en del av den daglige virksomheten ved skolen Oddbjørn Knutsen

41 Det videre arbeidet Å få flere lærere på skolene og saksbehandlere ved PPT-kontorene til å bruke nettveiledning som en supplerende arbeidsmåte Sikring av personvernet når en elektronisk læringsplattform brukes i nettveiledning og undervisning Arbeidsmodellen bør implementeres i virksomhetsplaner slik at dette blir en del av den daglige rutinen Formidling av erfaringene med utprøvingen av nettet som kommunikasjonsarena mellom PPT og skoler Videre forskning på bruk av nettveiledning mellom PPT og skoler Utvikle en ny form for veiledningsmetodikk for PPT Oddbjørn Knutsen

42 Midtbygda skole, Dønna kommune
Ei av PVG-prosjektskolene i delprosjekt 4 ”PPT på nett” I dialoggruppe B vil S-teamleder Laila Lorentzen, Midtbygda skole, presentere hvilke erfaringer de har hatt med prosjektarbeidet ved skolen Oddbjørn Knutsen

43 Avslutningsvis Spørsmål / frågor? Oddbjørn Knutsen

44 Takk for oppmerksomheten!
Oddbjørn Knutsen


Laste ned ppt "”PVG-PROSJEKTET” Prosjekt Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen Januar 2006- desember 2009 Oddbjørn Knutsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google