Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 Sikkerhetsforum 21.6.2007 Semsudin Leto sjefingeniør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 Sikkerhetsforum 21.6.2007 Semsudin Leto sjefingeniør."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 Sikkerhetsforum 21.6.2007 Semsudin Leto sjefingeniør

2 2 Tilsyn med styring av vedlikehold Hva har vi fokusert på og hvorfor Hva har vi lært Gjennomgående avvik Foreløpig konklusjon Arbeid videre

3 3 Oversikt over tilsynet som er ført RNNS

4 4 Hvorfor har vi fokusert på vedlikehold i HMS- perspektivet? * Påvirkning på sikkerheten kan skje ved 1. skade på dem som utfører vedlikeholdet (direkte under arbeidsutførelsen), 2. feil i planlegging, utførelse eller kontroll av vedlikehold (feil utført vedlikehold), 3. manglende vedlikehold (ikke utført vedlikehold). (1) fører som oftest til arbeidsulykker, mens (2) og (3) kan resultere i storulykker – ofte etter at en feil har blitt liggende latent i systemet over lang tid, jf. blant annet Texas City-ulykken *For å forebygge storulykker

5 5 Vedlikeholdskrav- Hva har vi fokusert på? Gjennomgående funksjonskrav til Vedlikehold Klassifisering det vi fokuserte på Klassifisering Vedlikeholdsprogram Planlegging Vedlikeholdseffektivitet Særskilte krav Særskilte krav til tilstandskontroll av konstruksjoner og rørledningssystemer Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring af kap. IX

6 6 Intensjon bak krav i regelverket til vedlikehold Forebyggende vedlikehold skal effektivt forebygge feil som har konsekvenser for HMS, herunder driftsregularitet og kostnader. Mål Identifisere kritiske funksjoner og vedlikeholde disse Identifisere utstyrsfeil som kan medføre bortfall av kritiske funksjoner Sikre at sikkerhetskritiske barrierer fungerer når det er behov for dem Velge anvendbare og kostnadseffektive vedlikeholdsmetoder med utgangspunkt i utstyrets sviktmønster

7 7 Hva har vi lært? Næringen ville så gjerne gi oss et glansbilde, men vi gikk mye dypere (bak fasaden) under tilsynet –Prosjekt 2005 om gjennomgang av vedlikeholdsstyring –Fikk presentasjoner av hvordan vedlikehold skulle styres ideelt sett - glansbildet

8 8 Foreløpige resultater fra tilsynet (fem aktører) Mangelfull klassifisering (5) Mangelfull dokumentering (5) * Mangelfull bruk av klassifisering (4) * Mangelfull kontroll med utestående vedlikehold (3) Mangelfull kompetanse (2) Gjennomgående avvik (antall aktører hvor avvik er avdekket): * Noe variasjon i hva som er mangelfullt dokumentert (valgt metode, bruk av standard, etc.) og hvilken spesifikk bruk som er mangelfull (for reservedelsstyring, prioritering, etc.)

9 9 Gjennomgående avvik; Mangelfull klassifisering For noe utstyr er det ingen informasjon om klassifisering. Uklare kriterier for klassifisering av utstyr og dermed for prioritering av vedlikehold. For noe sikkerhetskritisk utstyr foreligger ikke forebyggende vedlikeholdsprogram eller vedlikeholdshistorikk. For noe sikkerhetskritisk utstyr er det ikke satt nødvendige krav til vedlikehold. Metodekrav til kritikalitetsanalyser ikke fulgt, uten at dette er avviksbehandlet. Kriterier/krav til når kritikalitetsanalyse skal oppdateres, er ikke definert. En type risiko for forebygging og en annen for prioritering. Et selskap har ikke utført klassifisering – fått pålegg.  Utstyr er ikke risikovurdert for vedlikeholdsformål

10 10 Gjennomgående avvik; Mangelfull klassifisering Konsekvenser: Slik klassifiseringen fremstår, er det vanskelig å danne seg et realistisk bilde av risiko som beslutningsgrunnlag for å styre vedlikehold: den gir ikke en god nok oversikt over hvor det er behov for vedlikehold hvor stort vedlikeholdsbehovet egentlig er hvor mye ressurser det krever hva som er risiko for personell som utfører vedlikehold Mangler i beslutningsunderlaget kan føre til feil strategi ved framtidige behov for optimalisering, som følge av endringer i produksjonsmodus og forlengelse av levetid

11 11 Andre gjennomgående avvik (utvalg) Mangelfull bruk av klassifisering Etterslep av og utestående vedlikehold for sikkerhetskritisk utstyr, og dette er ikke konsekvensvurdert. Feilklassifisering av sikkerhetskritisk utstyr fører til at korrigerende vedlikehold ikke blir utført. Mangelfull kompetanse Kompetansekrav er ikke definert til tross for at vedlikeholds- kompetanse er sikkerhetskritisk. Hvorfor har vi problemer med å kommunisere med enkelte selskaper når det gjelder faget vedlikeholdsstyring?

12 12 Avvikene viser mangelfull kontroll med hvorvidt vedlikeholdsprogrammene svarer godt nok til (stor)ulykkesrisiko (dvs. et risikobasert vedlikeholdsprogram), utstyr er vurdert med hensyn til dets kritikalitet for sikkerhet, utstyrets kritikalitet er riktig vurdert, utstyr er vedlikeholdt, utstyr er riktig vedlikeholdt, bortfall av viktige funksjoner er riktig håndtert, styring av reservedelsbehov er basert på kritikalitetsklassifiseringen.

13 13 Økende vedlikeholdsbehov – mangelfull styring

14 14 Foreløpig konklusjon Alvorlige observasjoner på et sikkerhetskritisk område hos samtlige selskap vi har ført tilsyn med. Dette tyder på at næringen har et problem som næringen selv må ta tak i. Vi ønsker en kraftig forbedring på dette området og vil jobbe sammen med næringen for å få dette til.

15 15 Oppfølging av tilsynene med styring av vedlikehold Sikkerhetsforum - møte 21.06.07 27.6.2007 Informere næringen Vårt tilsyn tyder på at etterlevelsen av krav (også interne krav) er langt større problem enn antatt Et seminar om vedlikeholdsstyring i høst for å drøfte utfordringene og tiltak som kan føre til nødvendige forbedringer og bidra til bedre sikkerhet Oppsummeringen fra vedlikeholdsprosjektet Vi oppfordrer aktørene til å tenke på forbedringstiltak som kan bidra til et løft i næringen Arbeid videre


Laste ned ppt "1 Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 Sikkerhetsforum 21.6.2007 Semsudin Leto sjefingeniør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google