Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særskilt inntak skoleåret 2011/2012 Målsettingen er å medvirke til en god prosess mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med særskilte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særskilt inntak skoleåret 2011/2012 Målsettingen er å medvirke til en god prosess mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med særskilte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Særskilt inntak skoleåret 2011/2012 Målsettingen er å medvirke til en god prosess mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med særskilte behov

2 Samarbeid med grunnskolen  PPTvgo prioriterer samarbeidet med grunnskolens PPT i forhold til overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med særskilte behov  PPTvgo støtter seg til sakkyndig uttalelse som kommer fra grunnskolens PPT og som ligger ved søknaden til særskilt inntak  Dette medfører at PPTvgo ikke gjør en ny sakkyndig vurdering ved inntak, men at uttalelsen fra grunnskolens PPT danner grunnlaget for enkeltvedtak om inntak på særskilt prioritert utdanningsprogram eller ikke.

3 Sakkyndig vurdering  Inntaksreglene finnes i forskrift til opplæringsloven i kapittel 6  PPTvgo er sakkyndig instans for inntak til videregående opplæring (forskriften, § 6-18)  PPTvgo er sakkyndig instans når det gjelder retten til spesialundervisning  ALL ungdom med rett til videregående opplæring har rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram (Vg1) uavhengig av funksjonsnivå eller ferdighet

4 Spesialundervisning § 5-1 i opplæringsloven  Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning, i hht § 5-1 i opplæringsloven.  Dette gjelder uavhengig om eleven er tatt inn på særskilte vilkår i vg. opplæring, elevens opplæringsmål og/eller skolens økonomi.  En vurdering av elevens behov for spesialundervisning kan gjøres på et hvert tidspunkt i løpet av et skoleår. Normalt vil dette bli gjort ved inntak/skolestart.

5 Kompetansemål i vg. opplæring  Den videregående opplæringen skal føre frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse, i hht opplæringsloven, § 3-3, 1. ledd.  Grunnkompetanse innebærer at det gjøres avvik fra de samlede kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Læreplanmål kan i følge Utdanningsdirektoratet kun avvikes med grunnlag i vedtak om spesialundervisning. Det følger derfor av valg av kompetansemål for videregående opplæring om eleven har rett til spesialundervisning.

6 november – januarMøter mellom kommunal PPT, regional PPTvgo og ungdomsskolene i de ulike regionene 1. februarSøknadsfrist for særskilt inntak Seksjon for opplæringstjenester/inntaket ber PPTvgo om å gjøre en sakkyndig vurdering av søkerens rett i forhold til: 1) å bli tatt inn på primært valgt utdanningsprogram 2) å bli tatt inn etter en individuell vurdering til Vg1 – Vg2 3) inntak til ekstern spesialundervisning 4) om bruk av punktskrift eller tegnspråk for syn- og hørselshemmede 5) utvidet rett til opplæring mars/aprilKopi av sakkyndig vurdering og melding om behov for spesialundervisning sendes søker, mottakerskole (søkerens førstevalg) og innsøkende instans maiSærskiltinntaket gjennomført – vedtak om inntak sendes ut til søkerne ca. 8.mai 1. april (gml elever) mai - august (nye elever) Samarbeid mellom de videregående skolene og PPTvgo om en skisse til IOP PPTvgo og de videregående skolene samarbeider (gjennom tverrfaglige møter) om innspill til en foreløpig IOP for elever som har behov for spesialundervisning. Starter med de ”kjente” elevene (Vg2/Vg3), før man går over til de nye elevene. mai mnd. 1. juni PPTvgo avsetter juni mnd. til sakkyndighetsarbeid Skolen sender skisse til IOP og forslag til omfang og organisering til PPTvgo PPTvgo utarbeider sakkyndige vurderinger På bakgrunn av skolens forslag til IOP og ressursskjema gjør PPTvgo sakkyndige vurderinger av behovet for spesialundervisning. Vurderingene sendes fortløpende til skolen, og senest innen skolestart i august. Det er ingen endelig datofrist for dette, fordi skolen først må finne ut om de kan imøtekomme elevens behov gjennom tilpasset opplæring. August (oktober) er imidlertid satt opp som en obs-linje august - gml elever oktober - nye elever Kopi av enkeltvedtak og endelig IOP sendes PPTvgo Dette danner grunnlaget for videre samarbeid med elev/skole og PPTvgo. TIDSLINJE FOR SAKKYNDIG VURDERING – VG. OPPLÆRING

7 Kontakt med PPTvgo  Moss – leder Elsa Bjørkholt tlf. 69 241620 elsbjo@ostfoldfk.noelsbjo@ostfoldfk.no  Halden – leder Line Næss tlf. 69 211670 linnae@ostfoldfk.nolinnae@ostfoldfk.no  Indre Østfold – leder Terje Nordhus tlf. 69 844100 ternor@ostfoldfk.noternor@ostfoldfk.no  Nedre Glomma – leder Tom Erik Olsen tlf. 69 385150 tomols5@ostfoldfk.notomols5@ostfoldfk.no  Sentralt – virksomhetsleder Rita Magnussen tlf. 69 117000 ritmag@ostfoldfk.noritmag@ostfoldfk.no

8 Oppfølgingstjenesten  Målgruppe er ungdom som ikke bruker retten til opplæring  Samarbeid med andre etater / instanser  Tilbud om veiledning  Tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting  Fire avdelinger: Halden, Nedre Glomma, Moss og Askim  Adresser og telefon finnes på www.ostfold-f.kommune.no/ot www.ostfold-f.kommune.no/ot Leder for Oppfølgingstjenesten Øystein Raustøl – kontorplassert i Indre (Askim) tlf. 69 844110 oysrau@ostfoldfk.nooysrau@ostfoldfk.no


Laste ned ppt "Særskilt inntak skoleåret 2011/2012 Målsettingen er å medvirke til en god prosess mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med særskilte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google