Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar Block Watne 17.01.2005 Finansieringstilsbud i 2005 Nytt boliglån Vibeke starheim Leder seksjon Oslo Regionkontor Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar Block Watne 17.01.2005 Finansieringstilsbud i 2005 Nytt boliglån Vibeke starheim Leder seksjon Oslo Regionkontor Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar Block Watne 17.01.2005 Finansieringstilsbud i 2005 Nytt boliglån Vibeke starheim Leder seksjon Oslo Regionkontor Oslo

2 vBoligmeldingen vStatus/ Fremdriftsplan for nytt boliglån vMålstyring vNye samarbeidsformer vOvergangsordninger

3 Husbanken Husbanken = Regionkontorene Bergen 55 ansatte Hammerfest 22 ansatte Bodø 27 ansatte Trondheim 37 ansatte Oslo 65 ansatte 0,16 mill. 0,3 mill. 0,65 mill. 1 mill. 2,1 mill. Arendal 12 ansatte 0,4 mill.

4 Regionkontor Oslo Regiondirektør OsloNord ØstfoldAkershus Sør Direktør Administrasjon Utvikling Sentralbord Arkiv Kontoradm.Marked/Info IT Utvikling

5 Hva skal myndighetenes rolle i boligpolitikken være ? Og hva betyr dette for Husbankens innretting ?

6 Regjeringens tre boligpolitiske hovedmål: vTilrettelegge for et velfungerende boligmarked vSkaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet vØke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder

7 Nytt boliglån: vRollen som markedssupplement understrekes vHusbankens oppføringslån skal bidra til at det bygges bedre boliger, men bare i liten grad til at det bygges flere boliger

8 Nytt boliglån - målområder vHusbanklån skal først og fremt rettes mot tiltak for å korrigere markedet vStimulere til kvaliteter av viktig samfunnsmessig karakter som markedet selv ikke ivaretar vDet primære målet er å stimulere til at det bygges boliger og boligområder med universell utforming og miljø og energivennlige boliger

9 Det nye lånet har som formål å: vBidra til universell utforming, miljø/energi kvaliteter og god byggeskikk i nye og eksisterende boliger vBidra til et godt finansieringstilbud for vanskeligstilte vBidra til at det bygges og utbedres boliger i distrikter hvor det er vanskelig å oppnå finansiering

10 Nytt boliglån vLånet kan gis til: u finansiering av nye boliger u utbedring av boliger u ombygging av bygninger til boliger u kjøp + utbedring ( i distriktene) u kjøp av utleieboliger for prioriterte grupper

11 Nytt boliglån vSammenslåing styrker lånet som et boligpolitisk virkemiddel rettet mot U.U. og miljøvennlige boliger innenfor den eksisterende boligmasse og ved transformasjon av andre bygg til boliger vUtbedring tydeliggjøres som et viktig alternativ til nybygging

12 Nytt boliglån vDet nye lånet vil bli profilert og markedsført som et kvalitetslån vBoliger med livsløpsstandard vil være et av de viktigste målene vBoliger med redusert energibehov er et annet viktig delmål

13 Nytt boliglån vProsjekter som tilfredsstiller kvalitetskravene får velge låneutmåling selv inntil 80% vTilfredsstillende pantesikkerhet er en forutsetning

14 Nytt boliglån – hva gjøres vUtbedringslån og oppføringslån slås sammen til ett nytt boliglån vNy forskrift og ny retningslinje vRetningslinjene vil bli holdt på et mindre detaljert nivå enn idag. Støttes opp av veiledningsmateriell vProsentvis låneutmåling vIkrafttredelse 2. halvår 2005 – glidende overgang Med forbehold om endringer da saken ikke er ferdig utredet i Husbanken

15 Viktige endringer i forhold til dagens regelverk vOppføringlånets detaljerte krav fjernes u Minstestandard fjernes som basiskriterie for å få lån - gjøres veiledende u Husbankens arealberegningssystem avvikles u Øvre og nedre arealgrense som avslagsgrunn fjernes u Ingen basislån eller lånetillegg

16 Viktige endringer - Kostnader vDagens praksis med kostnadsgrenser som avslagsgrunn for husbankfinansiering avvikles vDagens praksis med vurdering av tomte- og byggekostnader sløyfes og erstattes med en vurdering av kvalitet,salgspris, markedsforhold vDet fokuseres i sterkere grad på lokale markedsvariasjoner

17 Nytt boliglån - kostnader vAvgrensning mot dyre prosjekter vSkjønnsmessig vurdering basert på: u lokalkunnskap om pris og markedsforhold u kvaliteter i bygget vHusbanken vil for eks. ikke finansiere prosjekt hvor høye kostnader relaterer seg til stort areal og løsninger som ikke sikrer måloppnåelde iht til de ønskede kvaliteter

18 Nytt boliglån vJo høyere kostnader – jo større krav til kvalitet

19 Målstyring vVurderinger vil i større grad enn tidligere være basert på skjønn og høyest mulig måloppnåelse vFravær av enkelte kvaliteter kan kompenseres med økt nivå på andre vProsjektets helhetlige kvalitet vil være avgjørende for Husbankens finansieringsbistand

20 ”Forkantsatsning” vFor å oppnå resultater må Husbanken kommunisere sine mål i en tidlig fase vStyrke kontakten med bransjen uavhengig av konkrete prosjekt vFelles arenaer vFra kontrollerende saksbehandling til proaktiv virksomhet

21 Direkte firmakontakt vDialog/møter med ledelsen med utvalgte firma vInnsalg av Husbankens kvalitetsmål vKjennskap til firmaets ambisjonsnivå i forhold til Husbankens mål vEventuelt inngå intensjonsavtaler/ samarbeidsavtaler vInformasjon/drøfting av fremtidige prosjekter

22 Fagsamlinger/Workshops vArrangere fagsamlinger – i egen regi eller i samarbeid med andre vHusbankens arrangement er gratis

23 Samarbeid knyttet til et konkret prosjekt vStørre vekt på tidlig dialog og forhandlinger vForutsigbarhet knyttet til avtaler som er inngått i en tidlig fase i planleggingen vKort saksbehandlingstid i sluttfasen

24 Sterk økning i 78-posten ”Kompetansetilskudd”

25 Føringer for kompetansetilskuddet vSkal gå til prosjekter der formålet er å få fram ny og formidle eksisterende kunnskap som er relevant for aktørene på boligmarkedet vTilskuddet skal være helt sentralt for å få gjennomført den nasjonale strategien ”På vei til egen bolig.” vSkal også særlig legges vekt på tiltak for å heve kompetansen om boligkvalitet og universell utforming

26 Husbankrente sammenliknet med privat rente (gj.sn.) 2.kvartal 2000 - 4.kvartal 2003

27 Vårt rentetilbud: vNominelle renter i 1. kvartal 05 og 2. kvartal 05: vJanuar Februar Mars 2.kvartal vFlytende rente 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % vFast rente 4,0 % 3,8 % 3,7 %

28 Overgangsordninger vDet vil bli innført overgangsordninger vHvordan dette skal praktiseres er ikke endelig avklart vForslag: Etter at nye retningslinjer er innført vil det være mulig å søke etter ”gammelt” regelverk – gjelder i 2005 vOvergangsordninger i 2006 vil være avhengig av når nye retningslinjer blir gjeldene


Laste ned ppt "Seminar Block Watne 17.01.2005 Finansieringstilsbud i 2005 Nytt boliglån Vibeke starheim Leder seksjon Oslo Regionkontor Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google