Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene
Trafikkonferansen 2011 Omstillingsprosesser i kommunen med fokus på innflytelse og arbeidstakerrettigheter Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene

2 Innledende merknader Tematisk oversikt: Organisering og juss
Informasjons- og drøftingsreglene Reglene om virksomhetsoverdragelse Ansatt representasjon i styrene

3 Ny P-forskrift Opprinnelig utkast til ny forskrift § 7:
”Særlig om kommunal parkeringsvirksomhet Vilkårsparkering utført av kommune må utføres i eget foretak som ledelsesmessig, personellmessig og fysisk atskilt fra kjernevirksomheten. Dette gjelder likevel ikke for parkeringsvirksomhet som utføres på område som er en integrert del av ferdselsåre langs offentlig veg. ”

4 Ny P-forskrift - konsekvenser
Blir ordlyden ”…utføres i eget foretak som ledelsesmessig, personellmessig og fysisk atskilt fra kjernevirksomheten” vedtatt, betyr det at vilkårsparkering ikke lengre kan organiseres sammen med oppgaver innenfor enerettsområdet. Hensyn: Krav til organisering for å oppnå konkurranselikhet. Hovedmotivasjon skatterettslig likebehandling. Begrunnelse: (indre markeds regelverk vs. intern politikk) og mothensyn (vesentlig inngrep i det lokale selvstyre). Foretaksbegrepet og dets betydning. Utelukker KF, kfr. 2006

5 Anbudsreglene Kommunen eier P-Hus/plasser - avtale - AS drifter.
Anbudsplikt? Leie av bygg faller utenfor anskaffelsesregelverket (markedsvilkår) Egenregi: Kontrollkriteriet: Samme kontroll over selskapet som ved etatsstyring. Omsetningskriteriet: Selskapet må utføre hoveddelen av sin virksomhet for selskapet.

6 Informasjons- og drøftingsreglene ved omstilling
Arbeidsmiljøloven kapittel 8 Hvem - § 8-1 (1): Virksomhet som sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere: Info- og drøftingsplikt med tillitsvalgte Hva - § 8-2 c: ”vesentlige endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold” Når - § 8-2 (2): ”Så tidlig som mulig”

7 Informasjons- og drøftingsreglene
§ 16-5: Ved virksomhetsoverdragelse. Info om: Grunnen til overdragelsen, overdragelsesdato, rettslige og økonomiske konsekvenser, overtallighet, andre vesentlige endringer for arbeidstakerne. Når: Så tidlig som mulig

8 Informasjons- og drøftingsreglene etter HA
Hovedavtalen: LO/Fagforbundet og KS Del B § 1-4-1/3.2.1: Omorganisering Drøftingsplikt: Blant annet omorganisering/ omlegging av driften Når: ”Så tidlig som mulig” Hensyn: De ansatte skal ha mulighet til å utøve reell innflytelse

9 Bruk av personell Spørsmål: Hvor adskilt - vanntette skott?
Utgangspunkt: Det enkelte selskap bør ansette eget personell – i hvert fall nøkkelpersonell - ut fra en behovsanalyse. Innleie: Åpner forskriften for at samme personell kan benyttes innenfor og utenfor enerettsområdet? Konkurransereglene: Evt. innleie må skje til markedspriser (ikke kryssprissubsidiering)

10 Reglene om virksomhetsoverdragelse
§ 16-1: ”Overdragelse av en del av virksomhet” Til KF: Samme rettssubjekt – samme arbeidsgiver, men til en frittstående del av kommunens forvaltning – nye arbeidsavtaler Til AS/IKS-loven: Nytt rettssubjekt – ny arbeidsgiver – nye arbeidsavtaler Identitetsspørsmålet: P-hus, P-plasser, leieavtaler, kundeavtaler, automater, tjenestekjøretøy, IKT + ansatte § 16-2 (1): Lønns- og arbeidsvilkår overføres § 16-2 (2): Tariffavtalen overføres med mindre ny driver reserverer seg

11 Reservasjons- og valgrett aml § 16-3
Reservasjonsrett: Arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver opphører. Valgrett: Rett til å fastholde arbeidsforholdet med overdrageren . Spørsmål: - i hvilken grad påvirkes den ansattes rettigheter av overføringen (spesielt i forhold til tariffavtaler og pensjoner i hvilken grad påvirkes jobbsikkerheten av overdragelsen? i hvilken grad påvirkes arbeidsmiljø/jobbfelleskap o.l. av overdragelsen? - i hvilken grad påfører overdragelsen arbeidstakeren andre ulemper?

12 Ansatt representasjon i styret
Generelt : Et flertall av de ansatte kan kreve ansatt representasjon i styret. Færre enn 30 ansatte: Møterett Flere enn 30 ansatte: Kan kreve ett styremedlem og en observatør Flere enn 50 ansatte: Inntil en tredel og minst to styremedlemmer Flere enn 200 ansatte: Ett ”bonusmedlem” eller to ”bonusobservatører” KF: Inntil en femdel av styremedlemmene

13 Ansatt representantens rolle
Utgangspunktet: Samme rettigheter og plikter som de aksjonærvalgte styrerepresentantene Grunnleggende oppgave: Ivareta selskapets interesser Viktig: Lovfestet interesserepresentasjon Formål: Sikre de ansatte medinnflytelse i styringen av selskapet Kombinert øvelse: Både ivareta selskapets og de ansattes interesser

14 Oppsummering Skillet mellom enerettsområdet og vilkårsparkering er ikke godt begrunnet. Politisk: Stor grad av frihet. Overslagseffekter til andre sektorer. Juss: Forholdet til Europarådets Charter for det lokale selvstyret bør vurderes. De ansatte er rimelig beskyttet av aml. Trusselbilde: Framtidig salg av selskapet


Laste ned ppt "Advokat Børge Benum Forbundsadvokatene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google