Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for Kunnskapsløftet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for Kunnskapsløftet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for Kunnskapsløftet
Litt bakgrunn og historie Litt om styring og organisering Litt om læreplanene Litt om bransjens ønsker Litt om hva bransjen har fått så langt Litt om hva bransjen kranglet seg til Litt om hva bransjen mangler svar på Litt om hva bransjen nå skal gjøre Opplæringskontorene for rørleggerfaget

2 Bakgrunn NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse
Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring Delutredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001. NOU 2003: 16 I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. oktober 2001 Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 5. juni 2003 Opplæringskontorene for rørleggerfaget

3 Bakgrunn St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring
Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Opplæringskontorene for rørleggerfaget

4 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522
7.4 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring Departementets vurderinger Tilbudsstrukturen må også i større grad enn i dag bidra til at arbeidslivet får den kompetansen det har behov for. Dette innebærer blant annet at strukturen må utformes slik at de som gjennomfører videregående opplæring, har nødvendig fagkompetanse innenfor den utdanningen de har gjennomført til at arbeidslivet vurderer dem som verdifull arbeidskraft, og at de har tilstrekkelig bred kompetanse, i faget og generelt, til å møte omstillinger i bedriften, i yrket og i arbeidsmarkedet. Dette hensynet må ivaretas ved å sikre at elever og lærlinger i løpet av videregående opplæring får tilstrekkelig grad av spesialisering i det yrket de har valgt, samtidig som de oppnår tilstrekkelig bred kompetanse. Arbeidslivets behov må også ivaretas på den måten at det utdannes nok arbeidstakere til å dekke behovet for arbeidskraft innenfor de forskjellige bransjer, fag og yrker. Det er også viktig at den delen av ungdomskullene som skal ta videre utdanning i fagskole, på høyskole eller universitet, er faglig kvalifisert for dette. Disse elevene må ha ervervet en kompetanse som gjør dem i stand til å gjennomføre utdanning på dette nivået, i Norge eller i utlandet. Opplæringskontorene for rørleggerfaget

5 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522
Kunnskapsløftet Demokrati og danning Mening Relevans Helhet og sammenheng Kompetanse - Praktisk arbeid Differensiering – nivå og interesser Samarbeid skole arbeidsliv – ulike læringsarenaer Bredere utdanningsløp med økt vekt på de grunnleggende ferdigheter, og fleksibilitet i organisering og gjennomføring av undervisningen Opplæringskontorene for rørleggerfaget

6 Kunnskapsløftet Lokal frihet til valg av metoder i undervisningen
Sterk økning i lokal tilpassing av fagstoff Fokus på målstyring og mestring av utvalgte faglige utfordringer Fortsatt yrkesfaglig styring gjennom samarbeid med partene om rammer og krav Individrettingen øker sterkt gjennom ”prosjekt til fordypning” Krav til en omfattende kvalitetsoppfølging av at kompetanseplattformen nås Opplæringskontorene for rørleggerfaget

7 Styrings- og organisering
Kunnskapsdepartementet Utdannings-direktoratet (UDIR) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Partene, lærere, skoleeiere, to dept. Faglige råd, et for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram Y-nemnder Fagutvalg Opprettes av de faglige råd etter behov Opplæringskontorene for rørleggerfaget

8 Læreplanene - forskrifter
Deltakelse fra partene – stramme rammer Mange runder før ferdige, men ble de bedre? Korte læreplaner – lite detaljerte i forhold til R94 Vg 3 fastsatt 19. mars Kompetanseplattformene henger nå i luften Dep og UDIR har i flere omganger forsikret at nødvendige endringer skal komme raskt Opplæringskontorene for rørleggerfaget

9 Hva ønsket bransjen av Kunnskapsløftet?
En bedre fagopplæring enn R94 Gode og styrende læreplaner basert på sluttkompetansen Flere timer fag Yrkesretting av fellesfag Relevant yrkesteori Fleksibilitet i gjennomføring av opplæringen 0+4, 1+3 og 2+2 Justering i struktur Nei til ”mappevurdering” som eksamensform Gjeninnføre begrepet ”yrkesteori” Eksamen i praksis og teori ved avslutning av Vg2 Eksamen i teori før svenneprøven Opplæringskontorene for rørleggerfaget

10 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522
Hva fikk vi? En bredere (ikke bedre!) fagopplæring Lite detaljerte læreplaner (forskrifter) Færre (ikke flere!) timer fagspesifikk undervisning Prosjekt til fordypning (ikke spesifikk yrkesretting av fellesfag) Bred tverrfaglig teori Ingen reelle valg av alternative løp (fylket bestemmer) Kombinasjon av mappe- og sluttvurdering? Yrkesteoribegrepet lagt dødt Ingen teorieksamen ved avslutning av Vg2 Lite som tyder på en sluttevaluering i teori Opplæringskontorene for rørleggerfaget

11 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522
Hva kranglet vi oss til? Utvidet læretid Bedre samsvar mellom kompetanseplattform og læreplaner Målrettet ”Prosjekt til fordypning” Ivaretakelse av bransjenes egenart Opplæringskontorene for rørleggerfaget

12 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

13 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

14 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522

15 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522
Hva mangler vi svar på? Teorieksamen Vg3 Eksamen Vg2, praktisk/teoretisk 0+4, 1+3, 2+2: Fleksible løp Eksamen felles programfag her? Innhold? Kompetanseplattform og læreplan Kryssløp (programfag, programområder) Innhenting Utsettelse av søknadsfrist som nå er 1. mars (1/3 av skoleåret igjen) Statistikk/dimensjonering/rådgivning Status til kompetanseplattformen Opplæringskontorene for rørleggerfaget

16 Hva skal bransjen gjøre nå?
Styrke opplæringskontorene Etablere opplæringskontor i Østfold Opprettholde rekrutteringsinnsatsen Utvikle relevant læremateriell Kjøre hardere på alternative løp Holde god kontakt med faglærerne Stresse Udir og Dep på klare vedtak på ubesvarte spørsmål Politisk lobbing på lokalplanet Styrke kontakten mot skoler og bedrifter Etablere virkemidler mot frafall og stryk BNL engasjerer 2 personer i 20% stilling for oppfølging av Kunnskapsløftet (Arvid Søgård og Liv Ellen Espenes) Opplæringskontorene for rørleggerfaget


Laste ned ppt "Status for Kunnskapsløftet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google