Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 1 Status for Kunnskapsløftet Litt bakgrunn og historie Litt om styring og organisering Litt om læreplanene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 1 Status for Kunnskapsløftet Litt bakgrunn og historie Litt om styring og organisering Litt om læreplanene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 1 Status for Kunnskapsløftet Litt bakgrunn og historie Litt om styring og organisering Litt om læreplanene Litt om bransjens ønsker Litt om hva bransjen har fått så langt Litt om hva bransjen kranglet seg til Litt om hva bransjen mangler svar på Litt om hva bransjen nå skal gjøre

2 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 2 Bakgrunn NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring Delutredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001. NOU 2003: 16 I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. oktober 2001 Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 5. juni 2003

3 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 3 St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Bakgrunn

4 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 4 Tilbudsstrukturen må også i større grad enn i dag bidra til at arbeidslivet får den kompetansen det har behov for. Dette innebærer blant annet at strukturen må utformes slik at de som gjennomfører videregående opplæring, har nødvendig fagkompetanse innenfor den utdanningen de har gjennomført til at arbeidslivet vurderer dem som verdifull arbeidskraft, og at de har tilstrekkelig bred kompetanse, i faget og generelt, til å møte omstillinger i bedriften, i yrket og i arbeidsmarkedet. Dette hensynet må ivaretas ved å sikre at elever og lærlinger i løpet av videregående opplæring får tilstrekkelig grad av spesialisering i det yrket de har valgt, samtidig som de oppnår tilstrekkelig bred kompetanse. Arbeidslivets behov må også ivaretas på den måten at det utdannes nok arbeidstakere til å dekke behovet for arbeidskraft innenfor de forskjellige bransjer, fag og yrker. Det er også viktig at den delen av ungdomskullene som skal ta videre utdanning i fagskole, på høyskole eller universitet, er faglig kvalifisert for dette. Disse elevene må ha ervervet en kompetanse som gjør dem i stand til å gjennomføre utdanning på dette nivået, i Norge eller i utlandet. 7.4 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring Departementets vurderinger

5 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 5 Kunnskapsløftet Demokrati og danning Mening Relevans Helhet og sammenheng Kompetanse - Praktisk arbeid Differensiering – nivå og interesser Samarbeid skole arbeidsliv – ulike læringsarenaer Bredere utdanningsløp med økt vekt på de grunnleggende ferdigheter, og fleksibilitet i organisering og gjennomføring av undervisningen

6 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 6 Kunnskapsløftet Lokal frihet til valg av metoder i undervisningen Sterk økning i lokal tilpassing av fagstoff Fokus på målstyring og mestring av utvalgte faglige utfordringer Fortsatt yrkesfaglig styring gjennom samarbeid med partene om rammer og krav Individrettingen øker sterkt gjennom ”prosjekt til fordypning” Krav til en omfattende kvalitetsoppfølging av at kompetanseplattformen nås

7 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 7 Styrings- og organisering Utdannings- direktoratet (UDIR) Kunnskapsdepartementet Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Partene, lærere, skoleeiere, to dept. Faglige råd, et for hvert yrkesfaglige utdanningsprogram Fagutvalg Opprettes av de faglige råd etter behov Y-nemnder

8 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 8 Læreplanene - forskrifter Deltakelse fra partene – stramme rammer Mange runder før ferdige, men ble de bedre? Korte læreplaner – lite detaljerte i forhold til R94 Vg 3 fastsatt 19. mars Kompetanseplattformene henger nå i luften Dep og UDIR har i flere omganger forsikret at nødvendige endringer skal komme raskt

9 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 9 Hva ønsket bransjen av Kunnskapsløftet? En bedre fagopplæring enn R94 Gode og styrende læreplaner basert på sluttkompetansen Flere timer fag Yrkesretting av fellesfag Relevant yrkesteori Fleksibilitet i gjennomføring av opplæringen –0+4, 1+3 og 2+2 Justering i struktur Nei til ”mappevurdering” som eksamensform Gjeninnføre begrepet ”yrkesteori” Eksamen i praksis og teori ved avslutning av Vg2 Eksamen i teori før svenneprøven

10 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 10 Hva fikk vi? En bredere (ikke bedre!) fagopplæring Lite detaljerte læreplaner (forskrifter) Færre (ikke flere!) timer fagspesifikk undervisning Prosjekt til fordypning (ikke spesifikk yrkesretting av fellesfag) Bred tverrfaglig teori Ingen reelle valg av alternative løp (fylket bestemmer) Kombinasjon av mappe- og sluttvurdering? Yrkesteoribegrepet lagt dødt Ingen teorieksamen ved avslutning av Vg2 Lite som tyder på en sluttevaluering i teori

11 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 11 Hva kranglet vi oss til? Utvidet læretid Bedre samsvar mellom kompetanseplattform og læreplaner Målrettet ”Prosjekt til fordypning” Ivaretakelse av bransjenes egenart

12 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 12

13 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 13

14 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 14

15 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 15 Hva mangler vi svar på? Teorieksamen Vg3 Eksamen Vg2, praktisk/teoretisk 0+4, 1+3, 2+2: –Fleksible løp –Eksamen felles programfag her? –Innhold? Kompetanseplattform og læreplan Kryssløp (programfag, programområder) Innhenting Utsettelse av søknadsfrist som nå er 1. mars (1/3 av skoleåret igjen) Statistikk/dimensjonering/rådgivning Status til kompetanseplattformen

16 Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 16 Hva skal bransjen gjøre nå? Styrke opplæringskontorene Etablere opplæringskontor i Østfold Opprettholde rekrutteringsinnsatsen Utvikle relevant læremateriell Kjøre hardere på alternative løp Holde god kontakt med faglærerne Stresse Udir og Dep på klare vedtak på ubesvarte spørsmål Politisk lobbing på lokalplanet Styrke kontakten mot skoler og bedrifter Etablere virkemidler mot frafall og stryk BNL engasjerer 2 personer i 20% stilling for oppfølging av Kunnskapsløftet (Arvid Søgård og Liv Ellen Espenes)


Laste ned ppt "Opplæringskontorene for rørleggerfaget 20080522 1 Status for Kunnskapsløftet Litt bakgrunn og historie Litt om styring og organisering Litt om læreplanene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google