Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Divisjon psykisk helsevern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Divisjon psykisk helsevern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Divisjon psykisk helsevern
Avdeling rus og avhengighet Seksjon Grorud RUPO / PUT Utvikling og evaluering av kjønnspesifikk gruppebehandling for menn med rusavhengighet og psykisk lidelse Oslo, Psykolog Harald Aasen Grorud RUPO/PUT Akershus Universitetssykehus

2 Grunnleggende forutsetninger: - biologiske og anatomiske kjønnsforskjeller
Reproduksjon Hormonelle forskjeller - testosteron Fysikk Nevrologi og lateralisering

3 Grunnleggende forutsetninger: - kognitive ferdigheter
Gutter bedre spatiale og geometriske ferdigheter Jenter bedre i språk og verbale ferdigheter

4 Grunnleggende forutsetninger: - atferd i tidlig alder
Gutter mer aktive, pågående og fysiske: oftere røff og voldsom lek oftere mer fysisk utforskende i lek Jenter utvikler bedre relasjonell kompetanse (Ref.: Gleitman, 2000, Harlow, flere ref., Maccoby & Jacklin, 1974 rev.)

5 Grunnleggende forutsetninger - mannens tradisjonelle maskuline identitet
Forsørgeransvar, selvstendighet og individualisme Kontroll, mestring, styrke og aggressivitet Handling, beslutsomhet og aktivitet (Ref.: Faludi, 2000, Klyve, 2005, Råkil, 2002, Kaufman, 2000, m.fl.)

6 Fungerer dette i dag…?

7 Grunnleggende forutsetninger - kontekstuelle endringer
Arbeidsliv og skole i endring: dramatisk nedgang i primæryrker og industri økning i yrker i tjenestenæring, service og helse/omsorg økte krav til relasjonell kompetanse og språk Reform 94 Kvinnebevegelsen Mannsrollen i endring

8 Samfunnsmessige endringer
Menns forutsetninger Samfunnsmessige endringer Tilpasning Mistilpasning Psykiske lidelser Rus Vold Kriminalitet etc.

9 Hva er resultatet av mistilpasning?

10 Dødsfall Prosent dødsfall i hele befolkningen år, fordelt på kjønn Kilde: Leeds Metr. University, A. White, 2006

11 Dødsårsak Antall dødsfall i hele befolkningen år, Norge, fordelt på kjønn Kilde: Leeds Metr. University, A. White, 2006

12 Dødsårsak Antall dødsfall fordelt på årsak og kjønn, Norge, 2004 Kilde: Sirus; Kripos, SSB

13 Sosiale problemer Guttene har dårligere st.pkt. karakterer i alle fag fra gr.skolen, unntatt gym 1 av 3 gutter slutter vid.g. skole før fullført, størst frafall i yrkesfagene Flest menn med arbeidsledighet mellom år Menn er overrepresentert blant innsatte i fengsel, og blant innsatte i fengsel med rusproblemer Kilder: Aetat, SSB, Trygdetaten

14 En god del menn trenger hjelp..
En god del menn har også behov for behandling..

15 Menn og behandling Kommer til behandling i rusfeltet (70%, SSB, 2003-)
Motivasjon utenfor seg selv ’Samtalen’ - uvant som metode for å mestre problemer Motstand: Ønsker uavhengighet til hjelpeapparatet Å bli ’behandlet’ strider mot en tradisjonell maskulinitet

16 Menn og behandling Tradisjonelle terapikrav: Tradisjonelle maskuline krav: Søke hjelp Klare seg sjøl Oppgi kontroll Opprettholde kontroll Utlevere seg selv Skjule private erfaringer Være sårbar Vise styrke Anerkjenne feil Forsøke i den uendelelige (Brooks m fl., 1998)

17 Bakgrunn for oppstart av kjønnspesifikke behandlingsgrupper for menn:
Menns grunnleggende forutsetninger og tradisjonelle maskuline holdninger gjør dem sårbare for samfunnsmessige endringer og nye rollemønstre En stor gruppe menn lykkes dårlig med å tilpasse seg Dette får konsekvenser deres sosiale situasjon, rusatferd, og psykiske og fysiske helse Behandling bør ta utgangspunkt i en forståelse av menns forutsetninger og behov, og ulike oppfatninger av maskulinitet

18 Prosjektet: Utvikling og evaluering av poliklinisk gruppebehandling for menn
Målgruppe: menn år, moderat rusavhengighet, psykisk lidelse (ekskl. kriterier: psykose/alvorlig pers. f.) Gruppene: ukentlige, polikliniske grupper på 90 min. gjennom ca 4 mnd., to terapeuter, kveldsåpent, ingen egenandel, seleksjon egne pasientlister henvist fra 1. linje fleksibel form; dynamisk/åpen/prosessorientert vs psykoedukasjon, aktive terapeuter fokus på gjenkjennelse, bekreftelse og refleksjoner om kjønnspesifikke tema og maskulinitet Evalueringen: kontinuerlig, kvalitativ evaluering i samarbeid med ekstern veileder kvantitativt spørreskjema, evalueringskala for ulike dimensjoner ved gruppen, innhenting av bakgrunnsdata fra journal

19 Utvikling og evaluering av poliklinisk gruppebehandling for menn med rusavhengighet og psykiske lidelser Foreløpige erfaringer: Form: Positivt med fleksibelt og tilpasset opplegg på ettermiddag Positivt med fleksibel og tilpasset form, lav terskel inn Innhold: Kjønnspesifikke tema som mannsrollen, vold, risikoatferd, selvmordstanker, depresjon, mm. Humor viktig del av prosessen Prosess: Rekruttering tidkrevende, mye motstand Oppstart preget av omdefinering av behandling som maskulint prosjekt Gjenkjennelsesaspektet viktig Positivt opplevelse å kunne dele sårbarhet med andre menn Avslutning sårbart

20 Utvikling og evaluering av poliklinisk gruppebehandling for menn med rusavhengighet og psykiske lidelser Prosjektet fortsetter høsten 2007 med gjennomføring av 2 grupper. Fullstendig innhenting av data og rapportering av evalueringen planlegges sluttført våren 2008.


Laste ned ppt "Divisjon psykisk helsevern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google