Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum i utvikling Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum i utvikling Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum i utvikling Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum

2 Melkøya Tjeldbergodden Nyhavna-Aukra Kollsnes Mongstad Sture Kårstø Slagentangen Eventuelle fremtidige integrerte sokkel/ landanlegg eller andre anlegg av slik type Ptil som koordinerende tilsynsmyndighet også for petroleumsanlegg på land – får konsekvenser for Sikkerhetsforum

3 Sikkerhetsforum - dagens organisasjonskart Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Knut Aaneland Teknologibedriftenes Landsforening Audun Bjordal Oljeindustriens Landsforening Lasse Robberstad Oljeindustriens Landsforening Per Otto Selnes Oljeindustriens Landsforening Ketil Karlsen Nopef Wenche I Sola Lederne Paal Nilsen De Samarbeidende Organisasjoner Roy Erling Furre Oljearbeidernes Fellessammenslutning Halvor Erikstein Oljearbeidernes Fellessammenslutning Øyvind Gregersen Nopef Odd-Magne Skei Norges Rederiforbund Bjørn Lie Landsorganisasjonen i Norge Angela Ebbesen Sekretær Sikkerhetsforum Marianne Stein AAD (observatør ) Nina L Lie Prosjektsekretær

4 Mandat Sikkerhetsforum fra 2001 - 2003 Videreføring – men også behov for videreutvikling ”ODs sikkerhetsforum skal: være et forum for å diskutere, initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål legge tilrette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene i samsvar med intensjonen i arbeidsmiljøloven § 1 generelt begrense seg til å diskutere spørsmål som faller inn under ODs myndighetsområde og ikke forhold som er regulert gjennom tariffavtaler eller andre privatrettslige avtaler være referansegruppe for prosjekter som er igangsatt eller planlegges initiert av partene eller av myndighetene, herunder Stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet, ODs prosjekt "Risikonivå - Norsk sokkel", OLFs ”Samarbeid om sikkerhet” og OLFs aldringsprosjekt, etc.”

5 Hvorfor behov for videreutvikling? Ptil som ny tilsyns- og koordineringsetat for land- og sokkelvirksomhet Tilsyns- og koordineringsetat for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten til havs og på 8 landanlegg Revitalisering og videreutvikling av tilsynsordningen Ny organisasjonsstruktur og nye ledere våren 2004 innebærer gjennomgang og videreutvikling av strategier, føringer og prioriteringer Sikkerhetsforum følger Ptil sitt ansvars- og myndighetsområde fra sokkel til land – inkludert koordineringsrollen

6 Hvorfor behov for videreutvikling? Utvidet ansvarsområde og nye aktører Prosessindustriens Landsforening (PIL) inn som ny aktør som representant for arbeidsgiversiden på landanlegg Arbeidstakerrepresentasjonen for landanlegg – konsekvenser for representasjonen i Sikkerhetsforum? OLF – endringer i ledelse og utvalgsstruktur – konsekvenser for representasjon i Sikkerhetsforum

7 Ledelse og styring AAD ønsker at Sikkerhetsforum skal være den sentrale arena for tre- partsamarbeid om HMS i petroleumsindustrien innenfor Ptil sitt virkeområde. AAD deltar fortsatt som observatør Petroleumstilsynet viderefører lederoppgaven ved inntil videre direktør Ptil AAD og Ptil har forventninger til at industrien viderefører og styrker sitt ledelsesmessige engasjement for S-Forum

8 Drift og tilrettelegging av arenaen Sekretariat i Ptil tilrettelegging, rapportering og oppfølging av møtevirksomheten koordinering og oppfølging av prosesser rundt rapportering og oppfølging av St meldinger profilering og informasjon organisering og gjennomføring av årlige bedriftsbesøk og S-forums års konferanse Ambisjoner: Videreføring og videreutvikling – bredere faglig- og ledelsesmessig forankring og tydeligere profilering

9 Sikkerhetsforum i utvikling møter med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden Deltakere ved møtet med arbeidsgiversiden den 26.04.04: Kjell Wickstrand, PIL Per Terje Vold og Per Otto Selnes, OLF Odd-Magne Skei, NR Knut Aaneland, TBL Deltakere ved møtet med arbeidstakersiden den 25.05.04: Ketil Karlsen, Nopef Bjørn Lie, LO Roar Abrahamsen, Fellesforbundet Wenche I Sola, Lederne Pål Nilsen, Norsk Sjøoffisersforbund/DSO Jan-Eirik Feste, Prifo

10 Nytt Sikkerhetsforum Innspill og synspunkter fra arbeidsgiversiden: Sikkerhetsforum må gjenspeile Ptil sitt tilsynsområde Bør ikke bli større enn i dag – balanse mellom arbeidstaker og –giversiden i antall (samordning innen NHO-området og innen LO og YS) S-forum som strategisk møteplass med prinsipielle diskusjoner: Fokus på områder med høyest risiki for storulykker, dødsfall og alvorlige personskader RNNS videreføres, mens spørreundersøkelsen må grundig revurderes Økt forståelse for hvorfor vi ikke er bedre på sikkerhet i forhold til investerte ressurser og anvendte metoder Åpen, utfordrende dialog mellom alle parter – inkludert økonomi og hms og spørsmål om velferdsordninger og kompensasjon – om ledelsesfokus, holdninger og atferd i spørsmål om hms-kultur med bredt engasjement fra alle Representasjon på høyt ledernivå fra alle tre parter – sikre policy- og prinsippdiskusjoner S-forums årskonferanse og Ptil kulturkonferanse – egne prosesser med styringsgrupper

11 Nytt Sikkerhetsforum Innspill og synspunkter fra arbeidstakersiden Sikkerhetsforum den viktigste arenaen for HMS-arbeidet i virksomheten som staker ut kursen for nye satsningsområder slik at en samlet industri kan stille seg bak arbeidet Sikkerhetsforum bidrar til å styrke næringens omdømme – luker ut diskusjoner fra media Oppnår resultater selv i perioder med dårlig samarbeidsklima Fokus på overordnede problemstillinger Driftsutfordringene har hatt spesiell fokus. Ved at anleggsvirksomheten på land kommer inn, vil en få et mer helhetlig perspektiv på HMS-utfordringene i virksomheten Intensjonene i mandatet bør videreføres Noe skepsis mht å ta inn alle de nye landanleggene, men har tillit til at Ptil fortsatt ivaretar HMS-tilsynet på en god måte Tegn til negative endringer i samarbeidsklimaet fordi OLF ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for partssamarbeid og har mer fokus på næring og mindre på HMS TBL, BNL og PIL er viktige samarbeidspartnere på arbeidsgiversiden

12 Videre visjoner og ambisjoner for Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt kunnskap og forståelse for hvorfor olje- og gassindustrien skal være en foregangsnæring på HMS Dette oppnår vi ved at Sikkerhetsforum: er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet og med AAD som tydelig observatør legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg er høringsinstans, pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Ptil sitt myndighetsområde er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling, utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med AML § 1

13 Nytt Sikkerhetsforum – nye medlemmer Ptil foreslår følgende utvidelse av Sikkerhetsforum: 1 representant fra PIL TBL styrkes med ytterligere 1 representant 1 representant fra Fellesforbundet 1 representant for Prifoil Totalt antall medlemmer fra partene blir da 9 arbeidstaker- representanter og 7 arbeidsgiverrepresentanter Myndighetssiden vurderer å begrense sin deltakelse til leder og sekretær S-forum og innkalle egne representanter til enkeltsaker


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum i utvikling Forslag til rammer for nytt Sikkerhetsforum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google