Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Erfaringer fra tilsyn med helsestasjons og skolehelsetjenesten 2010/2011 v/ Mona Parow, jurist Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

2 Erfaringer fra gjennomførte tilsyn
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Erfaringer fra gjennomførte tilsyn Egeninitiert tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2010 Tilsynsrapportene vil sette fokus på forbedringsområder – oppmerksomhetsområder og utfordringer Bidra til å synliggjøre kravet til styring og ledelse for å sikre tjenesteutøvelse i samsvar med lov og forskrift

3 Etterlevelse av myndighetskrav
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Etterlevelse av myndighetskrav Sosial- og helsetjenestene er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester Lovverket har krav om hvilke tjenester som skal være på plass, hva som er forsvarlige tjenester, om saksbehandling, befolkningens rettigheter osv. Tjenesteyterne – både private og offentlige - har ansvar for å overholde disse kravene. Krav til internkontroll Alle som utøver helse- og sosiale tjenester har krav til å etablere internkontroll / styringssystem for å sikre tjenestene – krav til ledelse og kontroll med tjenesteutøvelsen

4 Sentralt lovverk Kommunens ansvar for tjenesten
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Sentralt lovverk Kommunens ansvar for tjenesten Lov om helsetjenesten i kommunen § 1-1, § 1-3 første ledd Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3 Veileder IS-1154 : faglig retningslinjer til tjenesten, som sier noe om hvor kravet til forsvarlig tjeneste ligger Krav til organisering lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3a, § 6-3 jfr lov om helsepersonell § 16 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetj. § 3 Krav til internkontroll - styringssytem Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

5 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Som en sikkerhet fører myndighetene tilsyn med at dette skjer, og med at alle som yter tjenester selv kontrollerer at virksomheten er i tråd med kravene (internkontroll). Myndighet lagt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Med Statens helsetilsyn som overordnet faglig tilsynsmyndighet Vårt tilsyn vil være et bidrag til kommunens forbedringsarbeid

6 Planlagt tilsyn - systemrevisjon
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Planlagt tilsyn - systemrevisjon Systemrevisjon: En revisjonsmetode – i prosedyre beskrevet hvordan tilsyn skal planlegges, gjennomføres og rapporteres Dokumentasjonsgranskning (styrende dokumenter) Tilsynsbesøk Åpnings- og sluttmøte: av særlig interesse for kommunens ledelse og politikere Intervju Gjennomgang av pasient- og brukermapper, avviksmeldinger osv Oppfølging av avvik

7 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Bakgrunn for tilsynet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foretok i 2009 kartlegging av kommunenes håndtering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kartlegging avdekket flere sårbare områder i organiseringen av tjenesten, eks: Bemanningssituasjonen Sammensetning av faggrupper, grunnbemanning Hvilke oppgaver som blir ivaretatt, tilgjengelighet samarbeidsrutiner Rapporteringer fra tjenesten, avviksmeldinger

8 Tema for tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Tema for tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten Tilsynets hovedanliggende var rettet mot hvordan kommunen har definert og tilrettelagt for ivaretakelse av oppgaver som ligger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Herunder hvilken kontroll kommunen har etablert for å sikre at oppgavene faktisk blir iverksatt. Vi så på Dimensjonering og organisering av tjenesten Samarbeid mellom helsepersonellgrupper i tjenesten Vaksinasjon Helsefremmende og forebyggende arbeid Evaluering av tjenesten, herunder tilpasninger til endrede forhold Tilsynet omfavnet målgruppen 0-20 år. Tilsynet var avgrenset til ikke å omfatte svangerskapsomsorgen.

9 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Sentralt lovverk Lov om helsetjenesten i kommunen Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste Forskrift – barnevaksinasjonsprogrammet Lov om helsepersonell Forskrift om pasientjournal Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og ….

10 Helsedirektoratets uttalelser
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Helsedirektoratets uttalelser Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er definert og skal fungere som et lavterskel helsetjenestetilbud. Dersom tjenesten skal fungere som lavterskel tilbud må den være tilgjengelig for alle i målgruppen. Det stilles i dette krav til tilstrekkelig antall ansatte, kort ventetid, publikumsvennlige åpningstider, geografisk og fysisk lokalisering mv Helsestasjons- og skolehelsetjenesten må ha en slik kapasitet og et slikt innhold at den er i stand til å tilby de tjenester som er nevnt i kommunehelsetjenesteloven jfr forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-3 og anbefalt program for de ulike aldersgruppene. Ved å følge faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet til faglig forsvarlighet i lovverket. Kommunen kan velge alternative måter å oppfylle lovens krav på, og må da kunne dokumentere at tilbudet er likeverdig og forsvarlig. Dette er hva vi oppfatter som intensjonen med helsestasjons- og skolehelsetjenesten – ligger til grunn for forståelsen av regelverket

11 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Funn Kommentere med noen hovedlinjer. Rapportene i sin helhet finnes på Foreligger er samlerapport

12 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Avvik For de tilsette kommuner, fant Helsetilsynet i Sør-Trøndelag å gi avvik i forhold til at kommunene ikke sikrer barn og unge tilstrekkelig tilgang til helsefremmende og forbyggende tjenester i sin helsestasjons- og skolehelsetjeneste

13 Ressursdimensjonering og oppgavegjennomføring
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Ressursdimensjonering og oppgavegjennomføring Anbefalt program i veilederen legges til grunn for tjenestene. Dette er i ulik grad synliggjort i syringssystemet Tilsynet avdekket at ikke alle oppgaver blir gjennomført . Tilsynet gjenfinner ikke at dette bygger på en styrt prioritering ut fra behov, sårbarhet osv Dimensjoneringen: gjenfinnes ingen analyse/drøftelse som viser grunnlaget for dimensjoneringen Det gjøre tildels vesentlige endringer i ressurssituasjonen, uten at dette medfører analyse mht konsekvenser for oppgavegjennomføringen Dette også der det inntrer endringer (eks sykemeldinger) Manglende oppfølging og kontroll med tjenesten: i liten grad etablert rapporteringssystem fra tjenesten. Meldes heller ikke avvik når oppgaver ikke blir gjennomført – Manglende kunnskap om tjenesten for øverste administrative ledelse og politiske organ – beslutningsgrunnlag Eksempler på årsrapporter som i liten grad gjenspeiler de faktiske forhold i tjenesten

14 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Forholdet mellom helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Der tjenesten er satt under press – så går dette i særlig grad ut over skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Begrenset og til dels fravær av tilstedeværelse i skolehelsetjenesten – manglende kontinuitet i tilstedeværelsen Ikke kapasitet til ”åpen dør”, må avvise elever Ikke etablert tilbud til målgruppen år i alle kommuner , helsestasjon for ungdom

15 Lege og fysioterapiressursen
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Lege og fysioterapiressursen Grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Disse faggruppene deltar i svært begrenset grad i planlegging og drift av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Herunder eks. ingen felles møtearena Marginale og til dels fravær av lege- og fysioterapiressurser i tjenesten, særlig i skolehelsetjenesten. Manglende helhetlige helsefaglige vurderinger Ikke definert skolelegefunksjon

16 Målrettet gruppeaktivitet og helseopplysning
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Målrettet gruppeaktivitet og helseopplysning Ved stort press i tjenesten – er dette et område som generelt nedprioriteres Dreining bort fra det helsefremmende arbeidet som er en av intensjonene med tjenesten Gjenspeiles for hele målgruppen år Ingen vurdering mht risikogrupper/områder i kommunen

17 Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Vaksinasjon Vaksinasjonsprogrammet følges i all hovedsak, med noen oppstartsutfordringer for HPV Behov for avklaringer mht ansvarsforhold og samarbeid mellom medisinsk faglig ansvarlig og helsesøster Nye oppgaver Plan for gjennomføring Evalueringer osv

18 Forholdet mellom helsestasjons- og skolelege og fastlege
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Forholdet mellom helsestasjons- og skolelege og fastlege Dette er dårlig avklart. Det foreligger ikke rutiner for slikt samarbeid Kan medføre at oppfølging av barn som trenger det blir for dårlig

19 Våre forventninger…. Tilsyn viser utfordringer på ledelsesnivå
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Våre forventninger…. Tilsyn viser utfordringer på ledelsesnivå Manglende oversikt over risikoområder som grunnlag for planlegging og styring av virksomheten Metode for oppfølging og kontroll: blir tjenestene utført og hvordan? Hva bør/skal man vite noe om (ut over økonomisk rapport) – kunnskap om tilstanden i kommunen - beslutningsgrunnlag Tilsyn må brukes til kommunens forbedringsarbeid – til læring og utvikling Forventninger om oppfølgingsarbeid Læring ut over tilsett enhet Overføringsverdi for andre kommuner som ikke er tilsett Tilgjengelige rapporter Finne tema/områder som er relevant for kommunes gjennomgang


Laste ned ppt "Helsetilsynet / Fylkesmannen i Sør- Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google