Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykisk helse og oppfølging NAV Arbeidslivssenter Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykisk helse og oppfølging NAV Arbeidslivssenter Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykisk helse og oppfølging NAV Arbeidslivssenter Oslo
Psykisk helse og oppfølging NAV Arbeidslivssenter Oslo

2 Innhold Tall og fakta Arbeid og psykisk helse
Kjennetegn Oppfølging Tilrettelegging NAV sine virkemidler relatert til psykisk helse

3 Psykisk helse og helseproblemer
Vi har alle en psykisk helse Psykisk helse har ifølge WHO ingen offisiell definisjon, men er knyttet til mestring av utfordringer i livene våre. Fravær av psykisk lidelse er ikke ensbetydende med en god psykisk helse. God psykisk helse inneholder også noe positivt Psykiske problemer er relativt forbigående ubehag. Kvalifiserer ikke for diagnose, og sees i denne forstand ikke på som sykdom. Eksempler kan være sorg og uro Psykiske lidelser (sykdom) viser til en større intensitet og varighet, og at det er en eller flere diagnoser tilknyttet tilstanden. Kjennetegnes ofte ved nedsatt funksjonsevne og livskvalitet

4 Sykmeldinger knyttet til psykiske lidelser

5 Arbeid og psykisk helse
Arbeid gir mening Sosial tilhørighet og anerkjennelse Mestringsopplevelser og identitet Struktur Totalt sett har arbeid positiv innvirkning på psykisk helse Ansatte med psykiske helseproblemer har som regel et ønske om å være i jobb Arbeid viktig i tilfriskningsprosessen

6 Arbeidsmiljøets betydning
Psykiske lidelser kan utløses av negativt stress ved for eksempel: Konflikter og mobbing Omstilling Høyt arbeidspress Ikke arbeidsrelatert: samlivsbrudd, bruk av rusmidler, tap, traumer

7 Samsvar krav og yteevne
Om slike negative faktorer fører til stress avhenger av samsvaret mellom krav som stilles, og den enkeltes yteevne ”Yteevne” kan her sees på som evnen til å mestre utfordringer før de fører til en opplevelse av stress Arbeidsmiljøet vil også påvirke evnen til mestring av utfordringer og krav i jobben. For eksempel vil kollegastøtte kunne forebygge mot stress Type psykisk lidelse som kan bli utøst er individuelt og avhenger av den enkeltes disposisjon (sårbarhet)

8 Hvordan forstå psykiske lidelser?
Meg og verden rundt meg Syk Frisk Fleksibel Rigid Spesifikk Globalisert De blå murene er strategier for å mestre stress/belastninger Overgangen fra frisk til syk er ofte gradvis

9 Medarbeidere med psykiske lidelser/problemer

10 Angst Naturlig og nødvendig følelse: stress, aktivering, vaktsomhet, beredskap Varierende intensitet/ubehag Noen har mer enn andre: gener, livshistorier og –hendelser/traumer Onde sirkler kan føre til angstlidelse: kropp-tanke-løkker, angst for angsten, unngåelsesatferd

11 Angst og arbeid Mennesker med angsttilstander kan fungere svært godt i jobb, men bruker ofte mye krefter på å kontrollere og dempe angstsymptomene Kan ha store vansker med å snakke i forsamlinger eller å ta ordet i litt større grupper De vil ofte forsøke å finne måter å unngå slike situasjoner på, og skjule sine begrensninger De kan også ha vanskeligheter med sosiale anledninger på arbeidsplassen Dette kan i perioder påvirke konsentrasjon og oppmerksomhet De vil ofte gjøre mye for å skjule angsten og for eksempel å begynne å ta med seg arbeid hjem hvis det er mulig

12 Depresjon Tristhet, nedstemthet Lavt energinivå Søvnforstyrrelser
Nedsatt konsentrasjon og hukommelse Tap av interesse for aktiviteter og samvær med andre Følelse av håpløshet og skyldfølelse Redusert selvbilde/selvfølelse

13 Depresjon og arbeid Konsentrasjon og oppmerksomhet påvirkes
Mange opplever at de ikke lenger mestrer arbeidet Redusert evne til å prioritere og sluttføre oppgaver De opplever ofte selv at de mister oversikten og blir mindre effektive, og de strever med skyldfølelse på grunn av dette Mange opplever at kravene i arbeidslivet er høyere enn de er i stand til å innfri Dette påvirker selvbildet og kan forsterke depresjonen

14 Oppfølging av personer med psykiske problemer

15 Klare rammer gir trygghet for leder og medarbeider
Rutiner for sykefravær må være kjent og praktiseres av alle Roller på arbeidsplassen må være avklart og forstått Skriv gode oppfølgingsplaner med klare tidsfrister og dato for neste oppfølging og evaluering – vær sikker på dere er enige i det som står der Avklar med den ansatte om denne ønsker å skjermes eller ikke Bruk dialogmøtet Les sykemeldingsblankett grundig

16 Oppfølging av medarbeidere
Varme og omtanke Still krav på en positiv måte Viktig å holde kontakten også i sykmeldingsperioder Diagnose er en privatsak, arbeidsevnen er utgangspunktet for partene

17 Ledelse og psykisk helse
Psykiske lidelser kan ramme alle Man er leder, ikke behandler Leder må kommunisere bekymring når man ser atferdsendringer, si hva man observerer, vise tillit og spørre hva man kan gjøre sammen Tips til en vellykket samtale: * Vær bevisst på deg selv og hvordan du selv reagerer når andre snakker om sine problemer/lidelser * Forsøk å sett deg selv i den andres sted og se deg selv utenfra (se fra den andres perspektiv)

18 Forberedelse til samtalen
Hva ønsker du å oppnå med samtalen? Hva vet du om situasjonen? Historikk Er rammen rundt samtalen god? Refleksjon rundt egne reaksjoner på samtalen/psykiske lidelser Snakke med tillitsvalgt/verneombud?

19 Dialog hjelper Lytt nøye – vent med råd og motargumenter
Spør om det er forhold på jobb som er problematisk og hvordan situasjonen påvirker arbeidsinnsatsen Fokuser på å gi positive tilbakemeldinger, og hvordan du opplever den ansatte Ikke vær terapeut Stopp hvis samtalen blir for personlig Spør om den ansatte får støtte fra andre (familie, venner, kolleger) Vær åpen for tilrettelegging og bruk av gode hjelpere Gjør så godt du kan

20 Fra diagnose til funksjon
Mer fruktbart å ha fokus på funksjonen enn diagnosen, ”hva skal til for at du kan …” Tørre å stille krav, bidra med sortering og prioritering Tørre å gi uttrykk for bekymring Tørre å stille oppfølgingsspørsmål Sørge for samsvar mellom ansvar, tempo og oppgaver Opplevelse av mestring

21 Tillitsvalgt og verneombud
Kjenn din rolle Vær synlig God dialog med ledelsen Godt forhold til medlemmer/kolleger Være brobygger

22 Tilretteleggingstips
Endret/mer fleksibel arbeidstid Skjermet arbeidsplass Mer/mindre ansvar Skjerme for stress/press Sortering/prioritering av oppgaver Oppdeling av arbeidsoppgaver og faste tidsfrister Selvstendige arbeidsoppgaver Fritak fra å holde presentasjoner Avlaste med vikar Andre oppgaver ?

23 Case Bedriften må spare 5 mill. og går inn i en ny runde med omstillinger og det er mulighet for nedbemanning. Dette kan føre til store endringer i fordeling av arbeidsoppgaver. Kari kommer til deg og er sikker på at hun kommer til å miste jobben. Hun fikk store problemer med å tilpasse seg siste omorganisering og hadde flere episoder med hyperventilering og besvimelse. Hun er redd og ber om din hjelp

24 Samarbeidspartnere Bedriftshelsetjenesten: Rådgivning for å bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær, psykologtjenester Fastlege Samarbeidspartner på dialogmøter Dialog på den nye sykmeldingsblanketten NAV Samtalepartner Virkemidler

25 Gode hjelpere Bedriftshelsetjenesten Raskere tilbake via Nav
Raskere tilbake via Helse Sør-Øst Senter for jobbmestring Tilretteleggingstilskudd Kommunehelsetjenesten Ideelle og frivillige organisasjoner Konfliktrådet

26 Bedriftshelsetjenesten
Etter er flere bedrifter pålagt å ha BHT. BHT har stor bredde i kompetansen med psykologer og terapeuter og har ofte avtaler med eksterne psykiatere BHT har større innblikk i bedriften og har lettere for å se helheten i tilretteleggingsmulighetene Kort ventetid Arbeidsgiver betaler, kan være egenandel hos eksterne leverandører

27 Raskere tilbake via Nav
Idrettens Helsesenter / Norges Fotballforbund Hjelp 24 / NIMI Ingen venteliste Ingen egenandel Henvisning fra NAV kontoret Husk: leder kan kreve at NAV avholder Dialogmøte 2 Inngangskriterier er at man er helt eller delvis sykmeldt

28 Raskere tilbake Helse Sør-Øst
Avtale mellom helseforetakene og myndighetene om spesialisthelsetjenesten Kveldspoliklinikker, Lovisenberg sh, Diakonhjemmet sh. Ventetiden er ca. 14 dager Egenandel Henvisning via fastlegen Kan brukes som forebyggende tiltak

29 Senter for jobbmestring
Tilbud fra Nav Oslo Tlf Symptommestrende veiledning opp mot angst og depresjoner i arbeidssammenheng Kognitiv metode som går ut på å flytte fokus fra egne symptomer til å mestre typiske arbeidssituasjoner Sentret har fire psykologer som arbeider hel tid Henvisning via Nav kontoret, fastlegen, BHT eller direkte kontakt Ingen egenandel Ventetid: ingen pt Forskningsprosjekt

30 Tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter
Gjelder kun for IA-bedrifter Kan søke tilretteleggingstilskudd for bruk av psykolog, coach, veileder Må være arbeidsrelatert med mål å redusere sykefravær Kan søke tilretteleggingstilskudd for vikar som jobber sammen med arbeidstaker for støtte.

31 Andre aktører Kommunehelsetjenesten
Ideelle – og frivillige organisasjoner

32 Kontaktinformasjon NAV Arbeidslivssenter Oslo
PB 326 Alnabru, 0614 Oslo, Kurs og kompetanseavdelingen Telefon:


Laste ned ppt "Psykisk helse og oppfølging NAV Arbeidslivssenter Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google