Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trafikkonferansen 2011 Omstillingsprosesser i kommunen med fokus på innflytelse og arbeidstakerrettigheter Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trafikkonferansen 2011 Omstillingsprosesser i kommunen med fokus på innflytelse og arbeidstakerrettigheter Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trafikkonferansen 2011 Omstillingsprosesser i kommunen med fokus på innflytelse og arbeidstakerrettigheter Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene

2 2 Innledende merknader Tematisk oversikt: -Organisering og juss -Informasjons- og drøftingsreglene -Reglene om virksomhetsoverdragelse -Ansatt representasjon i styrene

3 Ny P-forskrift •Opprinnelig utkast til ny forskrift § 7: ”Særlig om kommunal parkeringsvirksomhet Vilkårsparkering utført av kommune må utføres i eget foretak som ledelsesmessig, personellmessig og fysisk atskilt fra kjernevirksomheten. Dette gjelder likevel ikke for parkeringsvirksomhet som utføres på område som er en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg. ” 3

4 Ny P-forskrift - konsekvenser •Blir ordlyden ”…utføres i eget foretak som ledelsesmessig, personellmessig og fysisk atskilt fra kjernevirksomheten” vedtatt, betyr det at vilkårsparkering ikke lengre kan organiseres sammen med oppgaver innenfor enerettsområdet. •Hensyn: Krav til organisering for å oppnå konkurranselikhet. Hovedmotivasjon skatterettslig likebehandling. •Begrunnelse: (indre markeds regelverk vs. intern politikk) og mothensyn (vesentlig inngrep i det lokale selvstyre). •Foretaksbegrepet og dets betydning. Utelukker KF, kfr. 2006 4

5 Anbudsreglene •Kommunen eier P-Hus/plasser - avtale - AS drifter. •Anbudsplikt? •Leie av bygg faller utenfor anskaffelsesregelverket (markedsvilkår) •Egenregi: -Kontrollkriteriet: Samme kontroll over selskapet som ved etatsstyring. -Omsetningskriteriet: Selskapet må utføre hoveddelen av sin virksomhet for selskapet. 5

6 Informasjons- og drøftingsreglene ved omstilling •Arbeidsmiljøloven kapittel 8 -Hvem - § 8-1 (1): Virksomhet som sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere: Info- og drøftingsplikt med tillitsvalgte -Hva - § 8-2 c: ”vesentlige endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold” -Når - § 8-2 (2): ”Så tidlig som mulig” 6

7 Informasjons- og drøftingsreglene •§ 16-5: Ved virksomhetsoverdragelse. •Info om: Grunnen til overdragelsen, overdragelsesdato, rettslige og økonomiske konsekvenser, overtallighet, andre vesentlige endringer for arbeidstakerne. •Når: Så tidlig som mulig 7

8 8 Informasjons- og drøftingsreglene etter HA •Hovedavtalen: LO/Fagforbundet og KS -Del B § 1-4-1/3.2.1: Omorganisering -Drøftingsplikt: Blant annet omorganisering/ omlegging av driften -Når: ”Så tidlig som mulig” -Hensyn: De ansatte skal ha mulighet til å utøve reell innflytelse

9 Bruk av personell •Spørsmål: Hvor adskilt - vanntette skott? •Utgangspunkt: Det enkelte selskap bør ansette eget personell – i hvert fall nøkkelpersonell - ut fra en behovsanalyse. •Innleie: Åpner forskriften for at samme personell kan benyttes innenfor og utenfor enerettsområdet? •Konkurransereglene: Evt. innleie må skje til markedspriser (ikke kryssprissubsidiering) 9

10 Reglene om virksomhetsoverdragelse •§ 16-1: ”Overdragelse av en del av virksomhet” •Til KF: Samme rettssubjekt – samme arbeidsgiver, men til en frittstående del av kommunens forvaltning – nye arbeidsavtaler •Til AS/IKS-loven: Nytt rettssubjekt – ny arbeidsgiver – nye arbeidsavtaler •Identitetsspørsmålet: P-hus, P-plasser, leieavtaler, kundeavtaler, automater, tjenestekjøretøy, IKT + ansatte •§ 16-2 (1): Lønns- og arbeidsvilkår overføres •§ 16-2 (2): Tariffavtalen overføres med mindre ny driver reserverer seg 10

11 Reservasjons- og valgrett aml § 16-3 •Reservasjonsrett: Arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver opphører. •Valgrett: Rett til å fastholde arbeidsforholdet med overdrageren. •Spørsmål: - i hvilken grad påvirkes den ansattes rettigheter av overføringen (spesielt i forhold til tariffavtaler og pensjoner -i hvilken grad påvirkes jobbsikkerheten av overdragelsen? -i hvilken grad påvirkes arbeidsmiljø/jobbfelleskap o.l. av overdragelsen? - i hvilken grad påfører overdragelsen arbeidstakeren andre ulemper? 11

12 12 Ansatt representasjon i styret •Generelt : Et flertall av de ansatte kan kreve ansatt representasjon i styret. •Færre enn 30 ansatte: Møterett •Flere enn 30 ansatte: Kan kreve ett styremedlem og en observatør •Flere enn 50 ansatte: Inntil en tredel og minst to styremedlemmer •Flere enn 200 ansatte: Ett ”bonusmedlem” eller to ”bonusobservatører” •KF: Inntil en femdel av styremedlemmene

13 13 Ansatt representantens rolle •Utgangspunktet: Samme rettigheter og plikter som de aksjonærvalgte styrerepresentantene • Grunnleggende oppgave: Ivareta selskapets interesser •Viktig: Lovfestet interesserepresentasjon •Formål: Sikre de ansatte medinnflytelse i styringen av selskapet •Kombinert øvelse: Både ivareta selskapets og de ansattes interesser

14 Oppsummering •Skillet mellom enerettsområdet og vilkårsparkering er ikke godt begrunnet. •Politisk: Stor grad av frihet. Overslagseffekter til andre sektorer. •Juss: Forholdet til Europarådets Charter for det lokale selvstyret bør vurderes. •De ansatte er rimelig beskyttet av aml. •Trusselbilde: Framtidig salg av selskapet 14


Laste ned ppt "Trafikkonferansen 2011 Omstillingsprosesser i kommunen med fokus på innflytelse og arbeidstakerrettigheter Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google