Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ot.prp. Nr. 32 ( ) Plan- og bygningsloven (plandelen)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ot.prp. Nr. 32 ( ) Plan- og bygningsloven (plandelen)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ot.prp. Nr. 32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen)
Stein Erik Stinessen Advokat ved Høyesterett Juridisk sekretær USS

2 Oversikt To lovproposisjoner er fremmet av regjeringen: Ot.prp nr 32 ( ) – plandelen Ot.prp nr 45 ( ) – byggesaksdelen Antatt ikrafttreden 1.juli 2009

3 Plandelen - oversikt Kap 1- fellesbestemmelser
-formål, virkeområde, virkninger av planer mv Kap 2 – krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon Kap 3 – Oppgaver og myndighet i planleggingen Kap 4 – Generelle utredningskrav Kap 5 – Medvirkning i planleggingen Kap 6 – Statlige planer og retningslinjer Kap 7 – Regional planlegging Kap 8 – Regional plan Kap 9 – Interkommunalt plansamarbeid

4 Kap 10 – Kommunal planlegging
Kap 11 – Kommuneplan Kap 12 – Reguleringsplan Kap 13 – Midlertidig forbud mot tiltak Kap 14 – Konsekvensutredninger Kap 15- Innløsning og erstatning Kap 19 - Dispensasjon

5 Regjeringens uttalte målsetninger
s.5: Samfunnsutviklingen har medført økt spesialisering og sektorisering..Mange viktige nye utfordringer er imidlertid sektorovergripende, og krever brede vurderinger og helhetlige løsninger..Behovet for samarbeidsløsninger på tvers av myndighetsnivåer og profesjoner er stort

6 s.6: Nytt inntektssystem og ny kommunallovgivning har gitt kommunene større frihet til selv å organisere seg slik de ønsker. Intensjonen bak reformene har vært å fremme desentralisert styring..Mer desentralisering av ansvar og myndighet til kommunene, gjør at planlegging blir et stadig viktigere virkemiddel også for lokal miljøarbeid..Planleggingen skal sikre at disse avveiningene (bruk og vern) skjer i åpenhet og offentlighet, med mulighet for de berørte til å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø

7 S.7: Lovforslaget vil legge til rette for en styrking av den sektorovergripende, samfunnsrettede planleggingen, med samordning av interesser og hensyn på tvers av sektorer og samfunnsområder innenfor lovens system…Den overordnede kommunale og regionale planleggingen vektlegges..Det legges større vekt på innsats i en tidlig fase av planleggingen med sikring av bred medvirkning og utredning av konsekvenser

8 s.7: Lovforslaget legger derfor opp til stor grad av fleksibilitet og valgfrihet i bruken av planredskapene. Dette gjør at omfanget av planleggingen kan tilpasses utfordringene og planoppgavene i den enkelte kommune eller region, og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig

9 Viktige prinsipper for Regjeringen
s.11: ” I tredje del av kapitlet gjennomgås noen viktige prinsipper som skal ivaretas i plansystemet. Det er for det første rolledelingen i planleggingen. Det vektlegges blant annet at planleggingen skal skje mest mulig desentralt, nærmest mulig de som berøres av beslutningene.”

10 Energi -kraftsaker § 1 -3 Tiltak som er unntatt fra loven ”For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14” s.173: ” kraftledninger, transformatorstasjoner, koblingsanlegg og bygningstekniske konstruksjoner som er umiddelbart knyttet til de elektriske anleggene og deres funksjon. Unntaket gjelder for ethvert anlegg eller konstruksjon av denne art som er omfattet av konsesjonen og vilkårene og som er nødvendig for de elektriske anleggenes funksjon, bygging, drift og atkomst.”

11 §6 -4 Statlig arealplan: ” Departementet kan i den enkelte sak bestemme at endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven uten videre skal ha virkning som statlig arealplan. Departementets vedtak etter dette ledd kan ikke påklages.” s.197: ”..alle anlegg og innretninger som etableres for å kunne produsere elektrisk energi, uavhengig av energikilde…vannkraftverk,… vindkraftverk og gasskraftverk…myndigheten blir overført til OED…konsesjonsvedtaket får virkning som arealplan, …straks bindende for framtidig arealbruk…erstatter tidligere fattede planvedtak..”

12 s.40: ”For utbygging av små vannkraftanlegg og vindkraftanlegg er det viktig at det foretas regionale vurderinger og prioriteringer for å bidra til den mest egnede lokaliseringen av slike anlegg.”

13 Kommentarer - Ingen samfunnssektor er mer arealkrevende og påfører natur, miljø og lokalsamfunn større naturinngrep enn energisektoren - Hvor ble det av ”samarbeidsløsninger på tvers av myndighetsnivåer og profesjoner,”..”brede vurderinger og helhetlige løsninger,”..”mer desentralisering av myndighet og ansvar til kommunene,”..”mulighet for de berørte til å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø” ?

14

15

16 ”Konsesjonsvedtaket får virkning som arealplan..”
Konsesjonssøknad fra Agder Energi: ”Endelig valg av lokalisering av transformatoren gjøres først i forbindelse med detaljprosjekteringen.” ”Forholdet til gjeldende kommuneplan og behandling etter plan- og bygningsloven ..vil bli avklart i samråd og tett dialog med kommunen parallelt med k|onsesjonsbehandlingen.”

17 LVK og KS KS skal ta saken opp i konsultasjonsmøte med Regjeringen 29.april LVK skal ha møte med Energi-og miljøkomiteen i saken i april LVK sendt uttalelse til komitemedlemmer Regjeringen har sagt sitt – kan man snu en flertallsregjering på Stortinget? Bør USS reagere?

18 Andre lovendringsforslag
Hensynssoner (s.9) innføres som et nytt element i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Soner med særlige restriksjoner av betydning for arealbruken, eks fareområder, områder med særlige hensyn til landbruk, natur og friluftsliv mv To typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering

19 Verneplaner etter naturvernloven skal samordnes i sterkere grad enn i dag med planlegging etter plan- og bygningsloven Vernevedtaket skal komme til uttrykk som hensynssone etter pbl Stat og kommune skal i fellesskap utarbeide planprogram med formål, prosessfrister, medvirkning, alternative vurderinger, utredningsbehov mv

20 Konsekvensutredninger av verneplaner
Bestemmelsene om konsekvensutredninger skal også gjelde for bestemte verneplaner etter naturvernloven Hvilke verneplaner som omfattes, skal fastsettes i forskrift Kommentar: Krav om konsekvensutredninger av verneplaner etter naturvernloven ble fremsatt av USS i 1996. Daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen fnøs av kravet fra Stortingets talerstol

21 Avslutning Det er fremdeles langt mellom liv og lære i staten når det gjelder synet på kommunenes roller og oppgaver i arealpolitikken. Kjekt å ha – så langt det passer?


Laste ned ppt "Ot.prp. Nr. 32 ( ) Plan- og bygningsloven (plandelen)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google