Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler – løypemelding

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan 2 for opprustning av skoler – løypemelding"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler – løypemelding
Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

2 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan 2 som omfatter 11 skoler. En foreløpig fremdriftsplan for de langsiktige tiltakene vil komme til høsten. Det er behov for strakstiltak ved flere skoler.

3 Usikkerhetsfaktorer Både valg av tiltak og estimerte kostnader som presenteres i Handlingsplan 2 på det nåværende tidspunkt er høyst usikre. En tentativ fremdriftsplan for de 11 prosjektene vil først foreligge i høsten 2013. Det samlede kostnadsanslaget for de 11 skolene utgjør millioner kroner. En del strakstiltak kommer i tillegg.

4 Holen skole – barnetrinnet
Bygget til barnetrinnet på Holen skole er i relativt god stand. Arbeidet må ses i sammenheng med nybygg av ungdomsskoledelen like ved. Strakstiltak: Personaldusj og arbeidsplass for rektor ved skolen, også ved barneskolebygget. Gjennomføres i løpet av høsten 2013. Hovedtiltak: Middels rehabilitering av skolen innvendig og utvendig. Nye romløsninger og utvidede lærerarbeidsplasser. Estimerte kostnader er 65 millioner kroner.

5 Nordnes skole (1) Skolen trenger en omfattende rehabilitering både utvendig og spesielt innvendig. I tillegg er det behov for et nytt bygg til barnehagedriften. Utfordringene ligger i at dette er et gammelt og lite funksjonelt bygg som skal gjennomgå en omfattende og gjennomgripende rehabilitering. Det skal etableres balansert ventilasjonsanlegg i hele bygget. Arbeidene må ta hensyn til byggets antikvariske verdier.

6 Nordnes skole (2) Det er også en utfordring hvorvidt elevene kan ha opphold i skolebygget under rehabiliteringen. Det ble vinteren 2013 oppdaget mugg i skolens gymbygning. Sanering av denne er første byggetrinn i rehabiliteringsprosjektet. Midler avsatt i 1. tertialrapport. Nordnes oppveksttun vil bli realisert i to byggetrinn. Det første byggetrinnet omfatter rehabilitering av eksisterende gymsal og etablering av barnehageplasser i Haugeveien. Det andre byggetrinnet omfatter et tilbygg til barnehageplasser. Byggetrinnet vil også omfatte den innvendige og utvendige rehabiliteringen.

7 Nordnes skole (3) Strakstiltak: Sanering av skolens gymsal. Estimerte kostnader: Kr 7,4 mill. Hovedtiltak: Total innvendig og utvendig rehabilitering. Eventuelt nybygg for barnehagedrift. Estimerte kostnader: 194 millioner kroner.

8 Tveiterås skole Kommunen må foreta strakstiltak for å utbedre forholdene ved Tveiterås skole. Skolen holder til i meget uhensiktsmessige lokaler som er lite egnet til virksomheten. Strakstiltak: Det er behov for omfattende nedvask av hele bygget. Strakstiltak er nødvendig for å utbedre toalettforhold, dusj og garderobe, stellerom, støy- og lysskjerming og andre forhold nevnt i varsel fra skolens verneombud. En plan for dette vil bli utarbeidet innen fristen nevnt over.

9 Tveiterås skole (2) Hovedtiltak: Det må vurderes om dagens lokaler er egnet for skoledrift av denne type. Kommunen må enten etablere skoledriften i andre lokaler eller ta bygget gjennom en omfattende og vesentlig rehabilitering. Total rehabilitering anslås til 43 millioner kroner eksklusiv eventuelle erstatningslokaler.

10 Haukedalen skole Består av to avdelinger, hovedbygg og avdelingen på Skinstø. Bygget på Skinstø er fra 1980 og er i svært dårlig forfatning. Et mulig tiltak at nåværende bygg erstattes av et nytt og mer hensiktsmessig bygg. Hovedbygget til Haukedalen skole må gjennomgå full innvendig opprustning. Det er også behov for en del omfattende tiltak utvendig. Bygget fremstår mørkt og det må foretas en gjennomgående oppgradering av belysningen. Et balansert ventilasjonsanlegg må installeres.

11 Haukedalen skole (2) Tilbakekalling av helseverngodkjenning.
Strakstiltak: Etat for helsetjenester har pålagt skolen å gjennomføre tiltak i to rom i hovedbygget på Haukedalen og i ett rom ved Skinstø. Det må dokumenteres at luftskiftet i disse og andre rom er tilfredsstillende. Hovedtiltak: Innvendig og utvendig rehabilitering av Skinstø og Haukedalen, tilbygg, etablering av lærerarbeidsplasser. Installering av ventilasjonsanlegg. Estimerte kostnader er 133 millioner kroner for begge skolebyggene.

12 Olsvik skole Olsvik skole består av hovedbygget, en idrettshall som også rommer SFO og Skjenlia skole. Skolebyggene er generelt nedslitt og trenger både innvendig og utvendig oppgradering. Det er spesielt behov for å utbedre toalettfasiliteter og forhold ved SFO. Det vurderes at elevene kan ha tilhold i byggene mens oppgraderingen foregår. Hovedtiltak: Innvendig og utvendig rehabilitering av alle tre bygg. Estimerte kostnader er 153 millioner kroner for alle tre bygg.

13 Kirkevoll skole Kirkevoll skole består av totalt ni bygg. Bygningene fremstår i varierende stand, og har ulike oppgraderingsbehov. Gammel gymsal ble stengt desember Denne gymsalen skal rehabiliteres fordi rivning ikke er aktuelt av antikvariske hensyn. Midler til dette avsatt i 1. tertialrapport. Helseverngodkjenning tilbakekalt med krav om strakstiltak.

14 Kirkevoll skole Strakstiltak: Rehabilitering av gammelt gymbygg estimert til 12,1 millioner kroner. Hovedtiltak: Utvendig og innvendig rehabilitering av deler av bygningsmassen for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Ombygginger for større lærerarbeidsplasser. Estimerte kostnader er 144 millioner kroner.

15 Kalvatræet skole Generelt er byggene på Kalvatræet i teknisk god stand. Utfordringer knyttet til inneklima i flere rom i hovedbygningen. Deler av ventilasjonsanlegget bør renoveres eller skiftes ut. Hovedtiltak: Middels rehabilitering innvendig og utvendig. Utskiftninger av ventilasjonsanlegg. Estimerte kostnader er 43 millioner kroner.

16 Paradis skole Skolen har tilstrekkelige arealer, men en stor del av arealene fremstår som trange og lite hensiktsmessige. Romløsningene må gjennomgås. Det må vurderes om en kan få til en noe mer hensiktsmessig disponering av eksisterende areal. Dette vil antagelig medføre en del innvendig ombygging. I tillegg har bygget behov for generell innvendig oppussing, samt en utskifting av skolens ventilasjonsanlegg. Hovedtiltak: Middels rehabilitering. Estimerte kostnader er på 113 millioner kroner.

17 Haukås skole Bygningene på Haukås er i hovedsak i god teknisk stand. Det er imidlertid behov for tiltak på skolekjøkken, vifter og ventilasjon. Skolen har også dårlig belysning. Det er planlagt en utbygging av bibliotek. Strakstiltak: Gjennomgang av trafikkforhold og adkomstområde. Hovedtiltak: Middels rehabilitering i deler av bygningsmassen, belysning, ventilasjon, tilbygg. Estimerte kostnader er på 42 millioner kroner.

18 Kaland skole På den nye delen av skolen er det behov for å justere renholdet og muligens skifte av gulvbelegg. Det er behov for ett nytt toalett. Det anbefales at det monteres nytt ventilasjonsanlegg og oppgraderte tekniske anlegg i den eldste delen av skolen. Det er utfordringer knyttet til adkomst til skolen. Hovedtiltak: Middels rehabilitering. Skifte av ventilasjonsanlegg og oppgradering av øvrig teknisk anlegg. Generell innvendig oppgradering. Estimerte kostnader er 65 millioner kroner.

19 Haukeland skole Haukeland skole har opparbeidet et visst etterslep på vedlikehold, hovedsakelig innvendig. Det tekniske anlegget og ventilasjonsanlegg bør skiftes ut. Det bør vurderes tiltak for å gi lærerne bedre og større arbeidsplasser. Strakstiltak: Gjennomføres CO2-målinger i et representativt utvalg rom. Rengjøre ventilasjonskanalene. Hovedtiltak: Middels rehabilitering. Estimerte kostnader er på 70 millioner kroner.


Laste ned ppt "Handlingsplan 2 for opprustning av skoler – løypemelding"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google