Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sikkerhetsforum i utvikling Områder for prioritet og oppfølging Innledning til debatt den 7.9.06 Magne Ognedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sikkerhetsforum i utvikling Områder for prioritet og oppfølging Innledning til debatt den 7.9.06 Magne Ognedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sikkerhetsforum i utvikling Områder for prioritet og oppfølging Innledning til debatt den 7.9.06 Magne Ognedal

2 2 Introduksjon til debatt Sikkerhetsforum i utvikling - hva skal vi gi oppmerksomhet og oppfølging Følgende momenter er besluttet som underlag for diskusjonen: Overordnet perspektiv og prioriteringer (kort/lang sikt) bl a med utgangspunkt i: 1.Mandat Sikkerhetsforum 2.Innspill fra medlemmene – eget notat 3.St melding om HMS: 1.Områder for prioritet og resultatrapportering (herunder ansvarsplassering) 2.Spesielle saker for videreføring her (ref tidligere beslutninger) 1.Løft for forpleiningen 2.Restitusjon og hvile 3.Lese- og skrivevansker 4.System for langtidsoppfølging av dykkere? 4.RNNS-prosjektet – føringer 5.OLF-rapport om kost/nytteutfordringer i HMS-regelverket 6.Annet

3 3 Partssamarbeid – en rød tråd gjennom St melding nr 12 ” Sikkerhetsforum er den sentrale trepartsarenaen for HMS i petroleumsindustrien…” MANDAT Sikkerhetsforum: Sikkerhetsforum skal være den sentrale tre-partsarena for HMS i petroleumsindustrien som bidrar til økt kunnskap og forståelse for hvorfor olje- og gassindustrien skal være en foregangsnæring på HMS Dette oppnår vi ved at Sikkerhetsforum: er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet og med AID som tydelig observatør legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg er høringsinstans, pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Ptil sitt myndighetsområde er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling, utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med AML § 1 St meld nr 12: Regjeringens målsetting er at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på HMS

4 4 Hvilke saksområder blir berørt? 1.Storulykkesperspektivet: 1. RNNS 2. Risikostyring, -kommunikasjon og –forståelse (ref innspill fra partene i Sikkerhetsforum) 2.Grenseflater mellom aktørene og mellom land/hav 3.Entreprenørene i partssamarbeidet 4.Arbeidsmiljø bl a om langtidseffekter, omstillinger, fjerningsproblematikk og Fou på følgende områder: 1.samspill mellom HMS og teknologi 2.forskning rundt årsaksforhold til utstøting og arbeidsbetinget sykdom 3.bedre kunnskap om risiko for ulike typer av konsekvenser knyttet til dagens arbeidstidsordninger 4.økt kunnskap om sammenheng mellom eksponering av kjemikalier og arbeidsbetinget sykdom 5.sikrere dokumentasjon på trender og utvikling innenfor arbeidsmiljøets betydning for helse 5.Pågående og nye samarbeidsprosjekter og –prosesser (kjemisk arbeidsmiljø, partssamarbeid og arbeidstakermedvirkning, aldring/helse og dykking) 6.Regelverket (regelverksutvikling - forutsetninger, myndighetenes håndheving, pliktsubjektenes etterlevelse) 7.Kulturbegrepet i HMS-sammenheng 8.Kompetanse – i et helhetlig perspektiv 9. Integrerte operasjoner

5 5 1.Storulykkesperspektivet Styring av storulykkesrisiko land og sokkel – områder for videreutvikling Modeller og verktøy for helhetlig risikostyring Utvikling/implementering av risikoanalysemetoder (for håndtering av risikoendringer) Modeller og verktøy for å vurdere det menneskelige bidraget til risiko Risikokommunikasjon St melding: Videreutviklingen bør skje i et samarbeid mellom næringen, myndigheter og forskningsinstitusjoner RNNS – verktøy for videreutvikling : utvidelse til å omfatte landanleggene videreutvikling av indikatorer for måling av eksponering av støy, kjemisk helsefare, muskel/skjelett skader og sikkerhetskritiske barrierer Ptil/industri-prosjekt for bedre håndtering av på brønnintegritet på norsk sokkel OLF sitt GaLeRe-prosjektet videreføres ytterligere 50% reduksjon Prosjekt for å vurderer problemstillinger rundt gassutslipp under vann Risikostyring for å sikre teknisk integritet og funksjoner. Vedlikehold og -styring (kompetanse - i prosjektering og drift, i kontrakter) - inititativ

6 6 forts: 1. Storulykkesperspektivet Risikostyring, -kommunikasjon og –forståelse Innspill til prioriteringer fra organisasjonene i Sikkerhetsforum Nopef: Styring smetoder, bruk av prosesdyreverk og risikoforståelse som grunnlag for HMS-prioriteringer (drøftinger, erfaringsutveksling og læring) OLF: Hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser, skip på kollisjonskurs de største bidragsytere til storulykkesrisiko – bør være fokusområder SAFE: Trøtthet (fatigue) tas ikke tilstrekkelig hensyn til. Sikkerhets- og helseaspektene ved skiftarbeid må drøftes. DSO: Fatigue spesielt aktuelt for mannskap (maskinistene) på supplyskipene. Konsekvenser kan bli kollisjon med plattform. PRIFO/YS: ønsker også fokus på skift- og nattarbeid NR: Status, utvikling og tiltak ift storulykkesrisiko og tilsvarende for personskader Lederne: Sette fokus på lederrollen ift kapasitet, arbeidsbelastning og –press, på alle forhold som kan gi langsiktige skader og på HC-lekkasjer Norsk Industri: Få frem landerfaringene til Sikkerhetsforum og bruke L-8 og andre fora for å identifisere områder som er hhv sokkel- og landspesifikke Fellesforbundet: Organisering av vedlikehold og modifikasjoner – og drøfte konsekvenser av ulike vedlikeholdsstrategier i alle ledd i virksomheten

7 7 OPERATØR ENTREPRENØR A ENTREPRENØR B UNDER- LEVERANDØR A UL BUL C grenseflate Styre Påse Sikre grenseflate Land Offshore AnsvarAktivitet Ramme- sette Sikre Følge opp UtføreSikre 2. Grenseflater mellom aktørene og mellom land/hav Rettighetshavere grenseflate

8 8 3. Entreprenørene i partssamarbeidet Partssamarbeid og aktiv partsinvolvering i hele beslutningsprosessen og likeverdighet mellom partene – er sentrale forutsetninger for å etablere og videreutvikle et høyt HMS- nivå og helhetlig ivaretakelse av HMS Retten til medvirkning i beslutningsprosesser for dem som blir eksponert for risiko - et viktig etisk prinsipp ved regulering av HMS Entreprenører er i et klart flertall i petroleumsindustrien og er både eksponert for risiko og bidragsytere til risiko Entreprenørene er derfor sentrale bidragsytere i risikoreduksjonsprosesser både på selskapsnivå og på sentrale samarbeidsarenaer Hvordan skal vi sikre at entreprenørene blir sentrale premissleverandører i partssamarbeidet? – Løft for forpleiningen: Hvordan kommer vi videre? Hva gjør industrien?

9 9 4. Arbeidsmiljø St meld nr 12 - Regjeringens målsetting er at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på HMS – herunder ARBEIDSMILJØ Hva betyr det for oss? Oppfølging av langtidsvirkninger knyttet til arbeidsmiljøforhold (ref prosjekter dykking og kjemisk arbeidsmiljø) Utfordringer knyttet til fjerning (planlegging og gjennomføring av fjerningsoperasjoner) Integrasjon av HMS i endringsprosesser, særlig knyttet til integrerte operasjoner land/sokkel Områder for FoU : samspill mellom HMS og teknologi bl a ifm –endringsprosesser/e-drift –bore- og brønnoperasjoner forskning rundt årsaksforhold til utstøting og arbeidsbetinget sykdom bedre kunnskap om risiko for ulike typer av konsekvenser knyttet til dagens arbeidstidsordninger økt kunnskap om sammenheng mellom eksponering av kjemikalier og arbeidsbetinget sykdom sikrere dokumentasjon på trender og utvikling innenfor arbeidsmiljøets betydning for helse

10 10 5. Pågående og nye samarbeidsprosjekter og –prosesser St melding nr 12 – Kjemisk arbeidsmiljø - regjeringens forventninger Kartlegging og beskrivelse av oljearbeideres eksponering for kjemikalier - anbefalinger fra partssammensatt arbeidsgruppe under Sikkerhetsforum: – AID forventer at det arbeides målrettet med å skaffe tilveie kunnskap og at næringen følger opp konklusjoner fra fagmiljøer og identifiserer og iverksetter forbedringstiltak – AID tatt initiativet til en prosess for kvalifisering og prioritering av FoU-behov på området for å få en konsistent, koordinert og risikoorientert FoU-innsats på kjemikalieområdet offshore – Utdype historisk eksponering og risiko p å kjemikalieomr å det – Innhente n ø dvendig supplerende informasjon som er n ø dvendig for å kvalifisere kunnskapshull identifisert i arbeidsgruppens rapport (grunnlag for prioriteringer av FoU innsats) – Gjennomf ø re en konferanse for å s ø ke konsensus om metodevalg for retrospektiv risikovurdering. Referansegruppen til pilotprosjektet organiseres gjennom Sikkerhetsforum Vedlikeholdspersonell er spesielt utsatt ifm kjemisk arbeidsmiljø både pga mange faggrupper, ulike ansettelsesforhold og ulik organisering av arbeidsoppdrag, blanding av kjemikalier Regjeringen forventer at det arbeides målrettet med å skaffe tilveie kunnskap og at næringen følger opp konklusjoner fra fagmiljøer og identifiserer og iverksetter forbedringstiltak.

11 11 forts.: 5. Pågående og nye samarbeidsprosjekter og –prosesser, osv St melding nr 12 – partssamarbeid - regjeringens forventninger Partene i virksomheten på land og blant entreprenørene representerer en spesiell utfordring Samordning, koordinering og styring - sentralt i lys av høgt aktivitetsnivå og mange aktører. Nye driftskonsepter og samarbeidsmodeller – konsekvenser for rolle- og ansvarsdeling og partssamarbeid Kontraktsfilosofi og –operasjonalisering sentralt Ptil har utredningsarbeid på gang. Hva skjer i industrien? Oppfølging av anbefalinger fra rapport om arbeidstakermedvirkning : Om å ivareta medvirkning i forhold knyttet til integrering av land og sokkelvirksomhet og langsom rotasjon mot land Om tilstrekkelig tid og ressurser til VO/HVO-arbeid Om 40-timerskurs Om å sikre at § 30-personale har en fri og uavhengig stilling Om å sikre at § 30-personale har tilstrekkelig kompetanse Hva bør vi prioritere å følge opp? Om å ivareta arbeidstakermedvirkning i endringsprosesser Om å ivareta arbeidstakermedvirkning i tidlig fase Om å ivareta forhold knyttet til maritime operasjoner

12 12 forts.: 5. Pågående og nye samarbeidsprosjekter og –prosesser, osv St melding nr 12 – aldring/helse og dykking - regjeringens forventninger Aldring og helse – følgeforskningsprosjektet i regi av IRIS (2004 – 2006) mot enkeltbedrifter strategier, mål og implementering av tiltak. Status 1.1.07 i SF Organisering, tilsyn og regelverk med hensyn til dykking i petroleumsvirksomheten (herunder gjennomgang av regelverket for yrkesdykkere innaskjærs) - partsammensatt gruppe i regi av Sikkerhetsforum AID har bedt Ptil følge opp: –Langtidshelseoppfølging, (ref også OLF og bilateralt samarbeid i Nordsjøen), evt samsvarsuttalelse, krav til evakuering, harmonisering av grense for dypdykking mv –AID vil vurdere å følge opp: –Utredning om behov for en beredskapsordning for bruk av dykking som innsatsmiddel

13 13 6. Regelverket – forutsetninger og utfordringer St meld nr 12 - Regjeringens målsetting er at petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på HMS – herunder HMS-regelverket Regelverksutvikling - forutsetninger Kompetanse og partssamarbeid Må ta høyde for utviklingen i næringen Funksjonelle krav, risiko- og systemorientert Helhetlig tilnærming til HMS Ansvaret hos beslutningstakerne Integrasjon mellom land og sokkel Standardiseringsarbeid Internasjonal harmonisering Myndighetenes håndheving - utfordringer Kompetanse Likebehandling Koordinering Pliktsubjektenes etterlevelse - utfordringer Kompetanse Nytt regelverk for landanlegg Ansvar og grenseflater Helhetlig risikotilnærming Utvikling av beslutningsgrunnlag Arbeidstakermedvirkning ”Departementet har merket seg at regelverksregimer nasjonalt og internasjonalt etter hvert legger tilsvarende prinsipper til grunn for sine måter å regulere på” St.meld.nr. 12 (2005-2006) kap 3.1 Hva er de viktigste utfordringene? Hva gjør vi med disse? Hvordan gjør vi det?

14 14 7. Kulturbegrepet i HMS-sammenheng Kulturbegrepet – et ”kilent” område også for Sikkerhetsforum Utfordringer knyttet til håndheving, forståelse og implementering av regelverkskrav til god HMS- kultur (RF §11) Ptil har ønsket en dreining fra atferdsbasert tilnærming til helhetlig tilnærming til HMS-utfordringer med regelverket – herunder AML – som nyttige redskap Delte meninger blant aktørene i Sikkerhetsforum Kulturbegrepet også sentralt for andre områder: Land/sokkel: Kulturforskjeller og –likheter mellom land/sokkelvirksomhet med hensyn til regulering, tilsyn og rolle- og ansvarsdeling mellom aktørene. Kommunikasjon av risiko: kommunikasjon som grunnlag for felles forståelse av risikoforhold og derved opplevd risiko og for samarbeid/samhandling

15 15 8. Integrerte operasjoner HMS-forvaltning ….det er behov for at næringen foretar en mer systematisk gjennomgang av mulige HMS-konsekvenser knyttet til de endringer som planlegges. Herunder:  konsekvenser for gjenværende stillinger på sokkelen  livsløpsanalyser for kontrollsentre på land med hensyn til behov for framtidig utvidelse av funksjonsområde  konsekvenser av økt kompleksitet og automatisering i ekspertdrevne beslutningsprosesser  opplærings- og treningsstrategier for ekspertteam  endringer i ansvarsforhold og roller  forflytning av beslutningsmyndighet på tvers av land/ kulturgrenser og mellom tidssoner  hvordan HMS i nye kontraktsstrategier ivaretas Arbeidstakermedvirkning er en viktig del av dette arbeidet.

16 16 9. Kompetanse – i et helhetlig perspektiv St melding nr 12 – kompetanseløft - regjeringens forventninger Hva er de viktigste utfordringene? St. melding 12 : Et forsterket behov for kompetanse hos de enkelte partene og vilje til å finne og iverksette gode løsninger Kompetanseløftet blant partene står sentralt i Sikkerhetsforums mandat: Samarbeid/debatt, høringsinstans, pådriver og initiativtaker og krav på oss sjøl om å være pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling Kunnskap er en forutsetning for å forstå regelverket og derved for å bidra i hms-prosesser i industrien. Ref også St meld referanse til RNNS spørreundersøkelse om regelverket og sammenhengen mellom tiltrekkelig HMS-opplæring og fornøydhet med nytt HMS- regelverk


Laste ned ppt "1 Sikkerhetsforum i utvikling Områder for prioritet og oppfølging Innledning til debatt den 7.9.06 Magne Ognedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google