Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Kommunen får større ansvar og myndighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Kommunen får større ansvar og myndighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Kommunen får større ansvar og myndighet for landbrukssektoren Bakgrunn i Stm 19 2001-2002 Fra 010104 to viktige områder, økonomiske virkemidler og juridiske virkemidler. Økonomiske virkemidler er behandla i egen sak i dag. Dette innlegget vil konsentrere seg om de juridiske.

2 Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Juridiske virkemidler til kommunene Viser til rundskriv M-6/2003.M-6/2003 25 punkt etter lovene jordlov, konsesjonslov, skogbrukslov, odelslov Viktigst er konsesjon, deling etter jordlov§12, bo og drivepliktjordlov§12 Myndighet er overført, ikke delegert Fylkeslandbruksstyret er klageorgan, behandler på noen fagfelt

3 Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Juridiske virkemidler til kommunene Unntak der kommunen sjøl er part i sak. Kompetansekravet i §4 jordlov er borte.§4 jordlov NB. Jordlovsbehandling av plansaker er uendra, regulert som før av PBLPBL Nytt rundskriv M-4/2003 om omdisponering og deling gir nasjonale føringer.M-4/2003

4 Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Nasjonale føringer, rundskriv M-4 Skiller i pkt 2.1 mellom jordvern og plassering, utforming, kulturlandskap Angir lite lokalt handlingsrom for jordvern og bruksstruktur, jfr jordlovas formål Presiserer sterkt jordvern Stort lokalt handlingsrom i de andre sakene Kompetansekravet erstattes med generelt krav om saksforberedelse etter forvaltningsloven

5 Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Litt gammelt nytt om deling §12§12 Lova sier et av to krav, enten må samfunnsinteresser av større vekt tale for, eller så må deling være forsvarlig ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi. I tillegg skal en vurdere hensyn til drift og miljø, kulturlandskap og godkjente arealplaner etter PBL

6 Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Oppfølging, kontroll, sanksjon Kommunene skal på vanlig måte rapportere statistikk til dept. Ellers ingen ordinær kontroll med kommunens utøvelse av myndighet Fylkesmannen kan etter forvaltningsloven §35 oppheve enkeltvedtak --- må være ekstraordinærtforvaltningsloven §35 Fylkesmannen kan om det er klare holdepunkter for at kommunens praksis er ulovlig, pålegge fortløpende rapporteringsplikt En må forvente at det blir laga en oversikt til Stortinget etter ei tid


Laste ned ppt "Levanger kommune Kommunens større ansvar og myndighet for landbrukssektoren - Øystein Lunnan 10.12.03Øystein Lunnan Kommunen får større ansvar og myndighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google