Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva bør vektlegges ved muntlig eksamen i Historie og filosofi? Karsten Korbøl, Hartvig Nissens skole Thor Steinar Grødal, Foss videregående skole Olav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva bør vektlegges ved muntlig eksamen i Historie og filosofi? Karsten Korbøl, Hartvig Nissens skole Thor Steinar Grødal, Foss videregående skole Olav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva bør vektlegges ved muntlig eksamen i Historie og filosofi? Karsten Korbøl, Hartvig Nissens skole Thor Steinar Grødal, Foss videregående skole Olav Birkeland, Oslo handelsgymnasium Harald Frode Skram, ILS

2 Oppsummering fra sist gang

3 Hva slags fag er Historie og filosofi? Hva er fagets formål? –HIFI er et demokrati- og kulturfag! ”Nyansert og åpen dialog og forsoning” –HIFI er et fag hvor undersøkelse og kritisk tenkning står sentralt ”Programfaget skal danne grunnlag for å utforske historiske forhold og hendelser fra ulike synsvinkler…” ”Evne til å forstå og utvikle verdivalg” ”Gjennom opplevelse, innlevelse og kritisk analyse skal opplæringen i programfaget stimulere eleven til kunnskapssøking, undring, refleksjon og engasjement.”

4 Forståelsen av fagets formål må få praktiske konsekvenser i: arbeidsmåter arbeidsmåter valg og utforming av lærestoff og vurderingsformer og vurderingskriterier utforming av eksamensoppgaver

5 Et fag på leting etter sin form Ikke et rent historiefag Ikke ren filosofihistorie Skal ikke være et nytt idéhistoriefag Skal inneholde historie og filosofi

6 Fra formålet: ”Ved å binde sammen kunnskaper om historie og filosofi med ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon kan programfaget historie og filosofi åpne for nye perspektiver på mennesket i historien og historien i mennesket.”

7 Hva er kompetanse i historie og filosofi? Faglige ferdigheter og operativ kunnskap Kompetanse i faget dreier seg om ferdigheter, dvs. evnen til å benytte faglig kunnskap i selvstendig og konstruktiv tenkning. St. meld. nr. 30 ”Evnen til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave” ”Hva man gjør og får til i møte med utfordringer”

8 Kompetanse i HiFi Ferdigheter og kunnskaper (operative begrep) som gjør eleven i stand til å beherske de fire hovedområdene i faget • Historisk kunnskap • Historisk bevissthet/tenkning • Filosofisk kunnskap • Filosofisk refleksjon/tenkning

9 Vurdering Kan ferdighetene rangeres hierarkisk? Kan vi bruke Blooms taksonomier? Ferdighetene kan systematiseres og grupperes, men ikke rangeres (Bloom er ”ut”) Konteksten avgjør hvilken kompetanse som krever mest Den enkelte ferdighet kan beskrives i nivåer

10 Kompetanse skal vurderes, ikke mangel på kompetanse. Det er graden av kompetanse vurderingen skal uttrykke.

11 Rettferdig vurdering Faget er nytt; ingen tradisjoner Faget er STORT Faget er krevende (og engasjerende) Faget har ikke ferdige ”fasitsvar” Faget er uten fastlagte ”løsningsmetoder”; det er flere veier til målet Vi må være åpne og velvillige når vi ser etter faglig kompetanse Og, vi må ikke være for strenge

12 Øvelse 1 (5 min) Hver deltager lager forslag til en eksamensoppgave – Ta utgangspunkt i et aktuelt undervisningsemne/-område

13 Muntlig eksamen i historie og filosofi Eksamensformer Bruk av forberedelsestiden Momenter ved utarbeidelse av oppgaver –Hva bør vektlegges? Momenter ved utarbeidelse av vurderingskriterier –Hva bør vektlegges?

14 Eksamensformer Mye er fastlagt av UDE –Lang forberedelsestid, 48 timer –”48-timers forberedelsestid åpner opp for en rekke forskjellige typer eksamensoppgaver” –Prøven kan vare inntil 30 minutter –Må presentasjonen bestå av foredrag? –Individuell, par- eller gruppeeksamen

15 –Må være sammenheng mellom valgt eksamensform og vurderingssituasjoner som eleven er kjent med fra opplæringen –Alle valg når det gjelder eksamensform, avhenger av hvordan undervisningen har foregått i løpet av opplæringen

16 Forberedelsestiden Oppgitt tema eller konkret problemstilling? – Lang forberedelse innebærer at eleven kan og bør gjøre valg og vise selvstendighet –Skal problemstilling godkjennes av lærer? –Hva med kilder? Veiledning – hvordan og i hvilken grad? –Ikke for styrende Mulighet for samarbeid. Derfor ikke mange oppgaver, holder med 2

17 Momenter ved utarbeidelse av oppgaven Må knyttes til kompetansemålene Fagets firedeling må tilstrebes •Historisk kunnskap •Historisk bevissthet/tenkning •Filosofisk kunnskap •Filosofisk refleksjon/tenkning Eleven må kunne vise både bredde og dybde Sammenheng med den faktiske opplæringen i faget Ferdigheter vs. ”huskekunnskap”

18 Momenter ved utarbeidelse av vurderingskriteriene Vurderingskriteriene skal oppgis i eksamensoppgaven Må være tydelige og relatert til det som blir prøvd –For tydelige: Virker styrende/disponerende. Kan hemme elevens selvstendighet. –For vage: Gir ingen informasjon.  Finne det rette skjæringspunktet Samsvar mellom kriteriene ved eksamen og ved øvrige vurderingssituasjoner Er fullstendig objektiv vurdering mulig?

19 PAUSE

20 Øvelse 2 (30 min) Gå sammen tre og tre. Velg ut den beste oppgaven fra første øvelse. Begrunn valget. Bestem noen vurderingskriterier.

21 Presentasjon av oppgaver i plenum Spørsmål?Kommentarer?Diskusjon

22 Muntlig eksamen i historie og filosofi 1 ”Mythos og logos – før og nå” Oppgave brukt ved prøveeksamen (video) Oppgaveforslag fra Foss vgs (Deles ut) Oppgaveforslag fra Foss vgs (Deles ut)

23 LUNSJ

24 Video Videopresentasjon av: Muntlig eksamen i historie og filosofi 1 ”Forholdet mellom Mythos og Logos – før og nå”

25 Øvelse 3 (5 min) Individuell karaktersetting etter hver enkelt eksamen Karakterene leveres inn til Harald

26 Øvelse 4 (20 min) Gå sammen tre og tre. Drøft videoeksemplene. Bli enige om karakterer. Begrunn ut fra vurderingskriterier (hvilke?). Karakterene med begrunnelse leveres Inn til Harald

27 PAUSE

28 Resultater fra øvelse 3 og 4 Kommentarer og debatt

29 Den gode fagsamtalen i eksamenssituasjonen Ved Anne Kristin Dahl, ILS

30 Oppsummering


Laste ned ppt "Hva bør vektlegges ved muntlig eksamen i Historie og filosofi? Karsten Korbøl, Hartvig Nissens skole Thor Steinar Grødal, Foss videregående skole Olav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google