Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Regioninndeling for Husbanken 1. Hammerfest Nord-Troms og Finmark 2. Bodø Nordland, Sør- Troms og Svalbard 3. Trondheim Møre og Romsdal,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Regioninndeling for Husbanken 1. Hammerfest Nord-Troms og Finmark 2. Bodø Nordland, Sør- Troms og Svalbard 3. Trondheim Møre og Romsdal,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Regioninndeling for Husbanken 1. Hammerfest Nord-Troms og Finmark 2. Bodø Nordland, Sør- Troms og Svalbard 3. Trondheim Møre og Romsdal, Sør- og Nord- Trøndelag 5. Oslo Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold 4. Bergen Rogaland, Hordaland, SF 6. Arendal Buskerud, Vestfold, Telemark, Agderfylkene

2 Side 2 Husbanken Effektiv forvaltning F En regionalisert Husbank Mål: Utnytte nærhet til brukerne (kommuner, sluttbrukere, byggebransjen mv) Ved å: - Fullstendiggjøre og tydeliggjøre regionkontorenes ansvar og myndighet - Flytte nasjonale oppgaver til regionkontorene

3 Side 3 Husbanken Organisering av Husbanken 2005 Hammerfest Regiondir. S. Sundquist 23 Bodø Regiondir. S. Sundquist 29 Trondheim Regiondir. B.T. Welde 36 Bergen Regiondir. M. Johansen 56 Arendal F. Regiondir. Ø. Johnsen 32 Oslo Regiondir. A. Sørland 59 Forvaltn. ktr Dir. R. Robertsen 66 Strategi ktr Dir. B. Øistensen 43 Hovedkontoret Stabsdir. I. V. Zapffe Komm./HR-stab F. u. dir. E. Risberg Kontr.stab Dir. M. Hyrve 18 Hovedstyret Region styret Region styret Region styret Region styret Region styret Region styret Sist oppdatert 13.09.2005 Adm. dir. Geir Barvik

4 Side 4 Husbanken Stabsdirektør Hovedkontoret Kontrollstab HR- og kommunikasjonsstab Kvalitets- direktør

5 Side 5 Husbanken Direktør Strategikontoret Plan Oppfølging Dokument- asjon UtviklingRapportering/ analyse Kulturdir. Prosjekt Sam- ordning

6 Side 6 Husbanken Medarbeiderne (pr. 01.01.05) F Antall ansatte: 364 F Kvinneandel styrer 40 pst. F Kvinneandel ledere 50 pst. F Gjennomsnittsalder 50 år F Sykefravær 2004 5 pst.

7 Side 7 Husbanken Låneforvaltningen - 2004 F Totale utlån pr. 01.01.2005: 95 mrd. kr. F Nettotap 29 mill. kr. F Andel misligholdte lån (antall) 1,3 pst. F Antall gjennomførte tvangssalg 143 F Antall tilbakekallelser av tvangssalg 550

8 Side 8 Husbanken Boligpolitikkens visjon F Alle skal kunne bo trygt og godt

9 Side 9 Husbanken Husbanken – en velferdsetat F En pådriver overfor kommuner, utbyggere og andre aktører F Skal tre til der det private marked ikke skaper tilfredsstillende løsninger F Være løsningsorientert og skape resultater gjennom andre F Være et kompetansesenter for boligpolitikk F Være en åpen institusjon for alle brukere

10 Side 10 Husbanken Mål F Et godt fungerende boligmarked og en effektiv byggeprosess F Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet F Bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i de bygde miljø F Flere universelt utformede boliger og bygninger F Et kompetansesenter for boligpolitikk F En effektiv og brukerorientert forvaltning

11 Side 11 Husbanken På vei til egen bolig Resultatmål 2005 - 2007 F 50% reduksjon begjæring om utkastelser F 30% reduksjon i antall utkastelser F Varige bo-løsninger ved utskrivning eller løslatelse. F Kvalitetsavtaler for døgnovernatting F Max 3 måneder i midlertidige botilbud

12 Side 12 Husbanken På vei til egen bolig: Alle skal bo F Du skal ha tilbud om bolig – selv om du har dårlig økonomi – selv om du ikke er behandlingsmotivert – selv om du ikke er symptomfri – selv om du ikke er rusfri F Bolig skal ikke være en belønning F Bolig er en menneskerett

13 Side 13 Husbanken På vei til egen bolig F Husbanken skal koordinere og samordne den statlige satsning mot bostedsløshet F 2005 – 2007 På vei til egen bolig. – Kommunenettverk – Regionale kontaktfora – Kontaktutvalg for storbyene – Pådriverfunksjon

14 Side 14 Husbanken Bostøtte - Mål F Bostøtten skal bidra til at alders-, uføre- og etterlatte- pensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg en passende og nøktern eie-/leiebolig og ha muligheten til å bli boende F Mest bostøtte til husstander med lavest inntekt og høyeste boutgifter F Utjevne levekårsforskjeller mellom ulike pensjonistgrupper F Bidra til at flyktninger blir raskere bosatt og integrert

15 Side 15 Husbanken Bostøtte - Tildeling F Beregning: 70 pst. av differansen mellom godkjente boutgifter og rimelig boutgift F Godkjente boutgifter har et tak og avhenger av eieform F Rimelig boutgift: Den delen husstanden selv må dekke. Avhenger av inntekt og antall husstands- medlemmer F Betales ut månedlig F Likningsinntekt legges til grunn. Meldeplikt ved større inntektsøkninger

16 Side 16 Husbanken Bostøtte – Fakta 1. termin 2005 F Antall bostøttemottakere: 104 000 husstander F Bevilget for 2005: 2,09 mrd kr F Gj.snittlig utbetalt bostøtte pr. mnd: 1 600 kr. F Boutgifter i pst. av inntekt før bostøtte: 54 pst. F Boutgifter i pst. av inntekt etter bostøtte: 35 pst.

17 Side 17 Husbanken Bostøtte fordelt på mottakere

18 Side 18 Husbanken Bostøtte og boligtilskudd F Det er behov for å se boligtilskudd og bostøtte i sammenheng – Redusert tilskuddsutmåling kan utløse bostøtte F Fra investeringsstøtte til konsumstøtte F Kommunene bør øke oppmerksomheten om bostøtte

19 Side 19 Husbanken Boligtilskudd til utleieboliger F Mål: Øke antall utleieboliger til vanskeligstilte F Tildeles: Kommuner, stiftelser o.l. F Tilskuddsandel: Gjennomsnittlig 20 pst. F Vurderes i sammenheng med bostøtte (dekningsprosent i kommunale boliger økt til 80 pst.) F Kan brukes til etablering av nye eller kjøp av brukte. Kommunene oppfordres til kjøp av brukte boliger

20 Side 20 Husbanken Boligtilskudd til utleieboliger - Fakta F 2004: Totalt 1 019 boliger omfattet av tilskudd, herav – 276 bostedsløse – 402 flyktninger – 51 funksjonshemmede – 290 andre vanskeligstilte

21 Side 21 Husbanken Boligtilskudd til etablering F Mål: Skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet F Forvaltes av kommunene F Nivået fastsettes ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre ordninger F Kan gis som egenkapital i forbindelse med bruk av startlån

22 Side 22 Husbanken Boligtilskudd til etablering - Fakta 1994: Totalt 1 286 tilskudd innvilget til enkeltpersoner, herav – 183 funksjonshemmede – 42 flyktninger – 209 1. gangsetablerere – 104 reetablering – 748 andre vanskeligstilte

23 Side 23 Husbanken Boligtilskudd til tilpassing F Dekker godkjente utbedringskostnader på inntil 40 000 kr. F Kan også gis til spesialtilpassing av nye boliger F Forvaltes av kommunene F Antall tilsagn 2004: 3 500 Bevilget beløp 2004: 76,2 mill. kr.

24 Side 24 Husbanken Startlån F Mål: Hjelpe økonomisk vanskeligstilte husstander med å etablere seg/bli boende i egen bolig F Etablert 1.jan. 2003. Erstatter kjøpslån og etableringslån F Gis som topp- eller fullfinansiering F Kan brukes til refinansiering og utbedring F Kommunene forvalter låneordningen

25 Side 25 Husbanken Startlån – Fakta (2004) F Antall startlån: 7 000 F Fleste låntakere under 40 år (66 pst.) F 45 pst. førstegangsetablerere F 258 flyktninger og 38 bostedsløse fikk startlån F Andelen som også fikk boligtilskudd og bostøtte størst blant de svakeste gruppene F Det er de mest vanskeligstilte som får fullfinansiering F 69 kommuner (hovedsaklig små) har ikke startlån F 40 pst. avslag (viktigste avslagsgrunn: Manglende betalingsevne)

26 Side 26 Husbanken Lån til nye og eksisterende boliger F Grunnlån for å fremme universell utforming, miljø/energi og byggeskikk F Oppfylles kvalitetskriteriene kan det gis inntil 80 pst. lån F Aktiv bruk av dialog tidlig i planleggingsfasen (forhåndsgodkjenning, intensjonsavtaler)

27 Side 27 Husbanken Grunnlån F Grunnlån til distriktene F Til kjøp av nye og brukte utleieboliger til vanskeligstilte F Gis til kommunen eller andre med avtale med kommunen F Kvalitetskriteriene kan fravikes ved lån til vanskeligstilte

28 Side 28 Husbanken Grunnlån – universell utforming F Universell utforming for Husbanken: Bolig og uteområder skal utformes slik at alle skal kunne bruke dem så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger F Innarbeide behovene for - Bevegelseshemmede - Orienteringshemmede - Miljøhemmede F Husbankens livsløpsstandard retningsgivende

29 Side 29 Husbanken Grunnlån - Miljømål F Halvert energibehov i halvparten av husbankfinansierte nye boliger innen 2010 F Øke bruken av fornybar energi F Redusere energibruk i eksisterende bebyggelse så langt mulig F Fremme god byggeskikk

30 Side 30 Husbanken Kompetansesenter Kompetansetilskudd F Mål: Bidra til at de boligpolitiske målene blir nådd ved hjelp av kompetanseoppbygging, -spredning og informasjon F Særlig rettet mot: - kommunenes boligsosiale arbeid (prioritet: bostedsløsesatsingen) - utvikling av kommunale strategier og handlings- planer - Husbankens kvalitetsarbeid (universell utforming, miljø og byggeskikk)

31 Side 31 Husbanken Kompetansetilskuddet F Et robust kompetansetilskudd er svært viktig for fattigdomsbekjempelsen – Realisere strategien ”På vei til egen bolig” F Viktig for kommunal boligpolitikk – det gis støtte til utviklingsprosjekter F Også sentralt for metodeutvikling, nye samarbeidsformer, kunnskap og kompetanse

32 Side 32 Husbanken Kompetansetilskudd F Type tiltak: - Samarbeidstiltak med kommuner og andre aktører - Helhetlig områdeutvikling - Pilotprosjekter og konkurranser - Forskning og utredning F Stimulere til spredning av kompetanse og kunnskap om bolig- og byggemarkedet F Støtte interesseorganisasjoner for funksjons- hemmede

33 Side 33 Husbanken Kompetansetilskudd – Fakta 2004 F Antall prosjekt:143 F Bevilget beløp (mill kr): 31 F Antall prosjekter til: - Komm. boligpolitikk/planlegging 55 - Kunnskaps-/kompetanseutv. 49 - Informasjon og formidling 39

34 Side 34 Husbanken Boligtilskudd til prosjektering F Til dekning av prosjekteringsutgifter i forbindelse med oppføring av ny, kjøp av brukt eller utbedring av eksisterende bolig F Antall tilsagn 2004: 387 Bevilget beløp 2004: 3,8 mill. kr.

35 Side 35 Husbanken Boligtilskudd til tilstandsvurdering F Støtte til planlegging av større utbedrings- arbeider i borettslag eller sameier med mer enn 10 boliger F Legges særlig vekt på miljø og universell utforming F Antall boliger 2004: 10 600 Bevilget beløp 2004: 4,3 mill. kr.


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Regioninndeling for Husbanken 1. Hammerfest Nord-Troms og Finmark 2. Bodø Nordland, Sør- Troms og Svalbard 3. Trondheim Møre og Romsdal,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google