Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

05.09.06 1 Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006 Drammen 5. september 2006 Adm. direktør Geir Barvik Husbanken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "05.09.06 1 Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006 Drammen 5. september 2006 Adm. direktør Geir Barvik Husbanken."— Utskrift av presentasjonen:

1 05.09.06 1 Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006 Drammen 5. september 2006 Adm. direktør Geir Barvik Husbanken

2 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 2 Satsingsområder i 2006 Kampen mot bostedsløshet Strategien ”På vei til egen bolig” Vanskeligstilte på boligmarkedet Bostøtte, startlån, boligtilskudd Økt tilgjengelighet i norske boliger Universell utforming Gode miljøkvaliteter i norske boliger Lavenergiboliger, passivhus Stedsutvikling Barnehager

3 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 3 Boligmarkedet

4 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 4 2006: Nytt toppår for boligbyggingen?

5 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 5 2006: Nytt toppår for boligbyggingen? …. og Husbankens andel går svakt oppover

6 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 6 Fra kvantitet til kvalitet: – 25 prosent av alle nye boliger i 1. halvår var husbankboliger

7 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 7 Økt låneutmåling for nye boliger – nær 80 prosent i 2. kvartal 2006 *) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån

8 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 8 Husbankrenten sakte opp – men fortsatt 1,4 prosentpoeng under markedsrenten i 2. kvartal

9 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 9 Økonomiske rammebetingelser

10 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 10 Økte tilskuddsrammer i 2006 – mer til de vanskeligstilte

11 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 11 Stabil låneramme de siste årene – økt satsing på startlån og barnehager

12 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 12 Vanskeligstilte

13 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 13 På vei til egen bolig Nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 5 500 bostedsløse i Norge (kartlegging foretatt av NBI på oppdrag fra Husbanken) Færre bostedsløse i byene, flere i mindre kommuner 60 prosent av prosjektene som fikk kompetanse- tilskudd i 1. halvår 2006 ligger innenfor denne strategien

14 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 14 Kompetansetilskudd med fokus på vanskeligstilte – 17, 5 millioner kroner i 1. halvår 2006

15 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 15 Bostøtte: Flere mottakere i 1. termin 2006 – økt boutgiftstak i storbyene

16 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 16 Fakta om bostøtte 106 000 norske husstander mottar bostøtte Gjennomsnittshusstanden: Samlet årsinntekt på 106 700 kr (ca. 8 900 kroner i måneden) Boutgifter på 4 750 kr i måneden Får 1 830 kr i bostøtte i måneden Mottakergruppene: 40 prosent er pensjonister 32 prosent er uføre 14 prosent er enslige forsørgere 5 prosent er andre barnefamilier 3 prosent er flyktninger på introduksjonsprogram Tall for 1. termin 2006

17 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 17 Økning av boutgiftstaket med 10 000 kroner per år for beboere i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand Fjernet arealkravet for siste rest av gruppen barnefamilier m.fl. Endret satsene for rimelig boutgift til gunst for de fleste av mottakerne Elektronisk bostøttesøknad Konsekvenser Total utbetaling 1.termin 2006 økt med 100 mill. kroner siden 1.termin 2005 Gjennomsnittlig utbetaling per husstand økt med 200 kroner per mnd i samme periode Bostøtte: Regelverksendringer 2006

18 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 18 Færre startlån utbetalt i 1. halvår – mer midler fordelt til kommunene

19 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 19 Flest startlån til nykommere på boligmarkedet

20 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 20 Fakta om startlån – 1. halvår 2006 De fleste kundene er under 40 år... … og tjener mindre enn 300 000 kroner 56 prosent leier bolig før lånet blir utbetalt 76 prosent kjøper brukt bolig 18 prosent får også boligtilskudd Tilskudd: 189 000 kroner per person i snitt 10 prosent er mottakere av bostøtte

21 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 21 Trenden har snudd for boligtilskudd – flere tilskudd til utleieboliger

22 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 22 Fakta om boligtilskudd Enkeltpersoner: Tilskudd: 189 000 kroner per person Kostnad: 737 000 kroner per bolig Tilskuddsandel: 26 prosent Utleieboliger: Tilskudd: 273 000 kroner per bolig Kostnad: 1 370 000 kroner per bolig Tilskuddsandel: 20 prosent

23 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 23 Andre boligtilskudd fra Husbanken Tilskudd til tilpasning Ramme 2006: 85 mill. kroner Årlig rapportering fra kommunene Tilskudd til 3 400 personer i 2005 Tilskudd til prosjektering Ramme 2006: 5,8 mill. kroner Forbruk per 1. halvår: 3,0 mill. kr Tilskudd til 262 boliger i 1. halvår 2006 Tilskudd til tilstandsvurdering Ramme 2006: 4,2 mill. kroner Forbruk per 1. halvår: 1,1 mill. kr Tilskudd til 3 900 boliger i 1. halvår

24 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 24 Universell utforming

25 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 25 Nytt grunnlån med fokus på boligkvalitet – 60 prosent av boligene i 1. halvår har økt tilgjengelighet

26 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 26 Boliger med livsløpsstandard 1990 – 2006 1)Omfatter nye boliger godkjent for oppføringslån/grunnlån og nye omsorgsboliger godkjent for oppstartingstilskudd

27 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 27 Miljøvennlige boligbygging

28 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 28 Nytt grunnlån med fokus på boligkvalitet – 40 prosent av boligene i 1. halvår har miljøkvaliteter

29 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 29 2,5 mill. kroner i kompetansetilskudd i 1. halvår (fordelt på 13 prosjekter) Noen av aktivitetene: Statens byggeskikkpris til ombygd transformatorstasjon i Hausmannsgate 16 i Oslo Lærebok i ”Bolig og nærmiljø – arkitekturundervisning i grunnskolen”. Bergen arkitektskole: Midler til studieoppgave om stedsutvikling – byggeskikk og bruk av det offentlige rom i Vardø. European 2005 i Kirkenes: Konkurranse for unge arkitekter som fokuserer på utvikling av sted og ny kunnskap om boligbygging. Nytt satsingsområde: Stedsutvikling

30 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 30 Kompetansetilskudd til prosjekter med fokus på boligkvalitet i 1. halvår 2006

31 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 31 Andre ordninger som Husbanken forvalter

32 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 32 Stor interesse for barnehagelån – mange nye barnehageplasser i 2005 og 2006

33 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 33 Skoler, kirker og studentboliger Skolekompensasjonsordningen I første halvår har 29 skoler fått innvilget sin søknad om kompensasjon for sine renteutgifter ved utbedring eller nybygg I 24 av prosjektene inngår tilrettelegging for funksjonshemmede Kirkekompensasjonsordningen Husbanken har i første halvår mottatt 111 søknader om kompensasjon for renteutgifter ved utbedring av kirkebygg Det er særlig utbedring av gulv, tak, vindu og tårn, generell overflatebehandling samt takrenner og nedløp det blir søkt støtte til å gjennomføre Tilskudd til studentboliger I 2006 har 9 prosjekter med til sammen 606 hybelenheter fått tilsagn om tilskudd fra Kunnskapsdepartementet

34 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 34 Effektiv forvaltning

35 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 35 Låneporteføljen til Husbanken – færre men større lån

36 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 36 Lave nettotap på utlån

37 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 37 Bruttotap etter type lånekunde

38 Kvartalsrapporten 2006/2 05.09.06 38 Høye strømpriser - hva gjør Husbanken ? I 2003: Engangsutbetaling til alle bostøttemottakerne på kr 2 500 i februar – totalt 265 mill.kr Alle bostøttemottakerne fikk i tillegg i 1. og 2. termin 2003 et sjablonbeløp for lys og varme og … inntektsgrensen for målgruppen barnefamilier ble økt Totalt 416 mill kr I 2006: Er bedre forberedt Utbetalingen bør nå komme tidligere Husbankens mål: Utbetaling skal skje mindre enn 4 uker etter vedtak i Stortinget


Laste ned ppt "05.09.06 1 Husbankens kvartalsrapport 1. halvår 2006 Drammen 5. september 2006 Adm. direktør Geir Barvik Husbanken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google