Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede i regionen Samhandlingskonferanse 24. november 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede i regionen Samhandlingskonferanse 24. november 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede i regionen Samhandlingskonferanse 24. november 2003

2 Hørselsområdet – fragmentert og usammenhengende? … rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede er fragmentert, uoversiktlig og mangler et helhetsperspektiv. Kilde: Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede. Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet.

3 Hvem er vi? Legespesialister i ønh-medisin m/audiografer Hørselssentralene Audiopedagogtjenesten HMS og Arbeidslivssenteret Aetat Opptreningsinstitusjonene Rehabiliteringstjenesten Hørselskontaktene HLF/Hørselshjelperne Lærings- og mestringssentrene

4 Kommunene •Kommunene har ansvar for de allmenne helsetjenestene. •Kommunene har ansvar for rehabilitering, pleie- og omsorgstilbud, sosiale tjenester og grunn- og videregående skoletilbud. For hørselshemmede gjelder spesielt: –Rehabiliteringstjenesten –Hørselskontaktene –Pedagogisk-psykologisk tjeneste

5 Hørselskontaktens rolle Hørselskontakten oppfattes som kommunens representant mht høreapparattilpasning og hørselstekniske hjelpemidler. Når høreapparattilpasningen er avsluttet, har ikke hørselssentral/ønh-spesialist/audiograf lenger noe ansvar for oppfølging. Det forventes at kommunen skal følge opp hørselshemmede som har fått høreapparater. Hørselskontakten utreder behov for hørselstekniske hjelpemidler. Unntatt er FM-utstyr, ved arbeidsplasstilrettelegging og ved hjelpemidler til døve og andre med spesielle behov. Hørselskontakten vil være sentral ved utarbeidelse av individuell plan.

6 Helse Nord RHF •Helseforetakene skal sørge for de spesialiserte helsetjenestene. For hørselshemmede gjelder spesielt: –Drift av ønh-avdelinger i sykehusene, herunder hørselssentralene. –Driftsavtaler med privatpraktiserende spesialister i ønh-sykdommer. –Inngåelse av ”fullmakt” vedr. rekvisisjonsrett for høreapparater. –Er i handlingsplanen gitt ansvar for en rekke rehabiliteringstiltak. Helse Nord RHF

7 Høreapparattilpasning søndre Nordland Mo: Helgelandssykehuset Rana HF •Ansvarlig ønh-spesialist: Eivind Støen ─2 audiografer •Også høreapparattilpasning i Mosjøen Sandnessjøen: Helgelandssykehuset Sandnessjøen HF •Ansvarlig ønh-spesialist: Inger Lise Haakstad ─1 audiograf Sandnessjøen: ØNH-spesialist Roy Langseth •Ansvarlig ønh-spesialist: Roy Langseth ─1 audiograf (privat firma: ”Bybroen Hørselshjelp A/S”)

8 Høreapparattilpasning Salten (Bodø) Bodø: Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF •Ansvarlig ønh-spesialist: Ørjan Eggesvik •Ansatte: ─4,5 audiograf ─1 audiopedagog ─1 audiofysiker ─1 kontoransatt – høreapparatservice/-lager ─2 kontoransatte – ekspedisjonen Bodø: Hørselsspesialisten i Nordland •Ansvarlig ønh-spesialist: Viggo Bøckmann ─1 audiograf (eget firma: ”Hørselsspesialisten i Nordland”)

9 Høreapparattilpasning nordre Nordland Gravdal: Nordlandssykehuset HF •Ansvarlig øre-nese-spesialist: Hans Elverland ─1 audiograf Narvik: Hålogalandssykehuset HF •Ansvarlig øre-nese-spesialist: Paal Bentsen ─1 audiograf Myre: Vesterålen øre-nese-halsklinikk •Ansvarlig øre-nese-spesialist: Erik Zadig •Audiograf: ─Ingen audiograf tilsatt Bare høreapparattilpasning som service til gamle kunder

10 Vesterålen øre-nese-halsklinikk, Myre Øre-nese-hals, Nordlandssykehuset HF Bybroen Hørselshjelp A/S Sandnessjøen Narvik øre-nese-hals-senter, Hålogalandssykehuset HF Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF Hørselsspesialisten i Nordland Bodø ØNH-avdelingen Helgelandssykehuset HF Audiologisk avdeling, Helgelandssykehuset HF Høreapparattilpasning - Nordland

11 Høreapparattilpasning Troms Tromsø: Hørselssentralen, UNN HF •Ansvarlig ønh-spesialist: •Ansatte: ─5 audiograf (p.t. vakante stillinger) ─1 audiopedagog ─2 audiofysiker (1 tilsatt v. Yrkeshygienisk avd.) Også høreapparattilpasning ved TMS og i Hammerfest Harstad: Hørselssentralen, Hålogalandssykehuset Harstad HF •Ansvarlig ønh-spesialist: Mathias Heyd ─1 audiograf ─1 audiografassistent ─1 audioingeniør Tromsø: Tromsø Øre Nese Hals Klinikk AS •Ansvarlig ønh-spesialist: Paul Hansen ─1 audiograf Også høreapparattilpasning på Finnsnes og Storslett

12 Høreapparattilpasning - Troms Tromsø Øre Nese Hals Klinikk AS Hørselssentralen – Hålogalandssykehuset HF Hørselssentralen – UNN HF Tromsø Øre Nese Hals Klinikk AS

13 Høreapparattilpasning Finnmark Karasjok: Spesialistlegesenteret HF •Ansvarlig ønh-spesialist: Solveig Nilsson Fossan •Ansatte: ─ 2 audiografer Tilpasser også høreapparater i Kirkenes og i Hammerfest

14 Høreapparattilpasning - Finnmark Hørselssentralen – UNN HF Spesialistlegesenteret HF, Karasjok Audiografass. i deltidsstilling, Kirkenes

15 Screening av nyfødte – OAE-screening Nordlandssyket Bodø Screener alle Helgelandssykehuset Rana Screener alle Hålogalandsykehuset Narvik Screener alle UNN Screener risikobarn

16 Organisering av Trygdeetaten

17

18 Trygdeetaten/HMS og arbeidslivssentrene HMS Nordland HMS Troms HMS Finnmark Arbeidslivssenteret i Nordland Arbeidslivssenteret i Finnmark Arbeidslivssenteret i Troms

19 Bemanning av hørselsseksjonene Hjelpemiddelsentralen i Nordland •2 formidlere – audiopedagoger •(1 ingeniør – tilknyttet Driftsavdelingen) Hjelpemiddelsentralen i Troms •1 formidler - audiopedagog •1/2 ingeniør Hjelpemiddelsentralen i Finnmark •1 formidler – spesialpedagog

20 Statlig spesialpedagogisk støttesystem - hørsel Spesialpedagogisk senter i Nordland Audiopedagogtjenesten (7,7 stillinger + 0.5 logoped) Døvblindesenteret i Nord-Norge Audiopedagogtjenesten for Troms (3 stillinger) og Finnmark (2 stillinger) Møller kompetansesenter Andebu kompetansesenter Skådalen kompetansesenter Briskeby skole og kompetansesenter Eikholt – ressurssenter for døvblinde Audiopedagogtjenesten for Finnmark (kontor) Audiopedagogtjenesten i Nordland (kontor) Samarb.

21 Spesialpedagogisk senter i Nordland Spesialpedagogisk senter ligger i Bodø, eies av Nordland fylkeskommune og er tilsluttet Statped. Fylkesaudiopedagogtjenesten er lagt til senteret. Senteret driver sin spesialpedagogiske virksomhet etter opplæringslovene. Gir tjenester til barn, unge og voksne innenfor områdene hørsel, syn, sammensatte språkvansker og multifunksjonshemning. På hørselsområdet innebærer dette veiledning og rådgivning til barn, unge og voksne med nedsatt hørsel. veiledning og rådgivning til personer med cochlea implantat. vurdering av konsekvenser av hørselshemning og tilrettelegging i barnehage og skoler. kurs for elever, foresatte, pedagoger, helsepersonell tegnspråkopplæring.

22 Døvblindesenteret i Nord-Norge Døvblindesenteret i Nord-Norge er en del av kompetansesystemet for døvblinde Norge. Døvblindesenteret ligger i Tromsø, eies av Troms fylkeskommune og er tilsluttet Statped. Målgruppen er døvblinde. Dette omfatter døvblindfødte og personer med tilgrensende problematikk og døvblindblitte samt personer med kombinert syns- og hørselshemning i Nordland, Troms og Finnmark. Senteret har tre avdelinger: Kompetansesenterdel i forhold til døvblinde i Nord-Norge. Boavdeling som drives på oppdrag fra kommunene. Syns- og audiopedagogavdeling. Døvblindesenteret i Nord-Norge skal samle, utvikle og spre kompetanse i regionen, slik at den enkelte bruker sikres et kvalitativt godt tilbud og en aktiv og meningsfull tilværelse i samspill med andre. Senteret har utviklet en helhetlig kompetanse om døvblindhet Arbeidsmåten er både individ- og systemrettet.

23 Aetat - organisasjonskart

24 Aetat Aetat arbeidsrådgivning, Troms Spesielt ansvar ved bl.a. hørselstap Aetat arbeidsrådgivning, Nordland Aetat arbeidsrådgivning, Finnmark Aetat senter for yrkesrettet attføring, Oslo

25 Andre tilbud Lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset Bodø Mestringskurs - tinnitus/Mb. Ménière Nordtun Opptreningssenter Opptrening – tinnitus/Mb. Ménière Døvekompetanse as

26 Hørselshemmedes Landsforbund •Lokallag •Fylkeslag •Likemenn •Hørselshjelpere - Servicekontor •Tinnituskontakt •Mb. Ménière-kontakt •Kontakt for døvblitte/sterkt tunghørtblitte •Foreldrelag - Foreldre/barn- kontakt

27 ”Hørselskontakt” vs. ”hørselshjelper” Hørselskontaktene er ansatt i kommunen, og har i kraft av sin stilling og interesse fått en spesiell rolle i forhold til rehabilitering av hørselshemmede. En del av arbeidstiden er rettet mot arbeid for hørselshemmede. Hørselhjelperne er selv hørselshemmet, og gir praktisk hjelp til høreapparatbrukere på frivillig likemannsbasis.

28 HLFs hørselshjelpere - Nordland Narvik Servicekontor Bodø Servicekontor Mo i Rana Servicekontor Mosjøen Servicekontor Hattfjelldal Grane Gravdal Nesna Leirfjord Sandnessjøen Servicekontor Brønnøysund

29 HLFs hørselshjelpere - Troms Skjervøy Nordreisa Storfjord Lyngen Balsfjord Målselv Servicekontor Gratangen Bardu Servicekontor Skånland Harstad Ibestad Dyrøy Tranøy Sørreisa Lenvik Servicekontor Salangen Tromsø Servicekontor

30 HLFs hørselshjelpere - Finnmark Sør-Varanger Hammerfest Vadsø Nordkapp Alta

31 Norges Døveforbund Narvik og Omegn Døveforening Døves Fylkeslag Nordland Tromsø og Omegn Døveforening Døves feriehjem/Døvehytta Helgeland Døveforening Salten Døveforening Døves feriehjem/Døvehytta Døves Fylkeslag Troms Harstad Døveforening Døves feriehjem/Døvehytta

32 Samlede ressurser i helseregionen - hørsel Nordland Hørselskontakt i alle kommuner (?) Rehabiliteringsrådene Hørselssentralen ØNH-spesialister - audiografer Spesialpedagogisk senter Hjelpemiddelsentralen Arbeidslivssenteret Lærings- og mestringssenteret Aetat Nordtun Opptreningssenter Finnmark Hørselskontakt i alle kommuner (?) Rehabiliteringsråd Spesialistlegesenteret Aetat Hjelpemiddelsentralen Arbeidslivssenteret Ambulerende spesialistlegetjeneste Troms Hørselskontakt i alle kommuner (?) Rehabiliteringsråd To hørselssentraler Privat spesialistlegesenter Ambulerende spesialistlegetjeneste Hjelpemiddelsentralen Arbeidslivssenteret Døvblindesenteret Aetat m. spesialistfunksjon

33 Stillinger i helseregionen Nordland 9,5 audiografer i HF 2 (1,?) audiografer privat 10,7 audiopedagoger 0,5 logoped 1 audiofysiker (1 ingeniør) Finnmark 2 audiografer i HF 0,? audiografassistent 2 audiopedagoger 1 spesialpedagog Troms 6 audiografer i HF 1 audiografassistent i HF 1 audiograf privat 4 audiopedagoger 1 (2) audiofysiker 0,5 ingeniør

34 Tiltakskjede Brukeren Den hørselshemmede m. sosialt nettverk Kommunens helse- og sosialavdeling Helse/rehabilitering Hørselskontakt/rehabiliteringstjen esten ØNH-spesialist Diagnostikk Tekniske hjelpemidlerHøreapparater m. opplæring Opplæring i alternativ kommunikasjon Pedagogisk opplæring av: Bruker Helse- og sosialtjenesten Samarbeidspartnere Brukeren Psykologtjeneste Psykiatrisk hjelpeapparat Pedagogisk oppfølging av: Brukere Barnahage og skole Kommunal hørselskontakt Rehabiliteringstjenesten Teknisk/akustisk/organisatorisk tilrettelegging Behovsutredning

35 Samhandling i helseregionen eller

36


Laste ned ppt "Rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede i regionen Samhandlingskonferanse 24. november 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google