Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Norwegian Ministry of the Environment Bakgrunn endring av f-lovens avfallsdefinisjoner vedtatt 11. april 2003 trer i kraft 1. juli 2004 tre punkter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Norwegian Ministry of the Environment Bakgrunn endring av f-lovens avfallsdefinisjoner vedtatt 11. april 2003 trer i kraft 1. juli 2004 tre punkter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Norwegian Ministry of the Environment Bakgrunn endring av f-lovens avfallsdefinisjoner vedtatt 11. april 2003 trer i kraft 1. juli 2004 tre punkter for oppfølging skissert i proposisjonen - delegering av tilsynsmyndighet - delegering av myndighet vedrørende våtorganisk - utarbeide veileder om beregning av avfallsgebyr

2 Royal Norwegian Ministry of the Environment Eksisterende regelverk næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg forsøplingsforbud krav om tillatelse for opplagsplass/behandlingsanlegg  forsvarlig avfallshåndtering helseregelverket

3 Royal Norwegian Ministry of the Environment Delegering av myndighet til å føre tilsyn …”departementet vil samtidig med at lovendringen trer i kraft, delegere myndighet til kommunene til å føre tilsyn med besitter av næringsavfall” delegeringsvedtak: ”- Samtlige av landets kommuner får delegert myndighet etter f- lovens § 48 (1) til å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, håndterer dette forsvarlig” + kreve opplysninger, utføre inspeksjon, tvangsmulkt og begjære påtale

4 Royal Norwegian Ministry of the Environment Delegering av myndighet til å føre tilsyn, forts. hva? – den delen av næringsavfallet som tidligere falt inn under definisjonen forbruksavfall hvem? –kommunen avgjør selv om og hvem de vil føre tilsyn med – aktivt eller etter tips? retningslinjer for hva som er å anse som forsvarlig avfallshåndtering samordning med helseregelverket

5 Royal Norwegian Ministry of the Environment Gebyr …”for å sørge for at kommunene ikke påføres økte kostnader som følge av disse oppgavene, anser departementet det som nødvendig å gi kommunene anledning til å kreve utgiftene knyttet til kontrollarbeidet dekket” delegert myndighet etter f-lovens § 52 a til å fastsette forskrift om gebyr kontrollgebyr/straffegebyr hvem? – den som faktisk blir kontrollert hvor mye? – til sammen dekke kommunens kostnader hvordan fastsett satsene? - størrelse? - kompleksitet? - tid? forholdet til helseregelverket – ikke adgang til å kreve gebyr

6 Royal Norwegian Ministry of the Environment Våtorganisk avfall … ”for å bidra til en videreføring av eksisterende kommunale ordninger for behandling av våtorganisk avfall vil departementet delegere myndighet til kommunene, slik at disse i en periode ut over ovennevnte to år gis mulighet til å pålegge avfallsbesittere å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling i tilfeller der dette anses nødvendig” problem:utslipp av metangass, hygieniske forhold, ressurs ”videreføre eksisterende ordninger”  eks. fôrproduksjon, kompostering, biogassanlegg  kommunal forskrift for matavfall fra storhusholdning ”en viss tid” – biproduktforordningen tidligere delegering prosess


Laste ned ppt "Royal Norwegian Ministry of the Environment Bakgrunn endring av f-lovens avfallsdefinisjoner vedtatt 11. april 2003 trer i kraft 1. juli 2004 tre punkter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google