Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.07.2014fagakademiet.no1// Temakurs knyttet til Samhandlingsreformen Kreativ omsorg, Tromsø 08.04.11 Odd Mandal, kompetanserådgiver Fagakademiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.07.2014fagakademiet.no1// Temakurs knyttet til Samhandlingsreformen Kreativ omsorg, Tromsø 08.04.11 Odd Mandal, kompetanserådgiver Fagakademiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 12.07.2014fagakademiet.no1// Temakurs knyttet til Samhandlingsreformen Kreativ omsorg, Tromsø 08.04.11 Odd Mandal, kompetanserådgiver Fagakademiet

2 12.07.2014fagakademiet.no2// Fagakademiet Fagakademiet er en ideell organisasjon eid av Fagforbundet (hovedeier) og Legeforeningen. Fagakademiet skal gjennom utviklings- og kompetansetiltak bidra til å videreutvikle kvaliteten i tjenester som ligger inn under det offentlige ansvar. Fagakademiet gjennomfører ca. 700 kurs, studier og konferanser med ca. 20 000 deltakere per år.

3 12.07.2014fagakademiet.no3// Fagakademiet (2) Vi er pålitelige, engasjerte og fleksible (våre verdier). Vi er opptatt av at det vi leverer bidrar til kompetanseutvikling som er praktisk anvendbar Fagakademiet gjennomfører kompetansetiltak nærmest mulig deltakerne, og har hovedkontor i Oslo og fem regionskontorer (region nord i Tromsø, region midt i Trondheim, region sør i Drammen, region vest i Bergen og region øst i Oslo

4 12.07.2014fagakademiet.no4// Prosjekt for utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak (temakurs) knyttet til Samhandlingsreformen Avtale inngått i juni 2010 mellom Fagforbundet og Kommunal Kompetanse (nå Fagakademiet). Dette på bakgrunn av vedtak i AU i Fagforbundet 12.05.10 om utvikling av kompetansetiltak i henhold til Samhandlingsreformen. Arbeidet ble organisert som et prosjekt

5 12.07.2014fagakademiet.no5// Bakgrunn for prosjektet Fagforbundet var opptatt av at Samhandlingsreformen medfører et behov for utvikling av kompetanse for alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester Kommuner vil få mer ansvar og flere oppgaver som følge av Samhandlingsreformen.

6 12.07.2014fagakademiet.no6// Bakgrunn for prosjektet (2) Ca. 2/3 av dagens ansatte i kommunal omsorgstjeneste er ikke høgskoleutdannet. For at reformen skal lykkes, må ikke bare høgskolegruppene tilbys kompetansehevingstiltak.

7 12.07.2014fagakademiet.no7// Prosjektet Fagakademiet fikk, i samarbeid med Seksjon helse og sosial, et prosjektansvar fram til 31.01.11, for utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak som temakurs. Målgruppen var ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og de skulle primært ikke være høgskoleutdannet Målsetting om at dette kunne bli et landsomfattende tiltak Odd Mandal, kompetanserådgiver i Fagakademiet, ble prosjektleder.

8 12.07.2014fagakademiet.no8// Prosjektet (2) Innholdet i kompetansetiltakene i prosjektet skulle ta utgangspunkt i føringene i Samhandlingsreformen, og innholdet i ulike Forløpsprosjekt til Samhandlingsreformen våren 2009 I forprosjektet (fram til 30.09.10) ble det gjort avtale med 4 pilotkommuner for gjennomføring av 5 ulike temakurs.

9 12.07.2014fagakademiet.no9// Prosjektet (3) Psykisk helse/rus over 3 kursdager (Jevnaker kommune)Psykisk helse Sykehjemsbeboere med fokus på demens over 3 kursdager (Vestre Toten kommune)Sykehjemsbeboere Diabetes over 2 kursdager (Gran kommune)Diabetes Kols over 2 kursdager (Vestre Toten kommune)Kols Lindrende pleie og kreft over 2 kursdager (Åmot kommune)

10 12.07.2014fagakademiet.no10// Prosjektet (4) Det ble utviklet samme fellesinnhold over en dag (dag 1) for alle temakursene knyttet til Samhandlingsreformens føringer og innhold. Hver pilotkommune forpliktet seg til å gjennomføre sitt temakurs før 31.12.10. De skulle ikke betale kursavgift for kursene, men sørge for 15-30 deltakere på hvert temakurs. Kommunene var ansvarlig for kurslokale, bevertning og ev. vikarkostnader.

11 12.07.2014fagakademiet.no11// Prosjektet (5) Det deltok i alt 113 deltakere på de 5 temakursene. Av disse deltok 100 deltakere på alle kursdagene 76% av deltakerne har fullført videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller aktivitørfag (eks. hjelpepleier og omsorgsarbeider 12% har ingen fullført videregående opplæring 11% har fullført høgskoleutdanning som f.eks sykepleier.

12 12.07.2014fagakademiet.no12// Prosjektet (6) Alle deltakerne som deltok fikk utdelt kursbevis på siste kursdag i hver pilotkommune. Temakursene var godkjent som tellende i Fagforbundets program for klinisk fagstige med 6 timer pr.kursdag. Det ble ført fremmøtelister og deltakerne fikk kursbevis påført timetall ut fra deres deltakelse.

13 12.07.2014fagakademiet.no13// Prosjektevaluering (1) Både kursdeltakere, forelesere og kommuneansvarlige deltok i evalueringen av temakursene. 96% av kursdeltakerene besvarte evalueringsskjemaet. I tillegg har prosjektleder utarbeidet en sluttrapport, bl.a basert på evalueringene fra kursdeltakere, forelesere og kommuneansvarlige

14 12.07.2014fagakademiet.no14// Prosjektevaluering (2) Kursdeltakerne var svært fornøyd med temakursene. Hele 85% svarte at kurset innfridde deres forventninger. Ingen svarte at de ikke hadde fått innfridd sine forventninger. Vi fikk en snittscore på 5,29 (fra 1 lavest til 6 høyest) på deres vurdering av temakursene (alle dagene) sitt faglige innhold.

15 12.07.2014fagakademiet.no15// Prosjektevaluering (3) Deltakerne var også godt fornøyd med innholdet i temakurset dag 1 (om Samhandlingsreformen og generelt innhold). Vi fikk her en snittscore på 5,17. Vi fikk også meget god tilbakemelding på det fagspesifikke innholdet i de 5 ulike temakursene. Vi fikk her følgende snittscore: 5,08, 5,33, 5,36, 5,57 og 5,60. Deltakerne var meget godt fornøyd med alle foreleserne. Snittscorene var følgende: 5,17, 5,21, 5,50, 5,57 og 5,70.

16 12.07.2014fagakademiet.no16// Prosjektevaluering (4) De fleste av deltakerne (83%) svarte at varigheten av temakursene var passe. Svært mange (75%) av deltakerne mente det burde være temakurs også innen andre temaområder (som rehabilitering, hjerte- og karsykdommer og slag). Hele 74% av deltakerne mener det er behov for en mer systematisk utdanning, eks. videreutdanning/fagskoleutdanning, innen ulike temaområder i forbindelse med Samhandlingsreformen.

17 12.07.2014fagakademiet.no17// Prosjektevaluering (5) Alle kommuneansvarlige og foreleserne mente det er veldig viktig med temakurs i forbindelse med Samhandlingsreformen. Alle kommuneansvarlige mente det er meget viktig at kurset har en generell dag 1 med fokus på Samhandlingsreformen. I all hovedsak mener foreleserne det samme. Det faglige innholdet på de fagspesifikke dagene får god tilbakemelding av alle kommuneansvarlige.

18 12.07.2014fagakademiet.no18// Prosjektevaluering (6) Alle kommuneansvarlige mente det burde være temakurs også innen andre temaområder enn de 5 vi hadde. 2 av 4 forelesere mente det samme. Foreleserne mente det er riktig at målgruppen for alle temakursene primært er for personell som ikke er høgskoleutdanna. 2 av 4 kommuneansvarlige mente det samme.

19 12.07.2014fagakademiet.no19// Prosjektevaluering (7) 2 av 4 kommuneansvarlige svarte at det er behov for en mer systematisert utdanning innen ulike temaområder i forbindelse med Samhandlingsreformen. Alle foreleserne mente dette. Alle kommuneansvarlige svarte bekreftende på at det er aktuelt å delta med ansatte på flere temakurs i tiden framover. Alle foreleserne var interessert i å forelese innen sitt temaområde, hvis flere slike temakurs over hele landet.

20 12.07.2014fagakademiet.no20// Videreføring av prosjektet Fagforbundet og Fagakademiet har etter prosjektslutt arbeidet (og arbeider) med to hovedforhold: 1.Tilbud til kommuner, Fagforbundet og andre om lokale gjennomføring av temakursene i pilotprosjektet 2.Utvikling av nye temakurs

21 12.07.2014fagakademiet.no21// Tilbud om temakurs Fagakademiet har nå utarbeidet og tilbudt en kompetansepakke med 6 relevante temakurs knyttet til Samhandlingsreformen Dette kan bestilles og gjennomføres lokalt over hele landet. Tilbudet er sendt til kommuner, Fagforbundet og andre, samt opplysninger om dette på Fagforbundets og Fagakademiets hjemmesider

22 12.07.2014fagakademiet.no22// Tilbud om temakurs (2) Kompetansepakken består av: Temakurs om Samhandlingsreformen (1/2 dag) Temakurs om psykisk helse og rus (2 dager) Temakurs om sykehjem/ heldøgnsomsorgstjenester med fokus på demens (2 dager) Temakurs om KOLS (1 dag) Temakurs om diabetes (1 dag) Temakurs om lindrende pleie og kreft (1 dag) Det legges opp slik at hele eller deler av kompetansepakken kan bestilles for lokal gjennomføring. Bestiller betaler Fagakademiet for gjennomføringen.

23 12.07.2014fagakademiet.no23// Tilbud om temakurs (3) Fagforbundet og Fagakademiet har vært og er i kontakt med statlige myndigheter og KS med informasjon om kompetansepakken, også om mulig tilslutning (inkl. økonomiske tilskudd, f.eks fra fylkesmannen via Kompetanseløftet 2015)

24 12.07.2014fagakademiet.no24// Utvikling av nye temakurs Både Fagforbundet og Fagakademiet er opptatt av og arbeider med videreføring av prosjektet for utvikling og utprøving av nye temakurs. Ideen er at også dette bør skje i ulike pilotkommuner. Det arbeides med at dette skal finansieres med statlig tilskudd.

25 12.07.2014fagakademiet.no25// Utvikling av nye temakurs (2) Etter innspill på deltakerne i pilotprosjektet kan følgende temakurs være aktuelle (i prioritert rekkefølge): Rehabilitering Forebygging Slag Hjerte/karsykdommer Riktig legemiddelbruk Personer med utviklingshemninger Sjeldne sykdommer og funksjonshemminger Eldre med sammensatte problemer og lidelser Multifunksjonshemmede barn

26 12.07.2014fagakademiet.no26// Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "12.07.2014fagakademiet.no1// Temakurs knyttet til Samhandlingsreformen Kreativ omsorg, Tromsø 08.04.11 Odd Mandal, kompetanserådgiver Fagakademiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google