Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med elevrådet på yx vgs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med elevrådet på yx vgs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med elevrådet på yx vgs
1

2 Martin Pütz / www.elevombudet.no .
Skal bl.a. jobbe for å styrke elevrådene, og ved behov bistå elevråd / enkeltelever i rettighetssaker. Jobber også i forhold til lærlinger Sitter på fylkeshuset, men er ikke underlagt fylkeskommunens administrative ledelse Rapporterer direkte til fylkestinget. Elevombudet.no

3 Skoledagbok / kalender med ukens tips
Tips til forskjellige læringsmetoder Skolereglementet Hvordan klage på karakteren eller på opplæringen? Rettigheter og plikter Info om tilbud til ungdom i Kreative Trøndelag

4 Hva innebærer det å være tillitselev?
Hva er klassens time, og hvordan bruke den? Hvordan velge tillitsvalgte og elevrådsstyre? Hvilke funksjoner kan og bør en ha i et elevråd? Hvordan gjennomføre et elevrådsmøte? Arbeidet til administrasjonens kontaktperson for elevrådet. Informasjon om skolens råd og utvalg , samt andre innflytelseskanaler for elevrådet

5 Medbestemmelse i opplæringen Vurdering
Meny Elevrådsdrift Medbestemmelse i opplæringen Vurdering Elevenes arbeidsmiljølov (OLL §9a) Elevombudet.no

6 Om elevrådet i opplæringsloven
Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. (§11-6) Elevombudet.no 6

7 Om elevrådet i opplæringsloven
Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar. (§11-6) Jevnlige allmøter? Allmøteelevråd? Elevombudet.no 7

8 Felles skolereglement i ST!
Vedtatt av Fylkestinget våren 2007, etter initiativ fra Elevorganisasjonen i ST. Oppdatert mai 2010. Reglementet henviser ofte til opplæringsloven. Et nyttig oppslagsverk til gode steder om bl.a. hva loven gir deg rett til i forhold til elevmedvirkning! Lurer du på noe? Sjekk reglementet. Alle vedtak og bestemmelser må ha grunnlag i gjeldende reglement og lovverk. Skolen kan ha et eget lokalt reglement i tillegg til, men ikke i strid med det som står i felles reglement. Elevombudet.no

9 Om elevrådet og politisk medvirkning i felles skolereglement
Elevene har rett til at forholdene legges best mulig til rette for at de som velges som tillitsvalgte, kan utføre sine oppgaver, både lokalt på skolen, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå (FS §3.6) Skolen skal legge til rette for at elevene kan drive politisk og annen organisert aktivitet, blant annet ved bruk av skolens lokaler og utstyr (FS §6.1)

10 Felles retningslinjer for elevdemokrati i Sør-trøndelag
Hvordan skal elevrådet drives? Hvilke forpliktelser har elevrådet, og hva kan elevrådet kreve av skolen? Utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Elevorganisasjonen, politikere, skoleledere, lærerepresentanter og elev- og lærlingombudet. Vedtatt av Fylkestinget juni 2010

11 Hva er jobben til elevrådsveilederen?
Felles retningslinjer punkt 6: Om elevrådsveilederen / kontaktpersonen blant de ansatte Elevrådets kontaktperson blant de ansatte / elevrådsveilederen er viktig for elevrådets arbeid. Det er derfor skolens ansvar at denne kontaktpersonen innehar tilstrekkelig kunnskap om elevrådsarbeid samt er genuint interessert i å styrke elevrådsarbeidet. Elevrådsveilederen skal i samarbeid med elevrådet avklare sin rolle og sine oppgaver

12 Når og hvor ofte skal elevrådet møtes?
Felles retningslinjer punkt 7: Møteplan og møteaktivitet Elevrådet skal ha minst seks møter i året. Det skal vedtas en møteplan for et halvår ad gangen. Elevrådet skal i samarbeid med skolen finne et tidspunkt for elevrådsmøtene som er best mulig egnet for å samle de tillitsvalgte. Dersom elevrådets møteaktivitet opphører, er det elevrådsveilederens ansvar å bistå elevrådet slik at det avholdes jevnlige møter og om nødvendig vedtas en ny møteplan.

13 Hvordan skal tillitsvalgt kommunisere med klassen sin?
Felles retningslinjer punkt 8: Om de tillitsvalgtes kommunikasjon med elevene Det er av avgjørende betydning for elevrådets arbeid at de tillitsvalgte har en god dialog med elevene. Dette både for å få inn innspill til saker til elevrådet, og for å informere om saker som elevrådet jobber med. Skolen skal legge til rette for at de tillitsvalgte har en arena for kommunikasjon med elevene. Dette kan for eksempel gjøres ved at det avsettes en fast klassens time, eller ved at de tillitsvalgte etter avtale med faglærer får bruke deler av undervisningstiden. Det er den enkelte tillitsvalgtes ansvar at disse arenaene benyttes.

14 Hvilke saker skal elevrådet jobbe med?
Felles retningslinjer punkt 9: Saker som skal behandles i elevrådet Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Dette innebærer blant annet: Opplæringslovens § 9A (”elevenes arbeidsmiljølov”) Brukerundersøkelser HMS-problematikk Årlig evaluering av skolens handlingsplan mot mobbing Saker som omhandler elevmedvirkning i undervisningen og kvaliteten på opplæringen For øvrig kan elevrådet behandle alle saker som elevene ved skolen finner det naturlig at elevrådet behandler.

15 Elevundersøkelsen Gjennomføres hvert år i løpet av våren. Ble i 2009 besvart av 7679 av i alt 9982 elever (77 %). Viktige spørsmål om hvordan elevene trives på skolen, hvor fornøyde de er med lærerne, og hvor mye de føler at de får være med og bestemme. Resultatene blir brukt både internt på skolen, av rektor, og av fylkeskommunen / opplæringsdirektøren / politikerne, for å finne ut hva skolene må jobbe mer med. Bruk undersøkelsen for å si fra - gi ”seriøse” svar! Elevombudet.no

16 Hvordan skiller yx vgs seg fra gjennomsnittet i ST? Våren 2010
ølkjkløøjElevene øjølkjø Ølkløkkløk Elevene er mer lkøjkløDet Æølæølæø Elevene

17 - Jobbe for å få bedre inneluft / temperatur - Arrangere skoleball / nyttårsball / skoleavslutning etc - Jobbe for å få bedre kantine (kortautomat, bedre utvalg, lavere priser etc) - Jobbe for å få bedre uteareal rundt skolen - Drifte elevradio (over høyttaleranlegg i langfriminuttet) - Arrangere Operasjon Dagsverk - Mangel på klasserom / "hvor skal vi være?" - Problematikk rundt elever som roter og forsøpler (innføre ordning med egen "ryddeklasse" som går på rundgang?) - Klager på opplæringen eller enkelte lærere, hvordan sørge for at disse faktisk blir fulgt opp - Få bedre utstyr til yrkesfagelevene - Jobbe for bedre skolevei - Komme med innspill i forbindelse med ombygging på skolen - Jobbe for bedre og mer strukturert timeplan / bedre timestruktur - Arrangere førstehjelpskurs - Gi elevene bedre tilgang til IT - Arrangere aktivitetsdag - Jobbe for flere bussavganger - Jobbe for å få satt fram gratis frukt til elevene - Få værskur ute - Få parkeringsplasser til elevene - Arrangementer i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse - Skaffe skohylle til elevene Elevombudet.no

18 Valg av elevråd og styre
Felles retningslinjer punkt 4: Om valg av de tillitsvalgte Valget av de elevtillitsvalgte skal finne sted om høsten og være avsluttet senest 1 måned etter skolestart. I forkant av valget av tillitselever skal skolen sikre at elevene får informasjon om det ansvar man har som tillitselev, og det arbeidet dette medfører. Hva vet elevene før valget i klassene? Info? Valg til elevrådsstyret. Hvordan? Valgkomite? Verv? (leder, nestleder, sekretær, infosjef …) Informasjon etter valget? Ansatte, elever, media... Ikke måtte finne opp kruttet på nytt hver gang Toårsverv i styret? Opplæring? Skriftliggjøring? Grundige referater, maler for møteinnkallinger etc… Elevombudet.no 1818

19 Struktur og plan Vedtekter for elevrådet?
Hvem gjør hva? Hvilken rolle har elevrådet? Hvordan innkalles det til møte? Hvordan gjennomføres møtene? ”Spilleregler”… Arbeidsprogram? hva skal elevrådet jobbe med det kommende året, og hvordan? Saker i prioritert rekkefølge. Mål, og hvordan nå disse målene. Årsplan? Når skal elevrådet ha gjort hva? Faste tider for elevrådsmøtene? Faste møter med rektor eller stedfortreder? Elevrådsstyret har drøftingsrett med rektor i alle saker som angår elevenes arbeids- og lærlingsmiljø Grupper eller komiteer i elevrådet? … Elevombudet.no

20 Grupper innad i elevrådet
Er elevrådet inndelt i grupper? Hvilke? Noen eksempler Læringsgruppe, arbeidsmiljøgruppe, velferdsgruppe, Helse, miljø, sikkerhetsgruppe (HMS), kantinegruppe, arrangementsgruppe, rettighetsgruppe, avis/hjemmesidegruppe, aksjonsgruppe, PR-gruppe……. Elevombudet.no 2020

21 Elevrådet velger… Skolemiljørepresentanter
Har ansvar for å overvåke skolemiljøet til elevene, og skal få fritak fra undervisningen for å jobbe med skolemiljø. To skolemiljø-representanter har rett til å delta i skolens arbeidsmiljøutvalg når dette behandler saker som vedkommer elevenes skolemiljø. Representanter til skoleutvalget og skolemiljøutvalget… Elevombudet.no

22 Elevdeltaking: Skoleutvalg
Et rådgivende organ med vedtaksmyndighet. Kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Rektor kan delegere faste oppgaver til utvalget. Sammensetning i ST: Rektor, 2 elevrepresentanter, 2 representanter for de ansatte, 2 representanter for det lokale samfunnsliv, en kommunepolitiker, en fylkestingspolitiker. Elevombudet.no 22

23 Elevdeltaking: Skolemiljøutvalg
Skoleutvalget kan utvides til skolemiljøutvalg, men da skal elevrepresentantene være i flertall. Skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet Minimum 4 elever og 3 ansatte (skoleledelsen, en ansatt og en fra fylkeskommunen). Kan utvides, men elevene skal uansett være i flertall! Lovpålagt organ – Fylkestinget har i tillegg bestemt at det skal avholde MINST to møter pr år, og det skal vedtas en møteplan for et halvt år av gangen. Skolemljøutvalg på deres skole? Elevombudet.no 23

24 Noen eksempler på hva skolemiljøutvalget kan jobbe med…
Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a. ” §11-5a Rådgivertjenesten Tilgjengelig helsepersonell på skolen Lærere Time-struktur Skolestruktur (skoleutbygging i regionen) Læremidler (datautstyr, etc.) …typiske ”9a-saker” (psykososialt og fysisk miljø) Elevombudet.no

25 Og hva så??? Valg: Info / plakater, valgkomite, verv…
Krutt: Toårsverv, elevråd på høsten / styre på våren, opplæring fra kontaktlærer, skriftliggjøring… Struktur: Vedtekter, arbeidsprogram (hva), årsplan (når), faste møter med rektor? Grupper: Læringsgruppe, arbeidsmiljøgruppe, velferdsgruppe, HMS-gruppe, kantinegruppe, arrangementsgruppe, rettighetsgruppe, avis/hjemmesidegruppe, aksjonsgruppe, PR……. Skoleutvalg / skolemiljøutvalg (elevene i flertall!) Saker til elevrådet? Elevombudet.no 2525

26 Du har rett på god opplæring Med rettigheter følger plikter…
Medbestemmelse i undervisningen Du har rett på god opplæring Med rettigheter følger plikter… Elevombudet.no 26

27 Du har plikt til å… møte presis til opplæringen
være tilstede i opplæringen delta aktivt i opplæringen følge verneregler og bruke foreskrevet verneutstyr skaffe deg nødvendig utstyr og læremidler levere egenmelding eller legeattest ved fravær eller søke permisjon ved planlagt fravær bidra til et godt læringsmiljø vise god arbeidsinnsats ta godt vare på alt som hører skolen til, både ute og inne vise hensyn og respekt for de andre på skolen bidra til arbeidsro i timene opptre realt, pålitelig og høflig overfor de andre på skolen. Elevombudet.no 27

28 Medbestemmelse i undervisningen
Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og forskrift herunder læreplanverket. (Læringsplakaten) Elevene har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet (FS§3.5) Elevombudet.no 28

29 Medbestemmelse i undervisningen
Elevene har rett til medvirke i planleggingen av opplæringen i de enkelte fag, herunder fastsettelsen av frister for innlevering / gjennomføring av skriftlige og praktiske hjemmeoppgaver. Elevene har plikt til å overholde fastsatte frister (FS§5.5). Elevombudet.no

30 Tilpasset opplæring Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. (opplæringsloven §1.3) Elevombudet.no 30

31 Hvor mange læringsmetoder har du vært innom?
Selvstendig studiearbeid, fordypningsoppgaver, gruppearbeid, diskusjoner og debatter, besøk utenfra, ekskursjon, elevundervisning, prosjektarbeid, ungdomsbedrift, tavleundervisning, bruk av IKT, utplassering/praksis, intervju, rollespill Elevombudet.no 31

32 Hva kan elevrådet gjøre?
”Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen” Hva kan elevrådet gjøre? Elevombudet.no 32

33 Hvordan klage på opplæringen eller læreren?
RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ OPPLÆRINGEN Utarbeidet av en egen arbeidsgruppe bestående av bl.a. elever, rektorer og elev- og lærlingombudet – på oppdrag fra Fylkestinget Har vært i bruk siden høsten 2008 Overordnet prinsipp: Alle klager søkes løst på lavest mulig nivå Elevombudet.no

34 Rutiner for behandling av klager på opplæringen – ombudets kortversjon
Hvis mulig - ta det opp med den det gjelder. Muntlig eller skriftlig Ta kontakt med avdelingsleder eller rektor for å få hjelp Dette kan gjøres av eleven selv, tillitsvalgt eller foresatt Dersom dette ikke løser saken, kan skolen evt hjelpe til med å utforme en skriftlig beklagelse (dersom dette ikke allerede er gjort i trinn 1) som inneholder: Konkret hva det klages på, og hvorfor Hvilke endringer som ønskes Hvem som klager (underskrift) Skriftlig beklagelse sendes til rektor Rektor formidler beklagelsen til den det gjelder så snart som mulig. Rektor setter seg godt inn i alle sider av saken, behandler beklagelsen så snart som mulig og fatter vedtak i saken etter gjeldende regler. Rektors vedtak i saken skal begrunnes, og gis skriftlig Elever og foresatte har klageadgang dersom skolen ikke fatter vedtak om tiltak i saken innen rimelig tid. Det kan også klages på selve vedtaket. Fylkesmannen er endelig klageinstans (jmf OLL §9a-3) Klage på vedtaket sendes til rektor, som enten omgjør vedtaket til klagers fordel, eller videresender klagen til Fylkesmannen. Elevombudet.no

35 Vurdering Underveisvurdering Med karakter Uten karakter Sluttvurdering
Standpunktkarakter Eksamenskarakter Elevombudet.no

36 Underveisvurdering skal fremme din læring og utvikling - og gi læreren grunnlag for tilpasset opplæring og kunnskap om din progresjon er ment som redskap for å vise deg vei videre bl.a. i forhold til hva du bør jobbe mer med fram mot sluttvurderingen. skal i utgangspunktet ikke benyttes som redskap for å avgjøre din standpunktkarakter (sluttvurdering) gis med og uten karakter Elevombudet.no

37 Underveisvurdering med karakter
Karakterer på prøver, innleveringer, muntlige og praktiske prestasjoner i løpet av skoleåret. Terminkarakter. Skal gis med skriftlig eller muntlig begrunnelse og veiledning Elevombudet.no

38 Underveisvurdering uten karakter
En beskrivende vurdering av hvor du står i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget, og hva som skal til for at du skal kunne nå målene Kan gis skriftlig eller muntlig Skal inngå som en naturlig del av den daglige kontakten mellom deg og læreren Det skal gis minst to kortfattede underveisvurderinger i semesteret, og det skal dokumenteres skriftlig at slik vurdering er gitt. Elevombudet.no

39 Sluttvurdering: Standpunktkarakteren
skal ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av karakterer gitt på enkeltprestasjoner i løpet av året skal gi uttrykk for den kompetansen du har oppnådd i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget på det tidspunkt karakteren blir fastsatt skal ikke ta hensyn til dine forutsetninger. Dette gjøres i stedet gjennom tilpasset opplæring fram mot sluttvurdering. skal ikke ta hensyn til din faglige innsats og aktivitetsnivå i timen, eller evt manglende innlevering og manglende deltakelse på prøver. Dette kan derimot slå ut negativt i ordenskarakteren din Ditt fravær kan, om det blir omfattende nok, også medføre at grunnlaget for å sette fagkarakter mangler. Elevombudet.no

40 Altså: Følgende skal ikke ha noen innvirkning på din standpunktkarakter
Dine forutsetninger Manglende innlevering av oppgaver Om du er aktiv i timene eller ikke Høyt fravær Karakterer gitt på enkeltprestasjoner i løpet av året Manglende innlevering av oppgaver, liten aktivitet i timene eller ugyldig fravær kan bidra til at du får nedsatt karakter i orden Dersom fraværet ditt blir høyt nok (uansett grunn), kan læreren mangle grunnlag for å sette standpunktkarakter. Elevombudet.no

41 Mer om det å ikke få sluttvurdering
Det skal gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle om lærer evt ikke har grunnlag til å gi deg termin- eller standpunktkarakter i et fag. Allmenngyldige regler av typen ”mer enn 10% fravær fører til at det ikke settes karakter” er dermed i strid med dette. Dersom læreren ikke har grunnlag for å gi deg karakter, må skolen legge forholdene til rette for at du likevel kan få en mulighet til å vise din kompetanse før du evt mister karakter i faget. Du bør altså få en ny sjanse til å vise din kompetanse. Stort fravær er i seg selv ingen grunn til ikke å få vurdering Det er ditt ansvar som elev å benytte deg av den ekstra sjansen skolen gir deg. Dette forutsetter altså at du selv gjør en innsats for å vise din kompetanse når skolen tilrettelegger for det. Elevombudet.no

42 Karakterer i orden og atferd
Det skal legges størst vekt på 2. termin når disse karakterene settes Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser når disse karakterene settes Det er viktig at det føres anmerkninger, slik at setting av karakteren blir mest mulig rettferdig. Alle anmerkninger skal føres i et digitalt system med innsynsmulighet for deg og dine foreldre. Det skal gjøres en individuell vurdering når din ordens- og atferdskarakterer fastsettes. Allmenngyldige regler av typen ”ti anmerkninger gir nedsatt orden” er i strid med dette. Elevombudet.no

43 Felles skolereglement om orden
Elevenes orden skal være preget av at de viser en god arbeidsinnsats har arbeidsvaner som er preget av ansvar og orden, møter presis til timer og avtaler melder fra til skolen dersom de må forlate skolen i løpet av dagen holder skolens område rent og ryddig tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med bøker og annet læringsmateriell Elevombudet.no

44 Felles skolereglement om atferd
Elevens atferd skal være preget av at de viser hensyn og respekt for andre holder arbeidsro i timene og viser respekt for opplæringen opptrer realt, pålitelig og høflig overfor andre. Dette gjelder både på skolens område, på skoleveien og ellers når skolen har ansvaret for tilsynet med elevene. Elevombudet.no

45 Varsling Det skal varsles skriftlig om
fare for nedsatt standpunktkarakter i orden eller atferd dersom det er fare for at lærer mangler grunnlag for å sette termin- eller standpunktkarakter i et fag Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og slik at du likevel skal ha muligheten til å få vurdering eller god orden eller atferd dersom du forbedrer deg. Elevombudet.no

46 ”Elevenes arbeidsmiljølov” -§9a i OLL
Elevombudet.no

47 ”Elevenes arbeidsmiljølov” -§9a i OLL
§9a i opplæringsloven. Gyldig siden 1. April 2003 Elevers rettigheter  uavhengig av skolens økonomi Generell innledning: ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” (§9a-1) Skiller mellom fysisk og psykososialt miljø… Elevombudet.no

48 Fysisk innemiljø (§9a-2)
Bl.a. krav om inneluft, lys og temperatur. Veileder til forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv: Innetemperatur grader (helst ikke over 22 grader). Over 26 grader maks to sommeruker. ”Det bør finnes termometer i alle undervisningsrom i skoler” Norm for inneluft: bl.a. co2-mengden. Maks 0,10 % Sopp, mugg, fukt etc… Renhold og innredning av klasserom WC, garderober, tilgang til drikkevann etc ”Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira.” Stol og pult… Elevombudet.no

49 Om avvik fra normene: Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. (§9a-2) Elevombudet.no

50 Elevundersøkelsen om fysisk innemiljø
Over halvparten av elevene på vgs i Sør-Trøndelag er ikke fornøyd (bare litt fornøyd eller ikke særlig fornøyd) med: Luften i klasserommene (56%, hvorav 36% ikke særlig fornøyd) Temperaturen i klasserommene (59%, hvorav 35% ikke særlig fornøyd) Sør-Trøndelag er ganske likt landsgjennomsnittet på elevundersøkelsen, men skiller seg ut noe negativt i forhold til inneluft og temperatur. Kilde: Elevundersøkelsen 2007 Elevombudet.no

51 Kunnskapsdepartementet sier:
”Forhold som skader elevene eller gjør elevene syke er klart i strid med loven. Men også dersom dårlig luftkvalitet eller for varme klasserom gir elevene hodepine eller gjør dem trette, vil dette være lovstridig.” (Veileder til opplæringsloven kapitel 9a) Elevombudet.no

52 Det psykososiale miljøet
”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” (§9a-1) Elevombudet.no

53 Hva er psykososialt miljø?
”Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen.” (veileder til 9a) Elevombudet.no

54 De ansattes ”handlingsplikt”
”Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.” (§9a-3) Elevombudet.no 54

55 ”Handlingsplikten” og hele §9a gjelder også i forhold til:
Hva går under 9a? ”Handlingsplikten” og hele §9a gjelder også i forhold til: negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende, funksjonshemming,. klær, tro, dialekt osv. (veileder til 9a) en opplæringssituasjon som ikke bygger opp om læringsmiljøet Elevombudet.no

56 Hvordan si fra når ting ikke er sånn som de skal?
Begynn alltid nederst i systemet! Ta det hvis mulig først opp med den det gjelder. Bruk evt tillitsvalgt / elevrådet. Ta det opp med lærer, rådgiver, avdelingsleder eller rektor. Skolen har plikt til å hjelpe deg i prosessen og vise vei! Ta også gjerne kontakt med elevombudet for tips eller hjelp. Elevombudet.no 56

57 Skjer det ingenting? Bli skriftlig.
Beklagelse til ledelsen. Skal besvares snarest. Ikke fått noen respons innen 14 dager? Videresend beklagelsen til fylkesmannen. Fått svar fra skolen, men ikke fornøyd? Klag på vedtaket til rektor. Rektor omgjør enten vedtaket til din fordel, eller videresender saken til fylkesmannen. Saksbehandlingstid hos fylkesmannen er maks en måned, som regel mye kortere (ned til tre dager) Elevombudet.no

58 Skolens ansvar for å drive jevnlig kontroll
Skolen skal aktivt drive et systematisk arbeid og føre internkontroll for å følge opp at kravene i ”arbeidsmiljøloven” §9a blir innfridd. Skolen har også ansvaret for den daglige gjennomføringen av dette. (fra §9a-4) Elevene skal engasjeres i skolemiljøarbeidet Elevrådet kan stille med to skolemiljø-representanter i arbeidsmiljøutvalget. Elevombudet.no

59 ”Elevenes arbeidsmiljølov” §9a skal tas på alvor!
Med bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrifter gitt i medhald av det. Medverknad blit straffa på same måten (§9a-7) Elevombudet.no

60 Og hva så? Inneluft og temperatur
Innredning, pulter og stoler (fysisk miljø) Mobbing fra medelever? Mobbing fra lærer? (psykososialt miljø) Blir dette fulgt opp av skolen (internkontroll - §9a-4)? Blir elevene informert? Hva kan være elevrådets rolle i dette? Når bør man skrive skriftlig klage? Kan elevrådet ha en rolle i dette? Elevombudet.no 60

61 Elevombudet på Fronter

62

63 Svar på vanlige spørsmål, nyttige lenker, nyheter fra elevombudet med mer… Kontakt ombudet via kontaktskjemaet på elevombudet.no, eller på telefon Elevombudet har selvfølgelig taushetsplikt!

64 Finn en sak dere ønsker å jobbe for i elevrådet
For eksempel gjennomføre et arrangement/temadag/skidag? Legge en strategi for å synliggjøre elevrådet bedre? Jobbe for en bedre kantine? Bedre helsetjeneste eller rådgivertjeneste? Få i gang elevradio? Jobbe for et bedre sosialt miljø på skolen? Gjøre elever mer bevisste på sine rettigheter? Få en mer attraktiv skolegård? Mer elevmedbestemmelse og bedre opplæring i timene? Eller aller helst – noe dere finner på helt selv? Finn ut hvordan dere / elevrådet kan jobbe med saken For eksempel hvordan få med elever eller lærere eller ledelse på at det er en god ide? Finansiering (hvis nødvendig)? Hvordan gå fram om det er en rettighetssak (hvem skal man ta det opp med, hvordan…)? Hva om dere ikke blir hørt? Hvordan få folk til å bry seg? Presenter den for resten av elevrådet Når gruppearbeidet er ferdig, får hver gruppe noen minutter til å presentere og ”selge inn” saken til resten av elevrådet. Vær mest mulig konkrete på hvordan elevrådet kan jobbe videre med saken!

65 Forslag til vedtekter (regler for elevrådet)?
Forslag til arbeidsprogram (hva skal elevrådet jobbe med det kommende året, og hvordan)? Forslag til årsplan (hvordan skal elevrådet bruke tiden det kommende året)? Handlingsplan for hvordan engasjere hele elevrådet (ikke bare styret)! Arbeidsdeling, grupper etc… Hvilke strategier vil elevrådet bruke for å nå fram? På skolen? Media? Fylkespolitikerne? Andre? Dra i gang en aksjon? Planlegge en markedsførings- og infokampanje for elevrådet på skolen og i nærmiljøet… Elevombudet.no 65


Laste ned ppt "Møte med elevrådet på yx vgs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google