Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Emner i proposisjonen Lovstruktur Søknadssystemet Saksbehandling Ansvar, kontroll Tilsyn Godkjenningsordningen Sanksjoner Opparbeiding og refusjon Materielle regler Eksisterende bebyggelse

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Søknadssystemet Grunnprinsippene og hovedstruktur i gjeldende system er beholdt Krav til søknadssystemet: –Kun ett ”spor” –Færre regler –Regler om samme tema samlet –Bedre tilrettelegging for IKT –Avgrensning etter tiltakets omfang og kompleksitet, ikke type næring

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Søknadspliktens omfang Søknadsplikt. Plikt til å la seg bistå av foretak med ansvarsrett Søknadsplikt, men kan forestås av tiltakshaver Unntak fra søknadsplikt for små tiltak Tiltak som omfattes av materielle bestemmelser, men ikke søknadspliktig etter pbl fordi de behandles tilstrekkelig etter annet lovverk

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Saksbehandling I Forhåndskonferanse – Berørte fag- myndigheter og andre berørte Tidsfrister – Mye uendret. Frist for fylkesmannens behandling Nabovarsling – Nytt: Ikke der adresse er ukjent eller ikke finnes i matrikkelen

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Saksbehandling II Privatrettslige forhold skal kun ta hensyn til der det fremstår som klart at hjemmel mangler (SOMB) Andre myndigheter – I hovedsak uendret.

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Sluttkontroll og ferdigattest Forsterking av obligatorisk ferdigattest 3 ukers saksbehandling Krav om sluttkontroll Bygget kan tas i bruk hvis fristen overskrides Midlertidig brukstillatelse er unntak Pålegg til ansvarlige i 5 år

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Ansvar og ansvarsregler Videreføring av dagens system: –Ansvarlig søker: Ansvar for koordinering –Ansvarlig prosjekterende/ut- førende: Fagansvar –Sterkere vekt på kontrollansvar Opphør av ansvar – foreldelse Forhold ved ferdigstillelsen Presisering av ansvarsreglene Kontrollansvar

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Godkjenning av foretak Fortsatt lokal godkjenning. Videreføre og skjerpe gjeldende ordning. Administrative grep/forskrift: -Styrke tilsyn sentralt og i kommunene -Skarpere krav – Koder for godkjenning, systemkrav mv. -Grundigere innledende vurdering av foretakene, herunder evne til gjennomføring av tiltak lokalt => Strengere praktisering

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Kontroll Egenkontroll er ikke ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor avgrensede, objektive kriterier En viss skjønnsmessig adgang til å kreve kontroll i tillegg Krav om kontroll er ikke avhengig av ansvarlige gjennomførende foretak (etter § 20-2 osv)

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Kontroll II Behov for kontrollkompetanse hos egne foretak Obligatorisk godkjenning av kontrollforetak Fleksibilitet i gjennomføringen

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Tilsyn Klarere tilsynsplikt Bl. a. obligatorisk tilsyn ved ulovlighet, ved allerede gitte pålegg, og etter bestemte krav i forskrift Utvikling av forskrifter for rutiner, måltall, metoder, aksjoner og kampanjer Finansiering ved gebyr

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Ulovlighetsoppfølging. Sanksjoner Plikt til oppfølging tydeliggjøres Lovfeste rett til pålegg om umiddelbar stans Felles vedtak om sanksjoner Øket strafferamme Innføre overtredelsesgebyr

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Overtredelsesgebyr Innebærer at kommunen ilegger ”straff”. Effektivt virkemiddel, men må brukes med forsiktighet Tilfaller kommunen Forskrift vil angi: -Når gebyret ilegges -Hvor mye

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Noen særskilte tiltak Landbruksbygg – materielle krav, unntak for krav til tilknytning Virksomhet som medfører fare eller ulempe Skilt- og reklameinnretninger Varige konstruksjoner og anlegg Midlertidige konstruksjoner og anlegg Fritidsbebyggelse

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Krav til tomta og tiltaket Fareområder Sikringstiltak / nabogrunn Ubebygd del av tomta – Parkering mv Visuelle kvaliteter Tekniske krav til bygg, installa- sjoner og ptodukter Avfallshåndtering Forskrift om miljø / naturmangfold

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Universell utforming Tas inn i formålsbestemmelsen i MDs Ot.prp. Krav til nye tiltak fra ikrafttredelse Sterkere fokus på UU ved kontroll og tilsyn Vurderer egenerklæring om UU ved søknad Krav til oppgradering av bestående bygg – etter forskrift og skrittvis

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Noen andre endringer Opparbeiding og refusjon Tilknytningsplikt til fjernvarme Eksisterende bebyggelse Vedtekter Forskriftshjemlene skjerpes


Laste ned ppt "1 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google