Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hørselsscreening i Helse Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hørselsscreening i Helse Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hørselsscreening i Helse Nord
Møte i Helsedirektoratet

2 Hørselsscreening i Helse Nord
Det følgende er en sammenstilling av opplysninger fra flere helseforetak. Alle barn som fødes i Nord-Norge blir fra screenet, og det er rutiner for pedagogisk oppfølging gjennom et samarbeid mellom Helse Nord og Statped Nord/Hørsel. Det mangler et egnet databasert register som arbeidsverktøy for hørselssentralene når det gjelder å kunne følge det enkelte barn.

3 Helse Nord Vedtatt på direktørmøte 29.11.06
Full screening av alle nyfødte pr Helgelandssykehuset Rana hadde screenet fra 2001 Nordlandssykehuset Bodø hadde screenet fra 2001 UNN Narvik hadde screenet før UNN Harstad hadde screenet før

4 Hvor screenes det i Nordland
Nordlandssykehuset Stokmarknes Nordlandssykehuset Lofoten UNN Narvik Steigen Barna screenes i Bodø Nordlandssykehuset Bodø Helgelandssykehuset Sandnessjøen Helgelandssykehuset Rana Brønnøysund fødestue Ambulerende virksomhet markert med stiplede linjer. Audiologisk avd. ved Helgelandssykehuset Rana har ambulerende virksomhet, tilpasser høreapparater også i Mosjøen (audiograf, ikke lege). Innbyggerne i sørfylket kan i tillegg få høreapparater ved Hørselssentralen i Namsos og innbyggerne i nordfylket kan få høreapparater ved Hørselssentralen, Hålogalandsykehuset Harstad. Det spesielle med Nordland, er at høreapparattilpasningen ved lokalsykehusene er basert på en tilreisende ønh-spesialist som driver privat virksomhet ved sykehuset, og som i større eller mindre grad samarbeider med audiografer som er tilsatt av helseforetakene. Det er legen som har rekvisisjonsrett, ikke audiografen. Hvor ligger ansvaret? I Sandnessjøen konkurrerer helseforetaket om pasientene med et privat firma fra Trondheim, som også har avtale med Helse Nord. Helgelandssykehuset Vefsn 4

5 Hvor screenes det i Troms
Storslett (Sonjatun helsesenter) UNN Tromsø Finnsnes (Fødestua i Midt-Troms) Ambulerende virksomhet markert med stiplede linjer. Hørselssentralen UNN har ambulerende virksomhet, og reiser (lege + audiograf) i Troms til TMS på Setermoen. ØNH poliklinikk og høreapparattilpasning. Tromsø Øre Nese Hals Klinikk AS har ambulerende virksomhet, og reiser (lege + audiograf) til Finnsnes og Storslett. UNN Harstad

6 Hvor screenes det i Finnmark
Hammerfest sykehus Alta (Fødestua i Alta) Kirkenes sykehus Ambulerende virksomhet markert med stiplede linjer. Hørselssentralen UNN har ambulerende virksomhet, og reiser (lege + audiograf) i Finnmark til Alta, Hammerfest og Honningsvåg. ØNH poliklinikk og høreapparattilpasning. Spesialistlegesenteret i Karasjok har ambulerende virksomhet, og reiser (lege + audiograf) til Hammerfest og Kirkenes. Dårlig koordinering av tjenestene gjør at to ulike avdelinger innenfor Helse Nord begge har poliklinikk og tilpasser høreapparater i Hammerfest.

7 Litt statistikk fra UNN
Totalt ant. anslåtte fødsler er 2470 pr. år (mangler nøyaktige tall). Dette gjelder fra egen barselavd. (UNN Tromsø) og fra primære ansvarsområder (Finnsnes, Sonjatun, Finnmark). Ant. henviste til UNN fra primærscreeningen: 2007: 111 henviste 2008: 91 henviste 2009: 92 henviste Dette viser at 3,5 - 4,5 % av de som primærscreenes henvies til retest, dvs. ca. dobbelt så mange som først antatt og ca. 20 ganger målgruppen!!

8 Litt mer statistikk fra UNN
UNN Tromsø: Ca fødsler pr. år.  1-3 med hørselstap. Finnsnes: 130 fødsler pr. år.  Ikke h.tap hvert år. Sonjatun (Nordreisa): 40 fødsler pr. år.  Henviser ikke hvert år. Finnmark: 800 fødsler pr. år.  1 med hørselstap pr. år.

9 Hørselsscreening ved UNN og NLSH

10 UNN: Henviste fra barselavd (med ett eller to REFER-ører)
Tidspunkt for måling på HS: 2 uker, 3 mnd Første måling: TEOAE-screening, evt. AABR Oppfølging av ettøringene: vente til 3 år Oppfølging av bilat.: BRA/ASSR v/3 mnd. Henvisning: PPT, Statped, helsestasjon Tilpasning av h.app. før 6 mnd. Oppfølging: pedagogisk Lekeaudiometri/VRA v/3 års alder

11 Screening i NLSH Fødeavd. Bodø Lofoten Stokmarknes Steigen Screening
Hørselssentral Retest Lofoten ØNH el. Bodø Konkl. test

12 Fødsler i NLSH Henvisninger for retest – Bodø:
2007: 74 henviosninger (7,4 %) NLSH Bodø: 1000 fødsler pr. år NLSH Lofoten: ca. 150 fødsler pr. år NLSH Stokmarknes ca. 300 fødsler pr. år Steigen ca.10 fødsler pr. år Totalt ca fødsler pr. år

13 Henvisninger til hørselssentralen - NLSH
Henvisninger for retest – barn født i Bodø: 2009: 55 henvisninger (5,5 %) 2008: 71 henvisninger (7,1 %) 2007: 74 henvisninger (7,4 %) Det store antall henvisninger i 2007 og 2008 skyldes feil på barselavdelingens testutstyr. Alle barna ble derfor i en periode screenet i hørselssentralen.

14 NLSH: Henviste fra barselavd. (med ett eller to REFER-ører)
Tidspunkt for måling på HS: 2 uker, 3 mnd? Første måling: klinisk TEOAE, evt. TEOAE-screening, evt. AABR Oppfølging av ettøringene: Innkalling til ØNH pol ved ett års alder (lege + hørselstest) Oppfølging av bilat.: BRA/ASSR v/3 mnd. Alltid melding til helsestasjon om resultat Henvisning: PPT, Statped (STRAKS-team) Tilpasning av h.app. før 6 mnd. Oppfølging: Pedagogisk gjennom STRAKS-program

15 Screening i Helgelandssykehuset
Fødeavd. Rana Sandnessjøen Brønnøysund Mosjøen Screening Fødeavd Retest Helgelandssykeh. Konkl. test Hørselssentral, NLSH

16 Utstyr Screening Retest Konkluderende test Stokmarknes OAE Lofoten
OAE + AABR Bodø Klin. OAE + AABR Klin. ABR/AASR Rana Sandnessjøen Klin. ABR Brønnøysund Mosjøen

17 Screening i Helgelandssykehuset
Helgelandssykehuset Rana: Oppstart i Alle ble screenet av audiograf ved ØNH-seksjonen. Retester utføres av audiograf ved Hørselssentralen (TEOAE). Fra blir alle nyfødte screenet av personalet i barselavd. Ca 340 fødsler i året. Helgelandssykehuset Sandnessjøen: Omfatter fødeavd./fødestuer i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen. Startet opp for fullt fra Screeningen blir utført av personalet i barselavd. Retester utføres av audiograf ved ØNH-avd i Sandnessjøen. Ingen konkrete tall på retester. Antall fødsler fra 2007 til i dag er 899 barn. Ved manglende respons henvises til Hørselssentralen, Nordlandssykehuset for klinisk OAE og BRA.

18 Regional STRAKS i Statped Nord/hørsel ?
Består av et STRAKS-team for Troms og Finnmark knyttet til UNN (under drøfting – team ikke etablert) Består av et STRAKS-team i Nordland knyttet til NLSH (2 audiopedagoger fra SSN) Samarbeider i Statped Nord/hørsel om å bygge opp STRAKS-tiltak i Nord-Norge – jevnlige møter Intensjonsavtale mellom Helse Nord og Statped Nord/hørsel ( ) Samme målsetting som Nasjonal Straks i Statped/hørsel  TIDLIG INNSATS

19 Rolleravklaringer– hvem gjør hva?
NLSH/Hørselssentralen SSN Dag 1 Konkluderende hørselstest -diagnose Lege og tester formidler diagnose Straks-team møter foresatte - Audiopedagog fra SSN Dag 2 Henvisning til PPT/kommunehelsetjenesten Kopi til SSN Audiopedagog etablerer kontakt med Helsestasjon i kommunen Avtaler hjemmebesøk Ca. dag 12 Hjemmebesøk av NLSH/SSN/Helsesøster Hjemmebesøk ut fra behov av NLSH/SSN/Helsesøster Løpende 0 – 3/4 mnd Høreapparattilpasning Dag 30 Kontakt med helsesøster Kontakt med foresatte Samarbeid PPT Første leveår Nettverkssamling Lokal oppfølging Etter første leveår Foresatte inn i etablerte tilbud : Hør mitt språk eller Se mitt språk

20 Regional STRAKS Hva har skjedd så langt?
27.sept 07: Møte i Helse Nord - avklaring av regionale ansvarsområder knyttet til UNN og NLSH (intensjonsavtale mellom Helse Nord og Statped Nord) 29.januar 08: Hørselssentralen og SSN hadde informasjon om nasjonal nyfødtscreening og oppfølging til helsesøstre på fylkesmøte i Bodø 28. januar 08: Første møte mellom SSN v/ audiopedagoger og Hørselssentralen v/audiofysiker og barneaudiograf Videre drøftinger med Statped Nord/hørsel i Troms og Finnmark mars 08

21 Regional STRAKS Hva har skjedd så langt?
Hørselssentralen og SSN arr. fagdag om nyfødtscreening og STRAKS for ønh-leger, audiografer og audiopedagoger i april 08. Planlagt informasjon om nyfødtscreening og STRAKS på helsesøsterkurs i sept. 08. Avlyst. Fagdag for helsesøstre i Sandnessjøen i 2009 Planlagt fagdag for helsesøstrene i Salten. Avlyst. Erstattet av kurs for helsesøstre og PPT i Fauske 17. mars 10

22 Hva koster dette? Nordlandssykehuset kjøpte screeningsutstyr for kroner. Screening i barselavdeling gir ingen inntekter. Planlagt årlig inntekt på retesting i Hørselssentralen, NLSH: kroner Reelle årlige inntekter:  0 kroner (når barnet er yngre enn 29 dager gammelt)

23 Eksempel 1: Ktr. etter nyfødtscreening
Hoveddiagnose/Sverdkode: H903 : Bilateralt nevrogent hørselstap Prosedyrer: DFFX87 : Registrering av otoakustiske emisjoner Barnets alder: 14 dager Behandler: Audiograf Grupperingsresultat: DRG : 915O DRG-beskrivelse: Behandling av nyfødte og perinatale tilstander uten signifikant prosedyre Korrigert vekt : 0,021 DRG-refusjon : kr. 0 Melding : Helsepersonell: Helsepersonell Audiograf er ikke godkjent på DRG 915O Om behandler i dette tilfellet er lege, gis derimot kr. 302,00 i refusjon.

24 Eksempel 2: Ktr. etter nyfødtscreening
Hoveddiagnose/Sverdkode: H903 : Bilateralt nevrogent hørselstap Prosedyrer: DFFX87 : Registrering av otoakustiske emisjoner Barnets alder: 30 dager Behandler: Audiograf eller lege Grupperingsresultat: DRG : 803W DRG-beskrivelse: Sammensatte diagnostiske intervensjoner for ØNH-problemer Korrigert vekt : 0,011 DRG-refusjon : kr. 158,00 Her er refusjonen kr. 158,00, uavhengig av hvem som tester – lege eller audiograf. En får altså mindre for å teste et måneds gammelt barn enn et på tre dager, selv om de siste erfaringsmessig er enklere å teste.

25 Ktr. etter nyfødtscreening
Eksemplene 1 og 2 viser at når barnets alder < 29 dager kommer konsultasjonen i DRG 915O, som bare utløses når lege er behandler. Når audiograf tester, gir dette derfor ingen inntekt. Når barnet er 29 dager eller eldre kommer konsultasjonen i DRG 803W, hvor refusjon utløses av annen behandler – eks. audiograf. Refusjonen blir da kr. 158,00. Det finnes ingen argumenter for dette skillet i alder. Retningslinjene tilsier at lege skal komme inn i bildet med medisinsk utredning ved ca. 5 ukers alder. Av en eller annen grunn er refusjonen for DRG 803W redusert fra kr. 375,23 i 2009 til kr. 158,00 i 2010.


Laste ned ppt "Hørselsscreening i Helse Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google