Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær,"— Utskrift av presentasjonen:

1 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim, 10. og 11.06.2013 § §

2 § 4-3: Fylkesvalgstyret som valgmyndighet i fylket. § 6-6: Behandling av listeforslag til stortingsvalget og fylkestingsvalget. Tilsvarende valgstyrets behandling av listeforslag til kommunestyrevalget. § 7-1(1): Trykking av stemmesedler for alle godkjente lister før forhåndsstemmegivningen starter innenriks 10. august. §10-7(3): Fylkesvalgstyret skal føre protokoll i forbindelse med kontrollen av stortingsvalget. Sørge for at bekreftet kopi av fylkesvalgstyrets protokoll sendes til Riksvalgstyret og Stortinget. §10-8: Oversending av valgmateriell ved stortingsvalget. Behandles utførlig senere. § 10-9 (1): Kontrollere gjennomføring av stortingsvalget i kommunene og rette evt. feil i henhold til valglovens § 10-1, -2, -3, -4, -6 og -7. § Kort om valglovens bestemmelser om fylkesvalgstyrets ansvar og oppgaver

3 Kort om valglovens bestemmelser om fylkesvalgstyrets ansvar og oppgaver - 2 § 11- 4,5 og -9: Foreta valgoppgjør ved stortingsvalget, med mandatfordeling, kandidatkåring og underretning til de valgte representanter. Opplyse om retten til å søke om fritak fra valg. § 13-1:Motta evt. klager og sørge for at klagene blir fremstilt for riktig klageinstans. § 14-1: Fylkesvalgstyret skal, etter pålegg fra Stortinget, foreta nytt valgoppgjør hvis en representantplass i Stortinget blir stående ubesatt og utferdige fullmakter til den nyvalgte. § 15-7: Levere diverse valgstatistikk til departementet og Statistisk Sentralbyrå. § §

4 Siste endringer i valgloven og valgforskriften - mai 2013 De fleste av endringene i valgloven som nettopp ble vedtatt gjelder fra 24.05.2013. En av endringene som ble vedtatt i valgloven gjelder først fra neste valg i 2015 : (Tidspunktet for innlevering av listeforslag settes til kl. 12.00 den 31.03 i valgåret og tidspunktet for tilbakekalling av listeforslag settes til kl. 12.00 den 20.04.). Som konsekvens av endringene i valgloven ble det vedtatt endringer i valgforskriften som gjelder fra 30.05.2013. Valghåndboken vil snart bli oppdatert. § §

5 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER Status pr. 07.06.13. HVA HAR VI GJORT SÅ LANGT?  Inngått kontrakt med ANDVORD for trykking og distribusjon av stemmesedler;  I samarbeid med Trondheim kommune ingått avtale med EVRY ang. installasjon av utstyr mm.  Mottatt, behandlet og godkjent listeforslag fra partiene.  Mottatt og behandlet søknader om fritak.  Kunngjort godkjente valglister.  Mottatt og effektuert bestillinger av stemmesedler til kommunene, partiene, skolene og reservelagrene.  Sendt lister til leverandøren med informasjon om leveringssteder for stemmesedler til kommunene og partiene, samt mottakeres kontaktinformasjon. HVA SKAL VI GJØRE VIDERE?  Teste, trykke og få distribuert stemmesedler til kommunene, partiene, skolene og reservelagrene.  Teste og lære tellesystemet i EVA, samt utvikle prosedyrene. Etter valget 09.09.13:  Foreta kontroll av kommunenes telling og valgprotokoller/møtebøker.  Foreta videre valgoppgjør med mandatfordeling og kandidatkåring.  Føre protokoll for kontroll og valgoppgjør for stortingsvalget i S-T.  Legge fram valgprotokollen for fylkesvalgstyret til godkjenning.  Rapportere valgresultatene til dep. og Stortinget  Underrette valgte representanter.  Arkivere valgmateriellet for stortingsvalget

6 17 GODKJENTE VALGLISTER til stortingsvalget 2013 i Sør-Trøndelag Godkjent i fylkesvalgstyrets møte 07.05.13  Arbeiderpartiet  Demokratene i Norge  De Kristne  Det Liberale Folkepartiet  Fremskrittspartiet  Høyre  Kristelig Folkeparti  Kristent Samlingsparti  Kystpartiet  Miljøpartiet De Grønne  Norges Kommunistiske Parti  Pensjonistpartiet  Piratpartiet  Rødt  Senterpartiet  Sosialistisk Venstreparti  Venstre

7 Trykke og distribuere stemmesedler til kommunene, partiene  Trykking i juni ca. 2,2 mill. (1,9 mill. i 2009)  Distribusjon (uke 30-31)  Ansvarlig mottak og lagring i kommunen meget viktig  Liste over leveringssteder og mottaksansvarlige distribuert

8 ANSVARLIGE MOTTAKERE AV STEMMESEDLER I KOMMUNENE FRØYAMottaker stemmesedler uke 30-31Mottakers stedfortreder: Navn: Frida Hanø Kvingedal Annie Sørdal Telefon arbeid:72 46 32 00 Telefon privat:72 46 32 00 Mobiltelefon:415 54 678 E-postadresse: annie.sordal@froya.kommune.no Kommunens besøksadresse: Frøya herredshus, 7261 Sistranda Nøyaktig angivelse av leveringsstedet Frøya herredshus, Offentlig servicekontor, Sistranda 415 42 079 frida.h.kvingedal@froya.kommune.no

9 ANSVARLIG MOTTAK AV STEMMESEDLER I KOMMUNENE 1.Personlig mottak og plassering. 2.Umiddelbar kontroll om leveransen stemmer med bestillingen. 3.Sikker lagring. 4.Snarest mulig beskjed til fylkesvalgstyret v/Zlatko/Hanne hvis manko/feil. Evt. Nød-etterbestilling av stemmesedler hos leverandøren må skje snarest! Stemme- sedler i juli- sept. er verdi- papirer!

10 Tomt for stemme- sedler – hva da!?  Forebyggende Legg fram bare små seddelbunker ad gangen VED MANGEL: 1.Spør nabo-kommunen 2.Bruk nærmeste reservelager: Fylkeshuset i Trondheim, Åfjord vgs., Hitra vgs., Røros vgs., Meldal vgs., Oppdal kommune 3.IKKE kopiér/bytte ut stemmesedler! Det er ikke lov! Det kan se ut som den beste akutt-løsningen der og da, men det fører til vanskeligheter/feil i elektronisk opptelling pga. unikt nummer på hver trykt seddel.

11 MYE Å HUSKE TIL VALGDAGEN 09. SEPTEMBER 2013! Husk også: Svart stempelfarge for stempling av stemmesedlene (både på forhånd og på valgdagen!) Ellers får vi problemer med skanningen! S

12 Valglovens § 10-8: Oversending av materiell ved stortingsvalg og fylkestingsvalg (1) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal valgstyret så snart som mulig sende følgende materiell til fylkesvalgstyret: a)alle godkjente stemmesedler, sortert på urettede og rettede, de som er avgitt på valgtinget og de som er avgitt på forhånd hver for seg, b)alle stemmegivninger og stemmesedler valgstyret har forkastet, c)alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen, d)alle omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen, e)bekreftet avskrift av det som er protokollert i forbindelse med valget, og f)kopi av innkomne klager. (3) Materiellet skal pakkes i god orden i forsvarlig forseglet emballasje, og sendes på hurtigst betryggende måte.

13 10.09: ORDNING OG PAKKING AV VALGMATERIELLET i én eller flere esker (kolli) a1) Godkjente valgtingsstemmer, Utbrettet til A4, alle sedler samme vei. Sortér ut ukurant format i egen konvolutt. A4-eske(r) b) Evt. forkastede stemme-givninger og –sedler. (inkl. blanke). e) Bekreftet kopi av stemmestyrenes og valgstyrets protokoller. Konvolutt a2) Godkjente forhåndsstemmer, Utbrettet til A4, alle sedler samme vei. Sortér ut ukurant format i egen konvolutt. A4-eske/konvolutt c) Valgkort fra forhånds- stemmegivningen. d) Evt. omslagskonvolutter fra forhåndsstemme-givningen utenriks m.v. Eske/Konvolutt f) Kopi av evt. innkomne klager. Konvolutt

14 10.09: MERKING av alt er viktig: Bruk middels tykk, svart tusj MATERIELL:MERKING: HELE FORSENDELSEN: Kommunenavn, valgmateriell, antall kolli (på hver eske), telefonnummer. Eks.: MALVIK, VALGMATERIELL, 1 AV 2 KOLLI HVER DEL: a1) Godkjente valgtingsstemmer: Kommunenavn a1) Valgtingsstemmer Eks: Malvik a1) Valgtingsstemmer a2) Godkjente forhåndsstemmer: Kommunenavn a2) Forhåndsstemmer Eks: Osv. b) Evt. forkastede stemmer (inkl. blanke): Kommunenavn b) Forkastede stemmer/blanke c) Valgkort fra forhåndsstemmegivningen: d) Evt. omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks m.v.: Kommunenavn c) Valgkort Kommunenavn d) Omslagskonvolutter e) Bekreftet kopi av valgstyrets protokoll :Kommunenavn e) Stemmestyrenes og Valgstyrets protokoller f) kopi av klager:Kommunenavn f) Klager

15 Fristen for innlevering til Fylkeshuset er tirsdag 10.09. kl. 20.00 Etter arbeidstidens slutt 15.30 ring Hanne Kongsvik, mobil 924 50 368 ”Materiellet skal pakkes i god orden i forsvarlig forseglet emballasje, og sendes på hurtigst betryggende måte.” Hurtigst: Valghåndboka s. 84: ”Der det er praktisk mulig, bør valgstyret organisere direkte transport til fylkesvalgstyret.” Betryggende: For sikkerhet skyld må det være to om transporten av stemmesedlene.

16 Leveranse til Fylkeshuset, møterom Kleberstein i 5. etg., Erling Skakkes gt. nr.14 innen kl. 20.00 tirsdag 10.09.2013 Parkér nærmest mulig hoved- inngangen og ta heisen bak ekspedisjonen rett opp i 5. etg. Der vil det være mottak av stemmesedler i møterom Kleberstein. Fylkeshuset 14

17 3-trinns kvitterings-opplegg for kommunens innlevering av valgmateriell til fylkesvalgstyret § 34a i valgforskriften: Krav til kvittering ved overlevering av valgmateriell mellom valgmyndigheter: 1.Sjekkliste for kommunens pakking og fylkeskom.s mottak av valgmateriell med kvittering for rett pakking og mottak. Meget viktig sjekkliste som kommunen bruker og fyller ut ved pakking for å sikre at alt blir rett pakket. 2.Kvittering til kommunen for innlevert valgmateriell til Fylkesvalgstyret. Kvittering for utført oppdrag for de som kom med valgmateriellet. 3.Fylkesvalgstyrets kvitteringsliste med underskrift av de som leverer inn kommunenes valgmateriell. Oversikt for Fylkesvalgstyret over alle innleveringer fra kommunene.

18 Foreta valgoppgjør med mandatfordeling og kandidatkåring for Stortingsvalget i Sør-Trøndelag Samlet valgoppgjør for 9 av Sør- Trøndelags 10 mandater Mandatfordeling - § 11-4: Fordele de 9 distriktsmandatene til partienes valglister med St. Lagues modifiserte metode. Kandidatkåring - § 11-5: Fordele mandatene til kandidatene på den enkelte liste Fylkesvalgstyrets møte- Godkjenning av valgoppgjør 17.09.2013 Riksvalgstyret kårer det 10 mandatet som utgjevningsmandat på landsbasis

19 Arkivere valgmateriellet for Sør-Trøndelag Valgmateriellet arkiveres iht. Riksarkivarens retningslinjer for arkivering og kassasjon. Pkt. 5: Stemmesedler kasseres når valgperioden er utløpt. Utskrifter av valgbøker/protokoller for valgstyrer kasseres når valgperioden er utløp, forutsatt at møtebøker oppbevares.

20 GODT VALGSAMARBEID I 2013! GOD JOBB! OGSÅ

21


Laste ned ppt "STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google