Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen!

2 Agenda 1 - Åpning. Møteleder Marit Sanner. 3 min.
2 - Delegasjon til skolene. Skoleetatens hovedutfordringer.       Skoledirektør Marie Føreland. 20 min. 3 - Samspill og rolleforståelse. Thor Hardeland. 20 min. 4 - Hvordan skolene i Kristiansand skal styres. Mandat- gjennomgang med vekt på betydningen av forankring.   Skoledirektør Marie Føreland. 30 min. P A U S E.  15 min.

3 Agenda 5 - Politikernes rolle. Leder av oppvekststyret Jørgen Kristiansen. 20 min. 6 - Styrets arbeid i praksis. Styreleder på Wilds Minne skole Svein Jordbrudal i samarbeid med skolens rektor Rune Heggdal. 20 min. 7 - KOMFUGs rolle og funksjon. Styremedlem og koordinator i KOMFUG John Pedersen. 20 min. 8 - Diskusjon. Møteleder Marit Sanner. 30 min. 9 - Avslutning. Møteleder.

4 Rektor har fullt ansvar innen
Personal Økonomi Fag Organisasjon Dette innebærer at avgjørelser innen disse områdene ligger ute på den enkelte skole, men at rektor må forholde seg til vedtak som er fattet sentralt eller lokalt. Rektor må forholde seg til de økonomiske rammer som bystyret bevilger, og som blir fordelt til skolene på en mest mulig rettferdig måte. Noe ligger sentralt: Strøm Svømmeundervisning Skyss Lønnsforhandlinger Permisjoner, pensjoner

5 Delegasjon av myndighet
Fordel: Mulighet for større fleksibilitet Kan prioritere ut fra skolens behov Lokale variasjoner Kan overføre midler mellom budsjettårene Ulempe: Større arbeidsbyrde Rapportering Større ansvar Behov for ny kunnskap

6 Oversikt over skoleetaten
Leirskole Svømmeundervisning Svømmeundervisning

7 Utfordringer for skoleetaten
Utbygging Utbyggingsprosessene og endret pedagogikk i nye lokaler De som får nye muligheter, og de som ønsker å få det Stortingsmelding 30 Og ny læreplan Skoleplakaten Endring i både lærer- og lederrollen Ikke klasser, basisgrupper med kontaktlærer Den kommunale satsingen på lesing, skriving og regning knyttet opp mot læringsstrategier og ulike læringsvansker Kompetanseheving De tunge elevsakene Elever med psykiske problemer Vanskelige familieforhold Kriminalitet, spesielt utsatt ungdom Dokumentasjon Gjelder både elever og ansatte

8 Skoleplakaten Det er nødvendig å definere visse prinsipper som skal ligge til grunn for virksomheten i skole og lærebedrift. "Rammeverket for kvalitet i opplæringen - Skoleplakaten" vil danne grunnlaget for å utvikle et best mulig læringsmiljø og læringsutbytte for elevene og lærlingene og å utvikle skolen og lærebedriften som lærende organisasjoner. "Skoleplakaten" skal knyttes opp mot vurdering, rapportering og tilsyn. Plakaten erstatter den tidligere "Broen". Slik lyder Skoleplakaten Skolen og lærebedriften skal: Gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter. Stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tekning. Stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Legge til rette for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig arbeid. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydeligere ledere og som forbilder for barn og unge. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. Fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Legge til rette for at foresatte og lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Dette rammeverket foreslår departementet at fastsettes som forskrift i medhold av opplæringsloven. Ved at slike grunnleggende prinsipper nedfelles i forskrift, blir de også gjenstand for tilsyn. Dette må også sees i sammenheng med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

9 Samspill og rolleforståelse
Hvorfor det er viktig at ansatte, foreldre og elever medvirker i styringen av skolene. Thor Hardeland KOMFUG

10 Hensikt Roller Bevisstgjøre hverandre Holdning - helhet Se muligheter…
…innenfor rammene!

11 Bakgrunnen… … til FAU-ledere, rektorer og styreledere:
Forskjellighet – til de grader! Likhet: Samme ”båt”! Problem eller mulighet?

12 Summegrupper Snakk et par minutter med den som sitter ved siden av deg: Ser du mest problemer eller muligheter ved å trekke foreldre/foresatte tett inn i styringen av skolene?

13 Foreldrenes rolle Læreplanverket L97:
”Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn…” ”Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves i samarbeid mellom hjem og skole.”

14 FAU-leders og styreleders roller
FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg): Rent foreldre-organ … og viktig bindeledd! Styret: Hele skolens organ Kritisk faktor: Samspill!

15 Rektors rolle ”Kjentmann” og premissleverandør
I mange tilfeller skolens beslutningstaker! Et godt samarbeid og samspill står og faller på rektors holdning! Kjære rektor: Gi styret saker – lytt til styret!

16 Grensesnitt skole - samfunn
Hvorfor er skolen til? Hva skal skolen gjøre? Foreldrene er representanter for ”resten av” samfunnet! Her er det en betydelig ressurs: Bruk den!

17 Nye læreplaner Det skal utvikles nye læreplaner i alle fag i grunnopplæringen. De skal få lavere detaljeringsgrad, men vil fortsatt være fastsatt som forskrift De første læreplanene tas i bruk fra 2006, resten fra 2007 og 2008.

18 Summegrupper Snakk et par minutter med den som sitter ved siden av deg: Bør foreldre/foresatte være en høringsinstans med stor innflytelse i arbeidet med å utvikle de nye læreplanene? Hvorfor? Hvorfor ikke?

19 Hva er viktigst for gode resultater?
Undersøkelse fra flere land i Europa: De skolene som utmerket seg, var de som hadde fått til et godt samspill mellom ansatte, foreldre og elever! Dette sikrer forankring, som igjen gir tilhørighet!

20 Gode og dårlige sirkler
En knallhard ”naturlov”: Gode sirkler har en tendens å forsterke seg til det bedre Dårlige sirkler forsterker seg gjerne også: Det blir bare verre! Vi har utfordringen!

21 Fotball – også her! Lykke til! Oppskriften til Nils Arne Eggen:
”Gå på banen for å gjøre de andre gode!” ”Spill på go’foten!” Lykke til!

22 Agenda 1 - Åpning. Møteleder Marit Sanner. 3 min. 2 - Delegasjon til skolene. Skoleetatens hovedutfordringer.       Skoledirektør Marie Føreland. 20 min. 3 - Samspill og rolleforståelse. Thor Hardeland. 20 min. 4 - Hvordan skolene i Kristiansand skal styres. Mandat- gjennomgang med vekt på betydningen av forankring.   Skoledirektør Marie Føreland. 30 min. P A U S E.  15 min.

23 Styret er delegert fullmakt innen følgende områder:
Vedta strategiplan for skolen som omfatter skolens visjon og mål for virksomheten. Vedta planer for samarbeidet mellom hjem og skole, herunder retningslinjer for foreldrekonferanser og foreldremøter. Vedta skolens reglement. Vedta fritidstiltak. Fatte vedtak i saker vedrørende trafikkforhold og hvordan skoleveien skal gjøres tryggere. Vedta verne- og helsetiltak for elevene. Vedta plan for skolens informasjonsvirksomhet. Vedta gjennomføring av brukerundersøkelse og oppfølging av disse. Vedta gjennomføring av trivsels-/mobbeundersøkelser og oppfølging av disse.

24 Rektor skal legge følgende saker fram for styret til drøfting og orientering:
Skolens bemanningsplan. Opplæringsplan for ansatte. Skolens budsjett. Disponering av eventuelt overført overskudd og tiltak for å dekke inn eventuelt underskudd. Salg eller kassering av utrangert inventar og utstyr. Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, herunder handlingsprogram. Disponering av undervisningstimetallet ved skolen. Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten. Planer for tilbygg/ombygging, ominnredning og vedlikehold av skoleanlegg. Utenlandsreiser, leirskole og turer med overnatting. Skolens tilbud av tilvalgsfag. Opptak av barn til SFO dersom det er et begrenset antall plasser.

25 Slik kan en innkalling skrives:
Innkalling til møte i styret ved _____________ skole. Dato: dato, tidspunkt Sted: Innkallingen gjelder …….. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. Saksliste: Saknr.: Sakstittel 01 / Skolens reglement. Forslag til vedtak: Vedlegg: 02 / Opplæringsplan for de ansatte. Rektor tar innspill fra styret med i den videre behandling av saken. Endelig plan legges fram for styret til orientering. _________ skole xxx Rektor/sekretær for styret

26 Slik kan et referat skrives:
Referat fra møte i styret ved _______________ skole. Dato: Tilstede: Forfall: Saknr. Sakstittel 01 / Skolens reglement Vedtak: 02 / Opplæringsplan for de ansatte. Styret kom med følgende innspill til rektors videre arbeid med saken, _________ skole xxx Rektor/sekretær for styret

27 Slik kan en særutskrift se ut.
Til skoleetaten v/skoledirektør Vedrørende høring ”………………..”. Særutskrift fra protokoll, sak nr. /04 Styret ved ________ skole har fattet følgende vedtak vedr. høring ”……..” _________________ skole Rektor/sekretær for styret

28 Nyttige dokumenter Læreplanen Opplæringslova Kommuneplanen
Handlingsprogram for kommunen Handlingsprogram for etaten Handlingsprogram for skolen Etatens årsrapport Virksomhetsplan Stortingsmelding 30 (skoleplakaten) Nettsider

29 P A U S E.  15 min

30 Agenda 5 - Politikernes rolle. Leder av oppvekststyret Jørgen Kristiansen. 20 min. 6 - Styrets arbeid i praksis. Styreleder på Wilds Minne skole Svein Jordbrudal i samarbeid med skolens rektor Rune Heggdal. 20 min. 7 - KOMFUGs rolle og funksjon. Styremedlem og koordinator i KOMFUG John Pedersen. 20 min. 8 - Diskusjon. Møteleder Marit Sanner. 30 min. 9 - Avslutning. Møteleder.

31 v/ Jørgen H. Kristiansen, leder Oppvekststyret
Opplæring av styrene Politikernes rolle v/ Jørgen H. Kristiansen, leder Oppvekststyret 4. og 7. okt 2004

32 Agenda – politikernes rolle
Politisk organisering Oppvekststyret / mandat Skolestyrenes mandat Politikernes rolle i oppvekststyret og i skolestyrene Rollefordeling - samspill Politiske prioriteringer og føringer Byen vår Oppsummering

33 Politisk organisering i Kr.sand
Andre styrer: - Havnestyret, Kr.sand boligstiftelse, Valg og Honorarkomiteen Andre påvirkningsveier: Partienes gruppemøter

34 Oppvekststyret - medlemmer
Navn Parti Funksjon Jørgen H. Kristiansen KrF Leder Trond H. Blattmann Ap Nestleder Lilli O. Guttormsen Medlem Hedvig Benneche SV Daniel Nordgaard Sissel Mosby Nilsen Per Sigurd Sørensen H Ellen Skeie Hansen Ida Elise Thrane Frp (politisk agenda)

35 Oppvekststyrets mandat
Oppvekststyret er opprettet i henhold til kl. § 10 nr 1 Oppvekststyret har som ansvarsområde de oppgaver innenfor undervisning og barnehage som kommunen har ansvar for. Dette gjelder oppgaver som bl.a fremgår av: -Kommuneloven, -Lov om grunnskolen, -Lov om voksenopplæring, -Lov om barnehager Oppvekststyret har den løpende politiske ledelse og kontroll med de oppgaver og virksomheten som styret er tillagt ansvar for.

36 Skolestyrenes mandat Styret er delegert fullmakt innenfor følgende områder: Rektor skal legge følgende saker frem for styret til drøfting og orientering: Vedta strategiplan Vedta planer for samarbeid hjem/skole Vedta skolens reglement Vedta fritidstiltak Trafikkforhold / skolevei Verne og helsetiltak for elevene Plan for skolens informasjonsvirksomhet Vedta gjennomføring av brukerundersøkelser Trivsel og mobbing Salg av utrangert utstyr Planer for tilbygg/ominnredning og vedlikehold Reiser, leirskole og turer med overnatting Skolens bemanningsplan Opplæringsplan for ansatte Skolens budsjett Disponering av overskudd/ dekke underskudd Virksomhets- og utviklingsplaner, handlingsprogram Disponering av undervisningstimetallet Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten Skolens tilbud av valgfag Opptak avbarn til SFO om begrenset plasser

37 Rollefordeling - politisk
Politikernes rolle i skolestyrene Fortelle hvordan man kan ta opp en sak politisk Lytte og få en føling med skolehverdagen Komme med gode og konstruktive innspill Bidra med kunnskap om de politiske sidene av sakene Politikernes rolle i Oppvekststyret Det er få saker etter at delegasjon ble innført Vedta saker som kommer til politisk behandling Være et lytterør for skolene Politikernes rolle i Bystyret Vedta skolesakene som må helt til bystyret

38 Rollefordeling – et puslespill
Rollefordeling – et puslespill? - avhengig av gjensidig tillit og respekt Rektor Administrasjon Skoledirektør Skolestyre Foreldre KOMFUG FAU Barn/elever Elevråd Politikere

39 Tillit til styrene, rektor og foreldrene
Subsidaritetsprinsippet – nærhet Samspill med rektor: Legge frem meningsfulle saker Viktig at gode ideer og tanker kan bli delt mellom styrene – ”best practice”

40 Mitt fokus – politiske føringer
Mobbing Fysisk aktivitet ”Vi har det godt, men det er alt vi har!” Økonomi Utvikle den lokale skolen

41 Mobbing Barneombudets definisjoner på mobbing:
Å bli kalt navn Å bli ertet og trakassert over lang tid Å bli dyttet og dratt rundt omkring Å bli slått eller angrepet Å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt Å få et rykte om seg spredt Å bli ignorert og satt utenfor Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller noe annet en eier Å bli angrepet på grunn av rase eller religion

42 Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet hver dag! Hva skjer med våre barn?
Akershus 1968 og 1997 Rekrutter i forsvaret Eksempler – Vågsbygd Skole

43 Hvordan har andre land det? -økonomi
Vår vennskapsby Analfabetisme i Bangladesh (Definisjon: Personer over 15år som ikke kan lese og skrive) Hele befolkningen: 56.9% Gutter: 46,1% Jenter: 60,2%

44 Utvikle den lokale skolen
Jeg ønsker å gi skolene større pedagogisk handlingsrom til å utvikle sine egne prosjekter og ideer og ulike måter å organisere skolearbeidet på Skolen må ta utgangspunkt i læreplanens generelle del, men få større frihet til å praktisere individuelle forsøksordninger slik at skolehverdagen utformes lokalt og den sentrale styringen begrenses

45 Byen vår 100% over 15 år kan lese og skrive per definisjon
Over 83% av elevene og foreldrene er tilfreds med skolen 94,8% av elevene svarer at de ikke blir mobbet

46 Oppsummering Vi er mennesker med forskjellige roller i skolen, men vi har alle en felles interesse av at våre barn skal få en trygg oppvekst og at de skal lære å mestre livet Så lenge det er mulig å gjøre ting bedre i Kristiansand, har vi som politikere en plikt til å gjøre det!

47 Agenda 5 - Politikernes rolle. Leder av oppvekststyret Jørgen Kristiansen. 20 min. 6 - Styrets arbeid i praksis. Styreleder på Wilds Minne skole Svein Jordbrudal i samarbeid med skolens rektor Rune Heggdal. 20 min. 7 - KOMFUGs rolle og funksjon. Styremedlem og koordinator i KOMFUG John Pedersen. 20 min. 8 - Diskusjon. Møteleder Marit Sanner. 30 min. 9 - Avslutning. Møteleder.

48 Agenda 7 - KOMFUGs rolle og funksjon.
5 - Politikernes rolle. Leder av oppvekststyret Jørgen Kristiansen. 20 min. 6 - Styrets arbeid i praksis. Styreleder på Wilds Minne skole Svein Jordbrudal i samarbeid med skolens rektor Rune Heggdal. 20 min. 7 - KOMFUGs rolle og funksjon. Styremedlem og koordinator i KOMFUG John Pedersen. 20 min. 8 - Diskusjon. Møteleder Marit Sanner. 30 min. 9 - Avslutning. Møteleder.

49 Et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Kristiansand
Vår rolle! MORTENS

50 Ca 1000 foreldrekontakter (FAU) Kommunalt foreldreutvalg 2004
Oppbygging 15 000 foreldre elever i grunnskolen 37 Elevråd 108 foreldre i styrene Ca 1000 foreldrekontakter (FAU) Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 7 Årsmøte i Kommunalt foreldreutvalg Kommunalt foreldreutvalg 2004 Styremedlem: Vara: sone 1 Morten Elieson (leder) Esther Drangsholt sone 2 John Pedersen Kari Bergstad Tredal sone 3 Svein Olaf Olsen Evy Le Page sone 4 Geir Jønsrud Turid Storkås sone 5 Åse Gunn Hogga Marit Sanner sone 6 Thor Hardeland Ronald Mikalsen sone 7 Knut Owing Fredrik Dahl

51 KOMFUG/FAU ikke bundet av linjen
Statsråd/Storting Bystyre KOMFUG Oppvekststyre Tilsyn Skoledirektør FAU Styre Hensikt. KOMFUG/FAU ikke bundet av linjen Foreldrekontakter Rektor Foreldreråd Ansatte

52 Hvorfor? Foreldrene har hovedansvaret for sine barns oppvekst og læring! Foreldrenes engasjement har betydning for den enkelte elevs utbytte!

53 Parter i samarbeid Skole Foreldre Elev Undervisnings personale
Andre tilsatte 1. Loven definerer fire parter som skal samarbeid 2. Samarbeid er likeverdighet 3. Samarbeidet skal gi den beste skolen i landet

54 KOMFUG - og den enkelte skole
Bistå den enkelte skole - kontakt med (FAU). Vedlikeholde og kommunisere via nettstedet Opplæring av klassekontakter og tillitsvalgte foreldre. Støtte foreldrearbeidet på skolene (FAU). Informasjonsarbeid Idéskaping og erfaringsutveksling Temamøter Sonemøter 1-2 ganger pr år

55 KOMFUG – og forholdet til skole- administrasjon og politikere
Ivareta foreldrenes interesser Hørings- og rådgivende utvalg Godt samarbeid og god dialog – ”medspiller” Synlige og aktive

56 Saker og møter Årsmøtet avholdes april/mai
To representanter fra hver grunnskole deltar på årsmøte, fortrinnsvis leder FAU og leder i styret ved skolene i kommunen. Årsmøtet velger styret, vedtar arbeidsplan, budsjett og vedtekter Styret har minst 10 møter pr år. Alle dokumenter legges på nettsiden Har faste møter med skoleadministrasjonen Tale- og forslagsrett i oppvekstutvalget. Vi skal være høringsorgan i alle saker som angår skole og oppvekst Delta i utvalg og utviklingsarbeid

57 Arbeidsområder 03-05 Struktur Trivsel på skolen
Fysisk aktivitet i skolen Økonomi

58 Nettsiden vår 1) Bruk søk funksjon 2) Saker til FAU 3) Tema

59 Forventinger til FAU og styreleder
Møt på våre årsmøter! Svar på våre henvendelser! Møt på sonemøter! Bruk nettsiden vår og fanen SAKER TIL FAU Registrer e-post adresser for hele FAU på nyhetsbrev!

60 Foreldre-engasjement er avgjørende!
KOMFUG i Kristiansand er avhengige av et trykk fra skolene! Det er lov å bry seg!!!

61 Agenda 5 - Politikernes rolle. Leder av oppvekststyret Jørgen Kristiansen. 20 min. 6 - Styrets arbeid i praksis. Styreleder på Wilds Minne skole Svein Jordbrudal i samarbeid med skolens rektor Rune Heggdal. 20 min. 7 - KOMFUGs rolle og funksjon. Styremedlem og koordinator i KOMFUG John Pedersen. 20 min. 8 - Diskusjon. Møteleder Marit Sanner. 30 min. 9 - Avslutning. Møteleder.


Laste ned ppt "Velkommen!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google