Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet arbeid i PP-tjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet arbeid i PP-tjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet arbeid i PP-tjenesten
Ellen Nesset Mælan & Lars Arild Myhr

2

3 Økt kunnskap om systemteori og systemarbeid.
Mål for kurset Økt kunnskap om systemteori og systemarbeid. Økt kunnskap om utviklingsarbeid og prinsipper for god pedagogisk praksis. Forbedre ferdigheter i arbeid med utvikling av pedagogisk praksis i barnehage og skole.

4 Sosial systemteori, organisasjonslæring og elevers læring
Haugesund

5 Det situasjonsbestemte i undervisning og skole
Utgangspunktet for systemteori er at det er i komplekse pedagogiske situasjoner at det skjer interaksjon og læring. Dette innebærer at det er en rekke faktorer i læringsmiljøet og undervisningen som har innflytelse på barn og unge sin læring og utvikling Videre er det godt dokumentert at dårlig sosial og faglig læring og utvikling ikke kan knyttes alene til individuelle forutsetninger, vansker eller dårlige hjemmeforhold.

6 Kompleksitet og sosial systemteori
Sosial systemteori innebærer et brudd med tovariabelsforklaringer (årsak – virkning). Den som blir kontrollert kontrollerer samtidig den som kontrollerer (kybernetikk) Vi er vant til å tenke i enkelthet, men denne tenkningen utfordres av kompleksitet Antall mulige relasjoner i et sosialt system vokser etter formelen: n² - n 2 En gruppe på 4 individer gir 6 relasjoner En gruppe på 10 individer gir 45 relasjoner En gruppe på 25 individer gir 300 relasjoner

7 Kompleksitet og sosial systemteori
Læring og undervisning som kommunikativ aktivitet innenfor en gruppe med elever, tilhører kategorien komplekse systemer Kompleksitet er kjennetegnet ved at et stort antall variabler er knyttet sammen til en organisk enhet Handlinger må alltid forstås innenfor de systemsammenhenger de framkommer i.

8 Refleksjonsoppgave Hvilke variabler / faktorer har barnehage, skole og PP-tjeneste oppmerksomhet på i pedagogisk utviklingsarbeid? Hvilke variabler / faktorer har barnehage, skole og PP-tjeneste oppmerksomhet på i kartleggings- og utredningsarbeid?

9 Sosial systemteori Systemteori er et samlebegrep på flere teorier som vektlegger at det enkelte individ er i interaksjon med ulike sosiale systemer. Kommunikasjon og samhandling etablerer de mønstre og den struktur som gjør at ulike fellesskap (elevgrupper) framstår som forskjellige sosiale systemer. Enhver elevgruppe, klasse, dagtilbud eller skole kan betraktes som et sosialt system Sosial systemteori har god støtte i empirisk basert pedagogisk kunnskap

10 Forståelse av systemteori
Påvirkning fra de sosiale systemer vi deltar i, kan ingen unndra seg. Sosial påvirkning finner sted enten vi ønsker det eller ikke. I sosiale systemer er vi aktører som både kan påvirke og bli påvirket av systemene. Sosial systemer består av aktører med ulike roller og relasjoner (posisjoner) som til sammen utgjør en helhet Sosiale systemer reguleres blant annet av normer og ledelse. I sosiale systemer vil det alltid arbeides for å etablere en form for balanse Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom et systemperspektiv og et individperspektiv.

11 Opprettholdende faktorer og systemanalyse
Utfordring/ problem Opprett- holdende faktor

12 Forståelse av læringsmiljø
Undervisning Lærings- utbytte Ytre ramme-faktorer Elevforut-setninger

13 Faktorer i læringsmiljøet
Med læringsmiljøet forstås miljømessige faktorer i skolen som: Vennskap og relasjoner til jevnaldrende Relasjoner mellom elev og lærer Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp Normer og regler Elevsyn og forventninger til læring Det fysiske miljøet i skolen Samarbeid mellom hjem og skole

14 Lukkede sosiale systemer (Luhmann)
Lukkede sosiale systemer kjennetegnes ved at de er selvreferende og selvskapende. De dannes for seg selv og av seg selv. I det sosiale systemet vil de viktigste operasjonene foregå i form av kommunikasjon. Denne kommunikasjonen foregår kun i det sosiale systemet og er i prinsippet lukket for omgivelsene. Sosiale systemer kan forstås som form og ikke substans, når kommunikasjonen i sosiale systemer opphører så opphører det sosiale systemet. Det er formen dvs. mønstrene og kommunikasjonen i det sosiale systemet som er av særlig interesse.

15 Lukkede sosiale systemer
Sosiale systemer lukkethet er en forutsetning for deres åpenhet. Det kan sammenlignes med membran i en celle. Sosiale systemer kan irriteres av innflytelse fra omgivelsene, men påvirkningen bestemmes av systemet selv. Det foretas systeminterne konstruksjoner Alt som foregår av hensiktsmessige og uhensiktsmessige aktiviteter i dagtilbud og skole vil være et uttrykk for kommunikasjon i det sosiale systemet. Den pedagogiske konsekvensen innebærer at om vi endrer strukturene, mønstrene og kommunikasjonen i en klasse/elevgruppe vil vi også kunne ende arbeidsinnsats, læringsstrategier og atferd hos barn og unge.

16 Valg i det sosiale systemet
Ut fra lukket sosial systemteori må de ansatte i barnehage og skole ta stilling til og velge i forhold til en svært kompleks omverden Når omverden er kompleks vil valgene i stor grad dreie seg om å redusere kompleksiteten og dermed skape en viss oversikt, f.eks. bruke enkle individforklaringer. Lærerens/den ansattes muligheter til å endre sine iakttakelser og valgene ligger ut fra systemteori i at kompleksiteten kan reduseres ved kompleksitet. Ved å øke sine kunnskaper og bruke ulik type kunnskap kan læreren og den ansatte i dagtilbud redusere kompleksiteten Til dette er det behov for redskaper og veiledning

17 Referanser Hattie, J. (2009): Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge. Luhmann, N. (2000): Sociale systemer. Grundris til en almen teori. København: Hans Reitzel forlag Nordahl, T. (2005): Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen. Rapport 19/05. Oslo: NOVA Nordahl, T. (2010): Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Nordenbo, S-E. (2008): Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Dansk Clearinghouse for Utdannelsesforskning. København Rasmussen, J. (2004): Undervisning i det refleksivt moderne. København: Hans Reitzels forlag Rasmussen, I., Dyb, V., Heldal, N og Strøm, S. (2009): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering av ungdom. Oslo: Vista Analyse


Laste ned ppt "Systemrettet arbeid i PP-tjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google