Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra ASVL Distrikt Vest 4. og 5. mars 2008 Dag Sandvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra ASVL Distrikt Vest 4. og 5. mars 2008 Dag Sandvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra ASVL Distrikt Vest 4. og 5. mars 2008 Dag Sandvik

2 Nytt fra ASVL •Forslag til nye godkjennings regler •AIDs tildelingsbrev for 2008 •Små nytt

3 Forslag til nye godkjenningsregler •Ny godkjenning hvert 3. år •Krav om : skatteattest, HMS erklæring, eierforbud, primærvirksomhet, regnskap, økonomisk og finansielle stilling, tekniske og faglige kvalifikasjoner, fortsetter.

4 Mer om nye godkjenningsregler: •Sertifisering, overskuddsdisponering, utbytte, kryssubsidiering, forholdet til annen offentlig støtte, habilitet og konkurransevridning

5 Standard avtaler utfyller reglene og: •Stiller bla. krav om kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon.

6 ASVLs reaksjon: •Enig i krav om kvalitet •Usikker på om det kan kreves ny godkjenning uten at dette har hjemmel i lov eller forskrift •Usikker på om at det kan kreves kvalitetssikringssystem med ekstern revisor uten at dette har hjemmel i lov eller forskrift

7 Asvls reaksjon fortsetter: •Kvalitetssikringssystem med ekstern revisor krever uansett utgifter som må kompenseres og slikt system krever god tid til gjennomføring. •Er usikre på om slikt system finnes som er tilpasset små bedrifter.

8 NAVs reaksjon på høringssvaret: •Ny behandling før oversendelse til AID

9 AIDs tildelingsbrev 2008 •1% øking av satsene • Direktoratet bes fortsett arbeidet med å opprette flere tiltaksplasser f.eks VTA for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. •Kvalifiseringsprogrammet og psykiatri. •Sammenslåing av postene ordinære og spesielle arbeidsmarkedstiltak

10 Små nytt •Kurs i kosthold og helse •Ny hovedavtale LO •LO/NHO ordningene •Skjematikk kvalifiseringsprogrammet •Tuba •Boklansering ”Arbeidsglede” 5. mai •Politiattest i Vestbedrifter

11 Mer små nytt •Nytt høyskolestudium i kreativ kommunikasjon fra høsten 2008 •Utarbeider e-læring begynner kurs for ansatte i de ulike tiltak. Starter opp med VTA

12 Tariffkonferanse •Tariffavtalene •Tariffoppgjøret 2008

13 ASVL har tariffavtaler med: •FLT, som er et LO forbund, LO’s Hovedavtale •Delta, (tidl. KFO) som er et YS forbund, egen Hovedavtale •Lederne, som er frittstående forbund, egen Hovedavtale For de tiltaksansatt:: Fellesforbundet og Los Hovedavtale

14 Tariffoppgjøret 2008 AFP, Økonomi, sannsynelig forhandlingsresultat og lokale forhandlinger

15 Tariffoppgjøret 2008 1.Politiske og økonomiske forutsetninger 2.AFP 3.Sannsynelig sentralt resultat 4.De lokale forhandlingene

16 Some like it hot Kilde: Aftenposten 31.1.2007 – OECD sier norsk økonomi er overopphetet. Finansministeren lurer på hvor mye av dette skyldes global oppvarming.

17 Sterk vekst i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge, prosentvis endring fra foregående år

18 Lav prisstigning Prosentvis endring fra samme måned året før TBU 2007 1,8, prognose 2008, 2,2%, KPI 3,6% Prisvekst uten avgifter og elektrisitet, KPI-JAE Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Statistisk sentralbyrå

19 Uvanlig sterk vekst i sysselsettingen og meget lav ledighet, tusen personer

20 Årslønnsvekst alle grupper og arbeidsledighetsrate (AKU) Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntekts- oppgjørene og Statistisk sentralbyrå

21 Årslønnsvekst LO/NHO-området Prosent Årslønnsvekst 20062007 LO/NHO totalt4,35,4 Arbeidere4,25,5 Hotell og restaurant3,34,25 Industri3,65,5 Byggevirksomhet4,15,5 Samferdsel3,94,5 Oljevirksomhet5,1 Funksjonærer5,16,25 Industri4,65,75 Oljevirksomhet6,1

22 Andre områder og alle grupper Årslønnsvekst 20062007 HSH varehandel4,25,0 Finanstjenester5,65,2 Statsansatte4,55,0 Kommuneansatte4,14,5 Alle grupper4,15,4

23 Årslønnsvekst- ASVL 20062007 5,4%5,7%

24 Svekket konkurranseevne Lønnskostnader per arbeidet time i Norge i forhold til handelspartnere (= 100) industriarbeidere Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

25 Tariffoppgjøret 2007 1.Økonomiske forutsetninger 2.Sannsynelig resultatet av oppgjøret 3.De lokale forhandlingene

26 SANNSYNELIG AVTALE LO/NHO •AFP ordner seg •Lavt generelt tillegg

27 God reallønnsutvikling Alle grupper, i prosent

28 Tariffoppgjøret 2008 1.Økonomiske forutsetninger 2.Resultatet av oppgjøret 3.De lokale forhandlingene

29 Etter gode tider kommer dårlige Registrert arbeidsledighet, i prosent av arbeidsstyrken Kilde: Arbeids- og velferdsetaten, NAV

30 Hovedgrunnlaget for lokale forhandlinger Bedriftens økonomi Tildelingsbrevet for 2008 gir dårlig fremtidts tro

31 Økonomi Hvilke forhold beskriver bedriftens økonomiske situasjon? –Regnskapsforståelse –Informasjon gjennom året (gjelder alle kriterier) –Bør gode resultater medføre engangsutbetalinger?

32 Lokal lønnsdannelse – lokal lønnspolitikk Hvordan skal lønnstilleggene fordeles? –Sjekk overenskomstenes regler –Hva er bedriftens lønnspolitikk? •Hvis ikke alle medarbeidere skal motta et likt lønnstillegg – hva skal være begrunnelsen for eventuelle forskjeller? •Medarbeiderne må kjenne til hva som vurderes – og lederne hva de skal se etter/vurdere

33 Det skal føres reelle forhandlinger Arbeidsgivers ansvar å gjennomføre en reell lokal forhandlingsprosess og forsøke å komme til enighet med klubben. –De skal legge fram og motta dokumentasjon, og lytte til de tillitsvalgtes argumenter – og begrunne sine egne standpunkter.

34 Hvis det ikke oppnås enighet •Tvist/Uenighet i lokale forhandlinger –Spilleregler i overenskomstene –Hovedregel: •Bedriften gjennomfører oppgjøret selv om det er lokal uenighet •organisjonsmessigbehandling –Siste tilbud – ultimatum? •Det skal skrives protokoll fra forhandlingene

35 Hva blir lønnsveksten i 2008 i Norge? •SSB: 6,% •Norges Bank 5,75 % •DNB 6 %


Laste ned ppt "Nytt fra ASVL Distrikt Vest 4. og 5. mars 2008 Dag Sandvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google