Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 17. april 2007 v/førstekonsulent Mona Keiko Løken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 17. april 2007 v/førstekonsulent Mona Keiko Løken"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 17. april 2007 v/førstekonsulent Mona Keiko Løken mkl@hod.dep.no

2 2 Forskrift om skadedyrbekjempelse (Fastsatt 21. desember 2000) Kap. I - Innledende bestemmelser (formål, virkeområde og definisjoner) Kap. II - Plikt til skadedyrbekjempelse Kap. III - Gjennomføring av skadedyrbekjempelse Kap. IV - Godkjenning av skadedyrbekjempere Kap. V – Administrative bestemmelser

3 3 Kapittel I – Innledende bestemmelser: Formål (§1-1)  Forebygge at skadedyr -enten overfører smittsomme sykdommer til mennesker -eller blir årsak til sykdommer eller andre helseplager hos mennesker.  Forhindre at skadedyrbekjempelsen medfører helse- eller miljøskade.

4 4 Virkeområde (§ 1-2)  Forebygging og bekjempelse av skadedyr  Privat og ervervsmessig bekjempelse  Gjelder i bygninger og innretninger mv.  Unntak: - Desinfeksjonstiltak i helsetjenesten, farmasøytisk virksomhet o.l. eller bruk av plantevernmidler - Annet nasjonalt regelverk - Internasjonale avtaler

5 5 Definisjoner (§1-3) 1.Skadedyr - som har innvirkning på helsen hos mennesker unntak: Sykdomsfremkallende mikroorganismer og smittsomme dyresykdommer. - som gjør materiell skade 2.Bekjempelsesmiddel 3.Bekjempelsesmetode 4.Skadedyrbekjempelse 5.Skadedyrbekjemper 6.Internkontroll

6 6 Kapittel II – Plikt til skadedyrbekjempelse: §§ 2-1 og 2-2  Hvem har plikter? -Eier eller bruker (solidarisk ansvarlige)  Plikt til hva? -Forebyggingstiltak -Utryddelsestiltak

7 7 §§ 2-3 til 2-5 - Kommunens rolle  Pålegg: - forebyggings- og utryddelsestiltak - vilkår: ”når forekomst av skadedyr tilsier dette” - for eiers eller brukers regning (se § 5-3)  Forbud: - mot bruk av bygning mv. til forholdet er rettet - vilkår: ”dersom det foreligger forhold som medfører en overhengende fare for | helseskade”

8 8  Hastevedtak: -kommunelegen kan gi pålegg om utryddelsestiltak -straks -vilkår: ”dersom det er nødvendig for å hindre overhengende helsefare -ikke krav om formelt nabovarsel, men naboer og berørte skal være klar over gjennomføringstidspunktet -kommunelegen har ikke forbudshjemmel

9 9 Kapittel III – Gjennomføring av skadedyrbekjempelse: Hvem kan utføre skadedyrbekjempelse? (§ 3-1)  Eier eller bruker - bekjempelse på egen eiendom  Skadedyrbekjempere (= godkjente) - ervervsmessig bekjempelse  Medhjelpere (= ikke-godkjente) Grensetilfeller: Hvem må godkjennes?

10 10 Bruk av bekjempelsesmidler (§ 3-2)  Substitusjonsprinsippet: Bruke middel og metode som gir minst skadevirkninger og ønsket resultat  Godkjente kjemiske midler  Giftige (T) og meget giftige midler (T+) - kan kun benyttes av skadedyrbekjemper med særskilt godkjenning

11 11 Nabovarsel (§ 3-4)  Både ved privat og ervervsmessige bekjempelse  Naboer og andre berørte  Før iverksettelse av bekjempelsestiltak  Varselets innhold (minimumskrav): -gjennomføringstidspunkt -bekjempelsesmiddel -faresignaler og forholdsregler som må tas  Plikt til å forvisse seg om at naboer og berørte er klar over gjennomføringstidspunktet  Unntak:- åpenbart unødvendig - ikke er praktisk gjennomførbart

12 12 Tilleggsregler for skadedyrbekjempere: Meldingsplikt (§ 3-3)  Ved bruk av meget giftige eller giftige midler  Senest 3 uker før iverksettelse (unntak: ved pålegg)  Utredning og vurdering av konsekvenser for helse, hygiene eller sikkerhet  Kommunens (bydelens) behandling av meldingen: - underretning - vurdering og informasjon - varsel om virkemidler  Melding om gjennomført tiltak og resultat – senest 3 uker etterpå

13 13 Protokoll, opplysningsplikt og veiledningsplikt (§ 3-5)  Skadedyrbekjempere skal: -føre løpende protokoll -ha opplysningsplikt overfor oppdragsgiver -gi medhjelpere nødvendig veiledning  Kommunen kan kreve å få seg forelagt protokollen eller andre relevante opplysninger i forbindelse med tilsynet

14 14 Kapittel IV – Godkjenning av skadedyrbekjempere mv.:  Ved ervervsmessig skadedyrbekjempelse  Personlig godkjenning  Krav om nødvendig kunnskap og praksis  Gyldig i 10 år  Kan settes vilkår  Fornyelse  Tilbakekalle  Godkjenningsmyndighet: Folkehelseinstituttet

15 15 Kapittel V – Administrative bestemmelser:  Internkontroll (§ 5-1) virksomhet som omfattes av forskriften og sysselsetter arbeidstaker skadedyrbekjempere, også for ”enmannsbedrifter” -Dokumentasjon -Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

16 16  Tilsyn (§ 5-2) - kommunens ”to hatter”; eier og tilsynsmyndighet - en del av kommunens helsetjeneste - internkontroll  Delegering (§ 5-6) - tilsynsmyndighet - vedtaksmyndighet  Virkemidler (§ 5-4) - granskning, retting, stansning og tvangsmulkt

17 17  Utgifter som følge av skadedyrbekjempelse (§ 5-3) - hovedregel: eiers/brukers ansvar - kommunen kan vedta ansvar - regress  Klage (§ 5-5) - fylkesmannen  Utstedelse av utryddingssertifikater (§ 5-7)  Dispensasjon (§ 5-8)  Straff (§ 5-9)

18 18 Kommunens oppgaver – oppsummering: SOM EIER ELLER BRUKER av bygninger mv.  plikt til å sørge for forebyggelses- og utryddelsestiltak  bruke middel og metode som gir minst skadevirkninger og ønsket resultat  nabovarsel  internkontroll

19 19 SOM TILSYNSORGAN  føre tilsyn med at forskriften overholdes  pålegge forebyggings- eller utryddelsestiltak  gjennomføre pålegget for eiers/brukers regning, eventuelt vedta å dekke utgiftene  forby bruk av bygning, innretning mv.  motta og vurdere meldinger mht. giftig/meget giftige midler  kreve forelagt seg protokoll  utstede utryddingssertifikater  foreta granskning, retting, stansning eller ilegge tvangsmulkt  gi dispensasjon


Laste ned ppt "Forskrift om skadedyrbekjempelse – kommunens rolle Kurs på Folkehelseinstituttet, 17. april 2007 v/førstekonsulent Mona Keiko Løken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google