Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunens rolle i boligpolitikken Av Christian Hellevang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunens rolle i boligpolitikken Av Christian Hellevang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunens rolle i boligpolitikken Av Christian Hellevang

2 NFUs boligkonferanse 2007 Det er en stor glede for meg å være her på NFUs boligkonferanse 2007 NFU er en viktig aktør som det er viktig å ha en god dialog med

3 FNs menneskerettighetserklæring § 25 sier ” Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendig sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over. Retten til bolig er altså en grunnleggende rettighet ifølge FNs menneskerettighetserklæring

4 Ikke juridisk rett til bolig i Norge I Norge har man ikke juridisk rett til bolig. Lov om sosiale tjenester §3-4 og § 4-5 sikrer kun retten til ”midlertidig husvære”, noe som for mange ofte kan være hospits eller tilsvarende dette § 3-4: Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder bolig med særlig tilpasning og med hjelpe og vernetiltak for de som trenger det pga alder, funksjonshemming, eller av andre årsaker

5 ”Look to Trondheim” Trondheim en foregangs kommune innen boligpolitikk i Norge Den politiske forankringen av tiltak mot bostedløshet er tydeligst i Trondheim. Foregangskommune innen miljø Kommunen er blant de kommunene i Norge som har flest kommunale boliger pr innbygger

6 Offensiv kommune Trondheim var i fjor den kommunen i Norge som hadde størst økning i befolkningen og dette takler kommunen på en god måte. Fra 2005 og frem til 2007 er det bygget 4000 nye boliger i Trondheim og vi er kjent med at kommunen fremover har ambisjoner om 2000 nye boliger pr år. Trondheim kommune er en av pilotkommunene innen universell utforming.

7 Vi må innrømme at kommunene står overfor store utfordringer: Antall bostedsløse øker i en del kommuner Bosetting av personer med problem knyttet til psykisk helse Bosetting av personer med liten boevne Antall eldre personer med boligbehov øker

8 Kommunene gjør en god jobb! Norske kommuner har et sterkt og godt engasjement innenfor boligpolitikk og boligsosialt arbeid. Nå er vi inne i en svært positiv utvikling der kommunene tar boligpolitikk og boligsosialt arbeid på alvor. Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) avholdt avholt nylig boligkonferanse med nærmere 220 deltakere. Den sosiale boligpolitikken er ikke død i kommunene

9 Markedet alene kan ikke styre Stort behov for nye boliger fremover. Uavhengig om det er kommunale eller regionale aktører som står for boligbyggingen vil kommunen være en aktiv medspiller Sterkt fokus på miljø og på universell tilgjengelighet i nye boliger. KS mener at markedet alene ikke kan løse de utfordringene som norsk boligpolitikk står ovenfor. Staten og kommunene må sammen gjøre boligpolitikk til et viktig politikkområde

10 Gjenreis boligpolitikken! KS ønsker å gjenreise en helhetlig boligpolitikk. Vi ser at de frivillige organisasjonene er et viktig supplement til de tjenestene som det offentlige yter. Det er viktig at brukerne og deres brukerorganisasjoner blir hørt når vi skal utforme en boligpolitikk for fremtiden og når vi skal finne nye løsninger

11 Gode samarbeidspartnere KS deler Regjeringens visjon for boligpolitikken om at alle skal kunne bo trygt og godt. KS ønsker å være en pådriver i gjennomføringen av en aktiv boligpolitikk På boligfeltet har KS en samarbeidsavtale med regjeringen og vi har en samarbeidsavtale med Husbanken. For KS er disse avtalene svært viktige og gir oss et godt rammeverk for vårt boligpolitiske arbeid. Den nye boligpolitiske avtalen mellom regjeringen og KS er svært viktig fordi den anerkjenner at det i stor grad er norske kommuner som er den viktigste aktøren innen det boligsosiale arbeidet..

12 Avtalen mellom KS og regjeringen Den boligpolitiske avtalen mellom regjeringen og KS er en svært viktig avtalen for KS. Denne avtalen gir et løft for det boligpolitiske arbeidet i kommunene og fortjener å bli bedre kjent. For å fremme denne avtalen har KS bla forpliktet seg til økt kunnskap og erfaringsformidling i kommunesektoren på avtalens område, informere om avtalen og styrke det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet. KS vil stimulere til lokalt samarbeid innenfor rammene av avtalen.

13 Kunnskap og kompetanse. For KS er det viktig at både ansatte og politikere i kommunesektoren har høy kunnskap på avtalens områder. Høgskolene tilbyr i dag etter- og videreutdanningskurs innen boligsosialt arbeid. Disse etter- og videreutdanningskursene er viktige for å øke kunnskapen til de som jobber med boligsosialt arbeid, men også for å heve statusen til dette feltet. Utdanning innen boligsosialt arbeid bør inkluderes i grunnutdanningene ved høgskoler som utdanner fagarbeidere innen områder som ofte vil jobbe boligsosialt. KS ønsker i større grad å bli trukket med som samarbeidspartner i forhold til tilbud om etter- og videreutdanningskurs innen boligsosialt arbeid

14 Erfaringsspredning og dokumentasjon Det er nå et behov for at de gode prosjektene som kommunene og de frivillige organisasjonene har blir omtalt. Gode ideer og gode eksempler bør spres til andre som driver boligsosialt arbeid. KS er opptatt av at kommunene må dele sin kunnskap og sine erfaringer med andre, vi tror derfor at det er på tide med en ny bok som omhandler boligsosialt arbeid. Norge har mye å hente av kunnskap hos våre naboer både i Norden og i Europa. Behov for at for eksempel Husbanken utarbeider en oversikt over prosjekter i Norden og i Europa som Norge kan hente impulser fra.

15 Lokale samarbeidsavtaler Spennende forskning i Norge på boligpolitikk og boligsosialt arbeid. KS vil gjerne være en samarbeidspartner og trekkes mer med i dette arbeidet. KS har egne FOU-midler og ønsker å benytte disse til å utrede områder innenfor det boligsosiale feltet som kommunene selv har behov for mer kunnskap om. KS region Midt-Norge og Husbanken region Midt- Norge har inngått en samarbeidsavtale

16 Rammebetingelser For å føre en god sosial boligpolitikk trenger kommunene stabile og langsiktige rammebetalinger Kommunene har generelt et stort behov for midler for å ruste opp eksisterende kommunal bygningsmasse, i tillegg har kommunene behov for ekstra midler til fortløpende vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. KS har tidligere beregnet etterslepet innen opprustning av bygningsmassen til minst 40 milliarder kroner. I tillegg er det dokumentert at det årlig satses ca 1 milliard kroner for lite på løpende vedlikehold

17 Husbankens bostøtteordning KS ser med glede på at Husbankens bostøtteordning er styrket de senere år. Takket være bostøtteordningen er det nå mulig å bosette vanskeligstilte husstander over hele landet Omleggingen som vil finne sted i år med månedlige vedtak om bostøtte er positiv KS og Husbanken er enige om en overgangsordning for kommunene når det gjelder det økonomiske omkring endringer av bostøtteordningen


Laste ned ppt "Kommunens rolle i boligpolitikken Av Christian Hellevang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google