Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny havressurslov Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, Arbeiderpartiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny havressurslov Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, Arbeiderpartiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny havressurslov Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, Arbeiderpartiet

2 Ny havressurslov - bakgrunn Saltvannsfiskeloven viktig, men anonym. Ikke så mye ”støy” sammenlignet med deltakerloven Mye av virksomheten i fiskeriene og forvaltningen er regulert i den.

3 Ny havressurslov – bakgrunn forts. Havressursloven skal erstatte saltvannsfiskeloven. Utøvelsen av fisket - hvor mye, hvor, hvordan fiske Deltakerloven – hvem som kan fiske. Modernisering og forenkling av Reglene i lovverket

4 Ny havressurslov – forholdet til politikk Havressursloven - en fullmaktslov Rettslig ramme for forvaltningen. Utnyttelse av ressurser og nærings- og distriktshensyn er politikk! Fiskeripolitikken skal ikke lovreguleres!!!!!!!

5 Ny havressurslov – hva regulerer loven Regulerer alle viltlevende marine ressurser, høsting og utnytting. Gjelder alle norske fartøy og utenlandske fartøy i våre soner. Gjelder omlasting, levering, landing, transport og omsetning når det er nødvendig for ressurskontrollen.

6 Ny havressurslov – formål mv. S ikre ei bærekraftig og samfunns- økonomisk lønnsom forvaltning av viltlevende marine ressurser og tilhørende genetiske materiale og medverke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Både er en nærings- og miljølov.

7 Ny havressurslov – retten til ressursene Viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet Uttrykk for statens ansvar for å forvalte ressursene. Endrer ikke rettigheter hjemlet i deltakerloven.

8 Ny havressurslov – forvaltningsprinsippet Høstings-eller bevaringsprinsipp? Vi lagde forvaltningsprinsippet! Ressursene skal forvaltes slik at kommende generasjoner kan høste av havets overskudd.

9 Ny havressurslov – forvaltningsprinsippet forts. Ressursene skal gi grunnlag for utvikling av næringsvirksomhet, velferd og bosetting langs kysten. Forvaltningsprinsippet pålegger myndighetene å vurdere hva slags forvaltningstiltak som kan sikre en bærekraftig forvaltning.

10 Ny havressurslov – forvaltningsprinsippet forts. Den lovtekniske løsning – fiske er tillatt til det innføres reguleringer. Myndighetene pålegges en mye klarere plikt til å vurdere bestandenes tilstand. Kan lede til at flere arter blir kvoteregulerte.

11 Ny havressurslov - kvoter Reglene om kvoter er i hovedsak de samme som før. Enklere og mer forståelige bestemmelser. Viktig endring: Når nasjonal kvote er fastsatt, kan det ikke fastsettes gruppe-, forsknings, undervisnings-, overvåkningskvoter som til sammen utgjør mer enn nasjonal kvote.

12 Ny havressurslov – tekniske reguleringer Ilandføringsplikt for all fangst m.m. det er fastsatt unntak i forskrift. All høsting skal skje så skånsomt som mulig. Den som mister eller må kutte redskap har plikt til å sokne. Reduserer faren for farlige situasjoner.

13 Ny havressurslov - fritidsfiske Redskapsbegrensninger for ikke- manntallsførte fiskere. Redskapsbegrensninger fra land og ikke-merkeregistrerte fartøy. Det innføres en øvre omsetnings- grense på 50 000 pr år.

14 Ny havressurslov – fritidsfiske forts. Omsetningsgrensen gir Klarere skille mellom næring og fritidsaktivitet. Ingen endring for de som kan registreres i fiskermanntallet. De som av ulike årsaker ikke kan komme på blad A, begrenses av regelen. Fangst over 50 000 kr inndras.

15 Ny havressurslov – genressurser Havressursloven gjelder også marint genetisk materiale. Hjemmel for å regulere undersøkelse og uttak, og hjemmel for å kreve økonomisk godtgjøring fra de som utnytter genressurser. Kan gi en betydelig økonomisk gevinst forfellesskapet.

16 Ny havressurslov - ressurskontroll Reglene om ressurskontroll er forenklet og modernisert. Reglene om havnestatskontroll er flyttet fra fiskeforbudsloven til havressursloven – samler kontrollreglene ett sted.

17 Ny havressurslov – ressurskontroll forts Samarbeidsplikt ved kontroll tas inn i loven. Hjemmel for sporing av fisk og regler om merking av fangst. Nye regler for å regulere omlasting. Salgslagenes kontroll styrkes.

18 Ny havressurslov – straff og sanksjoner Strafferammen hevet fra 6 mnd til 1 år, og 3 år for grove lovbrudd. Fjerner straff-frihet for mannskap, men stiller krav til forsett. Viktigste endring: Hjemmel for overtredelsesgebyr

19 Ny havressurslov – straff og sanksjoner forts. Et alternativ til politianmeldelse. Fangstdagbok er eksempel på saker der overtredelsesgebyr kan benyttes. Enklere reaksjon på de minst alvorlige sakene.

20 Ny havressurslov – straff og sanksjoner forts. Brudd på reglene om fangst- dagbok er fremdeles ulovlig. Mer alvorlige eller gjentatte brudd på reglene vil bli anmeldt og avgjort i rettsapparatet.


Laste ned ppt "Ny havressurslov Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg, Arbeiderpartiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google