Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra IA arbeidet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra IA arbeidet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra IA arbeidet
Bodil Irene Helgeland Arbeidslivssenteret i Oslo april 17

2 Bakgrunn Innføring av nye rutiner og regler Endring av praksis
Endringer av lovverk Innføring av nye rutiner og regler Endring av praksis Intensjonsavtalen ble undertegnet av regjeringen og partene i arbeidslivet 3 okt Avtalen ble evaluert høsten 2003 og det ble bestemt videreføring frem til Ble på nytt evaluert høsten 2005 og det ble inngått en ny intensjonsavtale til I den nye avtalen opprettholdes målene i den tidligere avtalen, MEN fokuset er blitt flyttet: Det heter nå at intensjonsavtalen skal BIDRA til : At en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet Reduksjon i sykefravær og uføretrygd At den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes aktivt i arbeid april 17

3 Hva har blitt gjort ? Fokus på IA handlingsplaner og konkretisering av målformuleringer for virksomheten I hovedsak revidering av sykefraværsrutinene/HMS Opplæring og kompetanseheving av ledere og medarbeidere Tettere samarbeid og dialog med TK, BHT, fastlege og Hjelpemiddelsentralen Prosjekter som arbeidsform - igangsatt flere steder Mange tiltak kan nevnes her som: Kartlegging og analyse av sykefravær og arbeidsmiljø på tjenestesteder som har spesielle utfordringer (høyt fravær) Fravær til nærvær Arbeidsglede Kommunikasjon og samtalekurs Tilrettelegging og funksjonsvurdering (individuelle oppfølgingsplaner) Legeprogrammet Fysisk trening og stressmestring med mer. april 17

4 Erfaringer - Før og etter IA avtalen
STAMI Ansatte i bedrifter uten IA avtale har hatt en sterkere økning i sykefraværslengden Sykemeldingstilfeller for personer ansatt i en IA bedrift var kortere enn for bedrifter uten avtale Antallet uførepensjoner har hold seg lavt for ansatte i IA bedrifter Kan ikke bruke fraværsprosenten alene som et måltall på om man har lykkes med å skape et mer inkluderende arbeidsliv Linda Størfjord: Forskere har sett på utviklingen av sykefraværet før og etter IA avtalen. 13300 personer har blitt fulgt gjennom 11 år fra 1992 til 2004. Offentlig sektor? april 17

5 Erfaringer – hva har gitt resultater?
SINTEF 2004 Ingen tiltak virker over alt og alltid Alle tiltak må tilpasses lokalt av de som skal leve med tiltakene Uten lokal tiltro til et tiltak vil det ikke virke Prosess like viktig som tiltakene Godt nærværsarbeid er en kontinuerlig prosess og man kan aldri stoppe Gaute Knutstad/Hans Torvatn Høsten 2004. Sykekassen opprettet i 1956 LO/NAF Utvikling i kortvarig sykefravær har ikke vært påvirket av endringer i lovgivningen Langvarig sykefravær har svingt hele tiden på nasjonalt nivå IA avtalen er frivillig å inngå – ikke et pålegg. Motivasjon som drivkraft.. april 17

6 Erfaringer Oslo Kommune
Stabilt sykefravær og nedgang i uførepensjoneringen? Mye godt arbeid på ulike tjenestesteder Vanskelig å få til i hel skala Sammensatte og komplekse utfordringer Krever kontinuerlig fokus! Utfordring med mange fremmedspråklige som snakker dårlig norsk, samt store kulturelle forskjeller i arbeidslivet. Vi konkurrerer om å bli prioritert – en del av den daglige driften – ikke noen man tar frem av og til.. Forutsetter fokus – når opplæring/implementeringen er ferdig overføres til linjen.. Hvem tar ansvaret for å videreføre og igangsette prosjekter?? Forutsetter systematikk og struktur – prosjektplaner, eks. for en 4 års periode? Ofte tilfeldig?? Tenke grupper eks. hjemmetjeneste, barnehager, etc. Prosjekter på tvers av bydeler?? Fordrer til mer samarbeid! april 17

7 Suksesskriterier Forankring hos ledelsen Motivasjon og engasjement
Vilje til å gripe fatt i utfordringene Avsette tid og ressurser Kompetent nøkkelpersonell som ansvarlige pådrivere Ledere og medarbeidere deltar og engasjerer seg Rapporteringssystemer som støtter opp under IA arbeidet Avslutning: Vi/dere sammenligne oss med gartnere som sår frø og luker bort ugress. Et tolmodighetsarbeid, det vil ta tid før frøene vil begynne å spire. De vil trenge næring og tilstedeværelse. Uten det vil det dø ut.. april 17


Laste ned ppt "Erfaringer fra IA arbeidet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google