Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oslofjordkonferansen 18. juni 2012 Likebehandling av innleide – om de nye tariffbestemmelsene og forutsetningene for at de skal fungere forbundssekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oslofjordkonferansen 18. juni 2012 Likebehandling av innleide – om de nye tariffbestemmelsene og forutsetningene for at de skal fungere forbundssekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oslofjordkonferansen 18. juni 2012 Likebehandling av innleide – om de nye tariffbestemmelsene og forutsetningene for at de skal fungere forbundssekretær Halvor Langseth

2 UTLEIDE – skviset mellom to arbeidsgivere ansettelse generelle lønns- og arbeidsvilkår lønnsutbetaling konkurrerer mest om sosial dumping 2 vikarbyrået: den formelle innleiebedriften: den reelle arbeidsledelse daglig HMS kontrollerer inntektene, ”slipper fagforening”

3 Arbeidsdepartementet : Høring om vikarbyrådirektivet Topartsrelasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er av stor betydning for det norske arbeidsmarkedet. Arbeidsmiljøloven og kollektive avtaleverk baseres på en topartsrelasjon direkte mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. ….. Departementet mener at dette vil utfordres på en negativ måte av økt omfang av trepartsrelasjoner. …… … mange av faktorene som styrer arbeidstakeres hverdag ligge utenfor deres arbeidsgivers kontroll, og dermed vil det bli vanskeligere for arbeidstakere og arbeidsgiver å finne løsninger sammen. 3

4 Prop. 74 L: ny AML § 14-12 a, b og c skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som … ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid dokumentere overfor arbeidstaker og innleier 4 vikarbyrået: den formelle innleiebedriften: den reelle gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for å ivareta kravet om likebehandling dokumentere overfor egne tillitsvalgte solidaransvar, også etter ferieloven

5 Prop. 74 L: ny AML § 14-12 a § 14-12 a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår … (1) …minst sikres de vilkår …, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning. (2) …skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier …, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. 5

6 Fellesoverenskomsten for byggfag 2012 – 2014 bilag 14 Utsetting av arbeid, innleie og ansatte i vikarbyrå 1. Vilkår for innleie og utsetting 1.1Drøfting om egenbemanning Partene er opptatt av å hindre ”sosial dumping” …. 1.2Innleie og bortsetting av arbeid – på forhånd forhandles I protokollen skal det framgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfang og varighet for innleien/bortsettingen. 1.3Godtgjøring av ordnede lønns- og arbeidsvilkår 1.4Permittering og oppsigelse ved utsetting av arbeid 1.5Avtaler om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter 6 Nytt

7 Fellesoverenskomsten for byggfag 2012 – 2014 bilag 14 Utsetting av arbeid, innleie og ansatte i vikarbyrå 2. Lønns- og arbeidsvilkår for innleide 2.1... så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften …… Gjelder ikke pensjon + div. bilag 2.2Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket /vikarbyrået de nødvendige opplysningene ….., samt å forplikte … til dette vilkåret 2.3Hovedavtalen kap. 6 gjelder også i forhold til innleide …. Egne regler for lønnstvister 2.4Innleide skal presenteres for tillitsvalgte ….. drøfte ressurser til tillitsvalgtarbeid 7

8 Hovedavtalen §6 også for innleide: … rettigheter og plikter § 6-2 Arbeidstakernes representanter 1. De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for de organiserte arbeidstakere. 2. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne …. 3. De tillitsvalgte har rett til å ta seg av og søke ordnet i minnelighet klagemål som de enkelte arbeidstakere har overfor bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte arbeidstakere. 8

9 Hovedavtalen §6 også for innleide … rettigheter og plikter § 6-12 Adgang til bedrift Når tillitsvalgte i LO eller fagforbund, samt ledere i deres underavdelinger som har tariffavtale med bedriften, ønsker adgang til bedriften for å ivareta tariffmessige gjøremål, skal det gis adgang etter å ha meldt fra til bedriftsledelsen. Ovenstående gjelder også problemer knyttet til at de tillitsvalgte ikke behersker norsk. …… Konserntillitsvalgte skal ha uhindret adgang til bedrifter som inngår i konsernet for å ivareta sine oppgaver ….. 9

10 Fellesoverenskomsten for byggfag 2012 – 2014 bilag 14 Utsetting av arbeid, innleie og ansatte i vikarbyrå 3. Ansatte i vikarbyråer 3.1... kan gjøres gjeldende som tariffavtale … 3.2... skriftlig arbeidsavtale... 3.3... skriftlig oppdragsavtale 3.4Oppsigelse og avskjed i samsvar med AML 3.5... tilbys ansettelse i innleiebedriften...rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften … 3.6.. utleie til bedrift med tariffavtale, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften, jfr. § 2-1 3.7… utleie til bedrift uten tariffavtale – egne avtaler dersom bedre enn hos innleier 3.8Lønnsplikten løper i henhold til arbeidsavtale … 10

11 De nye tariffbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for innleide ordinære tariffavtaler inkl. LO/NHO- ordningene ikke tariffavtale hos innleier, egne avtaler ansettelsesvernet styrket 11 vikarbyrået: den formelle innleiebedriften: den reelle avtalene gjelder også for de innleide informere og forplikte vikarbyrået Hovedavtalen § 6 gjelder også for innleide presentasjon og info

12 Forutsetninger – eller prioriterte oppgaver at innleide behandles som ansatte i praksis ikke akseptere A og B lag på byggeplassene gode lokale særavtaler – som blir fulgt i praksis også vedrørende ufaglærte, pendlere, språk fagorganisering og inkludering av de innleide benytte retten til informasjon og HA § 6 hindre omgåelse ved falske underentreprenører etc. ”de store” legger normen – flere fagorganiserte og aktive tillitsvalgte gjennom systematisk organisasjonsbygging! 12


Laste ned ppt "1 Oslofjordkonferansen 18. juni 2012 Likebehandling av innleide – om de nye tariffbestemmelsene og forutsetningene for at de skal fungere forbundssekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google