Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Erfaringer fra tilsyn med helsestasjons og skolehelsetjenesten 2010/2011 v/ Mona Parow, jurist Helsetilsynet / Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Erfaringer fra tilsyn med helsestasjons og skolehelsetjenesten 2010/2011 v/ Mona Parow, jurist Helsetilsynet / Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Erfaringer fra tilsyn med helsestasjons og skolehelsetjenesten 2010/2011 v/ Mona Parow, jurist Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

2 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Erfaringer fra gjennomførte tilsyn • Egeninitiert tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2010 Tilsynsrapportene vil sette fokus på forbedringsområder – oppmerksomhetsområder og utfordringer Bidra til å synliggjøre kravet til styring og ledelse for å sikre tjenesteutøvelse i samsvar med lov og forskrift

3 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Etterlevelse av myndighetskrav Sosial- og helsetjenestene er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester Lovverket har krav om • hvilke tjenester som skal være på plass, • hva som er forsvarlige tjenester, • om saksbehandling, • befolkningens rettigheter osv. Tjenesteyterne – både private og offentlige - har ansvar for å overholde disse kravene. Krav til internkontroll Alle som utøver helse- og sosiale tjenester har krav til å etablere internkontroll / styringssystem for å sikre tjenestene – krav til ledelse og kontroll med tjenesteutøvelsen

4 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Sentralt lovverk Kommunens ansvar for tjenesten • Lov om helsetjenesten i kommunen § 1-1, § 1-3 første ledd • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3 • Veileder IS-1154 : faglig retningslinjer til tjenesten, som sier noe om hvor kravet til forsvarlig tjeneste ligger Krav til organisering • lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3a, § 6-3 jfr lov om helsepersonell § 16 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetj. § 3 Krav til internkontroll - styringssytem • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

5 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Som en sikkerhet fører myndighetene tilsyn med at dette skjer, og med at alle som yter tjenester selv kontrollerer at virksomheten er i tråd med kravene (internkontroll). Myndighet lagt til • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag • Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Med Statens helsetilsyn som overordnet faglig tilsynsmyndighet Vårt tilsyn vil være et bidrag til kommunens forbedringsarbeid

6 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Planlagt tilsyn - systemrevisjon Systemrevisjon: En revisjonsmetode – i prosedyre beskrevet hvordan tilsyn skal planlegges, gjennomføres og rapporteres • Dokumentasjonsgranskning (styrende dokumenter) • Tilsynsbesøk – Åpnings- og sluttmøte: av særlig interesse for kommunens ledelse og politikere – Intervju – Gjennomgang av pasient- og brukermapper, avviksmeldinger osv • Oppfølging av avvik

7 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Bakgrunn for tilsynet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foretok i 2009 kartlegging av kommunenes håndtering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kartlegging avdekket flere sårbare områder i organiseringen av tjenesten, eks: • Bemanningssituasjonen • Sammensetning av faggrupper, grunnbemanning • Hvilke oppgaver som blir ivaretatt, tilgjengelighet • samarbeidsrutiner • Rapporteringer fra tjenesten, avviksmeldinger

8 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Tema for tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten Tilsynets hovedanliggende var rettet mot hvordan kommunen har definert og tilrettelagt for ivaretakelse av oppgaver som ligger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Herunder hvilken kontroll kommunen har etablert for å sikre at oppgavene faktisk blir iverksatt. Vi så på • Dimensjonering og organisering av tjenesten • Samarbeid mellom helsepersonellgrupper i tjenesten • Vaksinasjon • Helsefremmende og forebyggende arbeid • Evaluering av tjenesten, herunder tilpasninger til endrede forhold Tilsynet omfavnet målgruppen 0-20 år. Tilsynet var avgrenset til ikke å omfatte svangerskapsomsorgen.

9 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Sentralt lovverk Lov om helsetjenesten i kommunen Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste Forskrift – barnevaksinasjonsprogrammet Lov om helsepersonell Forskrift om pasientjournal Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og ….

10 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Helsedirektoratets uttalelser Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er definert og skal fungere som et lavterskel helsetjenestetilbud. Dersom tjenesten skal fungere som lavterskel tilbud må den være tilgjengelig for alle i målgruppen. Det stilles i dette krav til tilstrekkelig antall ansatte, kort ventetid, publikumsvennlige åpningstider, geografisk og fysisk lokalisering mv Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må ha en slik kapasitet og et slikt innhold at den er i stand til å tilby de tjenester som er nevnt i kommunehelsetjenesteloven jfr forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-3 og anbefalt program for de ulike aldersgruppene. Ved å følge faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet til faglig forsvarlighet i lovverket. Kommunen kan velge alternative måter å oppfylle lovens krav på, og må da kunne dokumentere at tilbudet er likeverdig og forsvarlig. Dette er hva vi oppfatter som intensjonen med helsestasjons- og skolehelsetjenesten – ligger til grunn for forståelsen av regelverket

11 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Funn Kommentere med noen hovedlinjer. Rapportene i sin helhet finnes på www.helsetilsynet.no/tilsyn Foreligger er samlerapport

12 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Avvik For de tilsette kommuner, fant Helsetilsynet i Sør-Trøndelag å gi avvik i forhold til at kommunene ikke sikrer barn og unge tilstrekkelig tilgang til helsefremmende og forbyggende tjenester i sin helsestasjons- og skolehelsetjeneste

13 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Ressursdimensjonering og oppgavegjennomføring Anbefalt program i veilederen legges til grunn for tjenestene. Dette er i ulik grad synliggjort i syringssystemet Tilsynet avdekket at ikke alle oppgaver blir gjennomført. Tilsynet gjenfinner ikke at dette bygger på en styrt prioritering ut fra behov, sårbarhet osv • Dimensjoneringen: – gjenfinnes ingen analyse/drøftelse som viser grunnlaget for dimensjoneringen – Det gjøre tildels vesentlige endringer i ressurssituasjonen, uten at dette medfører analyse mht konsekvenser for oppgavegjennomføringen • Dette også der det inntrer endringer (eks sykemeldinger) – Manglende oppfølging og kontroll med tjenesten: i liten grad etablert rapporteringssystem fra tjenesten. Meldes heller ikke avvik når oppgaver ikke blir gjennomført – Manglende kunnskap om tjenesten for øverste administrative ledelse og politiske organ – beslutningsgrunnlag • Eksempler på årsrapporter som i liten grad gjenspeiler de faktiske forhold i tjenesten

14 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Forholdet mellom helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Der tjenesten er satt under press – så går dette i særlig grad ut over skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom • Begrenset og til dels fravær av tilstedeværelse i skolehelsetjenesten – manglende kontinuitet i tilstedeværelsen • Ikke kapasitet til ”åpen dør”, må avvise elever • Ikke etablert tilbud til målgruppen 16-20 år i alle kommuner, helsestasjon for ungdom

15 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Lege og fysioterapiressursen Grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten • Disse faggruppene deltar i svært begrenset grad i planlegging og drift av helsestasjons- og skolehelsetjenesten – Herunder eks. ingen felles møtearena • Marginale og til dels fravær av lege- og fysioterapiressurser i tjenesten, særlig i skolehelsetjenesten. Manglende helhetlige helsefaglige vurderinger • Ikke definert skolelegefunksjon

16 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Målrettet gruppeaktivitet og helseopplysning Ved stort press i tjenesten – er dette et område som generelt nedprioriteres • Dreining bort fra det helsefremmende arbeidet som er en av intensjonene med tjenesten • Gjenspeiles for hele målgruppen 0-20 år • Ingen vurdering mht risikogrupper/områder i kommunen

17 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Vaksinasjon • Vaksinasjonsprogrammet følges i all hovedsak, med noen oppstartsutfordringer for HPV • Behov for avklaringer mht ansvarsforhold og samarbeid mellom medisinsk faglig ansvarlig og helsesøster – Nye oppgaver – Plan for gjennomføring – Evalueringer osv

18 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Forholdet mellom helsestasjons- og skolelege og fastlege • Dette er dårlig avklart. Det foreligger ikke rutiner for slikt samarbeid – Kan medføre at oppfølging av barn som trenger det blir for dårlig

19 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Våre forventninger…. Tilsyn viser utfordringer på ledelsesnivå • Manglende oversikt over risikoområder som grunnlag for planlegging og styring av virksomheten • Metode for oppfølging og kontroll: blir tjenestene utført og hvordan? Hva bør/skal man vite noe om (ut over økonomisk rapport) – kunnskap om tilstanden i kommunen - beslutningsgrunnlag Tilsyn må brukes til kommunens forbedringsarbeid – til læring og utvikling • Forventninger om oppfølgingsarbeid • Læring ut over tilsett enhet Overføringsverdi for andre kommuner som ikke er tilsett Tilgjengelige rapporter www.helsetilsynet.nowww.helsetilsynet.no • Finne tema/områder som er relevant for kommunes gjennomgang


Laste ned ppt "Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Erfaringer fra tilsyn med helsestasjons og skolehelsetjenesten 2010/2011 v/ Mona Parow, jurist Helsetilsynet / Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google