Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bekkelaget skoles visjon:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bekkelaget skoles visjon:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bekkelaget skoles visjon:
Vi går foran i en ny skolehverdag, med individuell læring i et sosialt fellesskap!

2 Dette skal vil snakke om
Hva er IUP? Hvordan er systemet bygget opp? Elementene. Krav i Kunnskapsløftet – slik møter vi dem i vårt system.

3 Virkelighetsteori..

4 Bakgrunn for vårt valg En erkjennelse:
Vi arbeidet med arbeidsplaner for elevene, og var gode på differensiering. Differensiering er ikke det samme som individualisering. Tilpasset opplæring er individualisering.

5 Etter mye leting fant vi til slutt en modell i Helsingborg.
Kollektiv forståelse for oppdraget, og enighet om å prøve ut IUP. Vi utviklet vårt eget system.

6 IUP

7 Hva er IUP? Individuelle utviklingsplaner.
Individuelt tilpasset opplæring i praksis. Viktige stikkord er å velge egne mål. å jobbe ut fra ulike stegark for å nå målene. å planlegge selv.

8 De 4 grunnpilarene Stegark Konkrete mål og kriterier for måloppnåelse.
Planleggingsbok Her skriver elevene ned sine mål som de skal jobbe mot. Portefølje Elevens skryteperm. Mentorsamtaler Regelmessig samtale mellom elev og kontaktlærer.

9 Stegark Alle målene som eleven skal jobbe mot er fordelt over et bestemt antall stegark. Hvert mål har ett eller flere kriterier for måloppnåelse. Målene kan gjentas på flere steg, kriteriene for måloppnåelse er forskjellige. Elevene bruker stegarkene for å planlegge arbeidsperioden sin. Her bør det komme inn et konkret eksempel på stegark, eller eksempler på mål og kriterier. Hva med spesialelever/elever med IOP? Skal de ha de samme stegarkene? Hva om det er mål på stegarkene som vi vet at de aldri vil nå? Eks på det sosiale (hva med f eks elever med AD/HD – Dawns osv)

10 Vi har stegark i sosial, matematikk, norsk og engelsk.
Vi skal utvikle stegark i IKT. Elevene bruker stegarkene aktivt når de jobber med IUP. Stegarkene oppbevares på skolen.

11 Sosial IUP Det er til sammen 14 stegark i sosial IUP.
Alle stegarkene er delt inn i grupper: selvfølelse, empati, ansvar og samhandling. Det første stegarket er ment som en samtale mellom lærer og foresatte. Det er laget noen stegark for de minste elevene som er symbolbaserte. Det kan være hensiktsmessig å arbeide med mer enn ett stegark av gangen. Målene i stegarkene gjentas på flere steg, men med ulike kriterier. I de tilfellene målene er som tidligere, ligger det en tanke om modning og utvikling innenfor samme område. Se på stegark, sammenligne osv

12 Eksempel Steg 2 Steg 8 Jeg våger å være meg selv.
Mål: Jeg våger å være meg selv. Kriterium: Jeg kan si nei hvis noen spør om jeg vil være med på dumme ting. Jeg kan si stopp. Jeg vet hva jeg er flink til. Jeg våger å si minst en ting jeg er flink til. Steg 8 Mål: Jeg tør å være meg selv. Kriterium: Jeg våger å være med i oppsetninger og framføringer. Jeg har tillit til egne evner. Jeg våger å ta selvstendige valg der oppgaven krever det.

13 Norsk IUP Norsk IUP består pr i dag av 25 stegark.
Stegarkene skisserer et utviklingsløp fra 1. trinn til 9. trinn. Stegarkene er revidert i forhold til kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og de erfaringer vi har gjort så langt. I tillegg har vi en temaplan for fellesområdene i faget.

14 Eksempel Steg 3 Steg 8 Mål: 5. KUNNE SKRIVE. Kriterium:
A) JEG KAN SKRIVE ALLE DE STORE BOKSTAVENE. B) JEG KAN SKRIVE NOEN LYDRETTE ORD. Steg 8 Mål: 6. Kunne skrive ulike sjangere. Kriterium: a) Skrive enkle og forståelige sjangere, for eksempel loggbok, tegneserie og fortellinger. 7. Kunne skrive pent og tydelig. a) Jeg mestrer sammenhengende skrift.

15 Matematikk IUP Matematikk IUP består pr i dag av 32 stegark.
Stegarkene er bygget opp etter spiralprinsippet. Stegarkene skisserer et utviklingsløp fra førmatematiske begreper til læringsmål på 9. trinn. Stegarkene er revidert i forhold til kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og de erfaringer vi har gjort så langt.

16 Eksempel Steg 6 Steg 19 Mål: Kunne centimeter = cm Kriterium:
Jeg kan bruke linjal og måle en gjenstand i klasserommet. Mål: Kunne bruke lommeregner. Jeg kan bruke C – tasten for å nullstille lommeregneren. Jeg kan regne pluss stykker på lommeregneren. Steg 19 Mål: Kunne hoderegning. Kriterium: Jeg kan forklare hvilke strategier jeg bruker når jeg regner i hodet. Jeg kan regne alle regnearter i hodet. Kunne beregne areal og omkrets, og bruke riktig måleenhet. Jeg kan løse praktiske oppgaver med omkrets og areal.

17 Engelsk IUP Engelsk består av 18 stegark.
16 – 18 foreligger både på engelsk og norsk. Stegarkene er utviklet i forhold til målene i Kunnskapsløftet. I tillegg er det utviklet en temaplan for fellesområdene i faget.

18 Eksempel Steg 5 Steg 16 Mål:
Finne likheter mellom engelsk og morsmålet. Kriterium: Jeg kan si noen ord og uttrykk som ligner på norsk og engelsk Kunne skrive. Jeg kan skrive setninger ut fra bilder. Steg 16 Mål: Beherske grammatikk Kriterium: Jeg kan bruke påpekende pronomen riktig i entall og flertall. Jeg vet når jeg skal bruke enkel presens og presens samtidsform Kunne uttrykke seg om valuta, mål og vekt. Jeg kan bruke engelske begreper for vekt.

19 De andre elementene i IUP

20 Planleggingsbok Her skriver eleven ned de kriteriene for måloppnåelse hun velger å arbeide med. Planleggingen foregår i avsatt planleggingstid. Lærer er veileder i planleggingen. Planleggingsboken sendes med eleven hjem til informasjon.

21 Portefølje Porteføljen er elevens skryteperm.
Permen oppbevares i elevens arbeidsrom. Her samler elevene arbeider som de er spesielt fornøyd med. Det de velger ut og setter inn i denne permen, skal bli værende der. Hvordan dokumentere at det sosiale er oppnådd i porteføjen? Det som er lagt i porteføljen kan ikke tas ut senere. Samarbeid med ungdomsskole. Følge eleven gjennom det 13-årige skoleløpet.

22 Kriteriene for hva som skal inn i porteføljen bestemmes av skolen.
Det bør ikke være mer enn ca 10 arbeid fra eleven per år. Alle arbeid legges i plastlommer og sorteres etter årstrinn.

23 Mentorsamtale Målet er å følge opp elevens faglige og sosiale utvikling. Elevene har mentorsamtale ca. hver 14. dag. Hver samtale varer ca. 15 minutter. Mentorsamtalene skal holdes utenom lærerens undervisningstid.

24 I samtalen vurderer lærer og elev:
Arbeidet i perioden og planlegging framover Måloppnåelse i forhold til stegarkene Trivsel Portefølje Eleven møter forbredt til samtalen. Mentor er veileder i planleggingen, ikke rådgiver. Viktig å ha en felles forståelse for når målet er nådd. Eksemplet gjelder der gruppen har 18 elever. Med 19, 20 eller 21 elever utvides antall arb.dager til 11, 12 og 13. Elever som får mentorsamtale etter undervisningstid, får beskjed med hjem i god tid. Dersom lærer har vært fraværende, kan samtaler i små grupper gjennomføres, maks fem av gangen. FOREBEREDT: Nye mål er satt, eleven har vurdert om målene som er jobbet med, er nådd, eleven har med seg alle nødvendige papirer og bøker,

25 Oppgaver, utstyr, materiell.
Adekvate oppgaver til målene i stegarkene må utvikles over tid. Oppgavene gir eleven forslag til en strategi for måloppnåelse. Eleven kan velge selv. Relevant utstyr/materiell bør foreligge, og samlinger bygges opp over tid. Ressursene fokuseres.

26 Stegoversikt

27 Passer IUP for alle? Elever med særskilte behov og ”gråsoneelever”.
Samarbeid med PPT. Tilpassing/overgang fra IOP til IUP. Visuell likhet.

28 Forankring Kunnskapsløftet. Opplæringslova. Avtaleverk. St.m. 30
Nasjonale prøver. Kommunale planer. Skolens planer. Forlagene og lærebøkene skal IKKE være et forankringsgrunnlag!

29 Hva opplever vi som viktig med vårt IUP system?
Konkrete, tydelige og målbare mål. Klart bilde av hvor eleven står (hvor skal vi sette inn støtet). Tydelig for foresatte (alle er ikke like gode i alt). Alt kan dokumenteres. Kan følge eleven hele skoleløpet. Vi er EN skole for alle!

30 Kunnskapsløftet. Læringsplakaten:
Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet…….. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og………. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. (Forkortet utvalg av 11 punkter)

31 Hva er kompetanse? Endret begrepsbruk fra kvalifikasjoner/ferdigheter til kompetanser. Kompetanse dreier seg om ”å kunne analysere, vurdere, treffe beslutninger og forholde seg kreativt til de situasjoner en stilles ovenfor”. Evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave.

32 Kompetanse….. Kompetanse manifesterer seg i handlinger som individer gjør i konkrete kontekster og situasjoner. Elevene skal få kompetanse som gjør dem til gode samfunnsborgere og gode arbeidstakere. Kompetansemålene i læreplanene for fag angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Tilpasset opplæring skal sikre at elevene får høyest mulig grad av måloppnåelse. (Jfr. Opplæringsloven § 1-2.)

33 Utfordringer i Kunnskapsløftet
Forene kunnskap og omsorg. Sikre læring / målbare resultater. Bygge en prestasjonskultur. Utforme målene. Finne gode vurderingskriterier. Definere kompetansekravene og progresjonen.

34 Grunnleggende ferdigheter
Å kunne uttrykke seg muntlig. Å kunne lese. Å kunne uttrykke seg skriftlig. Å kunne regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Sosial kompetanse. Motivasjon og mestring/læringsstrategier

35 Hvorfor har vi valgt IUP?
En måte å møte kravet om individuelt tilpasset opplæring på. Reelt ansvar for egen læring. Økt opplevelse av mestring. Systematisk oppfølging av hver elev. Skolen fremstår som en mer enhetlig organisasjon, både innad og utad. Systematiserer hjem-skole-samarbeidet.

36 Kontakt oss? Bekkelaget skole Marienlundveien 1 1178 Oslo
Tlf Bekkelaget skoles hjemmeside: til rektor Jan Heidel:


Laste ned ppt "Bekkelaget skoles visjon:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google