Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsarbeid Høstmøte ved Reidar Hole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsarbeid Høstmøte ved Reidar Hole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsarbeid Høstmøte ved Reidar Hole

2 Temaer Hva er et kvalitetsutvalg og hvordan bør disse fungere?
Etablering av kvalitetsutvalg på HF-nivå fra 2006 EQS og bruk av elektronisk avviksskjema

3 Hjemmel for kvalitetsutvalg
Opprettelse av kvalitetsutvalg er regulert av spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 som lyder: Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal opprette kvalitetsutvalg som ledd i den internkontroll institusjonen er pliktig til å føre i henhold til § 3 i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. Utvalget kan uten hinder av taushetsplikt kreve opplysninger som er nødvendige for utførelse av dets arbeid. Relativt stor frihet i organiseringen innenfor et HF

4 Bakgrunn/formål Kvalitetsutvalgene er forutsatt å skulle være et obligatorisk virkemiddel i institusjonenes arbeid med å sørge for og fremme sikkerhet og kvalitet på helsetjenestene.

5 Ansvar Det er institusjonens ledelse som har det overordnede ansvar for at kvalitetsutvalget blir opprettet og fungerer som forutsatt. Etablering av kvalitetsutvalg fratar ikke ledelsesnivåene og deres enkelte ansatte deres selvstendige plikt til å utøve internkontroll. Plikten til å opprette internkontrollsystemer påligger enhver som yter helsetjenester.

6 Internkontroll - kvalitetssystem
Et internkontrollsystem er et system for å dokumentere at lover og forskrifter blir fulgt. Helsetjenester bør samordne alle typer lov- og internkontrollkrav i et helhetlig kvalitetssystem.

7 Kvalitetsutvalgenes oppgaver
Stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid i institusjonen. Avviksbehandling Forebygging og generelt kvalitetsarbeid Kontroll med internkontrollsystemene Stimulere til en kvalitetskultur Spredning mellom avdelinger/enheter Gi råd/veiledning Sikre at rutiner om ekstern meldeplikt blir overholdt Ikke et konfliktøsningsorgan Ikke døgnvakt, men lett tilgjengelig informasjon

8 Modell fra 2006 Avklaring: Sammensetning Rapportering Mandat
Kvalitetsutvalg Rusforetaket Kvalitetsutvalg Ved Enhetene Kvalitetsutvalg Ved Enhetene Kvalitetsutvalg Ved Enhetene Kvalitetsutvalg Ved Enhetene Kvalitetsutvalg Ved Enhetene Kvalitetsutvalg Ved Enhetene

9 EQS-prosjektet / avviksskjema
Dag Hårstad Prosjektoppdrag Styringsgruppe: Ledergruppa Leveranse Prosjektleder: Reidar Hole VBS: Wenche Sommerfelt, Åse Helgesen MNK: Arne D Julien VH: Leif Sverre Hoel LAR-M: Hanne Berg Nidaros Arne Kristian Buvarp LBS: Kalle Haugnes NKS-K: Steinar Solberg

10

11 Elekronisk avviksskjema (EQS)
Avviksskjema skal brukes ved alle typer avvik man er involvert i eller observerer. Avvik er definert som "mangel på oppfyllelse av et krav" og er knyttet til brudd på lov/forskrift/andre myndighetskrav, gjeldene prosedyrer/rutiner/ instrukser, mangler (ift rutiner/prosedyrer, kompetanse/faglig skjønn, organisatorisk/fysisk tilrettelegging, mm) og andre uønskede hendelser (eksempelvis skader/ulykker, trusler/vold, rømning/avbrudd, mm).


Laste ned ppt "Kvalitetsarbeid Høstmøte ved Reidar Hole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google