Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 25. november 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 25. november 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 25. november 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet

2 2 Ny felles parkeringsregulering Bakgrunn – 60 til 70 % av tilbudet er ikke særskilt regulert (privat) – Tjenesten fremstår som svært ulik på de forskjellige områder – Ønske fra bransje, publikum og interesseorganisasjoner om totalgjennomgang Arbeidsgruppe -Nedsatt april 2005 med bred sammensetning. -De overordnede føringene for arbeidet: » Øke brukerrettingen for alle grupper, særlig forflytningshemmede » Avdekke konkurranseulikheter » Hensiktsmessig skille mellom offentlig nærings- og myndightesutøvelse på området - Arbeidsgruppen avga rapport april 2006

3 3 Ny felles parkeringsregulering Kort om arbeidsgruppens hovedtilrådinger : – Enighet om hovedtilrådingene – Nærmest full næringsregulering » Obligatorisk ”konsesjonsordning” med felles regler for aktører og brukere – Generell fokus på hensynet til brukerne – Vesentlig forbedring av forflytningshemmedes rettigheter – Klar avgrensning – sier ikke noe om hvor det skal være parkering – Håndheving av p-forbud og stanseforbud (”gebyrtilefellene”) holdes i stor grad utenfor. Høringen:  Juni-november 2006  97 av ca 600 avga uttalelse  Synspunkter særlig på to områder  Kommunene kritisk til virkninger for kommunal virksomhet  Private kritisk til forslagene om betalingsfritak for enkelte grupper

4 4 Ny felles parkeringsregulering –Behandling i SD og i regjeringen Tatt stilling til en del premisser –Ny arbeidsgruppe høsten 2009 Bredt sammensatt Mål: Bidra med synspunkter og belyse problemstillinger til gjennomføring av nytt felles regelverk Mandatet : –gir rammene for arbeidet –Mange spørsmål må utredes, belyses og så langt som mulig avklares –En del spørsmål er vurdert og avklart og tas ikke opp til ny diskusjon

5 5 Ny felles parkeringsregulering Nærmere om mandatet: - Vi følger i hovedsak tilrådingene i parkeringsrapporten, med enkelte justeringer og presiseringer. Et felles regelverk for allment tilgjengelig vilkårsparkering: –Virksomheter –Personell –Skilt og oppmerking –Betalingsordninger –Sanksjoner –Klageregler –Fjerning –Inndriving

6 6 Statens vegvesen skal ha en sentral myndighetsrolle Økt brukerretting for forflytningshemmede Tilrettelegging for el-, hydrogen- og ladbare biler. Trafikal områderegulering Særlig for kommunenes virksomhet: All virksomhet omfattes av reglene. Særlig av hensyn til trafikkstyring opprettholdes et område med særlige ansvar for kommunene (”enerettsområdet”). Området må avgrenses nærmere. Innenfor ”enerettsområdet”: Kommunen beholder særlig ansvar Fleksibilitet i utøvelsen Utenfor ”enerettsområdet”: Krav til kommunal organisering for å oppnå konkurranselikhet Frihet til kommunalt samarbeid om ”gebyrtilfellene” Mer om mandatet Ny felles parkeringsregulering

7 7 Fremdrift : - Arbeidsgruppen etter planen ferdig i løpet av 2010 - Alminnelig høring - Stortingsbehandling - Ikraftsettelse

8 8 GebyrParkering på vilkår Enerett (kantstein) Utenfor enerett (p-plass. p-hus etc) Kommunalt eid/leidEid av andre EgenregiAnbud

9 9 Nærmere om de enkelte deler -Virkeområdet - Vilkårsparkering på veg åpen for alminnelig ferdsel - Ikke fysisk avgrenset reservert parkering - håndheving på skiltet avgrenset parkering - håndheving utenfor veg - Godkjenningsordning med krav til virksomheter -Registrering i enhetsregisteret, -Krav til innehaver og daglig leder -21 år, tilfredsstillende vandel og EØS-statsborger - Krav om godkjenning av SVV, basert på egenerklæring - Godkjenning gjelder for hele landet

10 10 Krav til personell - tilfredsstillende vandel - opplæring -Todelt med avsluttende prøve i hver del - Regodkjenning hvert fjerde år -uniformering -identitetskort Skilt - Bruk av skilt 552 innenfor ordningen - operatørens ansvar å utarbeide skiltplan - ingen godkjenningsordning, men skal meldes inn til sentralt register

11 11 Tilsyn - Statens vegvesen er tilsynsmyndighet - Har følgende muligheter: - pålegg om retting - ilegge tvangsmulkt - avskilting av område - tilbakekalle nasjonal tillatelse - Tilsyn baseres på innspill Betalingsordninger: - Brukervennlige betalingsordninger - for- og etterskudd - unntak for lukkede anlegg - andre behov? - Universelt utformede betalingsordninger - åpne anlegg – mobiltelefon - lukkede anlegg – automatisk åpning - automater

12 12 Mer om betaling - Utfasing av betalingsfritak for forflytningshemmede? - Begrenset betalingsfritak for EL-HY? Sanksjoner - Kontrollsanksjon med tre satser: - lav sats for vilkår ikke knyttet til betaling - midlere sats for betalingsparkering - høy sats for HC-plasser - Reguleringsmekanisme for sanksjonen - Solidaransvar – betinget ved kjent fører

13 13 Fjerning - hovedsakelig etter standardvilkårene -nødvendig -varsling - info - mindre til på HC-plass - underretning etter fjerning - plikt til utlevering – selv uten betaling Klageordning - Klagerett til selskapet - ilagt kontrollsanksjon - fjerningskostnader - Klagerett til parkeringklagenemnd - Bestemmelser om nemndas arbeid - Nemnda finansieres av en andel av kontrollsanksjonen

14 14 Særskilt for forflytningshemmede - avsetning av tilstrekkelig antall plasser (inntil 4 %) - Opprettes kommunale parkeringsråd som skal gi konkrete anbefalinger for det enkelte område - Særskilte krav til størrelse og plassering av plasser - Gjennomgang av tillatelsesforskriften - opprettholder i hovedsak gjeldende system, men foreslår noen endringer - legeerklæring etc - utforming av kort, sentralt register Særskilt for kommunene - avgrensning av enerettsområdet - kommunale plikter til å ivareta trafikale hensyn på enerettsområdet, herunder gebyrhåndheving - friere adgang til kommunalt samarbeid -krav til kommunal organisering utenfor enerettsområdet


Laste ned ppt "-Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 25. november 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google