Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogisk fagsenter. Drøftingsteam

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogisk fagsenter. Drøftingsteam"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogisk fagsenter. Drøftingsteam
Faste medlemmer i teamet er; PP rådgiver Monica Jønsson, spesialpedagog Tone Gry Kveli, støttepedagog Brit Wold-Hansen og barnefysioterapeut Margret Unnur Akselsdottir. Drøftingsteam er opprettet for å gi barnehagepersonal, ansatte på helsestasjonen, i barnevernet evt. andre anledning til å drøfte bekymringer knyttet til enkelt barn med spørsmål om de skal henvises til Pedagogisk psykologisk tjeneste eller ikke. Alle saker til drøfting skal være gjennomgått og godkjent av foresatte, hvor også samtykkeerklæringen til å ta kontakt med helsestasjonen er underskrevet. Det må foreligge en beskrivelse av bekymringen en uke før møte. Denne ønskes tilsendt på mail uten navn på barnet.

2 Drøftingsteam I hver sak blir det konkludert med aktuelle tiltak.
Dersom konklusjonen er en henvisning til PPT må henvisningsskjema underskrives av foresatte med vedlagt pedagogisk rapport og utfylt TRAS skjema ( Tidlig registrering av barnets språkutvikling ) Dette sendes til Bydel Ullern, Pedagogisk fagsenter som videresender henvisningen til PPT.

3 Språkdrøfting I dette teamet er spesialpedagog erstattet med logoped Ida Myhre Pedersen og en støttepedagog Prosedyrene er de samme som til drøftingsteam

4 Pedagogisk fagsenter. Tverrfaglig arbeid
Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom barnehagene og helsestasjonene. Det vil ofte være aktuelt at barnet får en ekstra konsultasjon på helsestasjonen for å teste syn, hørsel evt. andre problemstillinger. Helsesøstre kontakter barnehagen, der de ønsker utfyllende observasjoner av barnet.

5 Forum for Råd og veiledning
Faste medlemmer av teamet er; representant fra psykisk helse, BUP, barnevern, helsetjenesten. Ut fra problemstilling innkalles andre aktuelle fagpersoner. Dette er et tilbud til forelde, ungdom eller evt. fagpersoner som ønsker en bredere tverrfaglig veiledning på en problemstilling eller bekymring for barn eller unge i alderen 0 – 18 år Prosessen i veiledningen: Koordinator på Familiens hus innleder med spørsmål til: Foreldrene eller ungdommen som presenterer bekymringen Teamet reflekterer så over hvordan forstå barnets adferd eller situasjon Dette munner ut i råd og veiledning om hva som kan være meningsfylt å gjøre. Foreldre kan gjerne ha med seg en fagperson fra barnehage, helsestasjon eller skole. Veiledningen er gratis. Ta kontakt med Anne Lehne tlf

6 Avklaringsteam Dette teamet skal avklare ansvarsfordeling og initiere samarbeid mellom hjelpeinstanser. Hensikten er at ansatte i bydelens tjenesteapparat og samarbeidspartnere, kan benytte teamet når det foreligger en bekymring i livssituasjonen til den enkelte barn og ungdom der det er behov for å avklare problemstillinger, behov for samarbeid og/eller behov for å avklare ansvarsforhold. Dersom det skal drøftes enkeltsaker med navn, skal det innhentes skriftlig samtykke. Saker meldes på et oppmeldingsskjema og meldes minimum en uke før møte. Skjema sendes Bydel Ullern v/Anne Usterud Svendsen


Laste ned ppt "Pedagogisk fagsenter. Drøftingsteam"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google