Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring av f.loven.NRFs veileder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring av f.loven.NRFs veileder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring av f.loven.NRFs veileder
NRFs seminar Helge Mobråthen

2 Endring av f.loven.NRFs veileder
Mål/Målgruppe Å gi NRFs medlemmer et nyttig redskap i den omstillingsprosess kommunene står overfor • Endring av forskrifter • Problemstillinger/anbefalinger i forhold til foreliggende rammer fra myndighetene • Prosesser i kommunene

3 Endring av f.loven.NRFs veileder
Avfallsdefinisjoner Ot.prop 87: Husholdningsavfall er avfall som oppstår i en husholdning Hva er en husholdning? • SSB angir ikke noe entydig svar • Ot.prop.87: alle typer boliger med privat husholdning enten disse benyttes regelmessig eller ei. Utgangspunktet er om boligen bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell

4 Endring av f.loven.NRFs veileder
Avfallsdefinisjoner – forts. Grensetilfeller: • anleggsbrakker • alders- og trygdeboliger med en viss grad av fellestjenester • hytteutleie for lengre perioder Hjelpemiddel for def. av bolig: • Bygningstypekoder. NBR-skjema • Registrering i GAB

5 Endring av f.loven.NRFs veileder
Avfallsdefinisjoner - forts. Grovavfall/spesialavfall som husholdningsavfall • avfall fra håndtverkere etter arbeid hos husholdningene – opphav avgjørende! • bygge- og riveavfall som følge av egeninnsats – tilsvarende! Gråsoner • fasadeoppussing i borettslag – entreprise Utfordring vedr. leverings- og betalingsvilkår!

6 Endring av f.loven.NRFs veileder
Forskriftstyper og behov for endring Forskrift for (innsamling av) forbruksavfall Gjelder ikke etter Kan omgjøres til forskrift for husholdningsavfall og vedtas på nytt. Kommunene kan evt lage retningslinjer for næringsavfall. Forskrift for hytteavfall Vil antageligvis fremdeles gjelde. Bør tas inn i forskrift for husholdningsavfall. Forskrift for matavfall fra storhusholdninger Kan evt få overgangsordning. Vil ikke gjelde etter en evt overgangsordning. Ikke avklart.

7 Endring av f.loven.NRFs veileder
Forskriftstyper – forts. Forskrift for smitte- og risikoavfall eller problemavfall Gjelder ikke etter Evt ordninger må baseres på frivillighet og omfattes av forskrift om miljørettet helsevern. Forskrift om opplysninger om bygge- og rivningsavfall Vil gjelde uavhengig av endringene i forurensningsloven (eget delegasjonsvedtak er gjort til alle kommuner) MD vurderer sentral forskrift Forskrift for produksjonsavfall Ikke avklart.

8 Endring av f.loven.NRFs veileder
Forhold til kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern Rett/plikt til å føre tilsyn, bl.a for å sikre helsemessig forsvarlig oppbevaring og håndtering av avfall gjennom: • informasjon • tilsyn • oppfølging av evt. avvik Forskriften forplikter alle Fare for dårligere hygiene – et ankepunkt

9 Endring av f.loven.NRFs veileder
Forhold til KHTL og FMH – forts. NRF – forslag: Anledning til å utarbeide forskrifter overfor næringslivet med tilsvarende krav som for husholdningsavfallet for problematiske fraksjoner Oppnådd: • Rett til tilsyn for den del av næringsavfallet som tidligere var forbruksavfall • Rett til å vedta egen gebyrforskrift for utført tilsyn med hjemmel i både forurensningsloven og forskrift om miljørettet helsevern • Anledning til å utarbeide retningslinjer for oppbevaring

10 Endring av f.loven.NRFs veileder
Endringsbehov hos kommunene Skille husholdningsabonnenter fra næringslivskunder • gj.gang registre, evt.oppsøkende virksomhet • dersom eiendomsbesittere i bygninger med både husholdningsavfall og næringsavfall ikke klarer å skille ditto oppsamlingsplasser vil dette være å betrakte som husholdningsavfall Ta stilling til om kommunene vil tilby tjenester overfor næringskunder

11 Endring av f.loven.NRFs veileder
Endringsbehov – forts. Informere avfallsbesitterne om valg og tilbud Ved aktivitet overfor både husholdning og næring skille budsjett- og regnskapsmessig, ref SFT-veil. Gjennomgå tjenester og prissette de overfor husholdning og næring slik at lovpålagte krav ivaretas – prisdifferensiering ønskelig! Revidere forskrift for forbruksavfall til forskrift for husholdningsavfall Vurdere/utarbeide/vedta egne retningslinjer for oppbevaring og håndtering av avfall

12 Endring av f.loven.NRFs veileder
Endringsbehov – forts. Avklare hvilken tilsynsrolle man ønsker å utøve overfor næringsbedriftene og evt. utarbeide/vedta gebyrforskrifter med tilhørende kontrollomfang/organisasjon. Utforme delegasjonsvedtak til interkommunale avfallsselskap

13 Endring av f.loven.NRFs veileder
Særskilte ordninger for noen typer næringsavfall Våtorganisk avfall generelt (dyrefôr, kompostering, utråtning og forbrenning). Uavklart. Matavfall fra storhusholdninger • Utkast EU-forordning angir overgangsordning for fôr frem til • Ingen spesielle krav til avfallsbesittere etter at tilvisningsretten opphører.

14 Endring av f.loven.NRFs veileder
Særskilte ordninger – forts. Smitte-, risiko- og/eller problemavfall • Noen kommuner har egne ordninger. Bør opprettholdes eller overføres andre. Ansvar gjennom KHTL og FMH. Bygge- og riveavfall Tidligere delegasjon fra MD gjelder. MD vurderer sentral forskrift. Produksjonsavfall Gjeldende delegasjon til 11 kommuner fra 1991 ikke tidsbegrenset. Forskrift endres til næringsavfall

15 Endring av f.loven.NRFs veileder
Revidere forskrift for forbruksavfall til forskrift for husholdningsavfall (inkl.hytteavfall) Utarbeide forslag til forskrift Vurdering av konsekvenser (Utredningsinnstruksen);økonomiske, samfunnsøkonomiske analyser, risikoanalyser, miljømessige konsekvenser, konsekvenser overfor næringslivet-avfallsbesitter og aktører, distriktspolitiske målsettinger, helsekonsekvenser Åpen prosess ved utforming

16 Endring av f.loven.NRFs veileder
Revidere forskrift – forts. Språk Høring Vedtaksbehandling Ikrafttredelse Kunngjøring Informasjon etter at ordningen er vedtatt

17 Endring av f.loven.NRFs veileder
Retningslinjer for oppbevaring og innsamling av avfall Spesifikasjoner for avfallshåndtering knyttet til byggevirksomhet omfattet av P&B-loven Beregningsregler for areal oppsamlingsplasser og antall oppsamlingsenheter Krav til oppsamlingsenheter Plassering oppsamlingsenheter Adkomst opsamlingsenheter Vedlikehold Hentehyppighet Regler for smitte- og risikoaavfall

18 Endring av f.loven.NRFs veileder
Tilsyn med besitter av avfall Kommunenes rolle som forvalter, renovatør og avfallsbehandler – vær troverdige! • kommunen i tilsynsrollen mens et interkommunalt selskap er renovatør og/eller behandler • to ulike avdelinger kan føre tilsyn og renovasjon • renovasjon/behandling av næringsavfall kan skilles ut som eget foretak eller selskap

19 Endring av f.loven.NRFs veileder
Omstillinger krever handlemot og tid: (Utdrag fra ”Varingen”) ”Å snu offentlig sektor er like tungt som å flytte en kirkegård. Du får ingen hjelp av de som bor der”

20 Endring av f.loven. Er miljøtanken forlatt? Tidligere stortingsmeldinger Deponiforbud mot våtorganisk avfall av • konsesjonsvilkår deponier gis forskjellig fra de enkelte fylkesmenn • problemer med mottakskontroll Avfallsreduksjon foran material- og energigjenvinning • ingen restriktive tiltak bortsett fra utvikling vedr produsentansvaret via bransjeavtalene og returordninger

21 Endring av f.loven. Er miljøtanken forlatt? – forts. Ivaretakelse av ressurser i avfallet? Bedriftsmessige kost/nyttebetraktninger avgjørende hvorvidt avfall går til materialgjenvinning eller ei. Bransjeselskapene og vederlags-/betalingsordninger viktige faktorer Samfunnsøkonomi eller kretsløpstankegang? Sistnevnte må ikke bli ”en hellig ku”! Skille mellom fornybare og ikke fornybare ressurser.


Laste ned ppt "Endring av f.loven.NRFs veileder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google