Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hørselsscreening i Helse Nord Møte i Helsedirektoratet 25.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hørselsscreening i Helse Nord Møte i Helsedirektoratet 25.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hørselsscreening i Helse Nord Møte i Helsedirektoratet 25.03.10

2 Hørselsscreening i Helse Nord Det følgende er en sammenstilling av opplysninger fra flere helseforetak. Alle barn som fødes i Nord-Norge blir fra 01.01.2008 screenet, og det er rutiner for pedagogisk oppfølging gjennom et samarbeid mellom Helse Nord og Statped Nord/Hørsel. Det mangler et egnet databasert register som arbeidsverktøy for hørselssentralene når det gjelder å kunne følge det enkelte barn.

3 Helse Nord Vedtatt på direktørmøte 29.11.06 Full screening av alle nyfødte pr. 01.01.2008 Helgelandssykehuset Rana hadde screenet fra 2001 Nordlandssykehuset Bodø hadde screenet fra 2001 UNN Narvik hadde screenet før 01.01.2008 UNN Harstad hadde screenet før 01.01.2008

4 Nordlandssykehuset Lofoten UNN Narvik Steigen Barna screenes i Bodø Nordlandssykehuset Bodø Helgelandssykehuset Rana Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvor screenes det i Nordland Nordlandssykehuset Stokmarknes Helgelandssykehuset Vefsn Brønnøysund fødestue

5 Hvor screenes det i Troms UNN Tromsø Finnsnes (Fødestua i Midt-Troms) UNN Harstad Storslett (Sonjatun helsesenter)

6 Hvor screenes det i Finnmark Hammerfest sykehus Kirkenes sykehus Alta (Fødestua i Alta)

7 Litt statistikk fra UNN Totalt ant. anslåtte fødsler er 2470 pr. år (mangler nøyaktige tall). Dette gjelder fra egen barselavd. (UNN Tromsø) og fra primære ansvarsområder (Finnsnes, Sonjatun, Finnmark). Ant. henviste til UNN fra primærscreeningen: 2007: 111 henviste 2008: 91 henviste 2009: 92 henviste Dette viser at 3,5 - 4,5 % av de som primærscreenes henvies til retest, dvs. ca. dobbelt så mange som først antatt og ca. 20 ganger målgruppen!!

8 Litt mer statistikk fra UNN UNN Tromsø: Ca. 1500 fødsler pr. år.  1-3 med hørselstap. Finnsnes: 130 fødsler pr. år.  Ikke h.tap hvert år. Sonjatun (Nordreisa): 40 fødsler pr. år.  Henviser ikke hvert år. Finnmark: 800 fødsler pr. år.  1 med hørselstap pr. år.

9 Hørselsscreening ved UNN og NLSH TEOAE i Barselavd. kan gjentas inntil 2 x Respons på begge ører = passert Manglende respons på ett eller to ører Henvisn. Høresentralen TEOAE/AABR Respons på begge ører = passert Respons på ett øre Følges opp på senere tidspunkt Manglende respons på begge ører Terskel BRA/ASSR

10 UNN: Henviste fra barselavd (med ett eller to REFER-ører) Tidspunkt for måling på HS: 2 uker, 3 mnd Første måling: TEOAE-screening, evt. AABR Oppfølging av ettøringene: vente til 3 år Oppfølging av bilat.: BRA/ASSR v/3 mnd. Henvisning: PPT, Statped, helsestasjon Tilpasning av h.app. før 6 mnd. Oppfølging: pedagogisk Lekeaudiometri/VRA v/3 års alder

11 Screening i NLSH Fødeavd.BodøLofotenStokmarknesSteigen ScreeningFødeavd. Hørselssentral RetestHørselssentralLofoten ØNH el. Bodø Hørselssentral Konkl. testHørselssentral

12 Fødsler i NLSH NLSH Bodø: 1000 fødsler pr. år NLSH Lofoten: ca. 150 fødsler pr. år NLSH Stokmarknes ca. 300 fødsler pr. år Steigen ca.10 fødsler pr. år Totalt ca. 1500 fødsler pr. år Henvisninger for retest – Bodø: 2007: 55 henvisninger (5,5 %) 2008: 71 henvisninger (7,1 %) 2007: 74 henviosninger (7,4 %)

13 Henvisninger til hørselssentralen - NLSH Henvisninger for retest – barn født i Bodø: 2009: 55 henvisninger (5,5 %) 2008: 71 henvisninger (7,1 %) 2007: 74 henvisninger (7,4 %) Det store antall henvisninger i 2007 og 2008 skyldes feil på barselavdelingens testutstyr. Alle barna ble derfor i en periode screenet i hørselssentralen.

14 NLSH: Henviste fra barselavd. (med ett eller to REFER-ører) Tidspunkt for måling på HS: 2 uker, 3 mnd? Første måling: klinisk TEOAE, evt. TEOAE-screening, evt. AABR Oppfølging av ettøringene: Innkalling til ØNH pol ved ett års alder (lege + hørselstest) Oppfølging av bilat.: BRA/ASSR v/3 mnd. Alltid melding til helsestasjon om resultat Henvisning: PPT, Statped (STRAKS-team) Tilpasning av h.app. før 6 mnd. Oppfølging: Pedagogisk gjennom STRAKS-program

15 Screening i Helgelandssykehuset Fødeavd.RanaSandnessjøenBrønnøysundMosjøen ScreeningFødeavd. Fødeavd RetestHelgelandssykeh. Rana Helgelandssykeh. Sandnessjøen Helgelandssykeh. Sandnessjøen Helgelandssykeh. Sandnessjøen Konkl. testHørselssentral, NLSH Hørselssentral, NLSH Hørselssentral, NLSH Hørselssentral, NLSH

16 Utstyr ScreeningRetestKonkluderende test StokmarknesOAE LofotenOAEOAE + AABR BodøOAEKlin. OAE + AABRKlin. ABR/AASR RanaOAE SandnessjøenOAEOAE + AABRKlin. ABR BrønnøysundOAE MosjøenOAE

17 Screening i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset Rana: Oppstart i 2001. Alle ble screenet av audiograf ved ØNH-seksjonen. Retester utføres av audiograf ved Hørselssentralen (TEOAE). Fra 01.01.09 blir alle nyfødte screenet av personalet i barselavd. Ca 340 fødsler i året. Helgelandssykehuset Sandnessjøen: Omfatter fødeavd./fødestuer i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen. Startet opp for fullt fra 01.01.07. Screeningen blir utført av personalet i barselavd. Retester utføres av audiograf ved ØNH-avd i Sandnessjøen. Ingen konkrete tall på retester. Antall fødsler fra 2007 til i dag er 899 barn. Ved manglende respons henvises til Hørselssentralen, Nordlandssykehuset for klinisk OAE og BRA.

18 Regional STRAKS i Statped Nord/hørsel ? Består av et STRAKS-team for Troms og Finnmark knyttet til UNN (under drøfting – team ikke etablert) Består av et STRAKS-team i Nordland knyttet til NLSH (2 audiopedagoger fra SSN) Samarbeider i Statped Nord/hørsel om å bygge opp STRAKS-tiltak i Nord-Norge – jevnlige møter Intensjonsavtale mellom Helse Nord og Statped Nord/hørsel (27.09.07) Samme målsetting som Nasjonal Straks i Statped/hørsel  TIDLIG INNSATS

19 Rolleravklaringer– hvem gjør hva? NLSH/HørselssentralenSSN Dag 1Konkluderende hørselstest - diagnose Dag 1Lege og tester formidler diagnose Straks-team møter foresatte - Audiopedagog fra SSN Dag 2Henvisning til PPT/kommunehelsetjenesten Kopi til SSN Audiopedagog etablerer kontakt med Helsestasjon i kommunen Avtaler hjemmebesøk Ca. dag 12Hjemmebesøk av NLSH/SSN/Helsesøster Hjemmebesøk ut fra behov av NLSH/SSN/Helsesøster Løpende 0 – 3/4 mnd Høreapparattilpasning Dag 30 Kontakt med helsesøster Kontakt med foresatte Samarbeid PPT Første leveår Nettverkssamling Lokal oppfølging Kontakt med helsesøster Etter første leveår Foresatte inn i etablerte tilbud : Hør mitt språk eller Se mitt språk

20 Regional STRAKS Hva har skjedd så langt? 27.sept 07: Møte i Helse Nord - avklaring av regionale ansvarsområder knyttet til UNN og NLSH (intensjonsavtale mellom Helse Nord og Statped Nord) 29.januar 08: Hørselssentralen og SSN hadde informasjon om nasjonal nyfødtscreening og oppfølging til helsesøstre på fylkesmøte i Bodø 28. januar 08: Første møte mellom SSN v/ audiopedagoger og Hørselssentralen v/audiofysiker og barneaudiograf Videre drøftinger med Statped Nord/hørsel i Troms og Finnmark 4. - 5. mars 08

21 Regional STRAKS Hva har skjedd så langt? Hørselssentralen og SSN arr. fagdag om nyfødtscreening og STRAKS for ønh-leger, audiografer og audiopedagoger i april 08. Planlagt informasjon om nyfødtscreening og STRAKS på helsesøsterkurs i sept. 08. Avlyst. Fagdag for helsesøstre i Sandnessjøen i 2009 Planlagt fagdag for helsesøstrene i Salten. Avlyst. Erstattet av kurs for helsesøstre og PPT i Fauske 17. mars 10

22 Hva koster dette? Nordlandssykehuset kjøpte screeningsutstyr for 230.000 kroner. Screening i barselavdeling gir ingen inntekter. Planlagt årlig inntekt på retesting i Hørselssentralen, NLSH: 43.000 kroner Reelle årlige inntekter:  0 kroner (når barnet er yngre enn 29 dager gammelt)

23 Eksempel 1: Ktr. etter nyfødtscreening Hoveddiagnose/Sverdkode: H903 : Bilateralt nevrogent hørselstap Prosedyrer: DFFX87 : Registrering av otoakustiske emisjoner Barnets alder: 14 dager Behandler: Audiograf Grupperingsresultat: DRG : 915O DRG-beskrivelse: Behandling av nyfødte og perinatale tilstander uten signifikant prosedyre Korrigert vekt : 0,021 DRG-refusjon : kr. 0 Melding : Helsepersonell: Helsepersonell Audiograf er ikke godkjent på DRG 915O Om behandler i dette tilfellet er lege, gis derimot kr. 302,00 i refusjon.

24 Eksempel 2: Ktr. etter nyfødtscreening Hoveddiagnose/Sverdkode: H903 : Bilateralt nevrogent hørselstap Prosedyrer: DFFX87 : Registrering av otoakustiske emisjoner Barnets alder: 30 dager Behandler: Audiograf eller lege Grupperingsresultat: DRG : 803W DRG-beskrivelse: Sammensatte diagnostiske intervensjoner for ØNH-problemer Korrigert vekt : 0,011 DRG-refusjon : kr. 158,00 Her er refusjonen kr. 158,00, uavhengig av hvem som tester – lege eller audiograf. En får altså mindre for å teste et måneds gammelt barn enn et på tre dager, selv om de siste erfaringsmessig er enklere å teste.

25 Ktr. etter nyfødtscreening Eksemplene 1 og 2 viser at når barnets alder < 29 dager kommer konsultasjonen i DRG 915O, som bare utløses når lege er behandler. Når audiograf tester, gir dette derfor ingen inntekt. Når barnet er 29 dager eller eldre kommer konsultasjonen i DRG 803W, hvor refusjon utløses av annen behandler – eks. audiograf. Refusjonen blir da kr. 158,00. Det finnes ingen argumenter for dette skillet i alder. Retningslinjene tilsier at lege skal komme inn i bildet med medisinsk utredning ved ca. 5 ukers alder. Av en eller annen grunn er refusjonen for DRG 803W redusert fra kr. 375,23 i 2009 til kr. 158,00 i 2010.


Laste ned ppt "Hørselsscreening i Helse Nord Møte i Helsedirektoratet 25.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google