Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleierestanser, en utfordring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleierestanser, en utfordring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleierestanser, en utfordring?
Shpresë Nuha Boligkonsulent Bygge- og eiendomsavdeling By- og kulturutvikling Takker for invitasjonen og muligheten til å fortelle om vårt arbeid i Porsgrunn kommune. Mitt navn er ………. Startet i jobben for 1.5 år siden

2 Organisering av bygge- og eiendomsavdelingen
Boligruppa består av 5 personer har ansvaret for utøvelse av kommunens boligpolitikk for prioriterte grupper. Jamfør vårt styringsdokument Boligsosial handlingsplan. Jobber med utleieadministrasjon, inngåelse av leieavtaler, avslutninger, naboklager, herunder oppfølging av husleierestanser Byggeruppe – bygger Eiendomsgruppe – Daglig eier, forretningsmessig og juridiske forhold Forvaltergruppe – Drift og vedlikehold Generelt for Porsgrunn kommune er det en 2 nivå organisasjonsmodell, for vår avdeling har vi en bestiller – utfører del. Eks boliggruppe er bestiller og forvaltningsorgan.

3 Helhetlig boligsosialt arbeid
Alle boligvirkemidler er samlet ved Bygge- og eiendomsavdelingen. Basis i rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – til å mestre et boforhold Fagavdelingene kartlegger og innstiller til teamet som anbefaler Bygge- og eiendomsavdelingen til å gjøre vedtak Bygge- og eiendomsavdelingen fatter vedtak og setter vilkår for oppfølging i vedtaket. Skille mellom forvaltning bolig og tjenester Tverrfaglig tildelings- og drøftingsteam består av: 1. Tjenestekontoret NAV - sosial 3. Barneverntjenesten 4. Psykiske helsetjenester og rusomsorgen 5. Bygge- og eiendomsavdelingen Styringsdokumentet for kommunens boligarbeid er nedfelt i Boligsosial handlingsplan som er godt forankret i bystyret vedtak og økonomiplan samt andre fag og samfunnsplaner. Tildelingsteam ble nedfelt i 2005 – skille mellom bolig og tjeneste, koordinerer vedtak og tjenester. Denne måten å jobbe på er nedfelt i et eget mandat. Sikre en hensiktsmessig og effektiv tildelingsprosess ved tildeling av kommunale utleieboliger. I mandatet er det et definert klare ansvar og roller for de forskjellige fagavdelingene. Fagavdelingene’s rolle: Kartlegger behov for bistand i bolig og/eller bistand til anskaffelse av bolig, herunder vurdere boevne hos søker etter retningslinjer for tildeling av bolig. I henhold til §15 i retningslinjene vedtatt av bystyret kan ””Søknaden kan avslås dersom det foreligger uoppgjort gjeld til kommunen i henhold til retningslinjen § 9 første ledd og det ikke er inngått nedbetalingsavtale for gjelden. Søknaden kan også avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt, samarbeidsavtale inngått i henhold til retningslinjen § 6 eller nedbetalingsavtale inngått i henhold til retningslinjen § 9.”

4 Oppfølging av husleierestanser
Prosjekt ”færre utkastelser” i 3 år – samarbeid med skien. Ført til egen handlingsplan for hvordan vi forebygger utkastelser. Punkt 2 er vedtatt av bystyret. Punkt 1 Skien og Porsgrunn lå veldig høyt ifh til utkastelser – ifh til antall innbyggere, innenfor samme namsmannsembete. Porsgrunn kommune hadde spesielt høy husleierestanse ifh til Skien. Se rapport. Bakgrunnen for måten vi jobber på når det gjelder oppfølging av husleierestanser, blant annet bruken av §22-6 var i fokus i prosjektet.

5 Saksmøter Møtes 1 gang i måneden med gjennomgang av restanseliste
Bygge- og eiendomsavdelingen, NAV sosial og Regnskapsavdelingen Praktiserer varslingsreglen i husleieloven jamfør §9-11, er nedfelt i husleiekontrakten Etter 2 ubetalte husleier sender regnskap betalingsoppfordring til leietaker, med kopi til Bygge- og eiendom. Bygge- og eiendom lager saksliste med bakgrunn i betalingsoppfordring. Saksliste sendes ut til de representantene for avdelingene som sjekker opp mot sitt system. I møte fordeler vi saker og blir enige om hva vi gjøre videre. I saker hvor vi ikke kommer i kontakt med leietaker etter gjentatte forsøk blir de lagt frem for T.Team som sjekker opp videre i sin egen avdelingen om de kan gjøre noe

6 Betalingsoppfordring Begjæring om fravikelse
Saksprosess Sak i saksmøte Sak i tverrfaglig tildelingsteam Tiltak Betalingsoppfordring Begjæring om fravikelse Etter 2 ubetalte husleier sender regnskap betalingsoppfordring til leietaker, med kopi til Bygge- og eiendom. Bygge- og eiendom lager saksliste med bakgrunn i betalingsoppfordring. Saksliste sendes ut til de representantene for avdelingene som sjekker opp mot sitt system. I møte fordeler vi saker og blir enige om hva vi gjøre videre. I saker hvor vi ikke kommer i kontakt med leietaker etter gjentatte forsøk blir de lagt frem for T.Team som sjekker opp videre i sin egen avdelingen om de kan gjøre noe

7 Trekk i NAV – ytelse §22-6 Vi sender trekk på alt, AAP, Uføretrygd både varig og tidsbegrenset. Der hvor det er ytelse som blir utbetalt hver 14 dag, så ber vi om trekk hver 14 dag. Viktig å legge vekt på §22-6 og forskrift til den, i møte med leietaker blir det presisert at dette er en frivillig avtale som kan sies opp, kommunen har et ansvar for vurdering om leietakeren fyller kravene i §22-6, og har et ansvar for å stoppe trekket dersom vilkårene faller bor, NAV varsler kommunen om endringer i utbetalinger, Bygge- og eiendom sender varsel om husleieendring til NAV, igangsetting av trekk foreligger ikke før måneden etter at fullmaten er sendt, før 10 i hver mnd. KBL – Har tatt opp dette i boligmeldingen nr 2 i – har fått tak i denne gjennom KBL sine sider.

8 Når benytter vi §22-6 Når det foreligger et mislighold på husleie
Der det er et kjent forhold at leietaker har historie med betaling av husleie Leietaker selv ønsker dette Punkt 1: hovedtyngden ligger i dette punktet, Personer som har hatt et tidligere leieforhold med Porsgrunn kommune med et kjent misslighold gjøres bruken av paragrafen. Flere henvendelser fra leietaker som ønsker dette for å beholde en trygg bolig, vi får tilbakemeldinger om at det blir snakket om ordningen i miljøet og at mange ønsker en slik ordning. Samt at tjenesteytere kjenner også til dette her eks boteam, NAV lokalt som er viktig tiltak for å trygge bosituasjonen for de aktuelle.

9 Statistikk og resultater
HER KOMMER ET DIAGRAM 748 boliger – hvor mye husleieinntekter ? Hvor mange med restanse i kr. ? Hvor mange med trekk i NAV i kr Etter start med trekk i NAV har vi…… unngått bostedsløse samt at vi har fått inn penger. Intensjonen til prosjektet ”færre utkastelse” er fulgt ved at vi ikke har økt antall utkastelser samtidig som vi har forbedret og trygget bosituasjonen for mange. Har fått kompetansemidler fra Husbanken til prosjektet som er godt forankret og har oppfølging etter prosjekt slutt

10 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Husleierestanser, en utfordring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google