Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adm. dir Geir Barvik Besøk av kommunalkomiteen 12. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adm. dir Geir Barvik Besøk av kommunalkomiteen 12. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adm. dir Geir Barvik Besøk av kommunalkomiteen 12. mars 2007

2 Nye oppgaver – ny logo Åpenhet, mangfold og samspill

3 Den ”nye” Husbanken - omstilling og modernisering Fra produksjonsforankring til velferdsforankring Fra personmarked til kommune Større frihet, ansvar og myndighet til kommunene Fra regelstyring til målstyring Økt målretting. Sterkere innretting av midler etter behov – fra generell til selektiv Fra volum til kvalitet Fra investeringsstøtte til konsumentstøtte Tung satsing på kompetanseutvikling Fra sentralisme til regionalisering

4 Husbanken – en velferdsetat Pådriver overfor kommuner, utbyggere og andre aktører Skal trå til der det private marked ikke skaper tilfredsstillende løsninger Skal være løsningsorientert og skape resultater gjennom andre Et kompetansesenter for boligpolitikk En åpen institusjon for alle brukere

5 Regionalisert Husbank Viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransje i sine fylker Står for det meste av Husbankens kundekontakt Nærhet til kunder og samarbeidspartnere Økt effektivitet gjennom regionalisering av konsernoppgaver og rom for lokal tilpasning av virkemidler

6 Organisering Hovedstyret Region styret Region styret Region styret Region styret Region styret Region styret Hovedkontor Adm.dir Geir Barvik Stabsdir I.V.Zappfe 18 Hammerfest Regiondir. S. Sundquist 21 Bodø Regiondir. M.L.Paulsen 24 Midt-Norge Regiondir. B. T. Welde 34 Vest Regiondir. M. Johansen 56 Sør Regiondir. M. Telnes 33 Forvaltn. ktr Dir. R. Robertsen 65 Øst Regiondir. Alv Sørland 57 Strategi ktr Dir. B. Øistensen 48 Regjeringen Kommunal- og regionaldepartementet Stortinget

7 Hovedstyret Styreleder: Kristian Wibe (Sp) Medlemmer:Barbro Lill Hætta Jacobsen (Ap) Liv Røssland (FrP) Heming Olaussen (SV) Ingjerd Schou (H) Varamedlemmer: Eva Margrete Lian (Sp) Elisabeth Nilsen (Ap) Line Gare Paulsen (SV) Kristian Dahlberg Hauge (FrP) Øyvind Hilmarsen (H)

8 Medarbeidere (per 01.01.2007) I alt 356 - 217 kvinner og 139 menn Kvinneflertall på alle kontorer med unntak av hovedkontoret

9 Medarbeidere (per 01.01.2007) Gjennomsnittsalderen er på 50 år … og den øker

10 Andelen kvinner og menn i ledende stillinger i perioden 1999 – 2006

11 Sykefravær i Husbanken i prosent

12 DEN BOLIGPOLITISKE MÅLSTRUKTUREN Overordnet visjon for boligpolitikken: ALLE SKAL KUNNE BO GODT OG TRYGT Fire hovedmål/strategier og tilhørende arbeidsmål: 1Legge til rette for et godt fungerende boligmarked og en effektiv byggeprosess 2Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 3Fremme bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bygde miljø 4Flere universelt utformede boliger og bygninger Et femte administrativt mål for virksomheten til Husbanken 5Tilstrebe en effektiv og brukerorientert forvaltning

13 Husbankens virkemidler for å nå målene Kunnskaps- og kompetansesenter innen boligpolitikken Samarbeid og intensjonsavtaler med bransjen Økonomiske virkemidler – bostøtte, lån og tilskudd

14 Husbanken et kunnskaps- og kompetansesenter innen boligpolitikken Bred satsning på kompetanseutvikling Gjennom effektivisering av låneforvaltningen, har Husbanken frigjort mange ressurser slik at det har vært mulig med en tung satsning på kompetanseutvikling. Dette har skjedd gjennom: Kontaktmøter med kommuner og bransjen Kompetanseheving blant Husbankens ansatte Prosjekter Kurs og konferanser Boligforskning

15 Og sterk satsing på bibliotektjenester Husbanken etablerte høsten 2005 et eget fagbibliotek. I biblioteket og på bibliotekets nettsider vil du finne: Boligpoltiske dokumenter Brosjyrer Faglitteratur Forskningsrapporter Inngang til ulike samlinger (boligdatabaser, informasjonsbaser mm.) Husbanken – et kunnskaps og kompetansesenter innen boligpolitikken

16 Forhåndsvurdering og intensjonsavtaler Forhåndsvurdering av prosjekter Store prosjekter bør forhåndsvurderes Kontakt med bransje og søkere viktig uansett - innsalg av kvalitetsmål Kommunisere tydelig målene i en tidlig fase Prosjekter som er forhåndsgodkjente vil bli prioritert Intensjonsavtaler Blitt inngått og etterspurt av våre kunder Kan bidra ytterligere i forhold til produktutvikling og i konkret gjennomføring Også prosjekter med intensjonsavtaler gjennomgås sikkerhetsvurderinger

17 Økonomiske virkemidler – lån og tilskudd Tilsagnsrammer for lån og tilskudd Mill. kr 2006 2007 Lån:13 500,013 000,0 Startlån 3 770,0 3 770,0 Grunnlån 7 670,0 7 280,0 Barnehagelån 1 560,0 1 950,0 Omsorgsboliger i utlandet 500,0 - Tilskudd: Bostøtte 2 232,6 2 286,5 Boligtilskudd 574,0 614,7 Kompetansetilskudd 82,8 81,0 Tilskudd til bolig-, by- og stedsutvikling - 43,0 Rentekompensasjon til: omsorgsboliger og sykehjem 1 287,7 1 474,2 skoler 322,0 541,0 kirker 21,0 39,0

18 Bostøtte Formål: hjelpe barnefamilier, eldre og uføre med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg eller å bli boende i en god bolig samt å utjevne forskjeller i disponibel inntekt mellom pensjonistgrupper som følge av forskjeller i boutgifter. Om ordningen: Ordningen er rettighetsorientert Tildelingen er behovsprøvd - det stilles krav til husstanden og boligen Bostøtten er skattefri etter skatteloven.

19 Utmålingen avhenger av forholdet mellom boutgift og inntekter og beregnes ut fra formelen: Godkjente boutgifter -Rimelig boutgift =Sum x 70% = bostøtte (80% i kommunale utleieboliger eller kommunalt formidlete boliger) Godkjente boutgift vil så langt mulig være de boutgiftene søkeren faktisk har. KRD fastsetter en øvre og en nedre grense for boutgiftene ut fra husstandens størrelse og geografi Rimelig boutgift er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv, og beregnes ut fra antall husstandsmedlemmer og husstandens samlede inntekter basert på siste tilgjengelige ligning. Bostøtte

20 Endringer i bostøtten i 2007 Månedlige vedtak, september Avvikling av meldeplikten Lik minsteutbetaling for alle grupper - 2 000 kr per år Nedjustering av formuesatsene –200 000 kr for én person –250 000 kr for to eller flere personer

21 Bostøtte 120 000 norske husstander mottar bostøtte hvert år Gjennomsnittshusstanden: –Samlet årsinntekt på 112 000 kr (ca. 9 400 kroner i måneden) –Boutgifter på 4 850 kr i måneden –Får 1 760 kr i bostøtte i måneden Mottakergruppene: –39 prosent er pensjonister –31 prosent er uføre –15 prosent er enslige forsørgere –4 prosent er andre barnefamilier –3 prosent er flyktninger på introduksjonsprogram –7 prosent andre (attføring, sosialstønad etc)

22 Bostøtte: Bevilgningen har økt med 350 mill kroner siden 2002

23 Gjennomsnittlig inntekt, boutgift og bostøtte for ulike husstandsgrupper, 3. termin 2006

24 Antall husstander og kjønnsfordeling i husstandsgruppene, 3. termin 2006

25 Boligtilskudd skal medvirke til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

26 Boligtilskudd til enkeltpersoner Formål: Tilskudd til enkeltpersoner for etablering i egen bolig, ofte i kombinasjon med startlån og/eller boliglån i privat bank Om ordningen: Forvaltes av kommunen Tilskuddsutmåling ut fra en helhetsvurdering og mulighet for støtte fra andre offentlige ordninger Målgruppe: bostedsløse, rusmisbrukere, flyktninger, funksjonshemmede og andre spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet Forbruk 2006: 262,6 mill. kr Ramme 2007: 300,0 mill. kr

27 Boligtilskudd til utleieboliger Formål: å øke antallet av egnede utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 20 prosent av godkjente anleggskostnader eller salgspris Forbruk 2006: 193,3 mill. kr Ramme 2007: 215,0 mill. kr

28 Boligtilskudd til tilpasning Formål: Bidra til å gjøre boligene bedre egnet til å ivareta de behov som eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har Om ordningen: Forvaltes av kommunen – årlig rapportering Inntil kr 40 000 til utbedring og tilpasning Målgruppe: Funksjonshemmede og eldre Forbruk 2006: 86,0 mill. kr Ramme 2007: 85,0 mill. kr.

29 Boligtilskudd til prosjektering Formål: Dekke prosjekteringsutgifter i forbindelse med oppføring av ny, kjøp av brukt eller utbedring av eksisterende bolig Målgruppe: Funksjonshemmede og eldre Forbruk 2006: 5,2 mill. kr Ramme 2007: 10 mill. kr.

30 Boligtilskudd til tilstandsvurdering Formål: at borettslag og sameier med mer enn 10 boliger kan heve kompetansen for å fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse Forbruk 2006: 2,3 mill. kr Ramme 2007: 4,7 mill. kr.

31 Boligmarkedet

32 2006: Nytt toppår for boligbyggingen …. og Husbankens andel av igangsettingen går noe ned

33 Økt låneutmåling for nye boliger – nær 80 prosent i 2. kvartal 2006 *) Før 2006 gjelder tallene oppføringslån

34 Husbankrenten sakte opp – men fortsatt 1,4 prosentpoeng under markedsrenten i 2. kvartal

35 Grunnlån Formål: fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen sikre nødvendig boligforsyning i distriktene Krav kvalitetskrav knyttet til byggeskikk, miljøstandarder og universell utforming Aktiv dialog tidlig i planleggingsfasen ( intensjonsavtaler) Oppfylles kvalitetskriteriene kan det gis inntil 80% lån – 90% ved intensjonsavtaler Søkere Privatpersoner, utbyggere, boligbyggelag, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskap og stiftelser

36 Grunnlån Hovedtall per 31. desember 2006 Lån for 9 660,7 mill. kr 1,4 mill. kr per bolig 6 665 nye boliger –50 % med livsløpsstandard –45 % med energisparing mv 2 544 utbedrede boliger 109 utleieboliger til vanskeligstilte

37 Boliger med livsløpsstandard 1990 – 2006

38 Grunnlån: 2/3 av de nye boligene i 2006 har økt tilgjengelighet

39 Grunnlån: 47 prosent av nye boliger i 2006 har miljøkvaliteter

40 Igangsatte boliger og Husbankens andel i 2006

41 Startlån Formål Skal gjøre det lettere for unge og vanskeligstilte å etablere seg Kan kombineres med grunnlån, boligtilskudd og bostøtte Om ordningen Forvaltes av kommunene Erstattet i 2003 etableringslån fra kommunene og kjøpslån fra Husbanken i 2003 Krav Behovsprøvd lån til enkeltpersoner som har vanskelig for å få lån til normale betingelser i det private markedet Kan også gis som toppfinansiering og til annen finansiering med mulighet for inntil 100 prosent låneutmåling. Kan gis til oppføring, kjøp, refinansiering eller utbedring av bolig Kan kombineres med grunnlån, boligtilskudd og bostøtte

42 Startlån Hovedtall for 2006 (foreløpige tall) Prioritert ordning innenfor lånerammen Husbanken lånte ut 3,3 mrd. kr til kommunene i 2006 (kommunene fikk tildelt det de søkte om) 6 532 husstander fikk startlån –nedgang på 13 % fra 2005 2,9 mrd. kr ble utbetalt –Nedgang på 15 % fra 2005 Nedgangen jevnt fordelt over hele landet Merk: Kommunene rapporterer etterskuddsvis på utbetalingene så fortsatt vil tallene for 2006 kunne endres

43 Flest førstegangsetablerere som fikk Startlån i 2006

44 Startlån i kombinasjon med andre ordninger 2006

45 Kompetansetilskudd Mål: Bidra til at de boligpolitiske målene blir nådd ved hjelp av kompetanseoppbygging 2006: 391 prosjekter fikk støtte for i alt 81,9 mill kr 2007: Ramme 81 mill. kr Særlig rettet mot: kommunenes boligsosiale arbeid (Prioritet: bostedsløse) utvikling av kommunale strategier og handlingsplaner universell utforming, miljø og byggeskikk) Metodeutvikling (husleieindeksen) nye samarbeidsformer spredning av kunnskap og kompetanse

46 Kompetansetilskuddet 2006

47 Kompetansetilskuddet 2006 - kvalitet

48 Bolig-, by- og stedsutvikling (Ny ordning I 2007) Formål Bedre boforhold og boligmiljø i områder i storbyene som har særlige utfordringer Bidra til miljøvennlige og universelt utformede boligområder Fremme god stedsutvikling Forvaltning Husbanken forvalter ordningen, men kommunen/bydelene og lokale aktører skal engasjeres Utarbeides et handlingsprogram og rutiner for rapportering av virkninger av tiltakene I 2007 skal bevilgningen på 43 mill. kr støtte opp under satsingen i Groruddalen

49 Bolig, by og stedsutvikling i Groruddalen - Husbankens innsats i programområde 3 Områdesatsing/stedsutvikling Bolig- og bomiljøutvikling Torg- og møteplasser

50 Satsingsområdene Politisk møte Miljøvennlig Transport Programområde1Programområde 2Programområde 3Programområde 4 Samarbeidsutvalget for Groruddalen MD, SD, KRD, AID, BYU, MOS, VST, BLA, NOK, BOU, Bydel Alna, grønn- struktur og kulturmiljø Bolig-, by- og stedsutvikling Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering Plankontoret for Groruddalen

51 Satsingsområder programområde 3 Alna Bjerke Grorud HELHETLIG OMRÅDESATSING by-, steds- og nærmiljø- utvikling ett sted i hver bydel BOLIGUTVIKLINGS- STRATEGI utvikle gode boliger og bomiljø i Groruddalen TEMATISK SATSING som gjelder hele Groruddalen Torg og møteplasser ”Mitt moderne kulturminne” Kunst og kultursti langs Alna Fremtidsbilder for bolig og stedutvikling Steds- og byutvikling i Alnabru-/Breivoll Understøtte lokale senterutviklings- prosesser Boligfornying og bomiljø -Bomiljøfond -Bokvalitets- og bopreferanseanalyse -Utrede byfornyelsesprosjekt Forenklings- /rammeplaner for enkelte boligområder Boligsosiale handlingsplaner Stovner Møtesteder og sentra Bo- og opp- vekstmiljø Lokal kunn- skap og ledelses- kapasitet Handlingsplan

52 Husbankens investeringsramme i Groruddalen Totalt 43 mill. kr fordeles strategisk slik: Helhetlig områdesatsing : ca 30 mill.kr pr år –4 utvalgte områder – ett i hver bydel –Helhetlig stedsutvikling - 4 år –Egne samarbeidsavtaler med hver bydel Boligutviklingsstrategi: ca 6 mill. kr pr år –Utvikling av gode boliger og bomiljøer –Søknadsbasert tilskuddsordning tilgjengelig for hele Groruddalen –Utvikling/utredning av nytt Drabantbyfond Tematisk satsing: ca 7 mill. kr pr år –Torg og møteplasser - hele dalen - utvalgte prosjekter –Fremtidsbilder for bolig- og stedsutvikling: f.eks Europan Husbankens ordinære virkemidler kommer i tillegg

53 Områdesatsingen/stedsutvikling Etablere et langsiktig samarbeid mellom Husbanken og bydelene om stedsutvikling Satsing i perioden 2007 - 2010 Sikre finansiering til å gjennomføre tiltak Ca 4 mil. kr pr område i 2007 –Totalt 16 mil. Kr +++ i 2007 Ekstrapott på 10 -15 mill kr til større prosjekter Totalt ca 30 mill kr pr år

54 Utvalgte områder….. Veitvet – Linnerud - Sletteløkka Gransdalen/Furuset Romsås Haugenstua 120 000 innbyggere 68 000 arbeidspl. Mange små Lokalsamfunn Norges 5. største by!

55 Hvorfor… Mål med områdesatsingen: Gjennomføre et aktivt stedsutviklingsarbeid basert på lokal forankring og eierskap Basert på lokalt engasjement og lederskap, skape grunnlag for en langsiktig og bærekraftig stedsutvikling i utvalgte områder

56 Andre ordninger som Husbanken forvalter

57 Andre ordninger: Tilskudd til skoleanlegg Rentekompensasjonsordning for nybygg og utbedring av skolebygg Total investeringsramme på 15 mrd. kr – fordelt over 8 år - oppstart i 2002 Hittil: 1 401 prosjekter fordelt på 1 108 skoler har fått innvilget søknad Tilskudd til studentboliger Nybygg, kjøp og rehabilitering Tilsagnsramme 2006: 134 mill. kr Godkjent i 2006: 377 hybelenheter for i alt 88 mill. kr Tilskudd til kirkebygg Kompensasjonsordning for utbedring, påbygg og nybygging 2006: 204 godkjente prosjekter Barnehagelån: Virkemiddel for å nå målet om full barnehagedekning Gis til oppføring, tilbygg, kjøp og utbedring 2006: 7 852 plasser – hvorav 2 966 er under 3 år

58 Stor interesse for barnehagelån – mange nye barnehageplasser i 2005 og 2006

59 Effektiv forvaltning

60 Låneporteføljen til Husbanken – færre men større lån

61 Lave nettotap på utlån

62 Bruttotap etter type lånekunde

63 Risikofondet går mot null


Laste ned ppt "Adm. dir Geir Barvik Besøk av kommunalkomiteen 12. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google