Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HB 066 - Konkurransegrunnlag Revidert utgave September 2010 Orienteringsmøte driftskontrakter 28.9.2010 v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen Veg- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HB 066 - Konkurransegrunnlag Revidert utgave September 2010 Orienteringsmøte driftskontrakter 28.9.2010 v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen Veg- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HB 066 - Konkurransegrunnlag Revidert utgave September 2010 Orienteringsmøte driftskontrakter 28.9.2010 v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen

2 2 Revisjon 2010 Vi skal ha en håndbok 066 med: –en kjernedel som er felles for alle typer arbeid. –maler for hver enkelt type kontrakt Bygging Drift og vedlikehold Dekkelegging Elektroarbeider, mfl? Retningslinjer som bestemmer hvordan malene brukes.

3 3 Revidert hb 066 august 2010 –Redigering iht ny NS3450 (prosjektdokumenter for bygg og anlegg) –NS 8406:2009 erstatter NS 3430 som kontraktsbestemmelser

4 4 066 Innholdsfortegnelse iht ny NS 3450 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A3 Orientering om prosjektet BKonkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1.1 Alminnelige konkurranseregler B1.2 Spesielle konkurranseregler B2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders egnethet B3 Krav til tilbud CKontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser (NS8406 henvisning) C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C3 Avtaledokument DBeskrivelse av byggeobjekt D1 Beskrivelse og mengdefortegnelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Utfylt beskrivelse E3 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema

5 5 Ny 066, Struktur NS3450066 kjernedel Driftskontrakt mal Byggekontrakt mal A Prosjekt- info A1 Dokliste A2 Kunngjøring A3 Orientering B Konk regler og kval.krav B1 Konk regler B2 Krav til tilbyder B3 Krav til tilbud

6 6 Valg av generelle kontraktsbestemmelser NS3430 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider” (sep 1994) med E- og A-bestemmelser? –Utgått men ikke ubrukelig, og rettspraksis etablert NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt? –Omfattende! NS 8406:2009 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt? –Enklere enn NS 8405 –Stor etat, mange store OG SMÅ kontrakter

7 7 NS 8406:2009 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt Enklere enn NS 8405. –Koordinerings bestemmelser borte –Det meste av preklusive (bordet fanger) - regler borte; erstattet med ”innen rimelig tid” –Bakgrunnsretten borte (f.eks dokumentrang) Mye å sette seg inn i av nye formuleringer Færre avvik ift standarden for driftskontrakter

8 8 NS 8406: 2009 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt Innledende bestemmelser (1 – 10) Entreprenørens ytelse (11 – 17) Byggherrens leveranser og medvirkning (18) Endringer. Force majeure. Vederlags- Justering og fristforlengelse (19-21) Vederlag og betaling (22) Overtagelse og sluttoppgjør (23 – 24) Forsinkelse. Mangler(25 – 26) Avbestilling og hevning(27 – 28) Eiendomsrett til materialer, tvister(29 – 30)

9 9 Ny 066, Kjernedel OG maler er retningslinjer! NS3450066 kjernedel Driftskontrakt mal Byggekontrakt mal C Kontrakts- best. C1 Alm. kontraktsbest C2 Spes. kontraktsbest C3 Spes. Kontraktsbest drift C3 Spes. Kontraktsbest bygging C4 Avtale dokument D1 Beskrivelse D2 tegninge og suppl dok.

10 10 Hb 066 og NS 8406 Ikke tillatelse til å gjengi NS 8406 –Henvisning til NS 8406 i hb 066, kap C Bruk av kontraktsstandard og spesielle vilkår –Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder skal disse brukes, med mindre konkrete forhold begrunner avvik..” (§ 3-11) –Ikke tillatt å innføre skjerpede kontrakts- bestemmelser som endrer risikofordelingen mellom partene. Hva er klargjøring og hva er avvik?

11 11 Spesielle kontraktsbestemmelser, hvorfor? standarden er upresis –Dokumentrang (tekst fra NS 8405) –Byggemøter hver 14. dag –Oppstartsmøter ”Der ikke annet er bestemt, gjelder …” –Ikke brudd på standarden å bestemme annet avtaledokument ift Blankett 8406 –Spesielle kontraktsbestemmelser svarer fremfor Blankett 8406 Eksterne forskrifter (BH-forskr, ligningslov mv)

12 12 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet: som grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og som dannet grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger som svar på tildelingskriteriene til grunn som premisser for utførelsen.

13 13 Personell Entreprenørens egne ansatte (ledelse + egne timelønte) skal utgjøre minst 25 % av antall årsverk. Person(er) med det overordnede daglige administrative ansvaret og gjennomførings-ansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. Heretter sammenfallende krav for byggekontrakter og driftskontrakten

14 14 Bruk av enkeltmannsforetak Arbeidet skal utføres –av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, evt –av underentreprenører og deres ansatte, eller –ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at anvendt arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, også underentreprenøren og dennes personell! Entreprenøren skal videreføre likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ovenfor sine underentreprenører.

15 15 Spesielle krav knyttet til SHA Det er forbudt å oppholde seg framfor bomfestet på en bergborerigg for ort- og tunneldriving, som har boremaskiner i gang under salve- eller bolteboring. Det presiseres at forbudet om å oppholde seg foran boreriggen gjelder salve- og bolteboring, dvs. at forbudet ikke gjelder for injeksjons- og sonderboring. Med foran boreriggen menes området fra bomfeste og fram til stuff, også i høyden. Forbudet gjelder for eksempel samtidig boring og lading, der skadefrekvensen har vært høy pga boring i gammelt sprengstoff, blokkfall og ras, roterende borstål og bevegelige bommer, samt støy ol. Skift av borekroner, bergbolting o.a. må også samordnes slik at dette kan gjennomføres når alle boremaskinene er stanset.

16 16 Premie (se NS 8406, pkt. 27.2) Vi sier noe om premie i mai 2010 utgaven Punktet utgår i sin helhet!

17 17 HMS-punktet splittet i 3 deler i 066: SHA –SHA-plan. Hele SHA-planen legges ved som del av konkurransegrunnlaget Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Risikovurdering YM –YM-plan Legges IKKE ved som del av konkurransegrunnlag Beskriver føringene for beskrivelsen i konkurransegrunnlaget Felles bestemmelser om dokumentasjon, varsling mm

18 18 YM-planens tiltak ift konkurransegrunnlaget: Permanente tiltak og konstruksjoner –Prosesser i kap D1 Midlertidige tiltak og løsninger for byggefasen –Prosess 12.5 Miljøtiltak i byggefasen Andre hensyn til natur og omgivelser i byggefasen –Restriksjoner i spesielle kontraktsbestemmelser (C3)

19 19 Samhandlingsfase etter kontraktsinngåelse Dialog etter kontraktsinngåelse før arbeidet igangsettes har positiv effekt på samarbeidet gjennom hele kontraktsgjennomføringen, (utvidet oppstartsmøte). Ønsker derfor å innføre dette som fast spesiell kontraktsbestemmelse i 066. Allerede i gang på frivillig basis på noen kontrakter.

20 20 Konkurransegrunnlag og kontraktsbestemmelser For prosjekter som er startet med NS 3430 som generelle kontraktsbestemmelser –fortsette med NS 3430 som kontrakts- bestemmelser for nye kontrakter innenfor samme prosjekt (selv etter at NS 8406 er innført) Etter innføring av NS 8406: –Myk overgang –urimelig å be om at konkurransegrunnlag som er nesten ferdig utarbeidet plutselig skal skifte kontraktsbestemmelser i 12. time.


Laste ned ppt "1 HB 066 - Konkurransegrunnlag Revidert utgave September 2010 Orienteringsmøte driftskontrakter 28.9.2010 v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen Veg- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google