Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering i Nord- Trøndelag Orientering for HNT styre 21.januar 2010 Dagfinn Thorsvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering i Nord- Trøndelag Orientering for HNT styre 21.januar 2010 Dagfinn Thorsvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering i Nord- Trøndelag Orientering for HNT styre 21.januar 2010 Dagfinn Thorsvik

2 Rehabilitering = ”Gjeninnsette i verdighet”

3 Menneskeverd Ver`kje vonlaus, om helsa veiknar Sume får glede av søner, sume av frendar Sume av å eige fe, sume av velgjort verk. Er du halt, kan du ri, handlaus kan du gjete. Er du døv, kan du duge i strid. Blind er betre enn enn brend å vera. - Lite duger et lik Fra Håvamål

4 Rehabilitering - ”offisiell definisjon” ”tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet.” St.meld nr.21/99 Ansvar og meistring

5 Helsetilstand (sykdom eller forstyrrelse) Kroppsfunksjoner Kroppsstrukturer Aktivitet Deltakelse MiljøfaktorerPersonlige faktorer ICF - en bio- psyko- sosial modell for rehabilitering (WHO)

6 Rehabilitering – et eget fagområde Diagnostikk Behandling Sykepleie Forebyggende medisin Rehabilitering Adaptasjon Læring

7 Forskrift om habilitering og rehabilitering (28.juni 2001) Formål, definisjon, virkeområde §§ 1-6 Habilitering og rehabilitering i kommunen §§ 7-11 Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten §§12-17

8 Nord-Trøndelag 130 000 innbyggere (3% av Norge) 24 (26) kommuner 550 – 21000 innbyggere Helse NT SH Levanger: 10 kommuner - 90000 innb SH Namsos: 16 kommuner - 40 000 innb 4 (3) opptreningsinstitusjoner Meråker (Bjørnang) Kastvollen Namdal

9 Re-/habilitering i NT – mange aktører 24 kommuner Helse, skole, PPT, sos.ktr, arbeidsliv Helse Nord-Trøndelag Habilitering barn Habilitering voksne Rehabiliteringsavdeling Andre avdelinger LMS 4 rehabiliterings- institusjoner Høgskolen (HiNT) NAV (Trygdekontor/A-etat) Hjelpemiddelsentralen Statped - Trøndelag kompetansesenter Brukerorganisasjonene Fylkesmannen Friskgårdene

10 ” Nord-Trøndelags-modellen” Basisavtale for samhandling mellom helseforetak og kommunene m/Samarbeidsutvalg Koordinerende enhet i helseforetaket Koordinerende enheter i kommunene Forum for rehabiliteringskoordinatorer Re-/habiliteringskonferanser Kommunikasjons-nettverket Felles henvisningsmottak for rehabilitering Regionalt fagnettverk for rehabilitering Web-side: www.hnt.no/samhandlingwww.hnt.no/samhandling (

11 Koordinerende enhet (KE) i Nord-Trøndelag Habiliteringstjenesten for barn Habiliteringstjenesten for voksne Rehabiliteringsavdelingen NAV - Hjelpemiddelsentralen Statped - Trøndelag kompetansesenter Sekretær: Nancy Haugan

12 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Rehabiliteringsavdelingen) Helse Nord-Trøndelag Åpnet 2002 Sengepost 15 plasser (SL) Primærrehabilitering Vurdering/treningsopphold Poliklinikk (SL+SN) Fysikalsk medisin Rehabilitering Rygg/nakke Førerkortvurdering Yrkesmessig rehabilitering Tverrfaglig miljø Hensiktsmessige lokaliteter Logoped, sosionom, KEF

13 Rehabiliteringsavdelingen Statistikk 2009 193 innleggelser 3762 liggedøgn Snitt liggetid ca 20 dager (Variasjon: få dager til flere måneder) 1531 polikliniske konsultasjoner (inkl raskere tilbake)

14 Hvem trenger rehabilitering i sykehus Samtidig krevende pleie Stort assistansebehov Avansert medikamentell behandling Kunstig ernæring Medisinsk ustabil Komplekse funksjonshemninger Kognitiv svikt Kommunikasjonsvansker Sansesvikt Hjelpemiddelbehov Adferd/psykiske problemer Samtidig oppfølging fra andre spesialavdelinger Eks. kreftpasienter

15 Aldersfordeling %

16 Sykdomsårsak (%) ÅrsakskategorierTotal (n=463) Primær (n=209) Vurdering (n=125) Hjerneslag27,043,115,2 Traumatisk hjerneskade6,06,78,0 Kreft3,26,20,8 Medfødt tilstand4,82,94,8 Progressiv nevrologsk sykdom16,88,124,0 Spinalskade4,32,44,8 Revmatisk sykdom14,75,711,2 Rygglidelse9,35,720,0 Andre muskelskjellettsykdommer4,10,59,6 Hjerte- og lungesykdommer2,23,8 Multitraumer5,812,0 Psykiske lidelser0,91,01,6 Andre sykdommer0,91,9

17 Funksjon (%-fordeling) Type funksjonssviktPrimær (n=209Total (n=463) Kognitive utfall47,832,8 Syn/hørsel19,69,9 Tale24,916,0 Sensomotorisk funksjon79,967,4 Amputasjon3,82,4 Respirasjon/sirkulasjon4,8 Smerter8,620,3 Mental retardasjon8,611,4 Allmenntilstand/ærnæring17,712,5 Leddfunksjon6,715,8 Vannlating/avføring8,610,4

18 Henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering Felles adresse for henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner i NT – fra 26.05.08 Prioritering/rettighetsvurdering Kapasitetsoversikt Informasjon om rehabiliteringstilbud Registrering/statistikk Kommunikasjonskanal til rehabiliteringsinstitusjonene

19 Henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering – Hensikt: Innfri pasientrettighetslovgivningen Styring av tilgjengelige ressurser Dekke informasjonsbehov Forbedre henvisningskvalitet Forbedre dokumentasjon Fremskaffe kunnskap om rehabiliteringsbehov

20 Kommunevis bruk av spesialisert rehabilitering 2009 Henvisninger/opphold pr 1000 innb KommuneRehab.instRehab-sykehus Steinkjer8.431.15 Stjørdal9.400.80 Frosta7.901.06 Inderøy8.570.80 Levanger12.232.07 Verdal7.000.91 Namsos11.151.78 Nærøy9.901.15 Snitt9.601.00

21 Rehabiliteringplasser i Nord-Trøndelag i 2010 Situasjonen etter anbudstildeling fra Helse Midt-Norge

22 Tildelingskriterier for anbud Pasienter med større assistansebehov (Bartel index 40) Mindre ortopedi Mer KOLS, hjerneslag, MS, Parkinson Habilitering Psykiatri Flere dagplasser Kontraktsmengde: 204 mill

23 Kontrakter etter anbudsrunde Tilbudsbrev sendt 8 institusjoner Kastvollen (nevrolog,ortopedi) Muritunet (overvekt,lunge, ortopedi) Selli (Hjerte, lunge,kreft,gastro,ortopedi) Namdal (Ortopedi) Coperiosenteret (smerte, tinnitus) Betania, Malvik (psykiatri, hjerneslag,ortopedi,amputasjoner, revmatologi, hjerneskader) Røros (hjerte, lunge, overvekt) Meråker (habilitering, hjerneslag, revmatologi, ortopedi) Bjørnang falt ut av konkurransen! Tilbudsfrist: 12.desember

24 Antall plasser i NT 2010 (2009) Institusjon Kontraktsum( mill.kr) DøgnplasserDagplasser Kastvollen 21.9 (13.0)23 (23)0 Namdal 6.0 (9.0)8 (10)0 Meråker 28.0 ( )30 (45)4 Bjørnang 00 (30)0 (8) Sum plasser 61 (108)4 (8)

25 Konsekvenser Tildeling av kontrakter spesialisert rehabilitering 2010-2013 Reduksjon i antall plasser (51plasser – 44%) Konsekvenser Redusert pasienttilbud Driftsituasjonen ved sykehusavdelingene Risiko for øket ventetid på elektive inngrep Risiko for opphopning av ferdigbehandlede pasienter ved medisinske avdelinger Økte kostnader til pasienttransport for HNT Større press på kommunale tilbud

26 Behovet for rehabiliteringsplasser Ortopedi Protesekirurgi (hofter,knær,skulder) Ingen endringer i teknologi! Skadekirurgi (fall, osteoporose hos eldre) Andre diagnosegrupper (kols, geriatri, nevro, revma, hjerneslag, gen.kirurgi Kortere liggetid Sengetallsreduksjon

27 Tiltak i Helse Nord-Trøndelag Drøfting av situasjonen med Helse Midt-Norge møte 271109 Intern (klinikkvis) gjennomgang i HNT Møte/drøfting med institusjonene i NT Dialog med kommunene/samarbeidsutvalget Skjerpe prioriteringskriterier i felles mottak? Større bruk av institusjoner i Sør-Trøndelag Utviklingsprosjekt ortopedisk rehabilitering DMS Stjørdal – Inntrøndelag – Levanger/Verdal? Poliklinisk/dagplass/hotell – rehabilitering/opptrening av ortopedipasienter med lavt assistansebehov? Felles henvisningsmottak rehabilitering Trøndelag ved SL

28 Rehabilitering nytter – for pasient og samfunn Rehabilitering er samhandling


Laste ned ppt "Rehabilitering i Nord- Trøndelag Orientering for HNT styre 21.januar 2010 Dagfinn Thorsvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google