Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til samling 28.11.13 1. Program for dagen •Generell informasjon •Søknadsfrist 1.februar •Søknadens innhold •VIGO søknad •Viktige punkter •Rådgiversamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til samling 28.11.13 1. Program for dagen •Generell informasjon •Søknadsfrist 1.februar •Søknadens innhold •VIGO søknad •Viktige punkter •Rådgiversamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til samling 28.11.13 1

2 Program for dagen •Generell informasjon •Søknadsfrist 1.februar •Søknadens innhold •VIGO søknad •Viktige punkter •Rådgiversamling for grunnskolen 15.januar 2014 2

3 Ny inntaksforskrift •Endringer i forskrift kap. 6 og 6A •Aktuelle lovendringer i kraft fra 1.8.2013 3

4 Hvorfor ny inntaksforskrift? • Ivareta søkernes rettssikkerhet • Hindre usaklig forskjellsbehandling • Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn • Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev • Bestemmelsene må fungere i praksis 4

5 Forskriftsendringene i korte trekk Ny forskrift: •Ryddet i fordeling av oppgaver mellom kommuner og fylkeskommuner •Ansvaret for sakkyndig vurdering ved søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram (PPTvgo) og realkompetansevurdering (kommunen) –Fastsatt plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak (og lokal forskrift om formidling) 5

6 Forskriftsendringene i korte trekk 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 3.Kommunen har fått ansvar for realkompetansevurdering av minoritetsspråklige søkere 4.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 5.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 6

7 Inntak vg1 •Tidl.: svært ulik praksis mellom fylkeskommunene ang. hvor mange som tas inn til ”særskilt prioritert utdanningsprogram”, i ordinært inntak og individuelt •Nå : –Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket •Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett •Fortrinnsrett – ordinært inntak med individuell behandling –Hvilke grupper har fortrinnsrett? 7

8 Søknadsfrist 1.februar 1.Fortrinnsrett- særskilt utdanningsprogram på Vg1(Opplæringsloven §3-1, 6 ledd, forskrift§6-15). NB! Sluttkompetanse, studie eller yrkeskompetanse 2. Fortrinnsrett- med sterkt nedsatt psykisk/eller fysisk funksjonsevne -§6-17 3. Søker til Vg1 uten tallkarakter eller uten sammenlingbart karaktergrunnlag(forskrift§6-24). 4. Søker om fortrinnsrett til Vg1 med vedtak om utvidet tid (forskrift§6-19). 8

9 5. Søker med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene jf. Opplæringsloven §§2-8, 3-12(forskrift §6-23) 6. Søker med rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene (forskrift §6-22) 7. Søker som nylig har ankommet til Norge- F§6-13 (som ikke er skrevet ut av norsk grunnskole, og som må realkompetansevurderes) 9

10 8. Søkere til tegnspråkopplæring- etter Opplæringslova §§3-9, forskrift 6-18. 9. Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt vg1- § 6-25. 10. Søker til Vg2-3 med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse (forskrift §6-35). 11. Søker til Vg2-3 som av andre grunner må behandles individuelt (forskrift 6-38). 11. 10

11 12. Søker til tegnspråkopplæring Vg2-3 (Opplæringslova §3-9). 13. Søker om fortrinnsrett til Vg2-3 med vedtak om utvidet tid (forskrift §6-32). 11

12 Lokal 1.februar frist i ØFK •Søkere til innføringsklasser for minoritetsspråklige •Søkere til 2-årig vg1 Helse og oppvekstfag for minoritetsspråklige, både første og andre år Vg1. •Søkere til Halden vgs, avd Tosterødberget 12

13 §6-14- Inntaksrekkefølge •Søkere med fortrinnsrett •Søkere som konkurrerer etter poeng. For å fange opp de som ikke får retten til 1 av 3 valgte utdanningsprogram oppfylt – behandles individuelt –Individuell behandling får ikke mer – men får retten sin oppfylt 13

14 Fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram, F§ 6-15 14

15 Inntak § 6-15 •Må dokumentere at vanskene til søkeren har mye å si for muligheten søkeren har til å fullføre vgo med yrkes- eller studiekompetanse –Det er viktig at PPT i sin sakkyndige vurdering utreder og vurderer dette •Om søkeren kan fullføre 3 utd. prog eller mer har hun/han ikke et særlig behov. 15

16 fortsettelse •Det er en ordning som kun omfatter elever med rett til spesialundervisning og svært få av disse har et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram Søkeren må ha et særlig behov –Må være noe som gjør at søkerens behov ikke ivaretas tilfredsstillende ved å ha rett til ett av tre utdanningsprogram •De som det ikke har noen betydning hvilket utdanningsprogram de tas inn til, omfattes ikke av fortrinnsretten etter § 6-15 –Må ses i sammenheng med fortrinnsrett etter § 6-17 16

17 Vilkår for inntak §6-15 •Det er 2 vilkår – begge må være oppfylt •Søkeren må ha: A.Rett til spesialundervisning B.Et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram •Det SKAL foreligge en sakkyndig vurdering om at søkeren har et særlig behov for inntak til ett særskilt utdanningsprogram, jf. oppl. § 3-1 (5) 17

18 Hva slags opplæringstilbud skal elever som er tatt inn etter § 6-15 ha? •Inntaksvedtaket sier ikke noe om opplæringstilbudet •Må treffes vedtak etter § 5-1. •Er mulig å treffe et tidsbegrenset vedtak –Legger til grunn sakkyndig vurdering fra 10. trinn –Gjelder inntil tre måneder 18

19 Fortrinnsrett – søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne F§6-17 •Innholdet i fortrinnsretten er regulert i § 6-17 andre ledd –Gir FK en mulighet til å ta søkeren inn på en særskilt skole dersom det er tungtveiende grunner –FK kan ikke plassere søkeren på ett annet utdanningsprogram enn ett av tre valgte i søknaden –Tas inn før det ordinære inntaket 19

20 fortsettelse •Kan få inntaksvedtak og spesialundervisningsvedtak på plass tidlig –Her vil det være behov for omfattende tilrettelegging for eleven og FK/skolen vil ha behov for å starte prosessen i god tid. •Ikke krav om sakkyndig vurdering fra PPT (vedrørende inntak) •Kommunen må melde søkeren til FK innen 1.10. året før. –Kommunen må innhente samtykke til tilmelding fra foreldrene/eleven jf. Tilmeldingsskjema 20

21 Vilkår - §6-17- sterkt nedsatt funksjonsevne –A) vedtak om spesialundervisning fra grunnskolen –B) Sterkt nedsatt funksjonsevne •Fysisk og/eller psykisk –C) Må pga den sterkt nedsatt funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn til en skole som er særskilt tilrettelagt •Må være sammenheng mellom den sterkt nedsatte funksjonsevnen og behovet for inntak etter denne bestemmelsen •Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse, fysisk tilrettelegging (husk universell utforming), tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc. –D) Må foreligge dokumentasjon av søkerens særlige behov •Ikke krav til sakkyndig vurdering •Eks. tidligere enkeltvedtak om spesialundervisning, dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten, Statped. etc 21

22 Sakkyndig instans og tilmeldingskrav •PPT i ØFK er sakkyndig instans ved inntak til særskilt utdanningsprogram – se krav til sakkyndig vurdering i § 6-16 •Saksbehandlingskrav og tilmeldingskrav –Fylkeskommunens og kommunens oppgaver må ses i sammenheng –Kommunen skal 1.10. melde søkeren til ØFK for sakkyndig vurdering. –Ved søknadsfristen 1.2. skal også sakkyndig vurdering fra ØFK være klar (dette gjelder §6-15 og evt noen søkere §6-17). –Fylkeskommunen skal ta stilling til disse søknadene tidlig, slik at det er god tid til å planlegge elevens oppstart. –Søkere som får avslag på søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram skal overføres til det ordinære inntaket •Skal også treffe et vedtak med avslaget – dette kan klages på. 22

23 Forts. •Krav til kommunens tilmelding –Samtykke fra søkeren –Det siste enkeltvedtaket om spesialundervisning med sakkyndig vurdering skal legges ved –En «pedagogisk rapport» hvor det gjøres greie for: 1)Vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning OG hvorfor kommunen mener søkeren oppfyller vilkårene i § 6-15 2)Tidligere tiltak som er satt: eks. eneundervisning, alt. Opplæringsarena, avvik fra læreplaner, særlig hjelpemidler 3)Hva kommunen mener vanskene vil ha å si for videregående opplæring – eks. hvilken tilrettelegging vil søkeren trolig ha behov for i vgo. Er det forskjell på utdanningsprogrammene? •Viktig å stille krav til kommunens tilmelding –Hva om kommunen ikke har levert nok informasjon? Fvl. § 17 –Husk også informasjonsplikten etter § 6-7. viktig at også grunnskolene og kommunene får informasjon om hva som forventes av informasjon ved tilmelding 23

24 Forts. •Krav til søkerens valg av utd.prog. –Søkeren må ha valgt i samsvar med sakkyndig vurdering –Søkere som har prioritert andre utdanningsprogram høyere enn det som går frem av sakkyndig vurdering skal overføres til det ordinære inntaket –Gjelder også søkere som etter inntaket ønske å endre sin søknad – viktig at ØFK opplyser om konsekvensen av å endre sitt valg •fylkeskommunens vedtaksmyndighet –ØFK som treffer vedtaket –ØFK kan avvike fra sakkyndig vurdering, men da må dette begrunnes særskilt (som for spesialundervisning) 24

25 Fortrinnsrett – tegnspråkopplæring §6-18 •§ 6-18 – ny bestemmelse, men retten var tidl. regulert i bestemmelsene om inntak til knutepunktskoler •Søkeren har rett til oppæring i eller på tegnspråk etter oppl. § 3-9 kan søke om: –A) Fortrinnsrett for de med rett som ønsker Vg1 med tolk i en ordinær vgs –B) Inntak til knutepunktskole etter §§ 6-40 til 6-43 •Søkeren må i søknaden opplyse hva hun eller han prioriterer høyest. •Ved søknad - Krav til sakkyndig vurdering (samme krav i §§ 6-18 og 6-41) Sakkyndig vurdering skal inneholde: Behov for tegnspråk, Behov fore knutepunktskole, behov for tolk i vgs, tilleg •gsvansker –Fylkeskommunens PPT er sakkyndig instans 25

26 Fortrinnsrett – Utvidet tid §6-19 •Omfatter de som har et enkeltvedtak om utvidet tid – må ha et vedtak for å kunne søke –Retten til utvidet tid er regulert i oppl. § 3-1 (5) –Tas inn til samme utdanningsprogram. –Før det ordinære inntaket. • Hvem omfattes av dette? –De som trenger flere år på Vg1. 26

27 Krav om lovlig opphold F§6-3 •Det er et vilkår for inntak til vgo at søker har lovlig opphold i landet, Fylkeskommunen kan ta inn søkere med uavklart oppholdsstatus •Eleven har ikke rett til å fullføre dersom han/hun får avslag på søknad om opphold. 27

28 Vilkår for søkere til vg1 jf§ 6-13 med kort botid i Norge •For de som ikke har et norsk vitnemål må det stadfestes at søkeren oppfyller ett av vilkårene nedenfor: Søker har: • 9 år grunnskoleopplæring i hjemlandet – ser ikke på fag eller kvalitet. Kun antall år som har betydning • Ikke krav til norsk • Ansvaret for dokumentasjonen påhviler søker • Hvis fk kommer til at vilkåret ikke er oppfylt – skal saken sendes til kommunen for realkompetansevurdering. 28

29 Fort. • C) Tydeliggjort vurderingstemaet for Realkompetansevurdere (rkv). • Dette er de 5 vitnemålsfagene i § 4-33. • Det innebærer også krav til norsk – ved rkv krav om karakteren 2 • Kommunens ansvar å rkv. Dette må skje uten ugrunnet opphold og i tide til at søker evt rekker inntaket. • Viktig med 1.2. frist for disse. • Dersom vilkårene ikke er oppfylt – rett til gso etter oppl. § 4A-1. 29

30 Knutepunktskoler 30

31 Inntak til knutepunktskoler •I hovedsak en videreføring av tidligere §§ 6-29 til 6-36 •Har skilt mellom knutepunktskolene og bruk av tolk –Se i sammenheng med § 6-31 31

32 Vedlegg til Vigo søknad med frist 1.februar 32

33 Viktige punkter •I tillegg til søknad på internett (Vigo søknad) sendes 4 eksemplarer av vedlegg til Vigo søknad med dokumentasjon til Opplæringsavdelingen, Inntak- og formidlingsseksjonen. •Søker må skrive under søknaden. 33

34 Forts. viktige punkter •Alle søkere må sette opp 3 ulike ønsker om utdanningsprogram og det må være samsvar mellom Vigo søknad, vedlegg til søknad og sakkyndig vurdering. •Elevene styres mot nærmeste skole, evt. dokumentere behov for annen skoleplassering. Elev må skrive under på begrunnelsen. 34

35 Forts, viktige punkter •Alle vedlegg må følge søknaden 1. februar – unngå ettersendinger •Søknad med manglende dokumentasjon vil bli returnert •Vedtak om inntak sendes søkerne når søknaden er ferdigbehandlet. Alle skal ha fått svar innen 15.mai 2014 35

36 Søknaden må inneholde forts. •Dokumentasjon skal være av nyere dato. •Eventuelt vedtak om spesialundervisning •Tidligere hjelpetiltak. 36

37 Vurdering av IOP- tidligere halvårsrapport •Halvårsrapport erstattes av en årlig rapport –Endring i oppl. § 5-5 andre ledd og psl.§3-6 –Elever med spesialundervisning skal nå kun ha en skriftlig årlig oversikt (årsrapport) over opplæringen som hun/han har fått og en vurdering av egen utvikling –Hensikten er å redusere rapporteringsbyrden –Det er også presisert i bestemmelsene at elevens utvikling skal vurderes ut fra målene i IOP’en •Dette er en tydeliggjøring av gjeldende rett – ingen endring –Husk: elevene skal ha individuell vurdering etter «vurderingsforskriften» - dvs bla halvårsvurdering etter § 3-13 37

38 Underveisvurdering, jf F§3-11 Underveisvurdering skal være: -Redskap i læreprosess -Bidra til å øke kompetansen -Framovermelding -Dokumenteres og er en del av halvårsvurderingen 38

39 KLAGEBEHANDLING Klager i forhold til inntak vg1 – sendes Opplæringsavdelingen ved Inntak og formidlingsseksjonen. Vi forbereder saken og oversender klagen til Fylkesmannen i Østfold. Klager i forhold til inntak vg2 og vg3 – sendes Opplæringsavdelingen ved Inntak og formidlingsseksjonen. Vi forbereder saken og oversender klagen til særskilt klagenemd for forvaltningsklager i Østfold 39

40 Private skoler •Seiersborg videregående skole •Tomb videregående skole •Noroff •Wang •Steinerskolen •Pluss-skolen •Østebo vgs •Østfold møbelsnekkerskole 40

41 Nyttige linker Link til «Endringer i reglene for inntak og formidling» : http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Fors kriftsendringer-om-inntak-og-formidling/ Link til «Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning» : http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledn_Spesi alundervisn_2009.pdf 41

42 Nyttige linker Link til «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever» : http://www.udir.no/Upload/Lov_regelverk/Veiledere/ Veileder_Innforingstilbud_020712.pdf Link til «Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming» : http://www.udir.no/Upload/5/Veileder_for_oppl%c3% a6ring_av_barn_og_unge_med_horselshemming_0102 11.pdf 42

43 Kontaktpersoner •Grete Irene Olsen - 69117230 greols2@ostfoldfk.no •Anita Johansen – 69117294 anijoh@ostfoldfk.no 43

44 Lykke til med søknadene 44


Laste ned ppt "Velkommen til samling 28.11.13 1. Program for dagen •Generell informasjon •Søknadsfrist 1.februar •Søknadens innhold •VIGO søknad •Viktige punkter •Rådgiversamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google