Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Byggesakskolen 2. september 2008 Frode Grindahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Byggesakskolen 2. september 2008 Frode Grindahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Byggesakskolen 2. september 2008 Frode Grindahl

2 Emner i proposisjonen – byggesak Lovstruktur Søknadssystemet Saksbehandling Ansvar, kontroll Tilsyn Godkjenningsordningen Sanksjoner Opparbeiding og refusjon Materielle regler Eksisterende bebyggelse

3 Forslag nye regler - prinsipper Ny lov framstå mer effektiv og logisk Enklere søknadssystem – færre spor Sikre forutberegnelighet og etterlevelse Kvalitet i byggesaker – unngå byggfeil Miljø/klima – energibruk Universell utforming Overgang arealplan-byggesak En prosess for detaljplan og rammesøknad Mer detaljerte planbestemmelser mulig

4 Forslag som ikke videreføres Byggfeilforsikring Regulere jordskifteløsninger Klagegebyr Mekling Byggteknisk nemnd Obligatorisk sentral godkjenning men innføres for uavhengig kontroll

5 Forslag som behandles i plandelen Formålsbestemmelsen Universell utforming Bygningsmyndighetenes oppgaver påse at pbl overholdes, samarbeid andre myndigheter, meldeplikt om ulovlige forhold Vedtekter bortfaller – utvidete planbest. Felles prosess plan- og byggesak Begrensning i adgangen til å klage Dispensasjon

6 Søknadssystemet Grunnprinsipper og hovedstruktur i gjeldende system er beholdt egen gjennomføringsdel i loven struktur som følger prosess i byggesak Ett spor - meldingsordning avvikles Bedre tilrettelegging for IKT Avgrensing etter tiltakets omfang og kompleksitet – ikke etter type næring

7 Søknadspliktens omfang Søknadsplikt med ansvarlige foretak Søknadsplikt, men kan forestås av tiltakshaver Unntak for mindre tiltak SAK § 5, plassering under 2 måneder Unntak for tiltak som behandles tilstrekkelig etter annet lovverk

8 Saksbehandling Forhåndskonferanse ikke obligatorisk kommunen og tiltakshaver kan kreve ”andre berørte” kan delta Tidsfrister – mye uendret frist for klagebehandling hos fylkesmannen frist i refusjonssaker Nabovarsling ikke nødvendig der adresse er ukjent eller ikke finnes i matrikkelen

9 Saksbehandling Andre myndigheter rett, ikke plikt, for tiltakshaver selv å avklare 4 ukers frist for myndigheten Privatrettslige forhold kommunen ta stilling der loven krever det kan avvise søknad når det framstår som klart at tiltakshaver ikke har de rettigheter som søknaden forutsetter eventuell tillatelse avgjør ikke privatrettslige forhold

10 Sluttkontroll og ferdigattest Forsterking av ferdigattest – obligatorisk 3 ukers frist bygget kan tas i bruk hvis fristen oversittes Krav om sluttkontroll Midlertidig brukstillatelse er unntak samme kriterier som i dag 3 ukers frist Kan gi pålegg til ansvarlige i 5 år etter at ferdigattest er gitt

11 Godkjenning av foretak Fortsatt lokal godkjenning klarere og skarpere praktisering foretakets samlede faglige kompetanse kvalitetssystemer skal vise gode rutiner vise at faglig ledelse brukes synliggjøre egenkontroll Obligatorisk sentral godkjenning for kontrollforetak for øvrig frivillig ordning som i dag

12 Ansvar og kontroll Videreføring: ansvarlig søker – koordinerer prosjekterende/utførende – fagansvar Egenkontroll ikke eget ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll viktige og kritiske områder – forskrift når kommunen krever det på særlige områder som fastsettes i forskrift også for tiltak uten ansvarlige foretak

13 Gjennomføring av kontroll Kontroll på grunnlag av plan for gjennomføring av tiltak milepæler der kontroll skal foretas kontroll på byggeplass eller kontroll med at rutiner og egenkontroll følges Nærmere kriterier og krav til gjennomføring skal framgå av forskrift Tid til implementering av nye regler få tilstrekkelig kapasitet på kontrollforetak

14 Tilsyn Klarere tilsynsplikt Bl.a. obligatorisk tilsyn ved ulovlighet, ved allerede gitte pålegg, og etter bestemte krav i forskrift Utvikling av forskrifter for rutiner, måltall, metoder, aksjoner og kampanjer Finansiering ved gebyr

15 Ulovlighetsoppfølging – Sanksjoner Plikt til oppfølging tydeliggjøres Lovfeste rett til pålegg om umiddelbar stans Felles vedtak om sanksjoner Øket strafferamme Innføre overtredelsesgebyr

16 Overtredelsesgebyr Innebærer at kommunen ilegger ”straff”. Effektivt virkemiddel, men må brukes med forsiktighet Tilfaller kommunen Forskrift vil angi: -Når gebyret ilegges -Hvor mye

17 Noen særskilte tiltak Landbruksbygg – materielle krav, unntak for krav til tilknytning Virksomhet som medfører fare eller ulempe Skilt- og reklameinnretninger Varige konstruksjoner og anlegg Midlertidige konstruksjoner og anlegg Fritidsbebyggelse

18 Krav til tomta og tiltaket Fareområder Sikringstiltak / nabogrunn Ubebygd del av tomta – Parkering mv Visuelle kvaliteter Tekniske krav til bygg, installa-sjoner og ptodukter Avfallshåndtering Forskrift om miljø / naturmangfold

19 Universell utforming Tas inn i formålsbestemmelsen i MDs Ot.prp. Krav til nye tiltak fra ikrafttredelse Sterkere fokus på UU ved kontroll og tilsyn Vurderer egenerklæring om UU ved søknad Krav til oppgradering av bestående bygg – etter forskrift og skrittvis

20 Andre endringer Opparbeiding og refusjon Tilknytningsplikt til fjernvarme Eksisterende bebyggelse Vedtekter Forskriftshjemlene skjerpes


Laste ned ppt "STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Byggesakskolen 2. september 2008 Frode Grindahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google