Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Tap av rettigheter? Advokat Karl Marthinussen Varsel og krav i entreprisestandardene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Tap av rettigheter? Advokat Karl Marthinussen Varsel og krav i entreprisestandardene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Tap av rettigheter? Advokat Karl Marthinussen Varsel og krav i entreprisestandardene

2 2 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. NS 8405 •Hva innebærer det noen kaller ”oktoberrevolusjonen? –Endret hele kapittel IV og medvirkningsbestemmelsen –Ikke blitt enklere etter mitt skjønn •Kommer det en ny revolusjon? •Rev av NS 3431

3 3 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Hvilke grep er gjort? •Litt opprydding i systematikk •Endret hele kap IV –Delt endringer i to’ •Endringer •Irregulære endringer –Slått sammen noen varslingsbestemmelser

4 4 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. •Noen bestemmelser er blitt noe mer spesifiserte •Gitt særskilt varslingsbestemmelse dersom det kreves tillegg for rigg mv

5 5 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Når må det varsles •Alltid, •Litt forskjellige konsekvenser, men ofte tap av alle rettigheter •Alt: ”måtte forstå” •Kunnskapskravet er også noe forskjellig –Noen ganger faktisk kunnskap –Noen ganger krav til aktsomhet

6 6 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Behandler 3 forhold •Svikt i byggherrens medvirkning •Endringer •Fristforlengelse

7 Svikt i byggherrens medvirkning •Utgangspunktet er pkt 19.2 –byggherren skal levere nødvendig arbeidsunderlag •Kontrollplikten av arbeidsunderlaget følger av pkt 21.1 –Skal kontrolleres i forbindelse med produksjonsplanlegging 7 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

8 •Har også betydning i forbindelse med endringer som kommer som endringer i tegninger og beskrivelse •Bestemmelsen er endret fra 2004-utgaven –2004 hadde et tillegg: i 22.1: ”Det samme gjelder dersom entreprenøren burde ha oppdaget forholdet……..” 8 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

9 •Nå må det kreves positiv kunnskap –”blir oppmerksom på” –Må kontrollere •Bestemmelsen må tas på ordet –Rt 2009 s 160: Stryn Energi - dommen 9 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

10 •Kontrollen må være forsvarlig –Kan miste krav dersom han ikke foretar en forsvarlig kontroll og en slik kontroll måtte ha avdekket svikten •Motstrid mellom tegninger og beskrivelse vil man normalt måtte oppdage •Neppe kreve at for eksempel beskrivelse kontrolleres mot byggdetaljblader 10 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

11 •Byggherrens medvirkningsforpliktelse er også kontroll av underlag man skal bygge videre på –Kreves en alminnelig kontroll, men ikke omfattende prøving. –Kan neppe kreves nivellering av underlag 11 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

12 En rekke kriterier •Ufullstendige •Viser uoverensstemmelser •Andre feil •Utilstrekkelig veiledning •Prosjekteringen er uegnet 12 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

13 Varslingsplikt når dok er ”Ufullstendige” •Mangler beskrivelse av arbeidsoperasjoner –Skille mellom hva som er prosjektering og hva som er utførelse –Generelle tekster skaper ingen prosjekteringsforpliktelse, ref 13.1 om når entreprenøren skal prosjektere 13 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

14 ”Uoverensstemmelser” •Kan være avvik mellom tegninger og beskrivelser •Kan være uoverensstemmelser mellom toleransekrav •Varslingsplikten begrunnet i krav til avklaring: –Hva skal utføres – eller må det foretas endringsarbeider 14 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

15 ”Tilstrekkelig veiledning •Her er det også viktig å skille mellom det som er ”utførelse” som er kravet til god håndverkskikk •Skille mot prosjektering: En rekke standarder som definerer hva som skal prosjekteres, NS 3450, 3470 og 3480 15 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

16 ”Uegnet prosjektering” •Tilfredsstiller ikke formålet til byggherren •Vil også gjelde uforsvarlig –Ikke nødvendigvis lede til et mangelfullt resultat – risikomomentet kan være nok 16 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

17 Byggherrens svarplikt, pkt 21.2. •Byggherren har plikt til å svare –Skal skje uten ugrunnet opphold –Gi beskjed om hva som skal gjøres –Eventuelt utstede endringsordre 17 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

18 Konsekvens av byggherrens manglende svar •Kan medføre stans av arbeidene – må varsles av entreprenøren •Vil ha krav på kompensasjon for økte utgifter •Entreprenøren kan ikke bare fortsette dersom svar ikke gis 18 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

19 19 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Endringer pkt 22 •Ordinære ønskede forandringer –Annen utførelse, 22.1 –Forsering, 22.2

20 20 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Irregulær endringsordre, pkt 23 •Alle arbeidspålegg som er gitt av andre enn byggherren •Definerer hvem som kan gi ordrer som man er forpliktet til å følge

21 21 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Når må det varsles? Pkt 23.2 •Gir avklaring i forhold til når det er nødvendig å varsle –Bare ved de irregulære endringsordrene –Ved alle endringer som ikke er gitt av representant

22 •Må varsle ved alle irregulære endringsordrer –Det som omfattes av pkt 23.1 •Grensen mot de regulære endringsordrene 22 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

23 Når trenger man ikke varsle? •Pålegget må være gitt som en endringsordre –Følger av 23.1 a) –Innebærer at det skal være skriftlig og at man krever endring, jf 22.3. –Ikke nok at det følger av noe som en som har fullmakt til å gi endringsordre gjør –I realiteten vil det her derfor neppe foreligge noen endring i reglene 23 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

24 Det skal varsles uten ugrunnet opphold –Betyr svært raskt. •Viktig å avklare fristens utgangspunkt 24 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

25 •Noe tid for å vurdere det som kommer det være seg tegninger eller beskrivelser •Knyttet opp til produksjonsplanlegging, jf pkt 21.1 – da har han plikt til å kontrollere medvirkning •Deretter må man ha en skikkelig unnskyldning for ikke å varsle 25 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

26 •Dårlig sammenheng i reglene •Etter 23.2: Skal påberopes dersom han ”vil påberope” seg det som endring •Kan man ville uten å vite? •Sammenligne med reglene om varsling ved produksjonsplanlegging, 21.1 26 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

27 •Formuleringen tyder på at positiv kunnskap kreves for det at det er en endring •Konsekvensen av å ikke varsle er at ethvert krav går tapt på grunn av endringen –”taper retten til å påberope seg at pålegget innebærer en endring” 27 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

28 •Kolliderer noe med bestemmelsen om vederlagsjustering, jf pkt 25.3 –Krav om ”burde blitt klar over forholdene” når det gjelder krav om tillegg for rigg og drift –Kan tyde på at det forskjell i forhold til krav om fristforlengelse og vederlagsjustering 28 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

29 Byggherrens svarplikt 23.3. •Utstede endringsordre •Avslå krav •Gjør han ingen ting –Kravet er akseptert •Kravet til begrunnelse er en ordensregel •Regelen i pkt 8 tredje ledd 29 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

30 Forsinkelse, pkt 24 •Krav på fristforlengelse når fremdriften hindres –Endringer –Forsinkelse –Andre hindringer byggherren bærer risikoen for –Force majeure 30 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

31 Kravet til varsel, pkt 24.4 og 24.6 •Kriteriet –”Vil kreve” – gjelder både byggherre og entreprenør –Nødvendigvis kreve faktisk kunnskap –Uten ugrunnet opphold –Tapes 31 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

32 •Varselet etter pkt 24.6 –Krav til spesifikasjon –Når det foreligger grunnlag for å beregne kravet –Medfører ikke bortfall –Har i så fall bare krav på det den andre parten burde forstå –Et vanskelig kriterium 32 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

33 Den andre partens svarplikt pkt 24.7 •Svares det ikke uten ugrunnet opphold er kravet akseptert •Bestemmelsen i pkt 8 tredje ledd 33 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

34 Kravet på vederlagsjustering, pkt 25 •Litt inkonsekvent og vanskelig •25.1: Vederlagsjustering som endringen medfører –Vederlagsjustering er inklusiv dekningsbidrag 34 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

35 •Gjelder ved alt som byggherren bærer risikoen for –Endring –Forsinkelse eller manglende annen medvirkning –Andre hindringer 35 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

36 Kravet til varsel følger av pkt 25.3 •Skal gis uten ugrunnet opphold for forhold som omfattes av 25.2 b) og c) •Endringer omfattes ikke av denne bestemmelsen –Krav på vederlagsjustering er i behold for disse så sant det nøytrale varselet er sent tidsnok 36 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

37 •Pussig konsekvens –Kravet på fristforlengelse er i behold for alt –Vederlagsjustering krever varsel når man ”burde blitt klar over forholdet” for det som går inn under 25.2 b) og c). –Ellers tapes det 37 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

38 Vederlagsjustering for rigg og drift 25.3 annet ledd •Her er det krav til varsel uansett hva som er årsaken •Betyr –I forhold til endringer at det må varsles når man burde blitt klar over endringen –Logikk? 38 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

39 Hva er rigg og drift kapitalutgifter mv •Det er ytelser som er beskrevet i NS 3420 del A. •Ytelser som er knyttet direkte til byggeplassen •Kapitalkostnader er tradisjonelt utgifter til finansiering, forsikring og sikkerhetsstillelse 39 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

40 •NS 3420 har egne bestemmelser om kapitalytelser og rigg og drift •Spesifikasjonsnivået i beskrivelsen vil være avhengig av om dette kan kreves i tillegg •Uten egne poster for kapitalutgifter vil disse utgifter tradisjonelt dekkes av påslag og vil da neppe kunne kreves dekket som tillegg til påslaget 40 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

41 Plunder og heft, pkt 25.3 annet ledd b) •Alle former for driftsforstyrrelser 41 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

42 Krav til løpende underretning pkt 25.3 fjerde ledd •Hva betyr dette? •Egne krav dersom kravet skal oppgjøres etter regning •Skal enhetspriser benyttes er det spørsmål om en endelig avregning basert på medgåtte mengder •Har bestemmelsen noen reell betydning? •Sammenhengen med 25.4 42 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

43 Krav til spesifikasjon pkt 254. •Hva betyr så dette? –Krav til spesifikasjon –Hva hvis det fremsettes et krav –Krav på avregning etter enhetspriser –Ses i sammenheng med svarplikten 43 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.

44 Byggherrens svarplikt pkt 25.5 •Mister innsigelsen mot et spesifisert krav •Må bety at dersom det er fremsatt et krav –Enten en rund sum –Krav på avregning etter enhetspriser evnt justerte enhetspriser –Må protesteres –Ellers er innsigelsen tapt 44 Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved.


Laste ned ppt "Copyright © 2010 Foyen All Rights Reserved. Tap av rettigheter? Advokat Karl Marthinussen Varsel og krav i entreprisestandardene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google