Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold
Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 Sikkerhetsforum Semsudin Leto sjefingeniør

2 Tilsyn med styring av vedlikehold
Hva har vi fokusert på og hvorfor Hva har vi lært Gjennomgående avvik Foreløpig konklusjon Arbeid videre

3 Oversikt over tilsynet som er ført
RNNS

4 Hvorfor har vi fokusert på vedlikehold i HMS-perspektivet? *
Påvirkning på sikkerheten kan skje ved skade på dem som utfører vedlikeholdet (direkte under arbeidsutførelsen), feil i planlegging, utførelse eller kontroll av vedlikehold (feil utført vedlikehold), manglende vedlikehold (ikke utført vedlikehold). (1) fører som oftest til arbeidsulykker, mens (2) og (3) kan resultere i storulykker – ofte etter at en feil har blitt liggende latent i systemet over lang tid, jf. blant annet Texas City-ulykken *For å forebygge storulykker

5 Vedlikeholdskrav- Hva har vi fokusert på?
Gjennomgående funksjonskrav til Vedlikehold Klassifisering det vi fokuserte på Vedlikeholdsprogram Planlegging Vedlikeholdseffektivitet Særskilte krav Særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner og rørledningssystemer Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring af kap. IX

6 Intensjon bak krav i regelverket til vedlikehold
Forebyggende vedlikehold skal effektivt forebygge feil som har konsekvenser for HMS, herunder driftsregularitet og kostnader. Mål Identifisere kritiske funksjoner og vedlikeholde disse Identifisere utstyrsfeil som kan medføre bortfall av kritiske funksjoner Sikre at sikkerhetskritiske barrierer fungerer når det er behov for dem Velge anvendbare og kostnadseffektive vedlikeholdsmetoder med utgangspunkt i utstyrets sviktmønster Modifisert versjon av pålitelighetsstyrt vedlikehold er utviklet for å kunne fastlegge kritikalitet og hensiktmessige vedlikeholdsaktiviteter. FV har tradisjonelt blitt vurdert ut i fra kjennskap til utstyrstype. Ved å vurdere vedlikehold ut i fra kritikalitetsvurdering av anleggets funksjoner med historikkdata oppnås vedlikeholdsprogram som er bedre tilpasset behov i alle faser av levetiden. Metoden benytter kritikalitetskoding samt vedlikeholdsaktiviteter gruppert under utstyrsgruppe. Aktivitetene legges ut i en matrise hvor intervall bestemmes ut i fra vurdering av kritikalitet og redundans. En strukturert metodikk for gjennomføring av vedlikeholdstekniske analyser i alle faser av anleggets levetid.

7 Hva har vi lært? Næringen ville så gjerne gi oss et glansbilde, men vi gikk mye dypere (bak fasaden) under tilsynet Prosjekt 2005 om gjennomgang av vedlikeholdsstyring Fikk presentasjoner av hvordan vedlikehold skulle styres ideelt sett - glansbildet

8 Foreløpige resultater fra tilsynet (fem aktører)
Gjennomgående avvik (antall aktører hvor avvik er avdekket): Mangelfull klassifisering (5) Mangelfull dokumentering (5) * Mangelfull bruk av klassifisering (4) * Mangelfull kontroll med utestående vedlikehold (3) Mangelfull kompetanse (2) * Noe variasjon i hva som er mangelfullt dokumentert (valgt metode, bruk av standard, etc.) og hvilken spesifikk bruk som er mangelfull (for reservedelsstyring, prioritering, etc.)

9 Gjennomgående avvik; Mangelfull klassifisering
For noe utstyr er det ingen informasjon om klassifisering. Uklare kriterier for klassifisering av utstyr og dermed for prioritering av vedlikehold. For noe sikkerhetskritisk utstyr foreligger ikke forebyggende vedlikeholdsprogram eller vedlikeholdshistorikk. For noe sikkerhetskritisk utstyr er det ikke satt nødvendige krav til vedlikehold. Metodekrav til kritikalitetsanalyser ikke fulgt, uten at dette er avviksbehandlet. Kriterier/krav til når kritikalitetsanalyse skal oppdateres, er ikke definert. En type risiko for forebygging og en annen for prioritering. Et selskap har ikke utført klassifisering – fått pålegg.  Utstyr er ikke risikovurdert for vedlikeholdsformål

10 Gjennomgående avvik; Mangelfull klassifisering
Konsekvenser: Slik klassifiseringen fremstår, er det vanskelig å danne seg et realistisk bilde av risiko som beslutningsgrunnlag for å styre vedlikehold: den gir ikke en god nok oversikt over hvor det er behov for vedlikehold hvor stort vedlikeholdsbehovet egentlig er hvor mye ressurser det krever hva som er risiko for personell som utfører vedlikehold Mangler i beslutningsunderlaget kan føre til feil strategi ved framtidige behov for optimalisering, som følge av endringer i produksjonsmodus og forlengelse av levetid

11 Andre gjennomgående avvik (utvalg)
Mangelfull bruk av klassifisering Etterslep av og utestående vedlikehold for sikkerhetskritisk utstyr, og dette er ikke konsekvensvurdert. Feilklassifisering av sikkerhetskritisk utstyr fører til at korrigerende vedlikehold ikke blir utført. Mangelfull kompetanse Kompetansekrav er ikke definert til tross for at vedlikeholds-kompetanse er sikkerhetskritisk. Hvorfor har vi problemer med å kommunisere med enkelte selskaper når det gjelder faget vedlikeholdsstyring?

12 Avvikene viser mangelfull kontroll med hvorvidt
vedlikeholdsprogrammene svarer godt nok til (stor)ulykkesrisiko (dvs. et risikobasert vedlikeholdsprogram), utstyr er vurdert med hensyn til dets kritikalitet for sikkerhet, utstyrets kritikalitet er riktig vurdert, utstyr er vedlikeholdt, utstyr er riktig vedlikeholdt, bortfall av viktige funksjoner er riktig håndtert, styring av reservedelsbehov er basert på kritikalitetsklassifiseringen.

13 Økende vedlikeholdsbehov – mangelfull styring

14 Foreløpig konklusjon Alvorlige observasjoner på et sikkerhetskritisk område hos samtlige selskap vi har ført tilsyn med. Dette tyder på at næringen har et problem som næringen selv må ta tak i. Vi ønsker en kraftig forbedring på dette området og vil jobbe sammen med næringen for å få dette til. En nokså stor gruppe / De 6 store vi har hentet tall fra antyder -godt over 2000 ansatte i KIS bedrifter I tillegg til godt over 1500 innleide. Det kan se ut som om det er en vesensforskjell på omfanget av HMS arbeid og fokus mellom de mindre og de store aktørene Innleide og spesielt utenlandske benyttes hovedsakelig onshore og på vanlige anleggsplasser på land. Risikoforskjellen oppleves størst mellom arbeid for petroleumsindustrien og annen byggevirksomhet Mange driver flerfaglig på kryss av Overflate, isolasjon og stillas. (Asbestsanering) Overflatebehandlere: Personskadedata fallende gjenstander/kutt/klemskader/Hørselskade Siste RNNS data = Overflatebehandlere er de mest eksponerte for støy /muskel-skjellett /allergi Høy fysisk belastning Alternativt og mindre belastende utstyr (og verneutstyr ) er ikke utviklet Motstridende utstyrspreferanser hos entrepenør og operatør Kjemikaler - substisjon muligheter I tillegg nevner selskapene om utfordringer knyttet til Fagopplæring –ikke oppdatert nok, ulik, for lite samarbeid = Lav status Lav Status i kjeden Uforutsigbar arbeidssituasjon tid, sted, reise Kontraktene legger mange av premissene Forskjell mellom kontrakter med operatør eller med entrepenører Lite parts og bransje-samarbeid til nå Språkutfordringer Utviklingskostnader for nye metoder og ny type utstyr

15 Arbeid videre Oppfølging av tilsynene med styring av vedlikehold
Sikkerhetsforum - møte Informere næringen Vårt tilsyn tyder på at etterlevelsen av krav (også interne krav) er langt større problem enn antatt Et seminar om vedlikeholdsstyring i høst for å drøfte utfordringene og tiltak som kan føre til nødvendige forbedringer og bidra til bedre sikkerhet Oppsummeringen fra vedlikeholdsprosjektet Vi oppfordrer aktørene til å tenke på forbedringstiltak som kan bidra til et løft i næringen


Laste ned ppt "Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google